ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอดคล้องกัน

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอดคล้องกัน-, *สอดคล้องกัน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้องกัน[V] conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
Bingo!สอดคล้องกัน Contact (1997)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
It's not consistent. Look where we are.มันไม่สอดคล้องกัน ดูสิว่าเราอยู่ที่ไหน Extreme Aggressor (2005)
So if you look at 1 ,000 years' worth of temperature and compare it to 1 ,000 years of CO2, you can see how closely they fit together.ถ้าเราดูอุณหภูมิในรอบ 1,000 ปี เทียบกับคาร์บอนไดออกไซด์ในรอบ 1,000 ปี จะเห็นว่ามันสอดคล้องกันอย่างมาก An Inconvenient Truth (2006)
There's something balancing about that kind of consistency.มีสิ่งที่สมดุลกันอยู่ ในความสอดคล้องกันแบบนั้น Waiting to Exhale (2007)
People in that photo fit together somehow.คนที่อยู่ในรูป.. ช่างสอดคล้องกันยังไงไม่รู้ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
All coming together in perfect harmony.รวมกันเป็นเสียงที่สอดคล้องกัน Chapter Four 'I Am Become Death' (2008)
Yes, after his death, and the fracture of the ribs as well as the punctured lung are consistent with the Heimlich maneuver.ใช่ หลังจากที่เขาตายและซี่โครงมีรอยร้าว รวมถึงปอดที่ถูกเจาะสอดคล้องกันกับตรงช่องท้อง Veritas (2008)
Exactly. It's inconsistent.ใช่เลยค่ะ ซึ่งมันไม่สอดคล้องกัน Cheating Death (2008)
So none of your witness statements agree?งั้นก็ไม่มีคำให้การไหนสอดคล้องกันเลยเหรอ? 52 Pickup (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้องกัน[v.] (søtkhløng kan) EN: conform ; harmonize ; be identical   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree[VI] ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
cohere[VI] สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
concordant[ADJ] สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
tie in[PHRV] สอดคล้องกัน, Syn. tie up
united[ADJ] ซึ่งพร้อมเพรียงกัน, See also: สอดคล้องกัน, Syn. join, Ant. separated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ajar 2(อะจาร์') adj.,adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง,ภาวะสัมผัสเพี้ยน,ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') {became,become,becoming,becomes} vi.,vt. กลายเป็น,เป็น,เปลี่ยนเป็น,มาเป็น,สอดคล้องกัน,เหมาะ,สมควร,น่าดู, Syn. happen,befit
coherent(โคเฮีย'เรินทฺ) adj. เชื่อมโยงกัน,เกาะติดกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน,มีเหตุผล
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ,พ้องกัน,ต้องกัน,สอดคล้องกัน,ประจวบกัน
concord(คอน'คอร์ด) n. ความสอดคล้องกัน,การปรองดองกัน,การลงรอยกัน,สัญญา,ข้อตกลง,ความสงบ,มิตรภาพ,เสียงที่กลมกลืนกัน, Syn. accord,agreement,treaty ###A. discord
concordance(คอนคอร์'เดินซฺ) n. การตกลงกัน,ความสอดคล้องกัน,ดรรชนีเรื่องตามอักษร
concordant(คันคอร์'เดินทฺ) adj. ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งลงรอยกัน, Syn. harmonious
conform(คันฟอร์ม') {conformed,conforming,conforms} vi. ทำให้เข้ากับ,ทำตาม,เหมือน,ลงรอย. vt. ทำให้เหมือนกับ,ปรับเข้ากับ,ทำให้สอดคล้องกับ. adj. สอดคล้องกันได้,ลงรอยกันได้, See also: conformer n. ดูconform conformingly adv. ดูconform คำที่มีความหมายเ
conformance(คันฟอร์'เมินซฺ) n. โครงสร้าง,โครงร่าง,แบบ,การทำให้สอดคล้องกัน,ภาวะที่ลงรอยกัน, Syn. conformity,structure,pattern

English-Thai: Nontri Dictionary
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งกลมกลืนกัน
coherent(adj) ติดต่อกัน,เชื่อมโยงกัน,เกี่ยวข้องกัน,สอดคล้องกัน
coincide(vi) ร่วมกัน,พ้องกัน,เกิดขึ้นพร้อมกัน,ลงรอยกัน,เข้ากัน,สอดคล้องกัน,กันตรงกัน
compatible(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน,ซึ่งเข้ากันได้,ซึ่งอยู่ด้วยกันได้
conform(vi,vt) สมกัน,คล้อยตาม,ไปตามกัน,ทำตาม,ลงรอย,ตรงกัน,สอดคล้องกัน
conformation(n) การคล้อยตาม, การทำให้สอดคล้องกัน,รูปแบบ,รูปร่าง
congruent(adj) สมกัน,ลงรอยกัน,เหมาะกัน,สอดคล้องกัน
consonance(n) ความคล้องจองกัน,ความเข้ากัน,ความสอดคล้องกัน,ความลงรอยกัน
dissonance(n) ความไม่กลมกลืน,ความไม่สอดคล้องกัน,ความไม่เข้ากัน
dissonant(adj) ซึ่งไม่กลมกลืนกัน,ซึ่งไม่สอดคล้องกัน,ซึ่งไม่เข้ากัน,ซึ่งไม่ประสานกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน , See also: S. 一致,

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top