ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coining

K OY1 N IH0 NG   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coining-, *coining*, coin
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I once knew a woman who told people to fear the future... that the end was coining, that all would be lost.ครั้งหนึ่งผมเคยรู้จักผุ้หญิงที่บอกคนอื่นๆให้กลัวอนาคต ว่าจุดจบโลกกำลังมาถึง ทุกอย่างจะสิ้นสลายไป Terminator Salvation (2009)
You know, there are those who say that the coining of that phrase is Washington's greatest achievement.นายรู้ไหมมีผู้ที่ วลีที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คือความสำเร็จของวอชิงตัน Identity Crisis (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การบัญญัติศัพท์[N] coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การกำหนดศัพท์[n. exp.] (kān kamnot sap) EN: coining   

CMU English Pronouncing Dictionary
COINING    K OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coining    (v) kˈɔɪnɪŋ (k oi1 n i ng)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. t. [imp. & p. p. {Coined} (koind); p. pr. & vb.
   n. {Coining}.]
   1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as
    a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin
    silver dollars; to coin a medal.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin
    a word.
    [1913 Webster]
 
       Some tale, some new pretense, he daily coined,
       To soothe his sister and delude her mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To acquire rapidly, as money; to make.
    [1913 Webster]
 
       Tenants cannot coin rent just at quarter day.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top