Search result for

使

(70 entries)
(0.0195 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使-, *使*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
使い勝手[つかいがって, tsukaigatte] (n) ความสะดวกในการใช้ เช่น 使い勝手がいい (ใช้ง่าย) หรือ 使い勝手が悪い (ใช้ยาก)
使[つかう, tsukau] (vt) ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
使い道[つかいみち, tsukaimichi] (n ) ประโยชน์, วิธีการใช้งาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
使[しよう, shiyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
使[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
使[使, shǐ, ㄕˇ] cause, mission, orders; envoy, messenger, ambassador
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  吏 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 working for the government 吏

Japanese-English: EDICT Dictionary
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability [Add to Longdo]
使いこなす;使い熟す[つかいこなす, tsukaikonasu] (v5s,vt) to handle (men); to master (a tool); to manage; to acquire a command of (a language) [Add to Longdo]
使いっ走り;使いっぱしり[つかいっぱしり, tsukaippashiri] (n,vs) gofer; dogsbody; person who is made to do things or get things for someone else [Add to Longdo]
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand [Add to Longdo]
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使いをやる[つかいをやる, tsukaiwoyaru] (exp,v5r) to send a messenger [Add to Longdo]
使い易い;使いやすい[つかいやすい, tsukaiyasui] (adj-i) (uk) easy to use [Add to Longdo]
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使[shǐ, ㄕˇ, 使] to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger [Add to Longdo]
使人信服[shǐ rén xìn fú, ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] convincing [Add to Longdo]
使作呕[shǐ zuò ǒu, ㄕˇ ㄗㄨㄛˋ ㄡˇ, 使 / 使] sicken [Add to Longdo]
使信服[shǐ xìn fú, ㄕˇ ㄒㄧㄣˋ ㄈㄨˊ, 使] to convince [Add to Longdo]
使免除[shǐ miǎn chú, ㄕˇ ㄇㄧㄢˇ ㄔㄨˊ, 使] get rid of [Add to Longdo]
使具体化[shǐ jù tǐ huà, ㄕˇ ㄐㄩˋ ㄊㄧˇ ㄏㄨㄚˋ, 使 / 使] embody [Add to Longdo]
使[shǐ jìn, ㄕˇ ㄐㄧㄣˋ, 使 / 使] exert all one's strength [Add to Longdo]
使厌烦[shǐ yàn fán, ㄕˇ ㄧㄢˋ ㄈㄢˊ, 使 / 使] disgust [Add to Longdo]
使受伤[shǐ shòu shāng, ㄕˇ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 使 / 使] hurt [Add to Longdo]
使吃惊[shǐ chī jīng, ㄕˇ ㄔ ㄐㄧㄥ, 使 / 使] astonish; surprise [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"May I use this pencil?" "Yes, you may."「この鉛筆を使ってもいいですか」「はい、いいです」
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"My lady is in her chamber," said the servant.「奥様は部屋にいらっしゃいます」と召し使いは言った。
"May I use your pencil?" "Sure go ahead."「君の鉛筆を使ってもよいですか」「ええ、どうぞ」 [M]
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."「電話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
I don't want to spend more than $10.10ドル以上は使いたくありません。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
I can't afford to waste a single yen.1円たりとも無駄使いはできない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think this can be used to promote World Theory ?[JA] 「セカイロン」のプロモーションに 今回のこと使えないですかね? Reason (2017)
You have?[CN] 大家都只是受好奇心驱使才看的 Affection (2017)
When I told her, "It's my mission,"[JA] "それが僕の使命だからです" と答えると Disbanded (2017)
The mission for creators like us is not to make what we want, but to deliver what audiences want.[JA] 自分の描(えが)きたいものよりも 観客が見たいものを授受するのが 我々クリエーターの使命ですよね Confrontation (2017)
Though I myself am an author, I can't explain it well.[CN] 得奖作品《飘忽不定的情感》 书名中虽有"情感"二字 内容却完全没有使用 情感描写的表现方式 Appeal (2017)
Please make sure that you use it all for the children.[JA] 必ず 子供たちのために 使ってくださいね Emotions (2017)
But I still have no idea who sent the invitations, or what they want these women to do to me.[JA] 招待状の送り主は一体 女たちを使って 僕に何をしようと しているのか Appeal (2017)
She had no idea how to use her money.[JA] お金の使い方も知らない バカな女の子 Confrontation (2017)
I could have used her connections and methods.[JA] あの女の人脈とやり方は 使えましたからね Confrontation (2017)
It's as good as decided.[CN] 即使是你的推荐 我们也会做出公正的评断 Appeal (2017)
Are you sure?[CN] 即使遭遇了困难 但这就是人生啊 Confrontation (2017)
-To logic.[CN] 比起自己想要描绘的东西 做出观众想看的东西 才是我们创作者的使 Confrontation (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based [Add to Longdo]
使用メモリ[しようメモリ, shiyou memori] memory used [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an) [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time [Add to Longdo]
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使[し, shi] Benutzung, Bote [Add to Longdo]
使い方[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
使[つかう, tsukau] benutzen [Add to Longdo]
使[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
使[しえき, shieki] Beschaeftigung, Dienst [Add to Longdo]
使[しと, shito] Apostel [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使用済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]
使[しせつ, shisetsu] Gesandter, Mission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top