ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coin

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coin-, *coin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
coincide with(v) เกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกัน
bitcoin(n) บิตคอยน์, ชื่อสกุลเงินอิเล็กทรอนิกส์ประเภทหนึ่งซึ่งใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน [ ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin(adj) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin(vt) ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin(vt) สร้าง (คำ), See also: คิด, ประดิษฐ์, Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin(n) เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash
coinage(n) การบัญญัติศัพท์, See also: การคิดคำขึ้นใหม่, การสร้างคำ, Syn. neologism
coinage(n) การผลิตเหรียญ, Syn. coining, minting, coins
coinage(n) เงินเหรียญ, Syn. currency, coins
coinage(n) ระบบเงินเหรียญ, See also: ระบบเหรียญกษาปณ์, Syn. currency, coins
coinage(n) ศัพท์ใหม่, See also: คำที่คิดค้นขึ้นเอง, คำที่สร้างขึ้นเอง, Syn. neologism
coincide(vi) เกิดขึ้นพร้อมกัน (เหตุการณ์), See also: ประจวบกัน เหตุการณ์, Syn. concur, co-occur

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coin(คอยนฺ) { coined, coining, coins } n. เหรียญกษาปณ์, เหรียญ vt. ทำเหรียญกษาปณ์, ประดิษฐ์, สร้าง vi. ปลอมแปลง, Syn. invent
coinage(คอย'เนจฺ) n. การทำเหรียญกษาปณ์, ชนิดแบบหรือจำนวนเหรียญกษาปณ์, สิ่งที่ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้น
coincide(โคอินไซดฺ') { coincided, coinciding, coincides } vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน, เข้ากันสนิท, ลงรอยกัน, สอดคล้องต้องกัน, ตรงกัน, Syn. agree
coincidence(โคอิน'ซิเดินซฺ) n. ภาวะบังเอิญ, การเกิดขึ้นพร้อมกัน, ภาวะประจวบกัน, เหตุบังเอิญ, การสอดคล้องต้องกัน, Syn. concurence
coincident(โคอิน'ซิเดนทฺ) adj. บังเอิญ, พ้องกัน, ต้องกัน, สอดคล้องกัน, ประจวบกัน
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
coin(n) เหรียญ, เหรียญกษาปณ์
coin(vt) ทำเหรียญ, พิมพ์เหรียญ, สร้างขึ้น, ประดิษฐ์
coinage(n) เงินตรา, การพิมพ์เหรียญ, การสร้าง
coincide(vi) ร่วมกัน, พ้องกัน, เกิดขึ้นพร้อมกัน, ลงรอยกัน, เข้ากัน, สอดคล้องกัน, กันตรงกัน
coincidence(n) เหตุบังเอิญ, การพ้องกัน, การเกิดขึ้นพร้อมกัน
coincident(adj) พ้องกัน, เกิดขึ้นเวลาเดียวกัน, ประจวบกัน, บังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coin, tokenเหรียญกระษาปณ์ที่กำหนดมูลค่าสูงกว่าค่าโลหะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coinageการผลิตเหรียญกระษาปณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
coincideทับกันสนิท [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ, ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]
Coin-operated machinesเครื่องหยอดเหรียญ [TU Subject Heading]
Coinageเหรียญกระษาปณ์ [การแพทย์]
Coincidenceความบังเอิญ [TU Subject Heading]
Coincidence countingการนับรังสีบรรจวบ, การนับรังสีที่เกิดจากเหตุการณ์การแผ่รังสีลักษณะเฉพาะตั้งแต่สองเหตุการณ์ขึ้นไป ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดในช่วงเวลาที่สัมพันธ์กัน การนับรังสีนี้เป็นวิธีหนึ่งเพื่อตรวจหาหรือจำแนกวัสดุกัมมันตรังสี และใช้เทียบมาตรฐานอัตราการสลายของวัสดุกัมมันตรังสีนั้น ซึ่งมีประโยชน์ในด้านการวิเคราะห์เชิงก่อกัมมันตภาพรังสี การถ่ายภาพทางการแพทย์ การศึกษารังสีคอสมิก และการวัดรังสีระดับต่ำ (ดู counter ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า, เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่ Mannequin (1987)
I will put these coins over thereผมจะไปใส่เหรียญให้นะครับ Failan (2001)
According to this chart, I put the coins here.ว่ากันตามตำรา ข้าต้องวางเหรียญตรงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
It's tomorrow, so don't be late. And bring coins to play coin games.พรุ่งนี้ ห้ามสายนะ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วย My Little Bride (2004)
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
We just nailed a trigger-happy coin collector, so the deal is void, captain.เราเเค่เล่นงานมือปืนคลั่งกระหายเหรียญได้แค่นั้น งั้นข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinA coin dropped out of his pocket.
coinA coin rolled under the desk.
coinAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinA nickel is a five-cent coin.
coinBecause there's a red-throated loon on the coin.
coinCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinCoincidentally enough, I know him.
coinHe came across this old coin in an antique shop.
coinHe has no less than one hundred coins.
coinHe likes collecting old coins.
coinHe published the book about the history of coins.
coinHe put some coins in the box.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
เงินทอน(n) change, See also: coin, bank note, Example: แม่ค้าร้านนี้มักจะให้เงินทอนผิดบ่อยๆ, Count Unit: บาท, สตางค์, Thai Definition: เงินส่วนที่เกินมูลค่าของสินค้าที่ผู้ขายคืนให้แก่ผู้ซื้อ
เงินปลีก(n) small change, See also: coin, cash, Syn. เงินย่อย, สตางค์ปลีก, Example: แม่ค้าทอนเงินปลีกให้ลูกค้า, Thai Definition: เงินจำนวนย่อยที่แตกออกมาจากเงินจำนวนใหญ่หน่วยใดหน่วยหนึ่งของเงินตรา
เงินสด(n) cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai Definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน
พัดดึงส์(n) coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
ประจวบเหมาะ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. ประจวบ, บังเอิญ, สบเหมาะ, ประจวบกัน, จำเพาะพอดี, Example: เหตุการณ์ที่ประจวบเหมาะกันครั้งนี้ทำให้เกิดความเคลือบแคลงในการดำเนินการ
ประจวบ(v) coincide, See also: be coincident with, collide, meet, come together accidentally, Syn. จำเพาะพอดี, สบเหมาะ, บังเอิญ, ประจวบเหมาะ, Example: เวลาบรรยายทั้งสองวิชาประจวบกันพอดี
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ
การบัญญัติศัพท์(n) coining (new terms), Syn. การกำหนดศัพท์, Example: วงการเศรษฐกิจ วงการศิลปะ วงการกฎหมาย วงการเมือง ฯลฯ ต่างก็มีการบัญญัติศัพท์ใหม่ๆ ขึ้นใช้ให้เหมาะกับความจำเป็นของวิทยาการสมัยใหม่
ความซ้ำซ้อน(n) overlap, See also: coincidence, Example: หน่วยงานทั้ง 3 หน่วยมีความซ้ำซ้อนกันในการทำงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
ห้องครัว[hǿng khrūa] (n) EN: kitchen  FR: cuisine [ f ] ; kitchenette [ f ] ; cuisinette [ f ] ; coin cuisine [ m ]
หัวมุม[hūamum] (n) EN: corner  FR: coin [ m ]
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การกำหนดศัพท์[kān kamnot sap] (n, exp) EN: coining
การหมุนเวียนของเงินสด[kān munwīen khøng ngoensot] (n, exp) EN: circulation of notes and coins  FR: circulation des pièces et billets [ f ]
กษาปณ์[kasāp] (n) EN: coin
คา[khā] (v) EN: stick ; remain ; strand ; obstruct ; be stuck ; be pending ; remain stuck ; lodge in  FR: bloquer ; coincer
ความบังเอิญ[khwām bang-oēn] (n) EN: accident ; haphazard ; fortuity  FR: hasard [ m ] ; coïncidence [ f ] ; accident [ m ]
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coin
coins
coin's
coined
coiner
coinage
coining
coincide
coincided
coincides

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coin
coins
coined
coiner
coinage
coiners
coining
coinages
coincide
coincided

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qián, ㄑㄧㄢˊ, / ] coin; money; surname Qian #290 [Add to Longdo]
巧合[qiǎo hé, ㄑㄧㄠˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #11,361 [Add to Longdo]
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ,   /  ] coin #13,812 [Add to Longdo]
铸币[zhù bì, ㄓㄨˋ ㄅㄧˋ,   /  ] coin; to mint (coins) #67,192 [Add to Longdo]
偶合[ǒu hé, ㄡˇ ㄏㄜˊ,  ] coincidence #76,946 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechautomat { m }coin box telephone [Add to Longdo]
Geldstück { n }; Münze { f } | Geldstücke { pl }; Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Geldwechsler { m } (Automat)coin changer; change machine [Add to Longdo]
Münze { f } | Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
coin(n) |m| มุม เช่น au coin de la rue ตรงหัวมุมถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n, suf) (1) (がたwhen a suffix) (See 型) shape; appearance; (2) collateral; (3) (See ぜに) obverse of an old "zeni" coin #296 [Add to Longdo]
同時に[どうじに, doujini] (adv, conj) coincident with; while; simultaneously #1,339 [Add to Longdo]
作る(P);造る(P);創る(P)[つくる, tsukuru] (v5r, vt) (1) (造る usu. for large-scale building, manufacturing, etc. 創る usu. for creating) to make; to produce; to manufacture; to build; to construct; (2) to prepare (food); to brew (alcohol); (3) (See 野菜を作る) to raise; to grow; to cultivate; to train; (4) to till; (5) to draw up (a document); to make out; to prepare; to write; (6) to create (an artistic work, etc.); to compose; (7) to coin (a phrase); to organize; to organise; to establish; to found; (8) to have (a child); (9) to make up (one's face, etc.); (10) to fabricate (an excuse, etc.); (11) to form (a line, etc.); (12) to set (a record); (13) to commit (a sin, etc.); (P) #1,759 [Add to Longdo]
銀(P);白銀;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n, adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) #1,775 [Add to Longdo]
玉(P);球;珠;弾[たま, tama] (n) (1) ball; sphere; globe; orb; (2) bead (of sweat, dew, etc.); drop; droplet; (3) (esp. 球) ball (in sports); (4) pile (of noodles, etc.); (5) (esp. 弾; also written as 弾丸) bullet; (6) (esp. 球) bulb (i.e. a light bulb); (7) lens (of glasses, etc.); (8) (esp. 玉, 珠) bead (of an abacus); (9) (sl) (abbr) (esp. 玉) (See 金玉・きんたま) ball (i.e. a testicle); (10) (esp. 玉, 珠; also written as 璧) gem; jewel (esp. spherical; sometimes used figuratively); pearl; (11) female entertainer (e.g. a geisha); (12) (derog) person (when commenting on their nature); character; (13) item, funds or person used as part of a plot; (n, n-suf) (14) (See 玉子・2) egg; (n-suf) (15) (usu. だま) coin; (16) precious; beautiful; excellent; (P) #2,007 [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n, vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) #2,559 [Add to Longdo]
[ぬの(P);ふ;にの(ok);にぬ(ok), nuno (P); fu ; nino (ok); ninu (ok)] (n) (1) cloth; (2) (ふ only) (See 布銭) bujian (spade-shaped bronze coin of ancient China); (P) #5,243 [Add to Longdo]
[ぜに, zeni] (n) (1) (col) round coin with a (square) hole in the center; (2) coin made of non-precious materials; (3) money #6,396 [Add to Longdo]
銭(P);錢(oK)[せん, sen] (n) (1) hundredth of a yen; (2) (See 銭・ぜに・1) coin made of non-precious materials; (3) (obs) (See 貫・2) one-thousandth of a kan (as a unit of currency); (4) (arch) one-thousandth of a kan (as a unit of mass); (P) #6,396 [Add to Longdo]
コイン[koin] (n) coin; (P) #7,419 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
電流一致選択[でんりゅういっちせんたく, denryuuicchisentaku] coincident-current selection [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\ (koin), n. [F. coin, formerly also coing, wedge,
   stamp, corner, fr. L. cuneus wedge; prob. akin to E. cone,
   hone. See {Hone}, n., and cf. {Coigne}, {Quoin},
   {Cuneiform}.]
   1. A quoin; a corner or external angle; a wedge. See
    {Coigne}, and {Quoin}.
    [1913 Webster]
 
   2. A piece of metal on which certain characters are stamped
    by government authority, making it legally current as
    money; -- much used in a collective sense.
    [1913 Webster]
 
       It is alleged that it [a subsidy] exceeded all the
       current coin of the realm.      --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   3. That which serves for payment or recompense.
    [1913 Webster]
 
       The loss of present advantage to flesh and blood is
       repaid in a nobler coin.       --Hammond.
    [1913 Webster]
 
   {Coin balance}. See Illust. of {Balance}.
 
   {To pay one in his own coin}, to return to one the same kind
    of injury or ill treatment as has been received from him.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. i.
   To manufacture counterfeit money.
   [1913 Webster]
 
      They cannot touch me for coining.    --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coin \Coin\, v. t. [imp. & p. p. {Coined} (koind); p. pr. & vb.
   n. {Coining}.]
   1. To make of a definite fineness, and convert into coins, as
    a mass of metal; to mint; to manufacture; as, to coin
    silver dollars; to coin a medal.
    [1913 Webster]
 
   2. To make or fabricate; to invent; to originate; as, to coin
    a word.
    [1913 Webster]
 
       Some tale, some new pretense, he daily coined,
       To soothe his sister and delude her mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. To acquire rapidly, as money; to make.
    [1913 Webster]
 
       Tenants cannot coin rent just at quarter day.
                          --Locke.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coin
   n 1: a flat metal piece (usually a disc) used as money
   v 1: make up; "coin phrases or words"
   2: form by stamping, punching, or printing; "strike coins";
     "strike a medal" [syn: {mint}, {coin}, {strike}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 coin /kwɛ̃/ 
  corner; wedge

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top