Search result for

fate

(89 entries)
(0.0246 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fate-, *fate*
Possible hiragana form: ふぁて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fate[N] โชคชะตา, See also: ชะตา, ชะตากรรม, พรหมลิขิต, Syn. destiny, destination, fortune
fate[N] ผลลัพธ์, See also: ผลสุดท้าย
fate[VT] กำหนดโดยโชคชะตา, Syn. predestine, destine
fated[ADJ] ซึ่งกำหนดโดยโชคชะตา, Syn. destined, inescapable, Ant. avoidable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fate(เฟท) {fated,fating,fates} n. โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวร,ความหายนะ,ความตาย,จุดจบ. vt. โชคชะตากำหนด, Syn. fortune
fated(เฟ'ทิด) adj. ตามดวง,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้, Syn. doomed
fateful(เฟท'ฟูล) adj. เป็นเรื่องความเป็นความตาย,ซึ่งพรหมลิขิตได้กำหนดไว้,ถึงตายได้,เป็นเวรกรรม,เป็นลางร้าย, See also: fatefulness n.
ill-fated(อิล'เฟทิด) adj. โชคร้าย,โชคไม่ดี

English-Thai: Nontri Dictionary
fate(n) โชคชะตา,พรหมลิขิต,เคราะห์กรรม,เวรกรรม
fate(vt) ทำให้เกิดเคราะห์กรรม
fateful(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,เป็นเรื่องความเป็นความตาย,เป็นเวรเป็นกรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fate dramaละครชะตากรรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fateความเป็นไป [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She will learn her fate in the spring.เธอจะได้เรียนรู้ชะตากรรมของเธอเองในช่วงฤดูใบไม้ผลิ New Haven Can Wait (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,ถ้าคุณบอกฉันได้ถึงสิ่งที่ ซีซิลได้รับของความร่านของเธอ Pret-a-Poor-J (2008)
If you can tell me the fate of cecil the caterpillar,- ถ้าคุณบอกผมได้เกี่ยวกับเรื่องราวของหนอนผีเสื้อ Cecil ( เพลงสำหรับเล่นรอบกองไฟของเด็กฝรั่ง ) There Might be Blood (2008)
Is it too weird to think that maybe fate brought usมันแปลกเกินไปไหมที่จะคิดว่าโชคชะตาพาเรา There Might be Blood (2008)
Maybe A-kun and I were fated to be together.อะคุงกับฉันอาจจะเป็นพรหมลิขิตให้มาอยู่ด้วยกันก็ได้ Akai ito (2008)
- Deciding my fate.ตัดสินชะตากรรมของข้าอยู่น่ะ Lancelot (2008)
Then, maybe one day, fate shall grant me another chance to prove myself a worthy knight of Camelot.บางทีวันนึงโชคชะตาอาจจะให้โอกาสกระหม่อมอีกซักครั้ง เพื่อที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคู่ควรแก่การเป็นอัศวินแห่งคาเมลอต Lancelot (2008)
The fate of Camelot rests in my hands.ชะตาของคาเมลอตอยู่ในมือข้า To Kill the King (2008)
The Questing Beast chose Arthur. That means the Old Religion has decided his fate.อสูรปริศนาได้เลือกอาเธอร์เป็นเหยื่อ, ชะตากรรมเขาถูกเลือกไว้แล้ว Le Morte d'Arthur (2008)
Must be fate.นี่มันพรหมลิขิตรึป่าวนะเนี่ย Scandal Makers (2008)
That is what you must do to abandon the vestiges of your nefarious fate, and start walking your own path as our future ruler.ท่านจะต้องละทิ้ง คำทำนายเอาและอดีตไว้เบื้องหลัง แล้วเดินไปตามทาบที่ท่านกำหนดเอง ในฐานะผู้ปกครองของเรา The Kingdom of the Winds (2008)
If I had allowed that fate of mine to weigh me down, how would I have achieved all this?ถ้าข้ายอมให้ชะตากรรมมาถ่วงชีวิตของข้า แล้วข้าจะบรรลุเป้าหมายทั้งหมดนี้ได้อย่างไร The Kingdom of the Winds (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fateA terrible fate awaited him.
fateShe shared her husband's fate.
fateShe had to accept her fate.
fateThe fate of the hostages depends on the result of the negotiation.
fateThey say fate will catch up with you. That was God's way of punishing him.
fateAll are fated to die. However, you can't decide how and when you die.
fateOur fate depends on your decisions.
fateHowever you could say that being found hard to understand by the common folk for one's genius is fate.
fateShe had no choice but to accept her fate.
fateI might as well kill myself as reconcile myself to my fate.
fateI was forced to submit to my fate.
fateIt was her fate to die young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยถากรรม[N] fate, See also: chance, random, destiny, Syn. กรรม, โชคชะตา, ดวง, Example: เขาปล่อยตัวไปตามยถากรรม
เวร[N] retribution, See also: fate, misfortune, Nemesis, Syn. เวรกรรม, Example: ถ้าช่วยอะไรไม่ได้แล้วก็ปล่อยให้เป็นไปตามเวรตามกรรมของมันเถอะ, Thai definition: ความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำผิดหลักคำสอนหรือข้อห้ามในศาสนา
อำนาจวาสนา[N] destiny, See also: fate, Example: ฉันไม่พลอยเห่ออำนาจวาสนาไปกับเขาด้วยหรอก
โชคชะตาราศี[N] fortune, See also: fate, Syn. โชคชะตา, ดวงชะตา, โชคเคราะห์, Example: โหรทำนายโชคชะตาราศีโดยใช้วิถีการโคจรของดาวเคราะห์เป็นหลัก, Thai definition: สิ่งที่บอกลักษณะดีงามหรือคุณสมบัติประจำตัวของดาวพระเคราะห์เดินถึงราศีนั้นๆ ในเวลาเกิดของคน เป็นต้น
เคราะห์[N] fate, See also: luck, fortune, chance, Syn. โชค, ชะตา, โชคชะตา, Example: หมอดูทำนายว่าจะมีเคราะห์ ควรจะต้องไปสะเดาะเคราะห์ด้วยการทำบุญ, Thai definition: สิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมาย เช่น เคราะห์ดี เคราะห์ร้าย, มักนิยมใช้ในทางไม่ดี เช่น มีเคราะห์ ฟาดเคราะห์
พรหมลิขิต[N] fate, See also: destiny, Syn. โชคชะตา, บุญกรรม, Example: ผู้กล่าวว่าชีวิตมนุษย์สุดแล้วแต่พรหมลิขิตเป็นการกล่าวแก้ตัวของคนที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อชีวิต, Thai definition: อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต, Notes: (สันสกฤต)
เวรกรรม[N] fate, See also: retribution, Syn. บาปกรรม, เวร, กรรมเวร, Example: เขาทำเวรกรรมมามากในชาติที่แล้ว
บุญวาสนา[N] fate, Syn. โชควาสนา, Example: ชีวิตจะเจริญก้าวหน้าแค่ไหน ต้องขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนประกอบกับความสามารถด้วย
โฉลก[N] fate, See also: destiny, fortune, horoscope, Syn. ชะตา, โชคชะตา, Example: สัญลักษณ์นี้เป็นสัญลักษณ์ที่แข็งมาก และถูกโฉลกกับดวงเมืองของไทย
ชะตากรรม[N] fate, See also: destiny, lot, Syn. โชคชะตา, เคราะห์กรรม, Example: ครอบครัวของเขาประสบกับชะตากรรมที่ไม่มีใครคาดคิด, Thai definition: เหตุการณ์หรือเรื่องราวร้ายแรงที่เกิดขึ้นกับบุคคลเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนาจวาสนา[n. exp.] (amnāt wātsanā) EN: destiny ; fate   
โฉลก[n.] (chalōk) EN: luck ; fortune ; lot ; chance ; fate ; destiny ; horoscope   FR: chance [f] ; fortune [f]
ชะตา[n.] (chatā) EN: horoscope ; fate ; fortune ; luck ; destiny ; lot   FR: destin [m] ; sort [m] ; horoscope [m]
ชาตา[n.] (chātā) EN: destiny ; fate ; lot ; fortune   FR: destin [m] ; sort [m]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated   FR: être malchanceux ; jouer de malchance
ดวง[n.] (dūang) EN: fortune ; luck ; fate ; horoscope   FR: chance [f]
ดวงชะตา[n.] (dūang chatā) EN: fate ; luck ; horoscope ; fortune ; destiny   FR: chance [f] ; destin [m] ; fortune [f] ; horoscope [m]
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; end ; fate ; disaster   FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
เคราะห์[n.] (khra) EN: fate ; luck ; fortune   FR: chance [f] ; destin [m]
เคราะห์[n.] (khrǿ) EN: fate ; luck ; fortune ; destiny   FR: destin [m] ; sort [m] ; fortune [f] ; chance [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FATE    F EY1 T
FATED    F EY1 T AH0 D
FATES    F EY1 T S
FATEFUL    F EY1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fate    (v) (f ei1 t)
fated    (v) (f ei1 t i d)
fates    (v) (f ei1 t s)
fateful    (j) (f ei1 t f u l)
fatefully    (a) (f ei1 t f u l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schicksal {n}; Geschick {n} | Schicksale {pl} | Schicksal spielen | sein Schicksal herausfordern | sein Schicksal meistern | jdn. seinem Schicksal überlassen | Laune des Schicksals | durch eine Laune des Schicksalsfate | fates | to play at fate | to tempt fate | to cope with one's fate | to leave sb. to his fate; to abandon sb. to his fate | twist of fate | by a strange quirk of fate [Add to Longdo]
Das Schicksal meinte es nicht gut mit ihm.Fate treated him unkindly. [Add to Longdo]
Das musste nun einmal so sein.Fate would have it so. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルファテスト[, arufatesuto] (n) {comp} alpha test [Add to Longdo]
チオ硫酸ナトリウム[チオりゅうさんナトリウム, chio ryuusan natoriumu] (n) sodium thiosulfate [Add to Longdo]
安危[あんき, anki] (n) fate; safety; welfare [Add to Longdo]
安否不明[あんぴふめい, anpifumei] (n) fate (safety) of a person (persons) being unknown [Add to Longdo]
因縁[いんねん(P);いんえん, innen (P); in'en] (n) (1) {Buddh} hetu and prataya (direct causes and indirect conditions, which underlie the actions of all things); (2) fate; destiny; (3) connection; origin; (4) pretext; (P) [Add to Longdo]
因果[いんが, inga] (adj-na,n,adj-no) cause and effect; karma; fate; (P) [Add to Longdo]
運は天に在り[うんはてんにあり, unhatenniari] (exp) (id) No flying from fate [Add to Longdo]
運を天に任せる[うんをてんにまかせる, unwotennimakaseru] (exp,v1) to leave to chance; to resign oneself to one's fate [Add to Longdo]
運気[うんき, unki] (n) fate; fortune [Add to Longdo]
運任せ;運まかせ[うんまかせ, unmakase] (n) trusting or resignation to fate [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]
缘分[yuán fèn, ㄩㄢˊ ㄈㄣˋ, / ] fate or chance that brings people together; predestined affinity or relationship; (Budd.) destiny, #8,150 [Add to Longdo]
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good, #81,097 [Add to Longdo]
凶事[xiōng shì, ㄒㄩㄥ ㄕˋ, ] fateful accident; inauspicious matter (involving death or casualties), #186,196 [Add to Longdo]
凶信[xiōng xìn, ㄒㄩㄥ ㄒㄧㄣˋ, ] fateful news; news of sb's death, #264,177 [Add to Longdo]
祸福吉凶[huò fú jí xiōng, ㄏㄨㄛˋ ㄈㄨˊ ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, / ] fate; portent; luck or disasters as foretold in the stars (astrology) [Add to Longdo]
运命[yùn mìng, ㄩㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, / ] fate; one's fortune [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファテスト[あるふぁてすと, arufatesuto] alpha test [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fate \Fate\ (f[=a]t), n. [L. fatum a prophetic declaration,
   oracle, what is ordained by the gods, destiny, fate, fr. fari
   to speak: cf. OF. fat. See {Fame}, {Fable}, {Ban}, and cf.
   1st {Fay}, {Fairy}.]
   1. A fixed decree by which the order of things is prescribed;
    the immutable law of the universe; inevitable necessity;
    the force by which all existence is determined and
    conditioned.
    [1913 Webster]
 
       Necessity and chance
       Approach not me; and what I will is fate. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Beyond and above the Olympian gods lay the silent,
       brooding, everlasting fate of which victim and
       tyrant were alike the instruments.  --Froude.
    [1913 Webster]
 
   2. Appointed lot; allotted life; arranged or predetermined
    event; destiny; especially, the final lot; doom; ruin;
    death.
    [1913 Webster]
 
       The great, th'important day, big with the fate
       Of Cato and of Rome.         --Addison.
    [1913 Webster]
 
       Our wills and fates do so contrary run
       That our devices still are overthrown. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The whizzing arrow sings,
       And bears thy fate, Antinous, on its wings. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. The element of chance in the affairs of life; the
    unforeseen and unestimated conitions considered as a force
    shaping events; fortune; esp., opposing circumstances
    against which it is useless to struggle; as, fate was, or
    the fates were, against him.
    [1913 Webster]
 
       A brave man struggling in the storms of fate.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Sometimes an hour of Fate's serenest weather strikes
       through our changeful sky its coming beams. --B.
                          Taylor.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. [L. Fata, pl. of fatum.] (Myth.) The three goddesses,
    Clotho, Lachesis, and Atropos, sometimes called the
    {Destinies}, or {Parc[ae]}who were supposed to determine
    the course of human life. They are represented, one as
    holding the distaff, a second as spinning, and the third
    as cutting off the thread.
    [1913 Webster]
 
   Note: Among all nations it has been common to speak of fate
      or destiny as a power superior to gods and men --
      swaying all things irresistibly. This may be called the
      fate of poets and mythologists. Philosophical fate is
      the sum of the laws of the universe, the product of
      eternal intelligence and the blind properties of
      matter. Theological fate represents Deity as above the
      laws of nature, and ordaining all things according to
      his will -- the expression of that will being the law.
      --Krauth-Fleming.
 
   Syn: Destiny; lot; doom; fortune; chance.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fate
   n 1: an event (or a course of events) that will inevitably
      happen in the future [syn: {destiny}, {fate}]
   2: the ultimate agency regarded as predetermining the course of
     events (often personified as a woman); "we are helpless in
     the face of destiny" [syn: {destiny}, {fate}]
   3: your overall circumstances or condition in life (including
     everything that happens to you); "whatever my fortune may
     be"; "deserved a better fate"; "has a happy lot"; "the luck
     of the Irish"; "a victim of circumstances"; "success that was
     her portion" [syn: {fortune}, {destiny}, {fate}, {luck},
     {lot}, {circumstances}, {portion}]
   v 1: decree or designate beforehand; "She was destined to become
      a great pianist" [syn: {destine}, {fate}, {doom},
      {designate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top