ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

simultaneous

S AY2 M AH0 L T EY1 N IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -simultaneous-, *simultaneous*, simultaneou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
simultaneous(adj) ที่พร้อมกัน, See also: ซึ่งทำพร้อมกัน, Syn. contemporary, coexistent, coincident
simultaneously(adv) โดยเกิดขึ้นพร้อมกัน, See also: ในเวลาเดียวกัน, Syn. at the same time, concurrently

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
simultaneous(ไซมัลเท'เนียส) adj. พร้อมกัน, เกิดขึ้นในขณะเดียวกัน, ในเวลาเดียวกัน., See also: simultaneously adv. simultaneousness n. simultaneity n., Syn. synchronous, concurrent, contemporary

English-Thai: Nontri Dictionary
simultaneous(adj) ในเวลาเดียวกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน, ในขณะเดียวกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
simultaneous accessการเข้าถึงเวลาเดียวกัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
simultaneous death clauseข้อกำหนดพินัยกรรมกรณีตายพร้อมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
simultaneous equationsสมการหลายชั้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
simultaneous payments clauseข้อกำหนดการจ่ายพร้อมกัน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
simultaneous representationการเสนอภาพซ้อนผสาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Simultaneous Cropping Systemระบบวนเกษตรแบบผสมผสาน, Example: ระบบวนเกษตรประเภทหนึ่งที่กิจกรรมหลัก ทางด้านการป่าไม้ การเกษตร และหรือการเลี้ยงสัตว์ปรากฎขึ้นภายในเวลาเดียวกัน ซึ่งสามารถแยกออกเป็นรูปแบบย่อยตาม องค์ประกอบของกิจกรรมหลักได้ 4 ระบบ คือ Agrisilvicultural system, Agrosilvopastoral system, Silvopastoral system และ Silvofishery System [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน Ghost in the Shell (1995)
The last 3 were set with these. 2 devices, simultaneous ignition.เพลิงสามครั้งหลังถูกวางด้วยสิ่งนี้/N อุปกรณ์สองอันที่ใช้จุดไฟพร้อมกัน Compulsion (2005)
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน Not Cancer (2008)
in the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่ Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
Simultaneous attacks.การโจมตีแบบฉับพลัน Scary Monsters and Super Creeps (2009)
So that we can respond to the situation and cover all sides, this strategy will involve the simultaneous launch of all three EVAs. There's no need!ปฏิบัติการนี้ต้องการการประสานจากอีวาทั้งสามตัว Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
And this year, simultaneous to the release of ENCOM OS-12, we will be making our debut on Tokyo's Nikkei Index.และพร้อมการเปิดตัวเอ็นคอม OS-12 เราจะเข้าสู่ตลาดหุ้นโตเกียว นิเคอิ TRON: Legacy (2010)
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์ Frankie & Alice (2010)
So, it starts adjusting to that, and it starts to seem simultaneous to you.ดังนั้นจึงเริ่มปรับตัวเข้ากับที่ และจะเริ่มดูเหมือนพร้อมกันกับคุณ Does Time Really Exist? (2011)
Don't you know how rare it is for a doctor and the lower-ranking hospital employee with whom she's is engaged in an inappropriate relationship to have simultaneous days off?เธอไม่รู้เหรอว่า มันยากแค่ไหน ที่หมอกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างของโรงพยาบาล คนที่เธอหมั้นด้วย และมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เหมาะสม Partial Eclipse of the Heart (2012)
Well, it's two distinct states of existence simultaneous within one physical body.เป็นสองสถานะ ที่แตกต่างของการดำรงอยู่ ในเวลาเดียวกันขึ้น ภายในร่างกายทางกายภาพหนึ่ง Happily Ever Aftermath (2012)
Three simultaneous shots, actually...สามนัดพร้อมกัน... Goodnight, Sweet Grimm (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
simultaneousEveryone in the audience burst into simultaneous laughter.
simultaneousHer dream is to become a simultaneous interpreter.
simultaneousHe was destined to become a simultaneous interpreter.
simultaneousI acted as a simultaneous interpreter.
simultaneousPreparations for the new project are under way in both companies simultaneously.
simultaneousSimultaneous translation broke linguistic walls.
simultaneousThe boy solved the simultaneous equation with ease.
simultaneousThe summit talks are to be broadcast simultaneously throughout the world.
simultaneousThey stood up simultaneously.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ควบคู่กันไป(adv) simultaneously, See also: at the same time, concurrently, coexistingly, Example: พวกเราต้องช่วยกันทั้งป้องกันและปราบปรามควบคู่กันไป, Thai Definition: ทำหรือดำเนินการทั้งสองอย่างหรือสองแบบไปพร้อมกัน
พร้อม(adv) at the same time, See also: simultaneously, concurrently, together, Syn. พร้อมกัน, Example: เจ้าหน้าที่วางแผนว่าจะจัดทำซอฟท์แวร์ของเครือข่ายให้เป็นโปรแกรมใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน, Thai Definition: ในเวลาเดียวกัน
ในเวลาเดียวกัน(adv) at the same time, See also: simultaneously, in the meantime, meanwhile, at once, Syn. พร้อมกัน, Example: ตามจารีตประเพณีของชาวทิเบตผู้หญิงจะสมรสกับชายหลายคนก็ได้ในเวลาเดียวกัน
พร้อมกัน(adv) at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. พร้อม, Example: โดยทั่วไปเราไม่สามารถทำอะไรสองอย่างพร้อมกันให้ได้ผลออกมาดีพร้อมกัน, Thai Definition: ในเวลาเดียวกัน
พร้อมๆ กัน(adv) at the same time, See also: simultaneously, meanwhile, in the meantime, Syn. ด้วยกัน, ควบคู่กัน, Example: การส่งเคเบิลทีวีสามารถส่งรายการโทรทัศน์ได้พร้อมๆ กันหลายช่องโดยใช้สายส่งเพียงเส้นเดียว, Thai Definition: ณ เวลาเดียวกัน
ระคนกัน(adv) simultaneously, See also: concurrently, Syn. ปน, ผสม, Example: เขานึกถึงความหลังที่มีทั้งสุข ทุกข์ ดีใจ และเสียใจระคนกันไป, Thai Definition: ปน หรือผสมให้เข้ากัน คละกัน เป็นกลุ่ม เป็นพวก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉับพลัน[chapphlan] (adj) EN: instant ; simultaneous  FR: immédiat ; instantané ; simultané
จับปลาสองมือ[jap plā søng meū] (xp) EN: try to do two things at once ; seek two things simultaneously ; catch two fish with each hand  FR: faire deux choses à la fois ; courir deux lièvres à la fois ; poursuivre deux buts différents
การแปลแบบฉับพลัน[kān plaē baēp chapphlan] (n, exp) EN: simultaneous interpretation  FR: traduction simultanée [ f ]
ขณะเดียวกัน[khana dīokan] (conj) EN: at the same time ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime  FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขนาน[khanān] (adj) EN: parallel ; simultaneous  FR: parallèle
พลาง[phlāng] (x) EN: at the same time ; simultaneously ; as  FR: au même moment ; simultanément
พร้อม[phrøm] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; concurrently ; meanwhile  FR: en même temps
พร้อมกัน[phrøm kan] (adv) EN: at the same time ; simultaneously ; meanwhile ; in the meantime ; altogether  FR: en même temps ; simultanément ; en choeur
ระคนกัน[rakhon kan] (adv) EN: simultaneously ; concurrently

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SIMULTANEOUS S AY2 M AH0 L T EY1 N IY0 AH0 S
SIMULTANEOUSLY S AY2 M AH0 L T EY1 N IY0 AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
simultaneous (j) sˌɪmltˈɛɪnɪəʳs (s i2 m l t ei1 n i@ s)
simultaneously (a) sˌɪmltˈɛɪnɪəʳsliː (s i2 m l t ei1 n i@ s l ii)
simultaneousness (n) sˌɪmltˈɛɪnɪəʳsnəs (s i2 m l t ei1 n i@ s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同声传译[tóng shēng chuán yì, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, / ] simultaneous interpetation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Parallelrechner { m }simultaneous computer [Add to Longdo]
Simultan-Übersetzungsanlage { f }simultaneous translation [Add to Longdo]
Simultanbetrieb { m }simultaneous mode [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
同時[どうじ, douji] (n, adj-no) simultaneous(ly); concurrent; same time; synchronous; together; (P) #2,579 [Add to Longdo]
一斉[いっせい, issei] (n-adv, n) simultaneous; all at once; (P) #9,176 [Add to Longdo]
重なる[かさなる, kasanaru] (v5r, vi) (1) to be piled up; to lie on top of one another; (2) to come one after another; to happen over and over; to pile up (e.g. stress); to accumulate; (3) to overlap (each other); to occur at the same time; to happen simultaneously; (P) #15,948 [Add to Longdo]
兼ねる[かねる, kaneru] (aux-v) (1) (See 兼ねない) to be unable to (usu. kana); to find difficult (unpleasant, awkward, painful) to do (usu. kana); (v1, vt) (2) to serve two or more functions or roles simultaneously; to contain (or combine) two or more features; (3) to work in two or more jobs simultaneously (positions, etc.); to do alongside; (4) to hesitate to do something (out of consideration for others); (5) to think of the future (as well as the present); (P) #17,407 [Add to Longdo]
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast [Add to Longdo]
虻蜂取らず[あぶはちとらず, abuhachitorazu] (n) attempting two tasks simultaneously, accomplishing neither [Add to Longdo]
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously [Add to Longdo]
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) { Buddh } (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation) [Add to Longdo]
一斉に[いっせいに, isseini] (adv) simultaneously; all at once; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission [Add to Longdo]
同時[どうじ, douji] simultaneous (a-no) [Add to Longdo]
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] two-way simultaneous data communication [Add to Longdo]
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction [Add to Longdo]
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] two-way simultaneous communication [Add to Longdo]
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top