ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

concomitance

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -concomitance-, *concomitance*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา concomitance มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *concomitance*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
concomitance(คันคอม'มิเทินซฺ) n. การอยู่ร่วมกัน,การเกิดขึ้นพร้อมกัน,การมาพร้อมกัน. n. คุณลักษณะหรือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมาพร้อมกัน, Syn. concurrence,attendance

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichzeitigkeit {f}concomitance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Concomitance \Con*com"i*tance\, Concomitancy \Con*com"i*tan*cy\,
   n. [Cf. F. concomitance, fr. LL. concomitantia.]
   1. The state of accompanying; accompaniment.
    [1913 Webster]
 
       The secondary action subsisteth not alone, but in
       concomitancy with the other.     --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]
 
   2. (R.C.Ch.) The doctrine of the existence of the entire body
    of Christ in the eucharist, under each element, so that
    the body and blood are both received by communicating in
    one kind only.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 concomitance
   n 1: occurrence or existence together or in connection with one
      another

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top