ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สอดคล้อง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สอดคล้อง-, *สอดคล้อง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สอดคล้อง(v) conform to, See also: tally with, be in line, be consistent, accord with, harmonize with, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: ครูจำเป็นจะต้องจัดทำบทเรียนให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ของนักเรียน, Thai Definition: เข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) harmoniously, See also: melodiously, agreeably, concordantly, Syn. พ้อง, ประสาน, Ant. แตกแยก, แตกต่าง, ขัดแย้ง, Example: คณะผู้บริหารชุดนี้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันดีมาก, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้
สอดคล้อง(adv) in harmony, Syn. เข้ากัน, Example: ทั้งคู่เต้นรำได้อย่างสอดคล้องกันเข้ากับจังหวะเพลง, Thai Definition: อย่างเข้ากันได้เหมาะเจาะ, อย่างไปด้วยกันได้
สอดคล้อง(v) match, Syn. เข้ากัน, คล้องจอง, พ้อง, Example: คุณภาพกับราคาของสินค้าตัวนี้ ไม่ได้สอดคล้องกันเลย, Thai Definition: เข้ากันได้เหมาะเจาะ, ไปด้วยกันได้
สอดคล้องกัน(v) conform, See also: harmonize, Syn. เข้ากัน, สอดคล้องต้องกัน, Ant. ขัดแย้งกัน, Example: พระองค์ทรงแนะนำให้ดัดแปลงวัฒนธรรมต่างชาติให้สอดคล้องกันกับวัฒนธรรมไทย
สอดคล้องต้องกัน(v) match up, See also: accord with, conform to, harmonize with, tally with, Ant. แตกต่าง, Example: การสอบปากคำของเสี่ยอ้วนและเสี่ยแดงสอดคล้องต้องกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สอดคล้องว. พ้อง, ประสาน, ไม่ขัดกัน, เช่น มีความเห็นสอดคล้องกัน ทำงานสอดคล้องกัน ความคิดกับการกระทำสอดคล้องกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
complaintสอดคล้อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
satisfyสอดคล้องกับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Complementaryสอดคล้อง, เข้ากันได้, สัมพันธ์กัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He lay forward, cramping himself against the line with his body... ... putting all his weight on his left hand, and he was asleep.เขานอนข้างหน้าตะคริวตัวเอง กับ สอดคล้องกับร่างกายของเขา วางน้ำหนักของเขาทั้งหมด ในมือซ้ายของเขาและเขาก็หลับ ไป The Old Man and the Sea (1958)
No. I'm sure everything you do for the museum conforms to the Treaty for the Protection of Antiquities.ไม่มีทาง, ผมรู้ว่า คุณทำทุกอย่าง เพื่อพิพิธภัณฑ์ สอดคล้องกับสนธิสัญญานานาชาติ เพื่อปกป้องสมบัติโบราณ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If one of my deputies... gets outta line with a prisoner, then the prisoner comes to me with it!หากหนึ่งในผู้แทนของผมทำสอดคล้องกับนักโทษ แล้วนักโทษผมพร้อมกับมัน First Blood (1982)
This behavior is inconsistent with logic, Dr. Chandra.ลักษณะการทำงานนี้ไม่ สอดคล้องกับตรรกะ ดร. จันทรา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Your orders are to facilitate the job of this scientific team.แต่คำสั่งของคุณ ควรสอดคล้องกับ งานของทีมนักวิทยาศาสตร์ Day of the Dead (1985)
According to the defense team, intruders were encountered in the wiring shaft.การสอดคล้องกันของทีมป้องกัน ผู้บุกรุกจะถูกพบได้ในด้ามสายโลหะ Akira (1988)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
The only way to monitor the signal is to cooperate with other stations.สอดคล้องกับเวก้าเพียง ไม่กี่ชั่วโมงต่อวัน วิธีเดียวที่จะตรวจสอบสัญญาณ คือการให้ความร่วม มือกับสถานีอื่น ๆ Contact (1997)
Bingo!สอดคล้องกัน Contact (1997)
...in peace and harmony, beneath the vast American sky, under God, with liberty and justice for all....ในความสงบสุข และสอดคล้องกัน ใต้ท้องฟ้าอเมริกันอันกว้างใหญ่ ใต้พระเจ้า ด้วยอิสรภาพ และความยุติธรรมสำหรับทุกคน The Education of Little Tree (1997)
What you just played corresponds to a tempo like this.ที่เธอเพิ่งเล่นไปน่ะ ต้องเล่นให้สอดคล้องเป็นจังหวะแบบนี้ The Red Violin (1998)
that suits your personal thoughts and your personal priorities you'd act differently.ในสิ่งที่สอดคล้องกับความคิดและค่านิยมส่วนตัว คุณก็คงทำแตกต่างออกไป The Corporation (2003)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สอดคล้อง[søtkhløng] (v) EN: be in line ; agree ; be harmonious ; be consistent ; accord ; conform ; correspond ; match ; bring into harmony ; harmonize with ; tally with ; be in conformity with   FR: concorder ; coïncider ; se conformer à ; être en conformité avec
สอดคล้อง[søtkhløng] (adv) EN: harmoniously ; in harmony ; melodiously ; agreeably ; concordantly ; accordingly ; in harmony  FR: en accord
สอดคล้องกัน[søtkhløng kan] (v) EN: conform ; harmonize ; be identical
สอดคล้องกับ[søtkhløng kap] (v, exp) EN: be in accord with ; correspond
สอดคล้องต้องกัน[søtkhløng tǿngkan] (v, exp) EN: match up ; accord with ; conform to ; harmonize with ; tally with

English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
agree(vi) ลงรอยกัน, See also: สอดคล้องกัน
agree with(phrv) เข้ากันได้กับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
cohere(vi) สอดคล้องกัน, See also: กลมกลืนกันได้, Syn. follow, harmonize
concordant(adj) สอดคล้องกัน, Syn. agreeing, harmonious, consonant
conform to(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
conform with(phrv) สอดคล้องกับ, See also: เห็นพ้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. comply with
correspond with(phrv) เข้ากันกับ, See also: สอดคล้องกับ, Syn. correspond to
go together(phrv) เหมาะสมกับ, See also: สอดคล้องกับ, เข้ากันได้กับ, Syn. blend with
in conformity with(idm) สอดคล้องกับ, See also: เข้ากันได้กับ
logical(adj) สอดคล้องกับหลักเหตุผล (ความคิด), See also: สอดคล้องกับหลักตรรกวิทยา, Syn. rational, sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accord(อะคอร์ด') vi., vt., n. สอดคล้อง, ยอมตามตกลง, ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, เสียงดนตรี ที่ประสานกัน, Syn. concede, admit, allow
accordance(อะคอร์' เดินซฺ) n. ความตกลง, ความสอดคล้อง, การทำให้สอดคล้อง, Syn. accord
accordant(อะคอร์' เดินทฺ) adj. ซี่งสอดคล้อง, ซึ่งตกลง, Syn. agreeing, conformable
accordingly(อะคอร์' ดิงลี่) adj., adv. ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น., Syn. consequently, therefore
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ , เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ajar 2(อะจาร์') adj., adv. ไม่สอดคล้องกัน, ไม่ลงรอยกัน (in contradiction to)
assonance(แอส'โซเนินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกันของเสียง, ภาวะสัมผัสเพี้ยน, ความสอดคล้องกันบางส่วน. -assonant adj.
become(บิคัม') { became, become, becoming, becomes } vi., vt. กลายเป็น, เป็น, เปลี่ยนเป็น, มาเป็น, สอดคล้องกัน, เหมาะ, สมควร, น่าดู, Syn. happen, befit
beseem(บิซีม') { beseemed, beseeming, beseems } vt. เหมาะกับ, สอดคล้องกับ
cater(เค'เทอะ) { catered, catering, caters } vi. จัดอาหาร (การบริการและ อื่น ๆ) ให้, จัดหาสิ่งที่ต้องการให้, เสนอรายการบันเทิง, เสนอรายการ, สอดคล้อง, See also: caterer ผู้จัดหา. cateringly adv., Syn. victual, feed

English-Thai: Nontri Dictionary
accord(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accord(vi, vt) สอดคล้อง, เห็นด้วย, ยินยอม, ให้
accordance(n) ความสอดคล้อง, ข้อตกลง, ความพร้อมใจ, ความกลมกลืนกัน
accordant(adj) ซึ่งสอดคล้องกัน, ซึ่งกลมกลืนกัน
according(adj) สอดคล้อง, ตาม
accordingly(adv) ตาม, สอดคล้อง, ดังนั้น, เพราะฉะนั้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย, เหมาะ, น่าคบ, น่าพอใจ, สอดคล้อง
become(vt) กลายเป็น, มาเป็น, เปลี่ยนเป็น, เหมาะ, สมควร, สอดคล้องกับ
beseem(vt) เหมาะสม, เหมาะ, สมควร, สอดคล้องกับ
coherent(adj) ติดต่อกัน, เชื่อมโยงกัน, เกี่ยวข้องกัน, สอดคล้องกัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
合致[がっち, gatchi] (adv) สอดคล้องกัน, เป็นไปในทางเดียวกัน, See also: S. 一致
一致[いっち, itchi] (adj) สอดคล้อง, เป็นไปในทางเดียวกัน

German-Thai: Longdo Dictionary
Wort(n) |das, pl. Wörter| คำ, คำศัพท์ (คำเดี่ยวที่ไม่ได้สอดคล้องกัน) เช่น Wieviele Wörter fehlen dir noch in dem Kreuzworrätsel. เธอยังขาดอีกกี่คำในปริศนาอักษรไขว้
logisch(adj, adv) ที่สอดคล้องกับเหตุผล, เป็นเหตุเป็นผล

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top