ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mintage

M IH1 N T AH0 JH   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mintage-, *mintage*
Possible hiragana form: みんたげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mintage[N] การทำเหรียญกษาปณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
MINTAGE M IH1 N T AH0 JH
MINTAGE M IH1 N T IH0 JH

Japanese-English: EDICT Dictionary
造幣[ぞうへい, zouhei] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]
鋳貨[ちゅうか, chuuka] (n) coinage; mintage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mintage \Mint"age\, n.
   1. The coin, or other production, made in a mint.
    [1913 Webster]
 
       Stamped in clay, a heavenly mintage. --Sterling.
    [1913 Webster]
 
   2. The duty paid to the mint for coining. At one time people
    could bring precious metals, as gold or silver, to a mint
    and receive in return coins of the same value, minus the
    commision charged by the mint, which was the mintage.
    [1913 Webster +PJC]
 
   3. The act or process of minting[1]; as, a coin of recent
    mintage.
    [PJC]
 
   4. The quantity of coins of a specific type made by the mint;
    as, coins of low mintage tend to be more valuable as
    collectors' items.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mintage
   n 1: coins collectively [syn: {coinage}, {mintage}, {specie},
      {metal money}]
   2: fee paid to a mint by the government for minting a coin
   3: act or process of minting coins

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top