ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concomitant

K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concomitant-, *concomitant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
concomitant(adj) ที่เกิดขึ้นด้วยกัน, Syn. accompanying, coactive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concomitant(คอนคอม'มิเทินทฺ) adj. ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, ซึ่งเป็นคู่กัน. n. สิ่งที่มาพร้อมกัน, คุณลักษณะที่เกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. concurrent

English-Thai: Nontri Dictionary
concomitant(adj) คู่กัน, มาพร้อมกัน, ไปด้วยกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน
concomitant(n) สิ่งที่เกิดพร้อมกัน, สิ่งที่ไปด้วยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
concomitant๑. -ดำเนินร่วม๒. (จักษุ.) -กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant strabismus; strabismus, comitant; strabismus, muscular; strabismus, nonparalyticตาเหล่กลอกคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
concomitant symptomอาการเกิดร่วม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It couldn'tjust be that he had a breakdown with a concomitant memory lapse?นั่นอาจไม่ใช่เพราะ เกิดการวูบ พร้อมกับสูญเสียความจำบางส่วน หรือไม่ ? Squeeze (1993)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONCOMITANT K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T
CONCOMITANT K AA2 N K AH0 M IH1 T AH0 N T
CONCOMITANTLY K AA2 N K AA1 M AH0 T AH0 N T L IY0
CONCOMITANTLY K AA2 N K AH0 M IH1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
concomitant (n) kˈənkˈɒmɪtənt (k @1 n k o1 m i t @ n t)
concomitants (n) kˈənkˈɒmɪtənts (k @1 n k o1 m i t @ n t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Begleiterscheinung { f }concomitant phenomenon; concomitant [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
付随;附随[ふずい, fuzui] (n, vs) incident to; attaching to; annexed to; concomitant; attending #9,274 [Add to Longdo]
付随現象[ふずいげんしょう, fuzuigenshou] (n) side effect; concomitant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concomitant \Con*com"i*tant\, a. [F., fr. L. con- + comitari to
   accompany, comes companion. See {Count} a nobleman.]
   Accompanying; conjoined; attending.
   [1913 Webster]
 
      It has pleased our wise Creator to annex to several
      objects, as also to several of our thoughts, a
      concomitant pleasure.          --Locke.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concomitant \Con*com"i*tant\, n.
   One who, or that which, accompanies, or is collaterally
   connected with another; a companion; an associate; an
   accompaniment.
   [1913 Webster]
 
      Reproach is a concomitant to greatness. --Addison.
   [1913 Webster]
 
      The other concomitant of ingratitude is
      hardheartedness.             --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concomitant
   adj 1: following or accompanying as a consequence; "an excessive
       growth of bureaucracy, with attendant problems"; "snags
       incidental to the changeover in management"; "attendant
       circumstances"; "the period of tension and consequent
       need for military preparedness"; "the ensuant response to
       his appeal"; "the resultant savings were considerable"
       [syn: {attendant}, {consequent}, {accompanying},
       {concomitant}, {incidental}, {ensuant}, {resultant},
       {sequent}]
   n 1: an event or situation that happens at the same time as or
      in connection with another [syn: {accompaniment},
      {concomitant}, {attendant}, {co-occurrence}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top