ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accordance

AH0 K AO1 R D AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accordance-, *accordance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accordance(n) การทำให้สอดคล้อง
accordance(n) การมอบรางวัลหรือตำแหน่งให้
accordance(n) การยอมรับร่วมกัน, See also: การเห็นพ้องต้องกัน, Syn. agreement, conformity, harmony

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord

English-Thai: Nontri Dictionary
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In accordance with the provision of Article 43 of Meishu school rulesตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 43 ของกฎระเบียบของโรงเรียนเมชู GTO (1999)
They stored these weapons in accordance with her will.พวกเค้าเก็บอาวุญพวกนี้ไว้ตามคำสั่งเธอ Terminator 3: Rise of the Machines (2003)
So I have to do everyone's laundry, in accordance with prophecy.ผมมีหน้าที่ซักผ้าของทุกคน เราแบ่งงานกันทำ Latter Days (2003)
In accordance to the administrative agreement between two nations, the investigators must comply to several articles during investigation of Robert J. Pearson.ตามข้อตกลงทางการฑูต ของทั้ง 2 ประเทศแล้ว พนักงานสืบสวนจะต้องทำตามกฏ 2-3 ข้อ ระหว่างทำการสอบสวน คุณ โรเบิร์ต เจ เพียร์สัน The Case of Itaewon Homicide (2009)
The sand runs in accordance with the quality of the conversation.ทรายข้างใน ไหลช้าหรือเร็ว ขึ้นกับคุณภาพ ของบทสนทนาน่ะ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
In accordance with emergency regulations, this train will stop at the nearest evacuation station.รถไฟขบวนนี้จะหยุดที่หลุมหลบภัยที่ใกล้ที่สุดเพื่อการอพยพ Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
In perfect accordance with natural law it was a union of two morons so their child was just as stupid.In perfect accordance with natural law... ...it was a union of two morons... ...so their child was just as stupid. Confessions (2010)
In accordance with our laws, you will pay with your life. Take him away.ตามกฎหมายบ้านเมือง เจ้าต้องชดใช้ด้วยชีวิต เอาตัวมันไป Goblin's Gold (2010)
In accordance with the uniform code of military justice this court is rendering guilty verdicts for each member of this Alpha unit.ด้วยอำนาจแห่งกระบวนการยุติธรรมกองทัพ.ศาลตัดสินความผิด The A-Team (2010)
Strictly speaking, such a thing would not be in accordance with the king's laws.ถ้าพูดกันจริงๆ เรื่องแบบนั้น มันขัดกับ กฏหมายของกษัตริย์ The Wolf and the Lion (2011)
So in accordance with our rules, you'll be expelled and transferred!ดังนั้นตามหลักเกณฑ์ของเรา เธอจะถูกขับออกและย้าย Tekken: Blood Vengeance (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accordanceEverything should be done in accordance with the rules.
accordanceEverything was done in accordance with the rules.
accordanceHe arrived at nine in accordance with a prearranged plan.
accordanceI know that interest rates are fixed in accordance to the borrower's business risk.
accordanceIn accordance with his advice, I called off the deal.
accordanceIn accordance with your request, I enclose a picture of myself.
accordanceIn accordance with your request we submit our final report.
accordanceI will sell the boat in accordance with your orders.
accordanceMay be distributed in accordance with the GPL.
accordanceThese disputes between the two nations should be solved in accordance with international law.
accordanceThey built the ship in accordance with the plans.
accordanceWe have finished the work in accordance with her instructions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความสอดคล้อง(n) accordance, See also: consistency, compatible, Syn. การพ้องกัน, Example: ส่วนของนโยบายการเงินและมาตรการทางการเงินนั้นเป็นนโยบายที่ต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศที่เป็นแบบลอยตัว, Thai Definition: ลักษณะที่ไปด้วยกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชอบ[chøp] (v) EN: be right ; be righteous ; be proper ; be rightful ; be in accordance with  FR: être juste
โดย[dōi] (conj) EN: due to ; because ; in accordance with
เข้ากับหลักการ[khao kap lakkān] (v, exp) EN: be in accordance with the principles
ความสอดคล้อง[khwām søtkhløng] (n) EN: accordance ; consistency
เป็นไปตาม[penpai tām] (v, exp) EN: be in line with ; follow ; be in accordance with ; be as  FR: être conforme à
ตาม[tām] (prep) EN: according to ; following ; accordingly ; in accordance with ; in the light of  FR: selon ; d'après ; en vertu de ; compte tenu de ; de façon ; à la lumière de
ตามความประสงค์ของ...[tām khwām prasong khøng …] (xp) EN: in accordance with the wishes of
ตามกฎหมาย[tām kotmāi] (adv) EN: according to the law ; in accordance with the law ; legally ; under the law ; by law  FR: en vertu de la loi ; selon la loi ; en accord avec la loi ; légalement
ตามฐานะ[tām thāna] (adv) EN: according to one's economic capacity ; according to one's status ; in accordance with one's means ; befittingly  FR: selon son rang ; selon ses moyens
ตรง[trong] (v) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with  FR: concorder ; coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ACCORDANCE AH0 K AO1 R D AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accordance (n) ˈəkˈɔːdəns (@1 k oo1 d @ n s)
accordances (n) ˈəkˈɔːdənsɪz (@1 k oo1 d @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
通り[どおり, doori] (n-suf) (1) in accordance with ...; following ...; (2) roughly; about; (3) .. Street; .. Avenue; (P) #493 [Add to Longdo]
に従って[にしたがって, nishitagatte] (exp) in accordance with; according to; (P) #5,474 [Add to Longdo]
に従い[にしたがい, nishitagai] (exp) in accordance with; according to #5,783 [Add to Longdo]
従い[したがい, shitagai] (exp) in accordance with; subordinate to #17,860 [Add to Longdo]
沿う[そう, sou] (v5u) (1) to run along; to run beside; (2) (See 添う) to follow (a plan, etc.); to act in accordance with; (P) #19,132 [Add to Longdo]
に沿って[にそって, nisotte] (exp, adv) along; parallel to; in accordance with [Add to Longdo]
に乗っとり[にのっとり, ninottori] (exp) (uk) in compliance with; in accordance with [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
依願[いがん, igan] (n) in accordance with one's request [Add to Longdo]
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Accordance \Ac*cord"ance\, n. [OF. acordance.]
   Agreement; harmony; conformity. "In strict accordance with
   the law." --Macaulay.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Harmony; unison; coincidence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 accordance
   n 1: concurrence of opinion; "we are in accord with your
      proposal" [syn: {accord}, {conformity}, {accordance}]
   2: the act of granting rights; "the accordance to Canada of
     rights of access" [syn: {accordance}, {accordance of rights}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top