ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

使

   
70 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -使-, *使*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
使[使, shǐ, ㄕˇ] cause, mission, orders; envoy, messenger, ambassador
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  吏 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 working for the government 吏,  Rank: 119

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使[shǐ, ㄕˇ, 使] to make; to cause; to enable; to use; to employ; messenger, #142 [Add to Longdo]
使[shǐ yòng, ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使] to use; to employ; to apply; to make use of, #284 [Add to Longdo]
使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 使] even if; even though, #1,126 [Add to Longdo]
使[shǐ de, ㄕˇ ㄉㄜ˙, 使] usable; workable; feasible; doable; to make; to cause, #1,671 [Add to Longdo]
使[cù shǐ, ㄘㄨˋ ㄕˇ, 使] spur on; urge; to cause; to bring about, #4,676 [Add to Longdo]
使[tiān shǐ, ㄊㄧㄢ ㄕˇ, 使] angel, #5,022 [Add to Longdo]
使[zhì shǐ, ㄓˋ ㄕˇ, 使] cause; result in, #5,328 [Add to Longdo]
使[xíng shǐ, ㄒㄧㄥˊ ㄕˇ, 使] exercise (a right etc), #5,739 [Add to Longdo]
使[dà shǐ, ㄉㄚˋ ㄕˇ, 使] an ambassador; an envoy, #5,799 [Add to Longdo]
使[shǐ mìng, ㄕˇ ㄇㄧㄥˋ, 使] a (diplomatic or other) mission, #6,681 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
使い勝手[つかいがって, tsukaigatte] (n) ความสะดวกในการใช้ เช่น 使い勝手がいい (ใช้ง่าย) หรือ 使い勝手が悪い (ใช้ยาก)
使[つかう, tsukau] (vt) ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
使い道[つかいみち, tsukaimichi] (n ) ประโยชน์, วิธีการใช้งาน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
使[しよう, shiyou] Thai: การใช้ English: use (vs)
使[しよう, shiyou] Thai: การประยุกต์ใช้ English: application
使[しよう, shiyou] Thai: การนำไปใช้ English: employment

Japanese-English: EDICT Dictionary
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) {Buddh} (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
使い(P);遣い[つかい, tsukai] (n) (1) (See 使いにやる) errand; mission; going as envoy; (2) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (See 使い魔) familiar spirit; (n-suf,n-pref) (4) (often read as づかい when used as a suffix) (See 魔法使い) use; usage; user; trainer; tamer; charmer; (P) [Add to Longdo]
使いかって;使い勝手[つかいかって;つかいがって(使い勝手), tsukaikatte ; tsukaigatte ( tsukaigatte )] (exp) ease of use; user-friendliness; usability [Add to Longdo]
使いこなす;使い熟す[つかいこなす, tsukaikonasu] (v5s,vt) to handle (men); to master (a tool); to manage; to acquire a command of (a language) [Add to Longdo]
使いっ走り;使いっぱしり[つかいっぱしり, tsukaippashiri] (n,vs) gofer; dogsbody; person who is made to do things or get things for someone else [Add to Longdo]
使いにやる;使いに遣る[つかいにやる, tsukainiyaru] (exp,v5r) to send a person on an errand [Add to Longdo]
使いの者[つかいのもの, tsukainomono] (n) messenger; envoy; emissary [Add to Longdo]
使いをやる[つかいをやる, tsukaiwoyaru] (exp,v5r) to send a messenger [Add to Longdo]
使い易い;使いやすい[つかいやすい, tsukaiyasui] (adj-i) (uk) easy to use [Add to Longdo]
使い果たす;使い果す;遣い果たす;遣い果す[つかいはたす, tsukaihatasu] (v5s,vt) to use up; to squander [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Done!" says the angel, and disappears in a cloud of smoke and a bolt of lightning.「あっぱれ!」天使はそういうと、稲妻が走るもやもやの煙の中へ消えていった。
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの辞書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"May I use this pencil?" "Yes, you may."「この鉛筆を使ってもいいですか」「はい、いいです」
"How do you find your washing-machine?" "Not so bad."「その洗濯機の使い心地はどうですか」「まあまあです」 [F]
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工学)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"My lady is in her chamber," said the servant.「奥様は部屋にいらっしゃいます」と召し使いは言った。
"May I use your pencil?" "Sure go ahead."「君の鉛筆を使ってもよいですか」「ええ、どうぞ」 [M]
"Do you mind if I use your phone?" "No, please go ahead."「電話を使わせてもらってもいいですか」「ええ、どうぞ」
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
I don't want to spend more than $10.10ドル以上は使いたくありません。
Even at the end of the nineteenth century, sailors in the British Navy were not permitted to use knives and forks because using them was considered a sign of weakness.19世紀末でも、イギリス海軍の船員は、そうすることが弱さの印だという理由で、ナイフとフォークを使うことを許されていなかった。
I can't afford to waste a single yen.1円たりとも無駄使いはできない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No sane person would think about using seaweed as a pattern for a shawl.[JA] 正気の人間がショールの柄に 海藻を使うものだろうか And Then There Were None (1945)
Push.[CN] 使劲 Pousse. War Witch (2012)
Push harder![CN] 再使劲儿 Blind Mountain (2007)
Very stupid to kill the only servant in the house.[JA] 唯一の召使いを殺すなんて 愚かにもほどがあります And Then There Were None (1945)
This is a large house. What staff have you here?[JA] 広いお家ね 使用人は何人かしら? And Then There Were None (1945)
You know how to work it?[JA] 使い方わかる? Detour (1945)
Van with the apartment if they want to use them.[JA] お使いになって 結構です Scarlet Street (1945)
Who you believe that you are, my guardian angel?[JA] 私の守護天使のつもり? Scarlet Street (1945)
"Does this not make you turn from your wicked ways, David Holm?"[CN] "所有这些还不足以使得你 改邪归正吗,大卫・霍姆?" The Phantom Carriage (1921)
Occupied![JA] 使用中だ ...And the Bag's in the River (2008)
Whether Yoon is with me or not,[CN] 只要张开眼睛就会看到小允 即使小允在我面前 Episode #1.8 (2004)
Harder.[CN] 使劲。 Bitter Moon (1992)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用パラメータ制御[しようパラメータせいご, shiyou parame-ta seigo] user parameter control (UPC) [Add to Longdo]
使用ベース[しようベース, shiyou be-su] usage based [Add to Longdo]
使用メモリ[しようメモリ, shiyou memori] memory used [Add to Longdo]
使用可能[しようかのう, shiyoukanou] available (an) [Add to Longdo]
使用可能時間[しようかのうじかん, shiyoukanoujikan] available time [Add to Longdo]
使用可能性[しようかのうせい, shiyoukanousei] availability [Add to Longdo]
使用規制[しようきせい, shiyoukisei] usage restrictions, limitations [Add to Longdo]
使用許可[しようきょか, shiyoukyoka] license, licence [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
使[し, shi] Benutzung, Bote [Add to Longdo]
使い方[つかいかた, tsukaikata] Gebrauch, Handhabung [Add to Longdo]
使[つかう, tsukau] benutzen [Add to Longdo]
使[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
使[しえき, shieki] Beschaeftigung, Dienst [Add to Longdo]
使[しと, shito] Apostel [Add to Longdo]
使用方[しようほう, shiyouhou] Gebrauchsanweisung, Anwendungsweise [Add to Longdo]
使用済み[しようずみ, shiyouzumi] (nicht mehr) gebraucht [Add to Longdo]
使[しせつ, shisetsu] Gesandter, Mission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top