ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

collide

K AH0 L AY1 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -collide-, *collide*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
collide(vi) ขัดแย้งกัน, See also: เป็นปรปักษ์, Syn. clash, conflict, disagree, oppose, dispute
collide(vi) ปะทะกัน, See also: ประสานงา, ชนกัน, Syn. crash, smash, strike, hit
collide with(phrv) กระแทกกับ, See also: ชนกับ, Syn. be in with
collide with(phrv) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ, See also: ขัดแย้งกับ, Syn. conflict with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collide(คะไลดฺ') { collided, colliding, collides } vi. ปะทะกันโครม, ชนกันโครม, ขัดแย้ง, Syn. smash -Conf. knock

English-Thai: Nontri Dictionary
collide(vt) ชน, กระแทก, ปะทะกัน, ขัดแย้ง, ไม่เห็นด้วย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The stars are going to collide in Tooele, my friend.The stars are going to collide in Tooele, my friend. Map 1213 (2006)
"personal justice collides with social and divine justice.ขัดแย้งความยุติธรรมส่วนตัว ด้วยสังคมและและความยุติธรรมของพระเจ้า Fun Town (2008)
When those two ships collide there'll be chaos.พอยานสองลำชนกันต้องโกลาหลกันใหญ่แน่ Storm Over Ryloth (2009)
♪ The stars collide#ดวงดาวเคลื่อนคล้อย# New York (2011)
♪ when worlds collide# I come alive. # Redemption (2011)
Sometimes our lives collide in the most bizarre ways.บางครั้ง ชีวิตของเราก็อยู่ปะปนกัน ในรูปแบบที่แปลกประหลาดที่สุด Danse Macabre (2011)
Maybe they collide with a supernova or are just made up of something extra amazing, but one day they just get too big for the nebulas they're in and with the sheer gravitational force of their awesomeness, they become a star.มันอาจจะประทะ เข้ากับดาวฤกษ์ หรือสร้างบางอย่าง ที่วิเศษมาก แต่วันหนึ่งพวกมันจะใหญ่เกินไป สำหรับกลุ่มก๊าซที่พวกมันอยู่ Choke (2012)
We have to code it, collide it, collapse it, contain it.เราต้องรีบหาทาง จัดการโดยเร็วที่สุด The Smile (2012)
A softly lobbed, hypoallergenic sealy select in a floral print case collides with a load-bearing broomstick, collapsing a queen-sized section of blanket fort.หมอนนุ่นลายดอกไม้ ที่ถูกโยนออกไป ได้ชนเข้ากับเสาด้ามไม้กวาด Pillows and Blankets (2012)
People collide and alter each other's paths.ผู้คนขัดแย้ง และเปลี่ยนแปลงทางเดินของกันและกัน Gyre, Part 2 (2012)
Cold fronts collide with warm.หากความเย็นปะทะความร้อน Enemy of My Enemy (2013)
♪ And stars may collide#ดวงดาราอาจมืดดับ# Girls (and Boys) on Film (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
collideHe collided with a tree.
collideHer car collided with a bus from behind.
collideHis car collided with a train.
collideOur bus collided with a truck.
collideSome satellites have exploded or collided.
collideThe boats collided head on.
collideThe car collided with a truck.
collideThe cars collided head on.
collideThe taxi collided head-on with a dumpster truck and was badly crushed.
collideThe two cars collided with a crash.
collideThe views of the two politicians collide violently.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พุ่งชน(v) collide with, See also: run into, Ant. ถอยรูด, Thai Definition: มุ่งตรงไปกระแทกสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างแรง
ประสานงา(v) collide, See also: crash, Syn. ชน, ปะทะ, พุ่งเข้าชน, Example: รถบรรทุกประสานงากับรถเก๋งพังยับทั้งคู่, Thai Definition: ลักษณะที่รถหรือเรือแล่นเข้าชนกันอย่างแรง
ชน(v) collide with, See also: hit, bump against, strike, crash, run into, butt, Syn. กระแทก, ปะทะ, Example: รถซิ่งชนเสาไฟฟ้าจนหักโค่นลงมา
กระทบ(v) hit, See also: collide with, strike against, bump against, smash against, Syn. ปะทะ, โดน, กระแทก, Example: เสียงคนฝึกฟันดาบกระทบกันดังสนั่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชน[chon] (v) EN: collide ; bump (against) ; knock against ; hit  FR: heurter ; entrer en collision ; cogner ; percuter
ชนกัน[chon kan] (v) EN: collide ; bump into  FR: se heurter ; entrer en collision ; se cogner ; se percuter ; s'entrechoquer
โดน[dōn] (v) EN: hit ; strike ; crash ; collide ; bump against ; catch ; touch  FR: heurter ; frapper
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
กระแทก[krathaēk] (v) EN: bang ; bump ; crash ; knock ; jostle ; oust ; strike ; dash ; hit ; collide ; slam  FR: heurter ; cogner
กระทบ[krathop] (v) EN: hit ; collide with ; strike against ; bump against ; smash against ; run into ; knock  FR: frapper ; percuter
ไม่ถูกโรคกัน[mai thuk rōk kan] (v, exp) EN: conflict ; clash ; collide ; contend
ปะทะ[patha] (v) EN: collide head on ; crash ; clash ; knock ; bump against ; collide with  FR: entrer en collision ; heurter ; frapper
ปะทะ[patha] (v) EN: contravene ; conflict ; fight ; batter ; collide ; encounter ; attack ; clash ; confront versus  FR: affronter ; être en conflit
พุ่งชน[phungchon] (v) EN: collide with ; run into

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COLLIDE K AH0 L AY1 D
COLLIDED K AH0 L AY1 D IH0 D
COLLIDER K AH0 L AY1 D ER0
COLLIDES K AH0 L AY1 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
collide (v) kˈəlˈaɪd (k @1 l ai1 d)
collided (v) kˈəlˈaɪdɪd (k @1 l ai1 d i d)
collides (v) kˈəlˈaɪdz (k @1 l ai1 d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèng, ㄆㄥˋ, ] collide, bump into #192,671 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶつかり合う[ぶつかりあう, butsukariau] (v5u, vt) to collide; to clash [Add to Longdo]
コライダー[koraida-] (n) collider [Add to Longdo]
衝突器[しょうとつき, shoutotsuki] (n) (See コライダー) collider [Add to Longdo]
衝突型加速器[しょうとつがたかそくき, shoutotsugatakasokuki] (n) colliding-beam accelerator; (particle) collider accelerator [Add to Longdo]
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1, vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with [Add to Longdo]
打つかる[ぶつかる, butsukaru] (v5r, vi) (1) (uk) to strike against; to collide with; to bump into; to conflict; (2) to encounter; to meet; (3) to clash; (P) [Add to Longdo]
大型ハドロン衝突型加速器[おおがたハドロンしょうとつがたかそくき, oogata hadoron shoutotsugatakasokuki] (n) Large Hadron Collider; LHC [Add to Longdo]
突き当たる(P);突き当る;衝き当たる;衝き当る[つきあたる, tsukiataru] (v5r, vi) to run into; to collide with; to come to the end of (a street); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collide \Col*lide"\, v. i. [L. collidere, collisum; col- +
   laedere to strike. See {Lesion}.]
   To strike or dash against each other; to come into collision;
   to clash; as, the vessels collided; their interests collided.
   [1913 Webster]
 
      Across this space the attraction urges them. They
      collide, they recoil, they oscillate.  --Tyndall.
   [1913 Webster]
 
      No longer rocking and swaying, but clashing and
      colliding.                --Carlyle.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Collide \Col*lide"\, v. t.
   To strike or dash against. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Scintillations are . . . inflammable effluencies from
      the bodies collided.           --Sir T.
                          Browne.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 collide
   v 1: be incompatible; be or come into conflict; "These colors
      clash" [syn: {clash}, {jar}, {collide}]
   2: cause to collide; "The physicists collided the particles"
   3: crash together with violent impact; "The cars collided"; "Two
     meteors clashed" [syn: {collide}, {clash}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top