ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -鋼-, *鋼*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[鋼, gāng, ㄍㄤ] steel; hard, strong, tough
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  岡 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 7,394

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] steel, #2,875 [Add to Longdo]
钢铁[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
钢琴[gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, / ] piano, #6,859 [Add to Longdo]
钢材[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] steel (as raw material); steel sheets, bars, tubes, ingots, wire etc, #8,142 [Add to Longdo]
宝钢[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker, #9,676 [Add to Longdo]
不锈钢[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, / ] stainless steel, #11,583 [Add to Longdo]
钢板[gāng bǎn, ㄍㄤ ㄅㄢˇ, / ] steel plate, #12,852 [Add to Longdo]
钢管[gāng guǎn, ㄍㄤ ㄍㄨㄢˇ, / ] steel pipe, #15,358 [Add to Longdo]
钢丝[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, / ] steel wire; tightrope, #19,330 [Add to Longdo]
钢笔[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうばん, kouban] (n) แผ่นเหล็กกล้า

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);刃金[はがね(P);こう(), hagane (P); kou ( kou )] (n) steel; (P) [Add to Longdo]
[こうかん, koukan] (n) steel pipe [Add to Longdo]
[こうぎょく, kougyoku] (n) corundum [Add to Longdo]
[こうざい, kouzai] (n) steel material; (P) [Add to Longdo]
[こうさく, kousaku] (n) cable; steel wire rope [Add to Longdo]
索鉄道[こうさくてつどう, kousakutetsudou] (n) funicular (railway) [Add to Longdo]
[はがねいろ, haganeiro] (n,adj-no) steel blue [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (n,adj-no) made of steel [Add to Longdo]
青色[こうせいしょく, kouseishoku] (n,adj-no) electric blue; steel blue [Add to Longdo]
[こうせん, kousen] (n) steel wire [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This steel is stainless.このは錆びない。
Concrete can be reinforced by putting steel bars inside it.コンクリートは中に鉄の棒を入れる事で補強される。
Iron ore occurs there in abundance.そこは鉄に富む。
The building will be made of concrete on a steel framework.その建物は鉄の骨組みにコンクリートで作られる事になっている。
Steel production of the year was the highest on record.その年の鉄生産は記録に残る最高水準だった。
Steel production of the year was the highest on record.その年の鉄生産は史上最高だった。
Your name was given to us by Mr Hayashi of Keyo Steel Corporation.京葉鉄の林様よりご紹介いただきました。
Despite a shortage of steel, industrial output has increased by five percent.材不足にも関わらず、工業生産高は5%だけ増加した。
Steel production will increase 2% this month from last month.今月の鉄の生産は、先月より2%増になるだろう。
Steel production is estimated to reach 100 million tons this year.今年の鉄生産は1億トンに達するものと見積もられている。
Steel production is estimated to have reached 100 million tons last year.昨年の鉄生産は1億トンに達したものとみられている。
Steel production reached an estimated 100 million tons last year.昨年の鉄生産は推定億トンに達した。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Every door is made of six-inch nickel chromium steel.[JA] ドアは全て厚さ15cmの ニッケルクロムで出来てて Mechanic: Resurrection (2016)
The Man of Steel brought to his knees all because he went to kindergarten and watched Sesame Street.[JA] 鉄の男は、幼稚園に行って、 セサミストリートを見てたので 人間のように なってしまった。 Myriad (2016)
Iron can be steel.[CN] 生鐵下來也成 Huo long (1986)
It's Valyrian steel.[JA] ヴァリリア Blood of My Blood (2016)
I had left my purse... at a piano lesson.[CN] 我將皮包放在琴教室裏 我沒有文件 Music Box (1989)
It's Valyrian steel.[JA] ヴァリリア The Spoils of War (2017)
The class will stay here until the Chinese fountain pen is returned[CN] 288)}啥時候交出這支中國筆... 288)}... 啥時候下課 Freeze Die Come to Life (1990)
Steel City Gang. His crew.[JA] 鉄町のギャングだ The Man in the Basement (2017)
Why would a cutthroat have a Valyrian steel dagger?[JA] なぜ殺し屋がヴァリリアのダガーを? The Spoils of War (2017)
This is the second piano concerto by chopin.[CN] 這... 是蕭邦的第二琴協奏曲 Poltergeist III (1988)
And at the ripe old age of 12, he was asked to play for the czar of Russia.[CN] 在他十二歲時 他已被邀請去為沙皇彈奏 Poltergeist III (1988)
Remember what happened, whatever he could melt steel,[JA] 忘れるな 彼はを溶かすことができる Guardians (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はがね, hagane] -Stahl [Add to Longdo]
[こうばん, kouban] Stahlplatte [Add to Longdo]
[こうばん, kouban] Stahlplatte [Add to Longdo]
[こうてつ, koutetsu] -Stahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top