ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -銀-, *銀*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
聯カード[ぎんれん] China Union Pay card

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[銀, yín, ㄧㄣˊ] silver; cash, money, wealth
Radical: , Decomposition:   釒 [jīn, ㄐㄧㄣ]  艮 [gěn, ㄍㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6881

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yín, ㄧㄣˊ, / ] silver Ag, transition metal, atomic number 47, #1,371 [Add to Longdo]
银行[yín háng, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] bank, #538 [Add to Longdo]
商业银行[shāng yè yín háng, ㄕㄤ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] commercial bank, #3,864 [Add to Longdo]
中国银行[Zhōng guó Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Bank of China, #7,520 [Add to Longdo]
银子[yín zi, ㄧㄣˊ ㄗ˙, / ] money; silver, #7,698 [Add to Longdo]
银行业[yín háng yè, ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, / ] banking, #8,781 [Add to Longdo]
中国人民银行[Zhōng guó rén mín yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] People's Bank of China, #9,238 [Add to Longdo]
银河[yín hé, ㄧㄣˊ ㄏㄜˊ, / ] Milky Way; our galaxy, #9,903 [Add to Longdo]
银色[yín sè, ㄧㄣˊ ㄙㄜˋ, / ] silver (color), #10,508 [Add to Longdo]
白银[Bái yín, ㄅㄞˊ ㄧㄣˊ, / ] Baiyin prefecture level city in Gansu, #11,657 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎん, gin] (n) เงิน
[いちょう, ichou] (n) ต้นแปะก๊วย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎんが, ginga] (n) ทางช้างเผือก
行員[ぎんこういん, ginkouin, ginkouin , ginkouin] (n) พนักงานธนาคาร
[ぎんこう, ginkou, ginkou , ginkou] (n) ธนาคาร

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);白;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n,adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) [Add to Longdo]
ぶら[ぎんぶら, ginbura] (n) stroll on the Ginza (i.e. the street) [Add to Longdo]
めっき;鍍金[ぎんめっき, ginmekki] (n,vs,adj-no) silvering; silver-plating [Add to Longdo]
を取る[ぎんをとる, ginwotoru] (exp,v5r) (1) to capture a gin (shogi); (2) to desilverize; to desilverise [Add to Longdo]
メダル[ぎんメダル, gin medaru] (n) silver medal [Add to Longdo]
モール[ぎんモール, gin mo-ru] (n) silver lace; silver braid [Add to Longdo]
[ぎんなん;ギンナン, ginnan ; ginnan] (n) (See 杏・いちょう) ginkgo nut; gingko nut [Add to Longdo]
杏;公孫樹;鴨脚樹[いちょう;こうそんじゅ(公孫樹);イチョウ, ichou ; kousonju ( ichou ); ichou] (n) (uk) ginkgo (Ginkgo biloba); gingko; maidenhair tree [Add to Longdo]
杏返し;杏返(io)[いちょうがえし, ichougaeshi] (n) ancient Japanese ladies' hairstyle [Add to Longdo]
[ぎんい, gin'i] (n) silver quality [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bank robber shouted, "Stay where you are, all of you!"「動くな、みんな」と行強盗は叫んだ。
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和行と埼玉行は合併してあさひ行になった。
A gang of three robbed the bank in broad daylight.3人組みが白昼その行を襲った。
By tomorrow morning all the world will have been covered with snow.あすの朝までには一面の世界になっているだろう。
Deposit your money in the bank.あなたのお金を行に預けなさい。
May we know your bank account?あなたの行口座を教えていただけますか。
The bank was held up a week ago.あの行は、一週間前に強盗に入られた。
That bank was held up twice.あの行は二度強盗にあった。
In Olympic competitions, a gold medal is for first place, a silver medal for second, and a bronze medal is for third place.オリンピックでは金メダルが1位、メダルが2位、銅メダルが3位だ。
You can withdraw some money out of the bank, if you need any.お金がいくらか必要なら行から出してもよい。
Once gold was less valuable than silver in Japan.かつて日本では金はよりも価値が低かった。
Yesterday I nearly ran into Robert in Ginza.きのう座でロバートとすれ違ったよ。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But we've got as much right to that money as if we went into a bank and lifted a bagful off the counter.[JP] 行のカウンターで くすねたも同然だ Too Late for Tears (1949)
It seems as if your checks have started coming through.[JP] 行から電話あった Too Late for Tears (1949)
If you still feel the same way in the morning... you come back, we'll go to the bank and I'll see that you get everything that's coming to you.[CN] 如果明天早上你還沒改變主意 你再回來,我們去行 我把你應得的給你 East of Eden (1955)
Bridgeport, Connecticut, Citizens Bank: $8,740.30.[CN] 康州公民行帳戶 八千七百四十塊三毛 Adam's Rib (1949)
It's odd that you'd stop at that florists next to the bank twice in the same morning.[JP] 行の隣の花屋に 二度も来るのは変だろ それも同じ日の朝に Kansas City Confidential (1952)
80 K to Control 2, on that 117, we have the suspect florist truck.[JP] 80号車から管制2番へ 行強盗の件だ 容疑者のトラックを確保した Kansas City Confidential (1952)
There's a kid Who's been following me all the way to the bank and back.[CN] 行出來後他就一直跟著我 East of Eden (1955)
Look, just because I got in a jam over a gambling bet doesn't make me a bank robber.[JP] 賭博でトラブった 前科があったって... 行強盗まで するわけないだろ Kansas City Confidential (1952)
A cancelled check for a hundred grand on a Mexican bank, signed by you and made out to a guy who was making patriotic speeches about the time I was getting a tan in a place called New Guinea.[CN] 一張被取消的支票,面值十萬 在墨西哥行, 你簽的字 給一個做了愛國演講的人 Ride the Pink Horse (1947)
Get the latest news on the big bank stickup.[JP] 行強盗の最新ニュースだよ Kansas City Confidential (1952)
Now that he/she knows everything on of me, speak to me of you where does he/she work?[JP] - ダメダメ 言わないで - 行員? Scarlet Street (1945)
What do you read? All about the big bank stickup![JP] 行強盗の全容だよ! Kansas City Confidential (1952)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ぎん, gin] Silber [Add to Longdo]
メダル[ぎんめだる, ginmedaru] Silbermedaille [Add to Longdo]
[ぎんざ, ginza] Ginza (Stadtviertel_im_Zentrum_Tokyos) [Add to Longdo]
[ぎんぱい, ginpai] Silberbecher [Add to Longdo]
[ぎんが, ginga] Milchstrasse [Add to Longdo]
[ぎんいろ, gin'iro] silbern [Add to Longdo]
[ぎんこう, ginkou] -Bank [Add to Longdo]
[ぎんか, ginka] Silbermuenze [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top