ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

accident

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -accident-, *accident*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accident(n) การตั้งครรภ์โดยไม่ได้เตรียมตัว
accident(n) เหตุบังเอิญ
accident(n) เหตุร้าย, See also: อุปัทวเหตุ
accident(n) อุบัติเหตุ, Syn. mishap, mischance, collision
accident(n) โอกาส, Syn. chance, adventure
accidental(adj) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental(adj) โดยบังเอิญ, See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา, Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental(n) ผลข้างเคียง
accidental(n) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ, See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally(adv) โดยบังเอิญ, See also: โดยไม่ได้คาดคิด, Syn. unintentionally, unexpectedly, casually

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj., n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ, ส่วนประกอบ, พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj., n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ

English-Thai: Nontri Dictionary
accident(n) อุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ, เหตุบังเอิญ
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ, โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ, เป็นเหตุบังเอิญ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accidentอุบัติเหตุ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidentอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident and health insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident frequencyความถี่ของอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident of navigationอุบัติเหตุในการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident of workอุบัติเหตุในการทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
accident severityความรุนแรงของอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident insuranceการประกันภัยอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident lawกฎหมายอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accident preventionการป้องกันอุบัติเหตุ [เศรษฐศาสตร์]
Accident Preventionอุบัติเหตุ, การป้องกัน [การแพทย์]
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Accidental fallsการหกล้ม [TU Subject Heading]
Accidentsอุบัติเหตุ [TU Subject Heading]
Accidentsอุบัติเหตุ [การแพทย์]
Accidents, Agriculturalอุบัติเหตุที่เกิดจากงานเกษตรกรรม [การแพทย์]

WordNet (3.0)
accident(n) an unfortunate mishap; especially one causing damage or injury
accident(n) anything that happens suddenly or by chance without an apparent cause, Syn. stroke, fortuity, chance event
accidental(n) a musical notation that makes a note sharp or flat or natural although that is not part of the key signature
accidental(adj) happening by chance or unexpectedly or unintentionally, Syn. inadvertent
accident-prone(adj) having more than the average number of accidents

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Accident

n. [ F. accident, fr. L. accidens, -dentis, p. pr. of accidere to happen; ad + cadere to fall. See Cadence, Case. ] 1. Literally, a befalling; an event that takes place without one's foresight or expectation; an undesigned, sudden, and unexpected event; chance; contingency; often, an undesigned and unforeseen occurrence of an afflictive or unfortunate character; a casualty; a mishap; as, to die by an accident. [ 1913 Webster ]

Of moving accidents by flood and field. Shak. [ 1913 Webster ]

Thou cam'st not to thy place by accident:
It is the very place God meant for thee. Trench. [ 1913 Webster ]

2. (Gram.) A property attached to a word, but not essential to it, as gender, number, case. [ 1913 Webster ]

3. (Her.) A point or mark which may be retained or omitted in a coat of arms. [ 1913 Webster ]

4. (Log.) (a) A property or quality of a thing which is not essential to it, as whiteness in paper; an attribute. (b) A quality or attribute in distinction from the substance, as sweetness, softness. [ 1913 Webster ]

5. Any accidental property, fact, or relation; an accidental or nonessential; as, beauty is an accident. [ 1913 Webster ]

This accident, as I call it, of Athens being situated some miles from the sea. J. P. Mahaffy. [ 1913 Webster ]

6. Unusual appearance or effect. [ Obs. ] Chaucer. [ 1913 Webster ]

☞ Accident, in Law, is equivalent to casus, or such unforeseen, extraordinary, extraneous interference as is out of the range of ordinary calculation. [ 1913 Webster ]

Accidental

n. 1. A property which is not essential; a nonessential; anything happening accidentally. [ 1913 Webster ]

He conceived it just that accidentals . . . should sink with the substance of the accusation. Fuller. [ 1913 Webster ]

2. pl. (Paint.) Those fortuitous effects produced by luminous rays falling on certain objects so that some parts stand forth in abnormal brightness and other parts are cast into a deep shadow. [ 1913 Webster ]

3. (Mus.) A sharp, flat, or natural, occurring not at the commencement of a piece of music as the signature, but before a particular note. [ 1913 Webster ]

Accidental

a. [ Cf. F. accidentel, earlier accidental. ] 1. Happening by chance, or unexpectedly; taking place not according to the usual course of things; casual; fortuitous; as, an accidental visit. [ 1913 Webster ]

2. Nonessential; not necessary belonging; incidental; as, are accidental to a play. [ 1913 Webster ]


Accidental chords (Mus.), those which contain one or more tones foreign to their proper harmony. --
Accidental colors (Opt.), colors depending on the hypersensibility of the retina of the eye for complementary colors. They are purely subjective sensations of color which often result from the contemplation of actually colored bodies. --
Accidental point (Persp.), the point in which a right line, drawn from the eye, parallel to a given right line, cuts the perspective plane; so called to distinguish it from the principal point, or point of view, where a line drawn from the eye perpendicular to the perspective plane meets this plane. --
Accidental lights (Paint.), secondary lights; effects of light other than ordinary daylight, such as the rays of the sun darting through a cloud, or between the leaves of trees; the effect of moonlight, candlelight, or burning bodies. Fairholt.
[ 1913 Webster ]

Syn. -- Casual; fortuitous; contingent; occasional; adventitious. -- Accidental, Incidental, Casual, Fortuitous, Contingent. We speak of a thing as accidental when it falls out as by chance, and not in the regular course of things; as, an accidental meeting, an accidental advantage, etc. We call a thing incidental when it falls, as it were, into some regular course of things, but is secondary, and forms no essential part thereof; as, an incremental remark, an incidental evil, an incidental benefit. We speak of a thing as casual, when it falls out or happens, as it were, by mere chance, without being prearranged or premeditated; as, a casual remark or encounter; a casual observer. An idea of the unimportant is attached to what is casual. Fortuitous is applied to what occurs without any known cause, and in opposition to what has been foreseen; as, a fortuitous concourse of atoms. We call a thing contingent when it is such that, considered in itself, it may or may not happen, but is dependent for its existence on something else; as, the time of my coming will be contingent on intelligence yet to be received. [ 1913 Webster ]

Accidentalism

n. Accidental character or effect. Ruskin. [ 1913 Webster ]

Accidentality

n. The quality of being accidental; accidentalness. [ R. ] Coleridge. [ 1913 Webster ]

Accidentally

adv. In an accidental manner; unexpectedly; by chance; unintentionally; casually; fortuitously; not essentially. [ 1913 Webster ]

Accidentalness

n. The quality of being accidental; casualness. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For weeks before the accident I was having the same fantasy over and over again.อาทิตย์ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ ฉันเห็นภาพ... ...เพ้อฝันเหมือนๆกันติดๆกัน Basic Instinct (1992)
You said before the accident you had fantasies of sexual excitement and driving off the road.คุณบอกว่าก่อนจะเกิดอุบัติเหตุ... ...คุณเห็นภาพเพ้อฝันของการ มีเซ็กซ์แบบตื่นเต้นและกำลังขับรถออกมา Basic Instinct (1992)
Well, accidents happen. That's all there is to it.ก็นะ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอแหละ? The Lawnmower Man (1992)
Two bizarre accidents in one night.อุบัติเหตุสองครั้งในหนึ่งคืน The Lawnmower Man (1992)
Bit of an accident downstairs.อุบัติเหตุนิดหน่อย The Cement Garden (1993)
Second Wife told me my mother had died by accident, taking too much opium.เมียคนที่สองบอกฉันว่า แม่ฉันตายเพราะอุบัติเหตุ สูบิฝ่นมากเกินขนาด The Joy Luck Club (1993)
He and Peggy were involved in an automobile accident on State Road.มันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? Deep Throat (1993)
By accident?นั่นเป็นเหตุ ที่ผม เข้ามาดู X-Files ได้ Deep Throat (1993)
After all the years we tried... I don't think it's going to happen one night by accident.ฉันไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้น ในคืนที่เราไม่ตั้งใจหรอก Junior (1994)
They said it was an accident.พวกนั้นบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ Léon: The Professional (1994)
He also had an accident.เขาก็เจออุบัติเหตุเหมือนกัน Léon: The Professional (1994)
My parents... died... in a car accident four weeks ago.พ่อแม่ของฉัน... ตายแล้ว... ในอุบัติเหตุรถยนต์เมื่อสี่อาทิตย์ก่อน Léon: The Professional (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
accidentAbout one hundred people were killed in this accident.
accidentAccidentally, the rumor has turned out to be false.
accidentAccidents are inevitable.
accidentAccidents arise from carelessness.
accidentAccidents have increased in number.
accidentAccidents often result from carelessness.
accidentAccidents of this kind often occur.
accidentAccidents will happen in the best-regulated families.
accidentAccidents will happen. [ Proverb ]
accidentAccidents will happen when they are least expected.
accidentAccidents will happen when we are off guard.
accidentAccident was caused by an error on the part of the driver.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุบัติเหตุ(n) accident, See also: mishap, crash, Example: การใช้รถยนต์อย่างประมาท อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด, ความบังเอิญเป็น
เหตุร้าย(n) accident, See also: mishap, misadventure, misfortune, calamity, disaster, Syn. เคราะห์ร้าย, โชคร้าย, เคราะห์หามยามร้าย, Example: หมอดูทำนายว่าจะเกิดเหตุร้ายในช่วงเบญจเพส
อุบัติภัย(n) accident, Example: น่าสลดใจที่ได้ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตจากอุบัติภัยบนท้องถนนในกรุงเทพมหานครเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ, Thai Definition: ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
อันเป็น(n) accident, See also: mishap, Syn. อันเป็นไป, Thai Definition: เหตุบังเอิญ
โดยบังเอิญ(adv) accidentally, See also: by chance, unexpectedly, Ant. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา, Example: พ่อพบเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอมา 10 ปีโดยบังเอิญ, Thai Definition: โดยไม่คาดคิดมาก่อน
เหตุบังเอิญ(n) accident, See also: coincidence, Example: เขาได้ตำแหน่งนี้มาด้วยเหตุบังเอิญมากกว่าความสามารถของเขาเอง, Thai Definition: เหตุที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่ได้คาดคิดมาก่อน
ความบังเอิญ(n) accident, See also: haphazard, fortuity, Ant. ความตั้งใจ, Example: การพบกันเป็นเรื่องของความบังเอิญ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อันเป็น[anpen] (n) EN: accident ; mishap
บังเอิญ[bang-oēn] (adj) EN: accidental ; fortuitous  FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; fortunately  FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
โดยบังเอิญ[dōi bang-oēn] (adv) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly  FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดยไม่ตั้งใจ[dōi mai tangjai] (adv) EN: unintentionally ; accidentally
เหตุบังเอิญ[hēt bang-oēn] (n, exp) EN: accidental cause
จ๊ะ[ja] (v) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide  FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
การป้องกันอุบัติเหตุ[kān pǿngkan ubattihēt = kān pǿngkan ubatthēt] (n, exp) EN: accident prevention  FR: prévention des accidents [ f ]
การประกันอุบัติเหตุ[kān prakan ubattihēt = kān prakan ubatthēt] (n, exp) EN: accident insurance  FR: assurance accident [ f ]
ขรุขระ[khrukhra] (adj) EN: rugged ; jagged ; jaggy ; rough ; bumpy ; uneven  FR: accidenté ; défoncé ; cahoteux ; inégal ; rugueux

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
accident
accidents
accident's
accidental
accidental
accidently
accidentally
accidentally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
accident
accidents
accidental
accidentally
accident-prone

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事故[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ,  ] accident #1,169 [Add to Longdo]
[ǒu, ㄡˇ, ] accidental; image; pair; mate #2,650 [Add to Longdo]
不测[bù cè, ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ,   /  ] accident; mishap; contingency #29,066 [Add to Longdo]
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ,  ] accidentally; once in a while; very ocassionally #42,915 [Add to Longdo]
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ,    ] accidental exposure [Add to Longdo]
意外事故[yì wài shì gù, ㄧˋ ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄍㄨˋ,    ] accident [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unfall { m }; Havarie { f } | Unfälle { pl } | ein tödlicher Unfall | ungemilderter schwerer Unfall | gegen Unfall versichert | einen Unfall bauen [ ugs. ]accident | accidents | a fatal accident | unmitigated severe accident | insured against accidents | to crash; to shunt [ coll. ] [Add to Longdo]
Unfallhäufigkeitsziffer { f }accident rate [Add to Longdo]
Unfallhaftpflicht { f }accident liability [Add to Longdo]
Unfallneigung { f }accident proneness [Add to Longdo]
Unfallquote { f }accident rate [Add to Longdo]
Unfallrente { f }accident benefit [Add to Longdo]
Unfallrisiko { n }accident hazard [Add to Longdo]
Unfallschutz { m }accident prevention [Add to Longdo]
Unfallursachenforschung { f }accident analysis [Add to Longdo]
Unfallverhütungsvorschriften { pl }accident prevention regulations [Add to Longdo]
Unfallversicherung { f }accident insurance [Add to Longdo]
Unfallziffer { f }accident frequency rate [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] (n) (1) (See ミス・1) mistake; error; blunder; (2) accident; mishap; trouble; (3) improper conduct (e.g. between man and woman); indiscretion; (P) #559 [Add to Longdo]
事故[じこ(P);ことゆえ(ok), jiko (P); kotoyue (ok)] (n) (1) accident; incident; trouble; (2) circumstances; reasons; (P) #1,126 [Add to Longdo]
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P) #2,367 [Add to Longdo]
変(P);變(oK)[へん, hen] (adj-na, n) (1) strange; odd; peculiar; weird; curious; queer; eccentric; funny; suspicious; fishy; (2) unexpected; (3) change; (4) incident; disturbance; disaster; accident; (n-pref) (5) (See 変ロ短調) flat (music); (P) #3,335 [Add to Longdo]
故障[こしょう, koshou] (n, vs) break-down; failure; fault; accident; out of order; (P) #5,419 [Add to Longdo]
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na, adj-no, n-adv, n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P) #5,780 [Add to Longdo]
事変[じへん, jihen] (n) accident; disaster; incident; uprising; emergency; (P) #9,352 [Add to Longdo]
遭難[そうなん, sounan] (n, vs) disaster; shipwreck; accident; being stranded; (P) #11,528 [Add to Longdo]
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u, vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P) #11,591 [Add to Longdo]
不幸[ふこう, fukou] (adj-na, n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P) #11,944 [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top