ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -冥-, *冥*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[冥, míng, ㄇㄧㄥˊ] dark, gloomy, night; deep
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  日 (rì ㄖˋ)  六 (liù ㄌㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] The sun 日, covered 冖, with 六 providing the pronunciation,  Rank: 2,739

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[míng, ㄇㄧㄥˊ, ] dark; deep, #11,464 [Add to Longdo]
王星[Míng wáng xīng, ㄇㄧㄥˊ ㄨㄤˊ ㄒㄧㄥ, ] Pluto (planet), #26,177 [Add to Longdo]
[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, ] meditation, #32,571 [Add to Longdo]
思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, ] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder, #60,229 [Add to Longdo]
[mīng hé, ㄇㄧㄥ ㄏㄜˊ, ] to agree implicitly; of one mind; views coincide without a word exchanged [Add to Longdo]
死不[sǐ bù míng mù, ㄙˇ ㄅㄨˋ ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ, ] dead but will not close the eyes (成语 saw); to die with a remaining grievance; also written 死不瞑目 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;瞑々;瞑瞑[めいめい, meimei] (adj-t,adv-to,adj-no,n) dark; invisible [Add to Longdo]
々のうち;々の裡;の裡[めいめいのうち, meimeinouchi] (exp) (usu. as 々のうちに) unawares; before one is aware [Add to Longdo]
き途[くらきみち, kurakimichi] (n) Hades; underworld; realm of the dead; other world [Add to Longdo]
暗;[めいあん, meian] (n) gloom; shade [Add to Longdo]
王星[めいおうせい, meiousei] (n) (See 準惑星,矮惑星) Pluto (dwarf planet) [Add to Longdo]
[みょうが, myouga] (adj-na,n) {Buddh} divine protection or blessing [Add to Longdo]
加に余る[みょうがにあまる, myouganiamaru] (exp,v5r) to receive too many blessings; to be excessively favoured; to be too good for [Add to Longdo]
加金[みょうがきん, myougakin] (n) monetary offering [Add to Longdo]
[めいかい, meikai] (n) hades; realm of the dead [Add to Longdo]
[めいきょう, meikyou] (n) shades of the dead [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In deepest sympathy.福を祈りながら。
Being left alone, he sank into meditation.彼は一人のこされると想にふけった。
The nether gate was opened.界の扉は開かれた。
May his soul rest in peace.福をお祈りします。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Greek underworld.[CN] 界。 Wonder Woman (2009)
That's like Jupiter telling Pluto,[JA] そりゃ木星が王星に Waiting for Dutch (2015)
You Taurons, you've got stones, I'll give you that.[CN] 你们这些金牛星人,顽不灵 Pilot (2009)
The doors of Earth are open to you.[JA] 界への扉は開いてる Gods of Egypt (2016)
On St. Agnes Eve, if a woman performs certain divinations, she will see a vision of her future husband and he will eat and drink with her.[CN] 在圣艾格尼丝前夜 要是一个女孩懂一点儿占卜之道 她就能在中看到未来的夫君 和她一起共进晚餐 Cracks (2009)
This stone temple has been a source of solitude and enlightenment for millennia.[CN] 巨石寺 是个安静又适合想的空间 Dragonball: Evolution (2009)
We're sorry for your loss.[JA] ご福をお祈りします Episode #1.8 (2016)
# Too much thinking what I should do #[CN] # 厌倦苦思想 # Spread (2009)
'"We shall have a moment of contemplation."[CN] 我们需要一刻的 Cracks (2009)
Maybe your buddy Dan can show us the way... to Pluto.[JA] 多分、相棒のダンが 王星まで案内してくれる Rozwell (2015)
I pray for the happiness of Nanaka Hiraki's soul.[JA] 開 菜々果さんのご福を 心よりお祈り申し上げます Disbanded (2017)
In my own keep, drinking my own wine, watching my sons gravel from a fortune.[JA] 自分の砦で、ワインを飲みながら、 息子たちが俺の福を願うのを見る Sons of the Harpy (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top