ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*coin*

K OY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coin, -coin-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin(adj) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin(vt) ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin(vt) สร้าง (คำ), See also: คิด, ประดิษฐ์, Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin(n) เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism
coincide(vi) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์), See also: ประจวบกัน เหตุการณ์, Syn. concur, co-occur
coincide(vi) ทับกันสนิท (วัตถุสองสิ่ง)
coincide(vi) พ้องกัน (ความคิด), See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน, Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonise, harmonize, admit, resemble, Ant. differ, contradict
coin it in(phrv) หาเงินได้มาก (คำไม่เป็นทางการ)
coincident(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincidental
coincident(adj) พ้องกัน, See also: ต้องกัน, สอดคล้องกัน, Syn. coinciding
coincidence(n) การเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. simultaneity, simultaneousness, conjunction, concurrence, concurrency, coexistance, concomitance, concomitancy, contemporaneousness, synchronism
coincidence(n) การสอดคล้องต้องกัน, Syn. accord, accordance, consonance, unison, resemblance
coincidence(n) เหตุการณ์บังเอิญ, Syn. accident, luck, fate, fluke, chance, eventuality
coincidental(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental(adj) บังเอิญ, Syn. accidental
coincidently(adv) อย่างพ้องกัน, See also: อย่างตรงกัน, อย่างสอดคล้องกัน
coincide with(phrv) เกิดขึ้นพร้อมกับ (โดยบังเอิญ), Syn. clash with, conflict with
coincidentally(adv) โดยบังเอิญ, Syn. accidentally
do some fine coin(sl) หาเงินได้จำนวนมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coin(คอยนฺ) { coined, coining, coins } n. เหรียญกษาปณ์, เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์, ประดิษฐ์, สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์, ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์, สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coincide(โคอินไซดฺ') { coincided, coinciding, coincides } vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน, เข้ากันสนิท, ลงรอยกัน, สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ, เหรียญกษาปณ์
coin(vt) ทำเหรียญ, พิมพ์เหรียญ, สร้างขึ้น, ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา, การพิมพ์เหรียญ, การสร้าง
coincide(vi) ร่วมกัน, พ้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน, ลงรอยกัน, เข้ากัน, สอดคล้องกัน, กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน, เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, ประจวบกัน, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
token coinเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coin-operated machinesเครื่องหยอดเหรียญ [TU Subject Heading]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ, ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Cointegrationการรวมตัว [การแพทย์]
Lesions, Coinรอยโรคลักษณะก้อนกลม [การแพทย์]
Lesions, Multiple Coinก้อนเนื้อในปอดหลายก้อน, หลายก้อนในปอด [การแพทย์]
Metals, Coinageโลหะที่ใช้ทำเหรียญ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Concealed in one of these is a coin.มีเหรียญซ่อนใน พุดดิ้ง The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
That's rather a coincidence, Mrs. Van Hopper.บังเอิญจริงๆ เลยครับ คุณนายแวน ฮอปเปอร์ Rebecca (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
Aren't you asking us to accept an incredible coincidence?คุณไม่ขอให้เรายอมรับเรื่องบังเอิญอย่างไม่น่าเชื่อ? 12 Angry Men (1957)
- I'm just saying a coincidence is possible.- ฉันแค่บอกเรื่องบังเอิญเป็นไปได้ 12 Angry Men (1957)
I know nothing at all about that case of coins.ฉันรู้มาบางอย่าง เรื่องที่เกี่ยวกับทอง The Good, the Bad and the Ugly (1966)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The thing that wasn't saved though was the coins.ไอ้ที่ไม่รอด ก็คือเหรียญพวกนั้น The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Must've spent some coin.คงจะใช้เวลาบางเหรียญ Mad Max (1979)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
You're not gonna mention the coincidence that you also live in Washington, D. C?คุณจะไม่บอกหน่อยเหรอ ว่าคุณบังเอิญอยู่ในวอชิงตันดีซีด้วย? Clue (1985)
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า, เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่ Mannequin (1987)
Are we gonna flip a coin?โยนหัวโยนก้อยกันว่าตาใคร Casualties of War (1989)
He coined the phrase, "Make love, not war."เขาประดิษฐ์วลี "ร่วมรักไม่ใช่ทำสงคราม" Field of Dreams (1989)
My shrink will say I'm not, and the judge will flip a coin.ฝ่ายของฉันจะพูดว่าฉันไม่ใช่ และคำตัดสินก็จะพลิก Basic Instinct (1992)
That's quite a coincidence. Did they know each other?บังเอิญทีเดียว พวกเธอรู้จักกันรึเปล่า? Basic Instinct (1992)
He was makin' a joke, you know, just a funny coincidence.เขาก็ตั้งชื่อขำๆไว้อย่างนั้น บังเอิญจังเลยนะ Junior (1994)
Now, does that strike you as a fantastic coincidence, Mr. Dufresne, or is it just me?ตอนนี้ไม่ตีว่าคุณเป็นเรื่องบังเอิญที่ยอดเยี่ยมนาย Dufresne, หรือจะเป็นเพียงฉันหรือไม่ The Shawshank Redemption (1994)
Smokes or coins?สูบบุหรี่หรือเหรียญ? The Shawshank Redemption (1994)
The year after that, they rescheduled the start of the intramural season to coincide with tax season.ปีหลังจากที่พวกเขานัดเริ่มต้นของฤดูภายใน ให้ตรงกับฤดูภาษี The Shawshank Redemption (1994)
You wanna hear a freakish coincidence?เธอเอ่อ อยากฟังเรื่องบังเอิญ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
What I am suggesting, Mr. Williams is that our problems seem highly coincidental with my qualification of your mountain as a hill.ผมพูดถึงอะไรเหรอ คุณวิลเลี่ยมส์ ปัญหาของผมคงบังเอิญเกี่ยวข้อง กับการจัดภูเขาคุณให้เป็นเนินใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
There's a flip side to that coin.เหรียญมีหัวมีก้อย Heat (1995)
What a coincidence.- ผมทำงานบ้านเสร็จแล้ว James and the Giant Peach (1996)
It's no coincidence that they're using primes. I don't get it.มันเป็นเรื่องบังเอิญที่พวกเขา กำลังใช้ช่วงเวลาที่ไม่มี Contact (1997)
is that a coincidence... or do these people have a racial commitment to crime?นั่นเป็นเพียงแค่เรื่องบังเอิญรึป่าว... . หรือคนพวกนั้น / มันมีข้อผูกมัดที่แท้จริงต่อการก่ออาชญากรรม? American History X (1998)
- Really? That's a coincidence.จริงเหรอ แหมช่างบังเอิญจริง Rushmore (1998)
Come on, it's just coincidence.ไม่เอาน่า มันก็แค่เรื่องบังเอิญ Pi (1998)
But that don't coincide with the things that you do!But that don't coincide with the things that you do 10 Things I Hate About You (1999)
I will put these coins over thereผมจะไปใส่เหรียญให้นะครับ Failan (2001)
Shit. When you walked into my club, that wasn't just a coincidence.ซวยแล้ว ตอนเธอเดินมาที่ชมรมของฉัน มันไม่ใช่เหตุบังเอิญ A Walk to Remember (2002)
Nothing's coincidence, baby.ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพร้อมกันหรอก เด็กน้อย A Walk to Remember (2002)
When you walked out of the rain and into my club that wasn't just coincidence, was it?เมื่อเธอเดินออกจากถนน แล้วเข้ามาในคลับ ..มันไม่ใช่บังเอิญ// หรือว่าใช่? A Walk to Remember (2002)
Nothing's coincidence.ไม่มีอะไรบังเอิญ A Walk to Remember (2002)
Group number one sees it as more than luck, more than coincidence.กลุ่มแรกเห็นมันเป็นมากกว่าโชค มากกว่าเรื่องบังเอิญ Signs (2002)
Or look at the question this way... is it possible that there are no coincidences?นายอาจจะตั้งคำถามว่า เป็นไปได้ไหมว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Signs (2002)
Is it possible... there are no coincidences? Swing away, Merrill.เป็นไปได้ไหมว่านั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ เหวี่ยงสุดชีวิต เมอร์ริล Signs (2002)
What a coincidenceบังเอิญจังนะ Infernal Affairs (2002)
Coincidence.บังเอิญน่ะ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
When I see three objectives, three captains, three ships I do not see coincidence.เมื่อผมเห็นจุดมุ่งหมาย 3 อย่าง/กัปตัน 3 คน/ยาน 3 ลำ ผมไม่ได้เห็นความบังเอิญ / ผมเห็นการเตรียมการมาอย่างดี The Matrix Reloaded (2003)
Some might think this is a strange coincidence, but I do not.บางคนอาจเห็นเป็นเรื่องบังเอิญ แต่ไม่ใช่ The Matrix Revolutions (2003)
Where some see coincidence, I see consequence.บางคนเห็นเป็นเหตุบังเอิญ ผมเห็นเป็นเหตุและผล The Matrix Revolutions (2003)
What a coincidence.บังเอิญจัง Mona Lisa Smile (2003)
Oh, and coincidentally, I believe Billy will be a guest on my friend Mike's show in a few minutes' time.โอ บังเอิญมากครับ บิลลี่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเรา ในช่วงของไมค์ อีกสักครู่ครับ Love Actually (2003)
- Kind of a funny coincidence, all you guys being named Elmer, huh?ตลกดีพวกนายอยู่ด้วยกันทั้งๆที่ไม่รู้จักกัน นายชื่อ เอลเมอร์ -หา! ? Latter Days (2003)
you can pretend this was just some coincidence.คุณบอกมาเลยถ้าคุณคิดไม่ตรงกับผม Latter Days (2003)
It was the strangest coincidence.ช่างมันความบังเอิญที่แปลกประหลาดที่สุด Latter Days (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinMy hobby is collecting old coins.
coinHe took a coin out of his pocket.
coinShe gave me these old coins.
coinThis vending machine takes only hundred-yen coins.
coinPlease change these bills into coins.
coinI found a pot in which there were several old coins.
coinShe gave the boy what few coins she had in her purse.
coinMy hobby is collecting coins.
coinShould I insert coins first?
coinShe bent down and picked up the coin.
coinWhat these acts said was that it was illegal to pay someone in anything other than coin of the realm.
coinI found a coin on the sidewalk.
coinKen collects old coins.
coinThere is a gold coin.
coinA nickel is a five-cent coin.
coinInstead of giving the money, that is the normal coin of the realm, which is the phrase that everyone used then, they would give them a token, and this token might be metal, might be wood, might be cardboard.
coinShe picked up a coin.
coinHe came across this old coin in an antique shop.
coinHer hobby was collecting old coins.
coinThis vending machine won't accept 500 yen coins.
coinAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinThe gold coin was much more valuable than was supposed.
coinWhat a coincidence!
coinMy daughter lost almost all the coins she had collected.
coinI paid in coin.
coinThe value of the coins depended on the weight of the metal used.
coinPublication of the book was timed to coincide with the author's birthday.
coinWhere did you pick up those old coins?
coinLook at this old coin you have here.
coinHe has no less than one hundred coins.
coinMy birthday coincides with yours.
coinBecause there's a red-throated loon on the coin.
coinIt would only take 100 or 500 yen coins, so I search for change but don't find any.
coinThe two accidents coincided with each other.
coinHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
coinShe gave what few coins she had to the beggar.
coinA coin rolled under the desk.
coinHe put some coins in the box.
coinHe published the book about the history of coins.
coinHe took out a coin from his pocket.
coinIt is said that he has a lot of old coins.
coinIt's hot, so you'd better head back quickly. Mackerel goes off so fast that they coined 'fresh-looking rotten fish'.
coinHe took out some coins.
coinI left in my pocket for a coin to make a phone call.
coinI have many coins in this box.
coinHe thrust some coins into my pocket.
coinPlace a coin in the palm of his hand.
coinWe happened to meet again through a strange coincidence.
coinPlease change this bill into coins.
coinHow long did it take you to collect so many coins?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สตางค์(n) money, See also: cash, coin, readies, legal tender, Syn. ตังค์, เงิน, Example: รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางค์ไว้จับจ่ายซื้อของในแต่ละเดือน, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
เหรียญเงิน(n) silver coin, Example: นักกีฬาของเราได้เหรียญเงิน หรือรองชนะเลิศทั้งสองทีม, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับรองชนะเลิศ
เหรียญทอง(n) gold coin, Example: ทีมตะกร้อของไทยมีความหวังเต็มเปี่ยมที่จะได้เหรียญทองมาครอบครอง, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เหรียญรางวัลที่ให้สำหรับผู้ชนะเลิศ
ฟังความข้างเดียว(v) listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
เงิน(n) money, See also: currency, cash, coin, Example: ข้อมูลของคุณมีค่ามากกว่าเงินเพียงไม่กี่สิบบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: วัตถุที่มีตราของรัฐ ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย, วัตถุที่ใช้วัดราคาในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกัน, เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินตรา(n) money, See also: currency, cash, coin, Syn. เงิน, เงินทอง, Example: ประสบการณ์ในชีวิตไม่สามารถหาซื้อได้ด้วยเงินตรา, Thai Definition: เงินที่รัฐกำหนดขึ้นไว้เพื่อใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย
เงินทอน(n) change, See also: coin, bank note, Example: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ, Count Unit: บาท, สตางค์, Thai Definition: เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ
เงินปลีก(n) small change, See also: coin, cash, Syn. เงินย่อย, สตางค์ปลีก, Example: แม่ค้าทอนเงินปลีกให้ลูกค้า, Thai Definition: เงินจำนวนย่อยที่แตกออกมาจากเงินจำนวนใหญ่หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเงินตรา
เงินแป(n) small coin-change, Example: ปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักเงินแปแล้ว, Thai Definition: เงินย่อยของเงินเหรียญ มีเงินแปสองสลึง แปสลึง แปเฟื้อง. (ประชุม ร.4)
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
ปั่นแปะ(n) spin a coin, Example: พวกเราไม่มีใครเป็นนักพนันมืออาชีพ ส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเพียงไพ่ยี่อิ๊ด หรือป๊อกเด้ง ปั่นแปะ, Thai Definition: การพนันอย่างหนึ่งใช้สตางค์หรือเหรียญปั่นให้หมุนติ้วแล้วปิดไว้ ผู้พนันจะต้องทายว่าสตางค์หรือเหรียญนั้นจะหงายด้านใดขึ้น
พดด้วง(n) ancient Thai round coin shaped like a grub, See also: bullet/round tical, Syn. เงินพดด้วง, Example: เงินตราของอยุธยาในสมัยพระนารายณ์มีทั้งพดด้วง หอยเบี้ย และเหรียญทองจากญี่ปุ่น, Count Unit: อัน, Thai Definition: เงินตราโบราณรูปขดกลมคล้ายตัวด้วง
พ้อง(v) be identical, See also: be alike, coincide, be the same, Syn. ตรง, เหมือน, ซ้ำ, Ant. ต่าง, ตรงข้าม, Example: ข้อความในกระดาษหน้านี้พ้องกับอีกหน้าหนึ่ง, Thai Definition: ตรงกัน, เหมือนกัน, ซ้ำกัน
พัดดึงส์(n) coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
เฟื้อง(n) an ancient Thai coin, See also: ancient Thai coin equal to 8 utts, Thai monetary unit equal to 12 stang, Example: สมัยนั้นข้าวแพงเป็น 3 ทะนานต่อเฟื้อง, Thai Definition: มาตราเงินตามวิธีประเพณี 8 อัฐ เท่ากับ 1 เฟื้อง, Notes: (โบราณ)
ลูกกัลปพฤกษ์(n) a lime filled with money, See also: limes containing coins thrown as alms to a crowd after a cremation, Count Unit: ลูก, Thai Definition: ลูกมะนาวหรือของที่บรรจุเงินปลีกเป็นต้นไว้ข้างในสำหรับโปรยทาน
ทอยกอง(n) pitch-and-toss, See also: game in which small coins, Example: ลูกๆ พาเพื่อนมาเล่นทอยกองอยู่ใกล้ๆ บ้าน, Thai Definition: ชื่อการเล่นพนันอย่างหนึ่ง ใช้สตางค์หรือสิ่งอื่นตั้งซ้อนๆ กันแล้วทอยให้ล้ม
ประจวบเหมาะ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี, Example: เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินการ
ประจวบ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ, Example: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี
ประกับ(n) ceramic coin, See also: kind of ancient coin, Count Unit: อัน, Thai Definition: วัตถุใช้แทนเงินปลีก ทำด้วยดินเผา ตีตราต่างๆ ขนาดเท่าเงินเหรียญ 50 สตางค์, Notes: (โบราณ)
ประดิษฐ์(v) invent, See also: create, make up, devise, fabricate, build, set up, coin (word), Syn. ตั้งขึ้น, จัดทำขึ้น, สร้างขึ้น, คิดทำขึ้น, แต่งขึ้น, คิดค้น, สรรค์สร้าง, Example: มนุษย์ประดิษฐ์มีดหรือขวานขึ้นมาเพื่อช่วยผ่อนแรงในการตัดแยกวัตถุ
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ
การบัญญัติศัพท์(n) coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)
ก้อย(n) reverse side, See also: reverse of a coin, Ant. หัว, Example: พนันกันไหมว่าเหรียญนี้จะออกหัวหรือออกก้อย, Thai Definition: ในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของสตางค์หรือเหรียญกระษาปณ์ว่า ด้านก้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
ห้องครัว[hǿng khrūa] (n) EN: kitchen  FR: cuisine [ f ] ; kitchenette [ f ] ; cuisinette [ f ] ; coin cuisine [ m ]
หัวมุม[hūamum] (n) EN: corner  FR: coin [ m ]
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การกำหนดศัพท์[kān kamnot sap] (n, exp) EN: coining
การหมุนเวียนของเงินสด[kān munwīen khøng ngoensot] (n, exp) EN: circulation of notes and coins  FR: circulation des pièces et billets [ f ]
กษาปณ์[kasāp] (n) EN: coin
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [ m ] ; coïncidence [ f ] ; accident [ m ]
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [ m ]
กระปุกออมสิน[krapuk ømsin] (n) EN: coin bank ; piggy bank ; money box  FR: tirelire [ f ]
เหลี่ยม[līem] (n) EN: angle ; corner ; edge ; ridge  FR: angle [ m ] ; coin [ m ] ; côté [ m ] ; facette [ f ]
ลิ่ม[lim] (n) EN: wedge ; wooden pin ; peg  FR: coin [ m ] ; cale [ f ]
เลี้ยวมุม[līo mum] (v, exp) EN: turn at the corner ; turn the corner  FR: tourner au coin
มุม[mum] (n) EN: corner ; nook ; angle  FR: coin [ m ] ; encoignure [ f ] ; angle [ m ]
มุมบนขวา[mum bon khwā] (n, exp) FR: coin supérieur droit [ m ]
มุมถนน[mum thanon] (x) EN: corner ; street corner  FR: coin (de la rue) [ m ]
แง่[ngaē] (n) EN: corner ; angle ; edge ; jag ; ledge ; protuberance  FR: coin [ m ] ; angle [ m ] ; saillie [ f ] ; rebord [ m ] ; aspérité [ f ]
เงินปลีก[ngoenplīk] (n) EN: small change ; coin ; cash  FR: menue monnaie [ f ] ; monnaie [ f ] ; mitraille (fam.) [ f ]
เงินสด[ngoensot] (n) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash  FR: argent liquide [ m ] ; liquide [ m ] ; argent comptant [ m ] ; en espèces
เงินทอน[ngoenthøn] (n) EN: change ; coin ; bank note  FR: monnaie [ f ] ; change [ m ]
เงินตรา[ngoentrā] (n) EN: money ; currency ; cash ; coin  FR: devise [ f ] ; monnaie [ f ] ; argent [ m ]
นกจมูกหลอดหางพลั่ว[nok jamūk løt hāng phlūa] (n, exp) EN: Wedge-tailed Shearwater  FR: Puffin fouquet [ m ] ; Puffin du Pacifique [ m ] ; Puffin à queue en coin [ m ] ; Puffin à queue fine [ m ] ; Puffin à queue pointue [ m ] ; Fouquet [ m ]
ไพ[phai] (n) EN: phai ; [ a coin formerly in use, equivalent to three satangs ]  FR: phai [ m ] (ancienne pièce de monnaie équivalant à 3 satangs)
พ้อง[phøng] (v) EN: be identical ; agree ; clash  FR: coïncider ; être identique ; tomber en même temps ; être d'accord ; s'accorder
ประดิษฐ์[pradit] (v) EN: invent ; create ; fabricate ; devise ; make up ; build ; set up ; coin  FR: inventer ; créer ; élaborer ; fabriquer
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[prajūap mǿ] (v, exp) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally
เหรียญ[rīen] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: pièce (de monnaie) [ f ] ; médaille [ f ] ; piastre [ f ]
เหรียญบาท[rīen bāt] (n, exp) EN: baht coin
เหรียญกษาปณ์[rīen kasāp] (n, exp) EN: coins  FR: pièce de monnaie [ f ]
เหรียญเก๊[rīen kē] (n, exp) EN: bad coin ; counterfeit coin
เหรียญกระษาปณ์[rīenkrasāp] (n) EN: coin ; medal ; medallion  FR: médaille [ f ] ; médaillon [ m ]
เหรียญเงิน[rīen ngoen] (n, exp) EN: silver coin ; silver medal  FR: médaille d'argent [ f ] ; pièce en argent [ f ]
เหรียญเสี่ยง[rīen sīeng] (x) EN: coin
เหรียญทอง[rīen thøng] (n, exp) EN: gold coin ; gold medal  FR: médaille d'or [ f ] ; pièce en or [ f ]
เหรียญทศ[rīen thot] (n, exp) EN: coin of ten baht  FR: pièce de dix bahts [ f ]
ศัพท์บัญญัติ[sap banyat] (n, exp) EN: invented word ; coined word ; prescribed words ; terminology
สะสมเหรียญ[sasom rīen] (v, exp) EN: collecting coins  FR: collectionner les pièces de monnaie
สตางค์[satāng] (n) EN: money ; small change ; cash ; coin ; readies  FR: argent [ m ] ; monnaie [ f ] ; sou [ m ] ; picaillons [ mpl ] (arg.)
ซอก[søk] (n) EN: nook ; corner ; niche ; recess ; crevice ; pit ; gorge  FR: fente [ f ] ; fissure [ f ] ; interstice [ f ] ; passage étroit [ m ] ; recoin [ m ] ; diverticule [ m ]
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
แถวนี้[thaēo nī] (n, exp) EN: around here  FR: près d'ici ; par ici ; dans le coin
ถิ่น[thin] (n) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part  FR: endroit [ m ] ; lieu [ m ] ; coin [ m ] ; quartier [ m ] ; bourg [ m ] ; localité [ f ] ; région [ f ] ; pays [ m ] ; zone [ f ] ; domaine [ m ] ; territoire [ m ]
ทอยกอง[thøi køng] (n, exp) EN: coin-pitching game ; pitch-and-toss
ท้องถิ่น[thøngthin] (adj) EN: local ; regional ; native  FR: local ; du coin ; du voisinage ; régional
ติด[tit] (v) EN: get stuck ; be stuck ; be jammed ; be unable to proceed ; be blogged down ; become tightly wedged  FR: être bloqué ; être coincé
ติด[tit] (x) EN: stuck  FR: bloqué ; coincé
ติดขัด[titkhat] (v) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck  FR: être bloqué ; être coincé
ติดอยู่[tit yū] (v, exp) EN: be stuck ; be trapped  FR: être bloqué ; être coincé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COIN K OY1 N
COINS K OY1 N Z
AUCOIN OW0 K OY1 N
MCCOIN M AH0 K OY1 N
COINER K OY1 N ER0
COINED K OY1 N D
MICOIN M IH0 K OY1 N
COIN'S K OY1 N Z
COINING K OY1 N IH0 NG
COINAGE K OY1 N IH0 JH
KILCOIN K IH1 L K OY0 N
COINCIDE K OW2 IH0 N S AY1 D
CHICOINE CH IH0 K OY1 N
COINCIDED K OW2 AH0 N S AY1 D AH0 D
COINTREAU K AO2 N T R OW1
COINCIDES K OW2 IH0 N S AY1 D Z
COINCIDENT K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N T
COINCIDING K OW2 AH0 N S AY1 D IH0 NG
COINSURANCE K OW2 IH0 N SH ER1 AH0 N S
COINCIDENCE K OW0 IH1 N S IH0 D AH0 N S
COINCIDENTAL K OW0 IH2 N S AH0 D EH1 N T AH0 L
COINCIDENCES K OW0 IH1 N S AH0 D AH0 N S IH0 Z
COINCIDENTALLY K OW0 IH2 N S IH0 D EH1 N T AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coin (v) kˈɔɪn (k oi1 n)
coins (v) kˈɔɪnz (k oi1 n z)
coined (v) kˈɔɪnd (k oi1 n d)
coiner (n) kˈɔɪnər (k oi1 n @ r)
coinage (n) kˈɔɪnɪʤ (k oi1 n i jh)
coiners (n) kˈɔɪnəz (k oi1 n @ z)
coining (v) kˈɔɪnɪŋ (k oi1 n i ng)
coinages (n) kˈɔɪnɪʤɪz (k oi1 n i jh i z)
coincide (v) kˌouɪnsˈaɪd (k ou2 i n s ai1 d)
coincided (v) kˌouɪnsˈaɪdɪd (k ou2 i n s ai1 d i d)
coincides (v) kˌouɪnsˈaɪdz (k ou2 i n s ai1 d z)
frescoing (v) frˈɛskouɪŋ (f r e1 s k ou i ng)
stuccoing (v) stˈʌkouɪŋ (s t uh1 k ou i ng)
coincident (j) kˈouˈɪnsɪdənt (k ou1 i1 n s i d @ n t)
coinciding (v) kˌouɪnsˈaɪdɪŋ (k ou2 i n s ai1 d i ng)
coincidence (n) kˈouˈɪnsɪdəns (k ou1 i1 n s i d @ n s)
coincidences (n) kˈouˈɪnsɪdənsɪz (k ou1 i1 n s i d @ n s i z)
coincidental (j) kˈouˌɪnsɪdˈɛntl (k ou1 i2 n s i d e1 n t l)
coincidentally (n) kˈouɪnsədˈɛntəliː (k ou1 i n s @ d e1 n t @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian #290 [Add to Longdo]
[méi, ㄇㄟˊ, ] classifier for coins, rings, badges, pearls, sporting medals, rockets, satellites etc #2,233 [Add to Longdo]
[bì, ㄅㄧˋ, / ] money; coins; currency #3,353 [Add to Longdo]
[qiǎo, ㄑㄧㄠˇ, ] opportunely; coincidentally; as it happens; skillful; timely #5,707 [Add to Longdo]
美分[Měi fēn, ㄇㄟˇ ㄈㄣ, ] one cent (United States coin) #5,915 [Add to Longdo]
金币[jīn bì, ㄐㄧㄣ ㄅㄧˋ, / ] gold coin #6,646 [Add to Longdo]
[fú, ㄈㄨˊ, ] mark; sign; talisman; to seal; to correspond to; tally; symbol; written charm; to coincide; surname Fu #9,527 [Add to Longdo]
恰好[qià hǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄏㄠˇ, ] as it turns out; by lucky coincidence #9,579 [Add to Longdo]
[zhù, ㄓㄨˋ, / ] cast metals; to coin (money) #11,193 [Add to Longdo]
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
不约而同[bù yuē ér tóng, ㄅㄨˋ ㄩㄝ ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ, / ] (set phrase) to take the same action or view without prior consultation; happen to coincide #13,370 [Add to Longdo]
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ, / ] coin #13,812 [Add to Longdo]
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, ] fortunately; unexpectedly; by coincidence #20,855 [Add to Longdo]
银币[yín bì, ㄧㄣˊ ㄅㄧˋ, / ] silver coinage #24,287 [Add to Longdo]
碰巧[pèng qiǎo, ㄆㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] by chance; by coincidence; to happen to #26,121 [Add to Longdo]
银元[yín yuán, ㄧㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀圓|银圆; silver dollar #33,797 [Add to Longdo]
铜板[tóng bǎn, ㄊㄨㄥˊ ㄅㄢˇ, / ] copper coin #42,425 [Add to Longdo]
鬼使神差[guǐ shǐ shén chāi, ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ ㄕㄣˊ ㄔㄞ, 使] demons and gods at work (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence #44,844 [Add to Longdo]
刚巧[gāng qiǎo, ㄍㄤ ㄑㄧㄠˇ, / ] by chance; by coincidence; by good luck #47,345 [Add to Longdo]
暗合[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged #54,350 [Add to Longdo]
[mín, ㄇㄧㄣˊ, / ] cord; fishing-line; string of coins #56,080 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ, / ] coin; to mint (coins) #67,192 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ, ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]
可巧[kě qiǎo, ㄎㄜˇ ㄑㄧㄠˇ, ] by happy coincidence #84,384 [Add to Longdo]
银圆[yín yuán, ㄧㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元; silver dollar #85,033 [Add to Longdo]
银洋[yín yáng, ㄧㄣˊ ㄧㄤˊ, / ] flat silver (former coinage); also written 銀元|银元 #105,458 [Add to Longdo]
[bèng, ㄅㄥˋ, / ] small coin; dime #111,491 [Add to Longdo]
角子[jiǎo zi, ㄐㄧㄠˇ ㄗ˙, ] one Jiao coin (Mao, one-tenth of yuan) #111,560 [Add to Longdo]
洋钱[yáng qián, ㄧㄤˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] foreign money; flat silver (former coinage); also written 銀元|银元 #119,645 [Add to Longdo]
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, / ] money; string of coins #121,761 [Add to Longdo]
[màn, ㄇㄢˋ, / ] side of coin without words; trowel #189,051 [Add to Longdo]
神差鬼使[shén chāi guǐ shǐ, ㄕㄣˊ ㄔㄞ ㄍㄨㄟˇ ㄕˇ, 使] the work of gods and devils (成语 saw); unexplained event crying out for a supernatural explanation; curious coincidence #200,591 [Add to Longdo]
古登堡[Gǔ dēng bǎo, ㄍㄨˇ ㄉㄥ ㄅㄠˇ, ] Gutenberg (name); Johannes Gutenberg (c. 1400-1468), inventor in Europe of the printing press; Beno Gutenberg (1889-1960), German-born US seismologist, coinventor of the Richter magnitude scale #519,517 [Add to Longdo]
埃居[āi jū, ㄞ ㄐㄩ, ] Écu (coin) #527,931 [Add to Longdo]
[luò, ㄌㄨㄛˋ, ] string on which coins are strung #980,886 [Add to Longdo]
冥合[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
压花[yā huā, ㄧㄚ ㄏㄨㄚ, / ] to emboss; coining; knurling [Add to Longdo]
对茬儿[duì chá r, ㄉㄨㄟˋ ㄔㄚˊ ㄦ˙, / ] to agree with; of the same opinion; to coincide [Add to Longdo]
钢镚[gāng bèng, ㄍㄤ ㄅㄥˋ, / ] small coin; dime [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antivalenz { f }; exklusives ODER; Kontravalenz { m }anticoincidence [Add to Longdo]
Bargeldumstellung { f }conversion of notes and coins [Add to Longdo]
Falschmünzerei { f }counterfeiting; money forging; false coining [Add to Longdo]
Fernsprechautomat { m }coin box telephone [Add to Longdo]
Fresko { n }; Freskomalerei { f } | Fresken { pl } | ein Fresko bemalendfresco | frescos | frescoing [Add to Longdo]
Fügung { f }; Zufall { m } | ein merkwürdiger Zufallcoincidence | a remarkable coincidence; a strange coincidence [Add to Longdo]
Geldstück { n }; Münze { f } | Geldstücke { pl }; Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Geldwechsler { m } (Automat)coin changer; change machine [Add to Longdo]
Koinzidenz { f }coincidence [Add to Longdo]
Kunstwort { n }coinage [Add to Longdo]
Kupfermünze { f } | Kupfermünzen { pl }copper; copper coin | coppers; copper coins [Add to Longdo]
Münze { f } | Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Münzer { m }coiner [Add to Longdo]
Münzkopierer { m }coin-operated copier; coin-operated copying machine [Add to Longdo]
Münzprägestempel { m }die for striking coins; stamp for striking coins [Add to Longdo]
Münzschatz { m }hoard of coins [Add to Longdo]
Prägung { f } | Prägungen { pl }stamping; coining; coinage; mintage | coinages; mintages [Add to Longdo]
Silbergeld { n }silver coins [Add to Longdo]
in Tateinheit mitin coincidence with [Add to Longdo]
Zusammentreffen { n }; Zusammenfall { m }; Übereinstimmung { f }coincidence [Add to Longdo]
nicht geprägtuncoined [Add to Longdo]
gleichzeitig; übereinstimmendcoincident [Add to Longdo]
münzen; prägento coin [Add to Longdo]
neu prägen | neu prägendto recoin | recoining [Add to Longdo]
prägt neurecoins [Add to Longdo]
prägtecoined [Add to Longdo]
prägte neurecoined [Add to Longdo]
prägen; ausprägen | prägend; ausprägendto coin; to mint | coining; minting [Add to Longdo]
stuckieren | stuckiernd | stuckiert | stuckiert | stuckierteto stucco | stuccoing | stuccoed | stuccoes | stuccoed [Add to Longdo]
eine Münze (hoch-) werfen (zum Auslosen)to flip a coin; to toss a coin [Add to Longdo]
zufälligcoincidental [Add to Longdo]
zufällig { adv }coincidentally; incidentally [Add to Longdo]
zusammenfallen; sich decken; übereinstimmen | zusammenfallend; sich deckend; übereinstimmend | zusammengefallen; gedeckt; übereingestimmt | fällt zusammen; deckt sich; stimmt überein | fiel zusammen; deckte sich; stimmte übereinto coincide | coinciding | coincided | coincides | coincided [Add to Longdo]
übereinstimmendcoincidental [Add to Longdo]
Der Ausspruch stammt von Schiller.The word was coined by Schiller. [Add to Longdo]
Ich zahlte es ihm mit gleicher Münze heim.I paid him out in his own coin. [Add to Longdo]
Welch ein Zufall!What a coincidence! [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
ざくざく[zakuzaku] (adj-na, adv, adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
コイン[koin] (n) coin; (P) [Add to Longdo]
コイントス[kointosu] (n) coin toss; coin flipping; toss of a coin [Add to Longdo]
コインパーキング;コイン・パーキング[koinpa-kingu ; koin . pa-kingu] (n) coin-operated parking (spaces) (wasei [Add to Longdo]
コインロッカー[koinrokka-] (n) coin locker; (P) [Add to Longdo]
スタテル[sutateru] (n) stater (coin used in ancient Greece) (gre [Add to Longdo]
ダブる[dabu ru] (v5r, vi) to coincide (fall on the same day); to have two of something; to overlap; to duplicate; to appear doubled; to repeat a school year after failing [Add to Longdo]
プルーフコイン[puru-fukoin] (n) proof coin [Add to Longdo]
ローンドロマット[ro-ndoromatto] (n) laundromat; coin laundry [Add to Longdo]
ワンコイン[wankoin] (adj-f) one-coin (i.e. able to be paid for with only one coin, esp. a 500-yen coin, sometimes a 100-yen coin); costing 500 yen; costing 100 yen [Add to Longdo]
悪銭[あくせん, akusen] (n) ill-gotten money; bad coin [Add to Longdo]
暗合[あんごう, angou] (n, vs) coincidence [Add to Longdo]
意見が一致[いけんがいっち, ikengaicchi] (exp, n, vs) seeing eye to eye; reaching an agreement; coinciding in opinion [Add to Longdo]
一円玉[いちえんだま, ichiendama] (n) 1 Yen coin [Add to Longdo]
一朱銀[いっしゅぎん, isshugin] (n) type of silver coin in the Edo period [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
一致指数[いっちしすう, icchishisuu] (n) coincident indicator [Add to Longdo]
一分[いっぷん, ippun] (n) one tenth; one hundredth; one percent; one tenth of a sun; one quarter ryou (an old coin); (P) [Add to Longdo]
一分判[いちぶばん, ichibuban] (n) (abbr) (See 一分金, 小判・1, 一分判金) gold quarter-ryou; Edo-period coin [Add to Longdo]
一分判金[いちぶばんきん, ichibubankin] (n) (See 一分金, 小判・1) gold quarter-ryou; Edo-period coin [Add to Longdo]
一両(P);一輛[いちりょう, ichiryou] (n-adv) (1) one vehicle; (2) (一両 only) one ryou (an old coin); (P) [Add to Longdo]
貨幣[かへい, kahei] (n, adj-no) money; currency; coinage; (P) [Add to Longdo]
寛永通宝[かんえいつうほう, kan'eitsuuhou] (n) copper coin (Edo period) [Add to Longdo]
奇縁[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) [Add to Longdo]
金貨[きんか, kinka] (n) gold coin; (P) [Add to Longdo]
金目;金眼[きんめ, kinme] (n) (1) (金目 only) Edo-period unit of gold coinage; (2) golden eyes (of a cat, etc.); (3) (abbr) (See 金目鯛) splendid alfonsino (Beryx splendens) [Add to Longdo]
銀(P);白銀;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n, adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]
銀貨[ぎんか, ginka] (n) silver coin; (P) [Add to Longdo]
銀銭[ぎんせん, ginsen] (n) (See 銭・ぜに・1) silver coin [Add to Longdo]
銀目;銀眼[ぎんめ, ginme] (n) (1) (銀目 only) Edo-period unit of silver coinage; (2) steel-blue eyes (e.g. of a cat); (3) (uk) (abbr) (See 銀目鯛) silver eye (species of beardfish, Polymixia japonica) [Add to Longdo]
契合[けいごう, keigou] (n, vs) coincidence of opinions, etc.; agreement [Add to Longdo]
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin [Add to Longdo]
穴明き銭[あなあきせん, anaakisen] (n) perforated coin [Add to Longdo]
古銭[こせん, kosen] (n) old coin [Add to Longdo]
五十円玉[ごじゅうえんだま, gojuuendama] (n) 50 yen coin [Add to Longdo]
五百円玉;500円玉[ごひゃくえんだま, gohyakuendama] (n) 500 yen coin [Add to Longdo]
御弾き;お弾き[おはじき, ohajiki] (n) (1) (See 弾き・はじき) children's game similar to marbles, played with coin-shaped coloured glass; (2) tiddlywink; counter [Add to Longdo]
皇朝十二銭[こうちょうじゅうにせん, kouchoujuunisen] (n) twelve coinages minted in Japan during the Nara and Heian periods [Add to Longdo]
硬貨[こうか, kouka] (n) (1) coin; (2) (See 軟貨) hard currency; (P) [Add to Longdo]
差延[さえん, saen] (n) (term coined by Derrida) différance [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) [Add to Longdo]
山吹[やまぶき, yamabuki] (n) (1) variety of yellow rose; Japanese rose; Japanese kerria; Japanese globeflower; Kerria japonica; (2) gold coin [Add to Longdo]
私鋳銭[しちゅうせん, shichuusen] (n) private coinage [Add to Longdo]
邪正一如[じゃしょういちにょ, jashouichinyo] (exp) Wrong and right are but two faces of the same coin [Add to Longdo]
十円玉[じゅうえんだま, juuendama] (n) 10 yen coin [Add to Longdo]
重感染[じゅうかんせん, juukansen] (n) coinfection [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\ (koin), n. [F. coin, formerly also coing, wedge,
   stamp, corner, fr. L. cuneus wedge; prob. akin to E. cone,
   hone. See {Hone}, n., and cf. {Coigne}, {Quoin},
   {Cuneiform}.]
   1. A quoin; a corner or external angle; a wedge. See
    {Coigne}, and {Quoin}.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of metal on which certain characters are stamped
    by government authority, making it legally current as
    money; -- much used in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       It is alleged that it [a subsidy] exceeded all the
       current coin of the realm.      --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. That which serves for payment or recompense.
    [1913 Webster]
 
       The loss of present advantage to flesh and blood is
       repaid in a nobler coin.       --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   {Coin balance}. See Illust. of {Balance}.
 
   {To pay one in his own coin}, to return to one the same kind
    of injury or ill treatment as has been received from him.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. i.
   To manufacture counterfeit money.
   [1913 Webster]
 
      They cannot touch me for coining.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. t. [imp. & p. p. {Coined} (koind); p. pr. & vb.
   n. {Coining}.]
   1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as
    a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin
    silver dollars; to coin a medal.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin
    a word.
    [1913 Webster]
 
       Some tale, some new pretense, he daily coined,
       To soothe his sister and delude her mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To acquire rapidly, as money; to make.
    [1913 Webster]
 
       Tenants cannot coin rent just at quarter day.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coin
   n 1: a flat metal piece (usually a disc) used as money
   v 1: make up; "coin phrases or words"
   2: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
     "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coin /kwɛ̃/ 
  corner; wedge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top