Search result for

สตางค์

(32 entries)
(0.0298 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สตางค์-, *สตางค์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สตางค์[N] money, Syn. เงิน, Count unit: สตางค์
สตางค์[N] money, See also: cash, coin, readies, legal tender, Syn. ตังค์, เงิน, Example: รายจ่ายแต่ละเดือนมีมากเสียจนเขาแทบจะไม่มีสตางค์ไว้จับจ่ายซื้อของในแต่ละเดือน, Count unit: บาท, Thai definition: เงินที่ใช้สอยในชีวิตประจำวัน
สตางค์[N] stang, Syn. เหรียญกระษาปณ์, Count unit: เหรียญ, Thai definition: เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย 100 สตางค์ เป็น 1 บาท
สตางค์ปลีก[N] small change, See also: change, petty cash, Syn. ตังค์ปลีก, เศษสตางค์, เงินปลีก, Example: เสมข้ามรั้วบ้านไปยืมสตางค์ปลีกพี่โรจน์ มาจ่ายค่าน้ำแข็ง, Count unit: บาท

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สตางค์(สะตาง) น. เหรียญกระษาปณ์ปลีกย่อย ๑๐๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท, อักษรย่อว่า สต., โดยปริยายหมายถึงเงินที่ใช้สอย เช่น วันนี้ไม่มีสตางค์ติดตัวมาเลย เขาเป็นคนมีสตางค์
สตางค์ชื่อมาตราชั่งตามวิธีประเพณี สำหรับกำหนดนํ้าหนักเท่ากับเงินหนัก ๐.๑๕ กรัม
สตางค์มาตราวัดน้ำฝนเท่ากับ ๑ ใน ๑๐ ของทศางค์.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Blood money, every nickel.เงินสกปรกทุกสตางค์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
One fundraiser with my pals you'll never need another cent.งานระดมทุนครั้งเดียว กับเพื่อนๆผม คุณจะไม่ต้องหาอีกซักสตางค์เดียว The Dark Knight (2008)
We don't have wallets. We don't have any Id. We've got nothing.เราไม่มีกระเป๋าสตางค์ เราไม่มีเลขบัตร เราไม่มีอะไรเลย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
You lost your wallet?นายทำกระเป๋าสตางค์หายรึเปล่า New York, I Love You (2008)
You lost your wallet.นายทำกระเป๋าสตางค์หาย New York, I Love You (2008)
I recently lost my wallet, but I managed to get my money back.ฉันก็เพิ่งจะทำกระเป๋าสตางค์หาย แต่่ว่าฉันสามารถเอาเงินคืนมาได้ New York, I Love You (2008)
You lost your wallet?คุณทำกระเป๋าสตางค์หายหรอ New York, I Love You (2008)
Anyway, this one has no limit, and I will stake you with every cent that I have.แต่นี่ไม่จำกัดวงเงิน ฉันจะพนันข้างนาย ทุกสตางค์ที่มี WarGames: The Dead Code (2008)
They saved all their pennies for some famous doctor from Raleigh.พวกเขาเก็บเงินทุกสตางค์เพื่อเป็นค่าหมอ ที่มีชื่อเสียงจากรอลรี่ Nights in Rodanthe (2008)
If you are clean, I will give you every last dime.ถ้านายเลิกยา ฉันจะให้เงินนายทุกบาททุกสตางค์ Phoenix (2009)
He will, not you at a time when I see fit.ฉันเก็บเงินไว้ก็เพื่อเจสซี่ เขาจะได้รับทุกดอลลาร์ทุกๆสตางค์ เขาได้รับเงินแน่... ไม่ใช่เธอ Phoenix (2009)
It really took me forever to get in touch with her. She was ducking my calls for weeks.เกรซเซ่นและเอลเลียต ไม่เคยให้เงินคุณแม้แต่สตางค์เดียว ABQ (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สตางค์[n.] (satāng) EN: satang = stang ; cent (of a baht)   FR: satang [m] ; centime (de baht) [m]
สตางค์[n.] (satāng) EN: money ; small change ; cash ; coin ; readies   FR: argent [m] ; monnaie [f] ; sou [m] ; picaillons [mpl] (arg.)
สตางค์ปลีก[n. exp.] (satāng plīk) EN: small change ; change ; petty cash   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
satang[N] สตางค์ (หน่วยเงินตราไทย 1 บาท เท่ากับ 100 สตางค์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satang(ซาแทง') n. สตางค์ pl. satang
slot(สลอท) n. ช่องใส่สตางค์,ช่องใส่จดหมาย,ช่องที่แคบและยาว,ช่องปีก,ช่องแคบ,ตำแหน่ง vi. ทำให้มีช่องดังกล่าว, Syn. aperture,slit
tical(ทิคาล',ทิคอล') n. บาท (100 สตางค์ เป็น 1 บาท) pl. ticals,-tical ดู bath ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cent(n) หนึ่งร้อย,เหรียญ,สตางค์
slot(n) ช่องใส่สตางค์,ช่องเล็กๆ,ช่องแคบ,รอยเท้าสัตว์
wallet(n) ซองธนบัตร,กระเป๋าสตางค์,ย่าม,ถุงใส่เครื่องมือรถยนต์

German-Thai: Longdo Dictionary
sich(D) wünschen(vt) ปรารถนาอยากได้ เช่น Zu Weihnachten wünsche ich mir ein schönes Portemonnaie von ihm. คริสต์มาสนี้ฉันอยากได้กระเป๋าสตางค์จากเขา
abhanden kommen(vi) |kam abhanden, ist abhanden gekommen| (ข้าวของ)สูญหาย เช่น Mir ist meine Geldbeute abhanden gekommen. กระเป๋าสตางค์ของฉันหาย

French-Thai: Longdo Dictionary
porte-monnaie(n) |m., pl. -s| กระเป๋าใส่เศษสตางค์, See also: Related: porte-feuille

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top