ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strike

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strike-, *strike*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
strike(vt) ตี, See also: โขก, เขก, ดีด, เคาะ, Syn. beat, hit, knock, punch
strike(vt) ปะทะ, See also: กระแทก, ชน, Syn. collide with, crash into, run into
strike(vt) โจมตี, See also: จู่โจม, Syn. attack, assault
strike(vi) หยุดงานประท้วง, See also: ก่อการจลาจล, Syn. mutiny, revolt, walk out
strike(n) การตี, See also: การเคาะ, การโขก, Syn. blow, hit, punch
strike(n) การหยุดงานประท้วง, Syn. revolution, walkout
strike(n) การโจมตีทางอากาศ
strike(n) การค้นพบน้ำมัน, See also: การค้นพบสายแร่, Syn. discovery, exposure, gold strike
strike(n) การโยนลูกสไตร์ค, See also: การโยนลูกกระทบลูกตั้งโบว์ลิ่งล้มหมด
striker(n) คนงานที่หยุดงานประท้วง, Syn. protester, walk-outer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
strike(สไทรคฺ) { struck, struck/stricken, striking, strikes } vt., vi. ตี, ตอก, ทุบ, ต่อย, ชก, ปะทะ, พุ่ง, โจมตี, จู่โจม, เคาะ, โขก, เขก, ชน, ขูด, ขีด (ไม้ขีดไฟ) , ตีกรรเชียง, พิมพ์, ประทับตรา, ทำเหรียญ, กด, อัด, เจาะพบ (น้ำมัน) จับ, ก่อ, ประสบ, ตกลง, ตบมือเป็นสัญญาณ, ยกเลิก, รื้อ, ถอน, ประทับใจ
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ

English-Thai: Nontri Dictionary
strike(n) การนัดหยุดงาน, การตี, การลดลง, การโจมตี, การกระตุก
strike(vi) โจมตี, นัดหยุดงาน, ทุบ, รื้อถอน, ยกเลิก, ชักธงขาว
strike(vt) กระทืบ, ตี, ตอก, ชก, ทุบ, กด, ประทับตรา
striker(n) คนนัดหยุดงาน, ผู้ตี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
strikeการนัดหยุดงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
strikeการนัดหยุดงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
strikeแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike faultรอยเลื่อนแนวระดับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
strike the case out of the case-listจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
strike a balance(vt) ทำให้เกิดสมดุล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Big Bertha, able to fire 100 miles, was to make its appearance on the Western Front, and strike terror into the enemy.เป็นปืนใหญ่วิถี 100 ไมล์ ปฏิบัติการ ในแนวรบด้านตะวันตก และ กำลังโจมตีศัตรู The Great Dictator (1940)
We must strike now.เราจะต้องชิงบุกเดี๋ยวนี้ The Great Dictator (1940)
A strike at the arms factory.คนงานประท้วงที่โรงงานผลิตอาวุธค่ะ The Great Dictator (1940)
The strike leaders are all brunettes. Not one blond.ผู้นำประท้วงทั้งหมด ผมสีน้ำตาล 1ในนั้นอาจผมบอร์น The Great Dictator (1940)
A red line strikes out the names of the dead.และชื่อที่ถูกขีดฆ่าด้วยสีแดง คือชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว Night and Fog (1956)
His passion will strike you as somewhat unusualกิเลสของเขา .จะสะดุดใจ you as ผิดธรรมดาค่อนข้าง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It strikes me, as one who has actually heard his voice that you have virtually no prerequisites to make direct contact...รู้มั้ยครับ ผมตกใจในฐานะที่ ผมได้ยินเสียงของท่านมาแล้ว คุณไม่มีวันที่จะติดต่อ กับท่านโดยตรงเด็ดขาด Oh, God! (1977)
I am the chosen one, the mighty hand of vengeance sent down to strike the unroadworthy!ฉันเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์แห่งการ แก้แค้น ส่งลงไปตีไม่ดี! Mad Max (1979)
"If your enemy strikes you on the right cheek, offer him the left"?"ถ้าศัตรูชกแก้มขวาของเจ้า จงยื่นแก้มซ้ายให้เขา" Gandhi (1982)
I suspect he meant you must show courage be willing to take a blow, several blows, to show you won't strike back, nor will you be turned aside.ท่านคงหมายถึงความกล้า เต็มใจที่จะยอมรับการทำร้าย เพื่อให้เห็นว่า เราจะไม่โต้ตอบหรือหลบหลีก Gandhi (1982)
We will not strike a blow.เราจะไม่โต้ตอบ Gandhi (1982)
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
strikeA strike disrupted the postal system.
strikeA strike is a mass refusal to work by a body of employees.
strikeCharms strike the sight, but merit wins the soul.
strikeCommuters were deprived of their transport by the strike.
strikeDon't strike an attitude.
strikeEmployees threatened a strike to protect worker benefits.
strikeFarmers made a lucky strike on estates.
strikeHe doesn't strike me as efficient.
strikeHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
strikeHis answer was to strike me on the head.
strikeI barely restrained the impulse to strike him.
strikeI don't know why the management submitted to the striker's demands so easily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่งโถม(v) strike, See also: hit, Syn. ถาโถม, Example: คลื่นใหญ่ยังคงถั่งโถมเข้ากราบเรือเป็นระยะ, Thai Definition: ถลาเข้าใส่, พุ่งเข้าใส่
ฉก(v) strike, Example: กิ้งก่าหัวเขียวเกาะตอไม้แห้งรอฉกกินแมลงไม้
ฉกจวัก(v) raise the head with hood spread and attack, See also: strike, Syn. กัด, ฉก, Thai Definition: ชูหัวขึ้นแผ่พังพานทำท่าจะฉก (ใช้แก่งู)
ฟ้าผ่า(v) strike, Example: ฟ้าผ่าบ้านคนและต้นไม้ล้มตายเสียหายอย่างหนัก, Count Unit: ครั้ง, Thai Definition: เกิดอิเล็กตรอนจำนวนมากเคลื่อนที่ระหว่างเมฆกับเมฆ หรือเมฆกับพื้นโลก เกิดพลังงานสูงมากจนสามารถทำลายสิ่งที่กีดขวาง เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ บ้านเรือน
การนัดหยุดงาน(n) strike, See also: calling for a strike, walkout, protest, Syn. การประท้วงหยุดงาน, การสไตรค์, Example: นับแต่ไตรมาสแรก ได้มีการนัดหยุดงานเกิดขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเรียกร้องให้นายจ้างปรับค่าแรงให้สูงขึ้น
จ้ำเบ้า(v) fall down, See also: strike, Example: ไอ้พันกุมท้องหัวเราะแต่หัวเราะไม่ทันสุดเสียงก็ก้นจ้ำเบ้าลงกับพื้น, Thai Definition: อาการที่ก้นกระแทกพื้นลุกไม่ขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉก[chok] (v) EN: strike
การประท้วงหยุดงาน[kān prathūang] (n, exp) EN: strike  FR: arrêt de travail [ m ]
การหยุดงาน[kān yut ngān] (n) EN: strike  FR: grève [ f ] ; arrêt de travail [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
strike
striker
strikes
strike's
strikers
strikes'
strikeout
striker's
strikers'
strikeouts

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strike
striker
strikes
strikers
strike-pay
strikebound
strike-leader
strikebreaker
strike-leaders
strikebreakers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反击[fǎn jī, ㄈㄢˇ ㄐㄧ,   /  ] strike back; beat back; counterattack #5,781 [Add to Longdo]
罢工[bà gōng, ㄅㄚˋ ㄍㄨㄥ,   /  ] strike; go on strike #9,185 [Add to Longdo]
先下手为强[xiān xià shǒu wéi qiáng, ㄒㄧㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄨㄟˊ ㄑㄧㄤˊ,      /     ] strike first and gain the upper hand (成语 saw, martial arts term); Making the first move is an advantage. #47,134 [Add to Longdo]
拔营[bá yíng, ㄅㄚˊ ㄧㄥˊ,   /  ] strike camp #106,558 [Add to Longdo]
[biàn, ㄅㄧㄢˋ, ] strike; tap #483,447 [Add to Longdo]
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, ] strike, hit with hand; tap [Add to Longdo]
扑脸儿[pū liǎn r, ㄆㄨ ㄌㄧㄢˇ ㄦ˙,    /   ] strikes you in the face [Add to Longdo]
走向断层[zǒu xiàng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ,     /    ] strike fault (geol.) [Add to Longdo]
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ,       /      ] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kampftruppe { f }strike force [Add to Longdo]
Stoßkraft { f }strike power; striking power [Add to Longdo]
Streik { m } | in Streik tretenstrike | to go on strike [Add to Longdo]
Streikaufruf { m }strike call [Add to Longdo]
Streikbrecher { m } | Streikbrecher { pl }strike breaker; strikebreaker | strike breakers; strikebreakers [Add to Longdo]
Streikgeld { n }strike pay [Add to Longdo]
Streikkasse { f }strike fund [Add to Longdo]
Streiklohn { m } | Streiklöhne { pl }strike pay | strike pays [Add to Longdo]
Streikmaßnahmen { pl }strike action [Add to Longdo]
Urabstimmung { f } (zum Streik)strike ballot [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻撃[こうげき, kougeki] (n, vs) attack; strike; offensive; criticism; censure; (P) #658 [Add to Longdo]
打撃[だげき, dageki] (n) (1) blow; shock; strike; damage; (2) batting (baseball); (P) #3,533 [Add to Longdo]
当たり(P);当り(P);中り;中たり[あたり, atari] (n) (1) hit; (2) success; (3) guess; prediction; (4) affability; friendliness; (5) sensation; touch; (6) bruise (on fruit); (7) situation in which a stone or chain of stones may be captured on the next move (in the game of go); (8) (also written as 魚信) (See 魚信) bite (of a fish on a hook); strike; (suf) (9) per; each; (P) #3,573 [Add to Longdo]
スト[suto] (n) (abbr) strike; (P) #4,936 [Add to Longdo]
三振[さんしん, sanshin] (n, vs) strike out (baseball); fanning out; (P) #5,390 [Add to Longdo]
パンチ[panchi] (n, vs) (1) punch (a strike with the fist); (2) punch (a hole); punch (a ticket); a hole punch; a hole puncher; (n) (3) punch (a drink); (P) #5,700 [Add to Longdo]
当て[あて, ate] (n) (1) aim; object; purpose; end; (2) expectations; prospects; hopes; (3) something that can be relied upon; (n-suf) (4) pad; guard; (n-suf, n-pref) (5) blow; strike; (P) #6,421 [Add to Longdo]
ストライク[sutoraiku] (n) strike (e.g. with bowling, baseball); (P) #11,821 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P) #11,867 [Add to Longdo]
打つ[ぶつ, butsu] (v5t, vt) (uk) to hit (a person); to strike; to beat; (P) #11,867 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
重ね打ち[かさねうち, kasaneuchi] overstrike [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strike \Strike\, v. t. [imp. {Struck}; p. p. {Struck},
   {Stricken}({Stroock}, {Strucken}, Obs.); p. pr. & vb. n.
   {Striking}. Struck is more commonly used in the p. p. than
   stricken.] [OE. striken to strike, proceed, flow, AS.
   str[imac]can to go, proceed, akin to D. strijken to rub,
   stroke, strike, to move, go, G. streichen, OHG.
   str[imac]hhan, L. stringere to touch lightly, to graze, to
   strip off (but perhaps not to L. stringere in sense to draw
   tight), striga a row, a furrow. Cf. {Streak}, {Stroke}.]
   1. To touch or hit with some force, either with the hand or
    with an instrument; to smite; to give a blow to, either
    with the hand or with any instrument or missile.
    [1913 Webster]
 
       He at Philippi kept
       His sword e'en like a dancer; while I struck
       The lean and wrinkled Cassius.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To come in collision with; to strike against; as, a bullet
    struck him; the wave struck the boat amidships; the ship
    struck a reef.
    [1913 Webster]
 
   3. To give, as a blow; to impel, as with a blow; to give a
    force to; to dash; to cast.
    [1913 Webster]
 
       They shall take of the blood, and strike it on the
       two sideposts.            --Ex. xii. 7.
    [1913 Webster]
 
       Who would be free, themselves must strike the blow.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
 
   4. To stamp or impress with a stroke; to coin; as, to strike
    coin from metal: to strike dollars at the mint.
    [1913 Webster]
 
   5. To thrust in; to cause to enter or penetrate; to set in
    the earth; as, a tree strikes its roots deep.
    [1913 Webster]
 
   6. To punish; to afflict; to smite.
    [1913 Webster]
 
       To punish the just is not good, nor strike princes
       for equity.              --Prov. xvii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
   7. To cause to sound by one or more beats; to indicate or
    notify by audible strokes; as, the clock strikes twelve;
    the drums strike up a march.
    [1913 Webster]
 
   8. To lower; to let or take down; to remove; as, to strike
    sail; to strike a flag or an ensign, as in token of
    surrender; to strike a yard or a topmast in a gale; to
    strike a tent; to strike the centering of an arch.
    [1913 Webster]
 
   9. To make a sudden impression upon, as by a blow; to affect
    sensibly with some strong emotion; as, to strike the mind,
    with surprise; to strike one with wonder, alarm, dread, or
    horror.
    [1913 Webster]
 
       Nice works of art strike and surprise us most on the
       first view.              --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       They please as beauties, here as wonders strike.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. To affect in some particular manner by a sudden
     impression or impulse; as, the plan proposed strikes me
     favorably; to strike one dead or blind.
     [1913 Webster]
 
        How often has stricken you dumb with his irony!
                          --Landor.
     [1913 Webster]
 
   11. To cause or produce by a stroke, or suddenly, as by a
     stroke; as, to strike a light.
     [1913 Webster]
 
        Waving wide her myrtle wand,
        She strikes a universal peace through sea and land.
                          --Milton.
     [1913 Webster]
 
   12. To cause to ignite; as, to strike a match.
     [1913 Webster]
 
   13. To make and ratify; as, to strike a bargain.
     [1913 Webster]
 
   Note: Probably borrowed from the L. foedus ferrire, to strike
      a compact, so called because an animal was struck and
      killed as a sacrifice on such occasions.
      [1913 Webster]
 
   14. To take forcibly or fraudulently; as, to strike money.
     [Old Slang]
     [1913 Webster]
 
   15. To level, as a measure of grain, salt, or the like, by
     scraping off with a straight instrument what is above the
     level of the top.
     [1913 Webster]
 
   16. (Masonry) To cut off, as a mortar joint, even with the
     face of the wall, or inward at a slight angle.
     [1913 Webster]
 
   17. To hit upon, or light upon, suddenly; as, my eye struck a
     strange word; they soon struck the trail.
     [1913 Webster]
 
   18. To borrow money of; to make a demand upon; as, he struck
     a friend for five dollars. [Slang]
     [1913 Webster]
 
   19. To lade into a cooler, as a liquor. --B. Edwards.
     [1913 Webster]
 
   20. To stroke or pass lightly; to wave.
     [1913 Webster]
 
        Behold, I thought, He will . . . strike his hand
        over the place, and recover the leper. --2 Kings v.
                          11.
     [1913 Webster]
 
   21. To advance; to cause to go forward; -- used only in past
     participle. "Well struck in years." --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {To strike an attitude}, {To strike a balance}. See under
    {Attitude}, and {Balance}.
 
   {To strike a jury} (Law), to constitute a special jury
    ordered by a court, by each party striking out a certain
    number of names from a prepared list of jurors, so as to
    reduce it to the number of persons required by law.
    --Burrill.
 
   {To strike a lead}.
     (a) (Mining) To find a vein of ore.
     (b) Fig.: To find a way to fortune. [Colloq.]
 
   {To strike a ledger} or {To strike an account}, to balance
    it.
 
   {To strike hands with}.
     (a) To shake hands with. --Halliwell.
     (b) To make a compact or agreement with; to agree with.
       
 
   {To strike off}.
     (a) To erase from an account; to deduct; as, to strike
       off the interest of a debt.
     (b) (Print.) To impress; to print; as, to strike off a
       thousand copies of a book.
     (c) To separate by a blow or any sudden action; as, to
       strike off what is superfluous or corrupt.
 
   {To strike oil}, to find petroleum when boring for it;
    figuratively, to make a lucky hit financially. [Slang,
    U.S.]
 
   {To strike one luck}, to shake hands with one and wish good
    luck. [Obs.] --Beau. & Fl.
 
   {To strike out}.
     (a) To produce by collision; to force out, as, to strike
       out sparks with steel.
     (b) To blot out; to efface; to erase. "To methodize is as
       necessary as to strike out." --Pope.
     (c) To form by a quick effort; to devise; to invent; to
       contrive, as, to strike out a new plan of finance.
     (d) (Baseball) To cause a player to strike out; -- said
       of the pitcher. See {To strike out}, under {Strike},
       v. i.
 
   {To strike sail}. See under {Sail}.
 
   {To strike up}.
     (a) To cause to sound; to begin to beat. "Strike up the
       drums." --Shak.
     (b) To begin to sing or play; as, to strike up a tune.
     (c) To raise (as sheet metal), in making diahes, pans,
       etc., by blows or pressure in a die.
 
   {To strike work}, to quit work; to go on a strike.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strike \Strike\, v. i.
   To move; to advance; to proceed; to take a course; as, to
   strike into the fields.
   [1913 Webster]
 
      A mouse . . . struck forth sternly [bodily]. --Piers
                          Plowman.
   [1913 Webster]
 
   2. To deliver a quick blow or thrust; to give blows.
    [1913 Webster]
 
       And fiercely took his trenchant blade in hand,
       With which he stroke so furious and so fell.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Strike now, or else the iron cools.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To hit; to collide; to dush; to clash; as, a hammer
    strikes against the bell of a clock.
    [1913 Webster]
 
   4. To sound by percussion, with blows, or as with blows; to
    be struck; as, the clock strikes.
    [1913 Webster]
 
       A deep sound strikes like a rising knell. --Byron.
    [1913 Webster]
 
   5. To make an attack; to aim a blow.
    [1913 Webster]
 
       A puny subject strikes
       At thy great glory.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Struck for throne, and striking found his doom.
                          --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   6. To touch; to act by appulse.
    [1913 Webster]
 
       Hinder light but from striking on it [porphyry], and
       its colors vanish.          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. To run upon a rock or bank; to be stranded; as, the ship
    struck in the night.
    [1913 Webster]
 
   8. To pass with a quick or strong effect; to dart; to
    penetrate.
    [1913 Webster]
 
       Till a dart strike through his liver. --Prov. vii.
                          23.
    [1913 Webster]
 
       Now and then a glittering beam of wit or passion
       strikes through the obscurity of the poem. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. To break forth; to commence suddenly; -- with into; as, to
    strike into reputation; to strike into a run.
    [1913 Webster]
 
   10. To lower a flag, or colors, in token of respect, or to
     signify a surrender of a ship to an enemy.
     [1913 Webster]
 
        That the English ships of war should not strike in
        the Danish seas.           --Bp. Burnet.
     [1913 Webster]
 
   11. To quit work in order to compel an increase, or prevent a
     reduction, of wages.
     [1913 Webster]
 
   12. To become attached to something; -- said of the spat of
     oysters.
     [1913 Webster]
 
   13. To steal money. [Old Slang, Eng.] --Nares.
     [1913 Webster]
 
   {To strike at}, to aim a blow at.
 
   {To strike for}, to start suddenly on a course for.
 
   {To strike home}, to give a blow which reaches its object, to
    strike with effect.
 
   {To strike in}.
     (a) To enter suddenly.
     (b) To disappear from the surface, with internal effects,
       as an eruptive disease.
     (c) To come in suddenly; to interpose; to interrupt. "I
       proposed the embassy of Constantinople for Mr.
       Henshaw, but my Lord Winchelsea struck in." --Evelyn.
     (d) To join in after another has begun,as in singing.
 
   {To strike in with}, to conform to; to suit itself to; to
    side with, to join with at once. "To assert this is to
    strike in with the known enemies of God's grace." --South.
 
   {To strike out}.
     (a) To start; to wander; to make a sudden excursion; as,
       to strike out into an irregular course of life.
     (b) To strike with full force.
     (c) (Baseball) To be put out for not hitting the ball
       during one's turn at the bat.
 
   {To strike up}, to commence to play as a musician; to begin
    to sound, as an instrument. "Whilst any trump did sound,
    or drum struck up." --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strike \Strike\, n.
   1. The act of striking.
    [1913 Webster]
 
   2. An instrument with a straight edge for leveling a measure
    of grain, salt, and the like, scraping off what is above
    the level of the top; a strickle.
    [1913 Webster]
 
   3. A bushel; four pecks. [Prov. Eng.] --Tusser.
    [1913 Webster]
 
   4. An old measure of four bushels. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   5. Fullness of measure; hence, excellence of quality.
    [1913 Webster]
 
       Three hogsheads of ale of the first strike. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   6. An iron pale or standard in a gate or fence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   7. The act of quitting work; specifically, such an act by a
    body of workmen, usually organized by a labor union, done
    as a means of enforcing compliance with demands made on
    their employer.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Strikes are the insurrections of labor. --F. A.
                          Walker.
    [1913 Webster]
 
   8. (Iron Working) A puddler's stirrer.
    [1913 Webster]
 
   9. (Geol.) The horizontal direction of the outcropping edges
    of tilted rocks; or, the direction of a horizontal line
    supposed to be drawn on the surface of a tilted stratum.
    It is at right angles to the dip.
    [1913 Webster]
 
   10. The extortion of money, or the attempt to extort money,
     by threat of injury; blackmailing.
     [1913 Webster]
 
   11. A sudden finding of rich ore in mining; hence, any sudden
     success or good fortune, esp. financial.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   12. (Bowling, U. S.) The act of leveling all the pins with
     the first bowl; also, the score thus made. Sometimes
     called {double spare}. Throwing a strike entitles the
     player to add to the score for that frame the total
     number of pins knocked down in the next two bowls.
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   13. (Baseball) Any actual or constructive striking at the
     pitched ball, three of which, if the ball is not hit
     fairly, cause the batter to be put out; hence, any of
     various acts or events which are ruled as equivalent to
     such a striking, as failing to strike at a ball so
     pitched that the batter should have struck at it. "It's
     one, two, three strikes you're out in the old ball game."
     --[Take me out to the ball game]
     [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   14. (Tenpins) Same as {Ten-strike}.
     [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Strike block} (Carp.), a plane shorter than a jointer, used
    for fitting a short joint. --Moxon.
 
   {Strike of flax}, a handful that may be hackled at once.
    [Obs. or Prov. Eng.] --Chaucer.
 
   {Strike of sugar}. (Sugar Making)
     (a) The act of emptying the teache, or last boiler, in
       which the cane juice is exposed to heat, into the
       coolers.
     (b) The quantity of the sirup thus emptied at once.
       [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strike
   n 1: a group's refusal to work in protest against low pay or bad
      work conditions; "the strike lasted more than a month
      before it was settled" [syn: {strike}, {work stoppage}]
   2: an attack that is intended to seize or inflict damage on or
     destroy an objective; "the strike was scheduled to begin at
     dawn"
   3: a gentle blow [syn: {rap}, {strike}, {tap}]
   4: a score in tenpins: knocking down all ten with the first
     ball; "he finished with three strikes in the tenth frame"
     [syn: {strike}, {ten-strike}]
   5: (baseball) a pitch that the batter swings at and misses, or
     that the batter hits into foul territory, or that the batter
     does not swing at but the umpire judges to be in the area
     over home plate and between the batter's knees and shoulders;
     "this pitcher throws more strikes than balls"
   6: a conspicuous success; "that song was his first hit and
     marked the beginning of his career"; "that new Broadway show
     is a real smasher"; "the party went with a bang" [syn: {hit},
     {smash}, {smasher}, {strike}, {bang}]
   v 1: deliver a sharp blow, as with the hand, fist, or weapon;
      "The teacher struck the child"; "the opponent refused to
      strike"; "The boxer struck the attacker dead"
   2: have an emotional or cognitive impact upon; "This child
     impressed me as unusually mature"; "This behavior struck me
     as odd" [syn: {affect}, {impress}, {move}, {strike}]
   3: hit against; come into sudden contact with; "The car hit a
     tree"; "He struck the table with his elbow" [syn: {hit},
     {strike}, {impinge on}, {run into}, {collide with}] [ant:
     {miss}]
   4: make a strategic, offensive, assault against an enemy,
     opponent, or a target; "The Germans struck Poland on Sept. 1,
     1939"; "We must strike the enemy's oil fields"; "in the fifth
     inning, the Giants struck, sending three runners home to win
     the game 5 to 2" [syn: {strike}, {hit}]
   5: indicate (a certain time) by striking; "The clock struck
     midnight"; "Just when I entered, the clock struck"
   6: affect or afflict suddenly, usually adversely; "We were hit
     by really bad weather"; "He was stricken with cancer when he
     was still a teenager"; "The earthquake struck at midnight"
     [syn: {hit}, {strike}]
   7: stop work in order to press demands; "The auto workers are
     striking for higher wages"; "The employees walked out when
     their demand for better benefits was not met" [syn: {strike},
     {walk out}]
   8: touch or seem as if touching visually or audibly; "Light fell
     on her face"; "The sun shone on the fields"; "The light
     struck the golden necklace"; "A strange sound struck my ears"
     [syn: {fall}, {shine}, {strike}]
   9: attain; "The horse finally struck a pace" [syn: {come to},
     {strike}]
   10: produce by manipulating keys or strings of musical
     instruments, also metaphorically; "The pianist strikes a
     middle C"; "strike `z' on the keyboard"; "her comments
     struck a sour note" [syn: {strike}, {hit}]
   11: cause to form (an electric arc) between electrodes of an arc
     lamp; "strike an arc"
   12: find unexpectedly; "the archeologists chanced upon an old
     tomb"; "she struck a goldmine"; "The hikers finally struck
     the main path to the lake" [syn: {fall upon}, {strike},
     {come upon}, {light upon}, {chance upon}, {come across},
     {chance on}, {happen upon}, {attain}, {discover}]
   13: produce by ignition or a blow; "strike fire from the
     flintstone"; "strike a match"
   14: remove by erasing or crossing out or as if by drawing a
     line; "Please strike this remark from the record"; "scratch
     that remark" [syn: {strike}, {scratch}, {expunge}, {excise}]
   15: cause to experience suddenly; "Panic struck me"; "An
     interesting idea hit her"; "A thought came to me"; "The
     thought struck terror in our minds"; "They were struck with
     fear" [syn: {hit}, {strike}, {come to}]
   16: drive something violently into a location; "he hit his fist
     on the table"; "she struck her head on the low ceiling"
     [syn: {hit}, {strike}]
   17: occupy or take on; "He assumes the lotus position"; "She
     took her seat on the stage"; "We took our seats in the
     orchestra"; "She took up her position behind the tree";
     "strike a pose" [syn: {assume}, {take}, {strike}, {take up}]
   18: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
     "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]
   19: smooth with a strickle; "strickle the grain in the measure"
     [syn: {strickle}, {strike}]
   20: pierce with force; "The bullet struck her thigh"; "The icy
     wind struck through our coats"
   21: arrive at after reckoning, deliberating, and weighing;
     "strike a balance"; "strike a bargain"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top