Search result for

ตั้งขึ้น

(41 entries)
(0.1764 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งขึ้น-, *ตั้งขึ้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งขึ้น[V] erect, See also: set up, Syn. ตั้ง, Example: พวกผู้ชายช่วยกันยกเสาไฟฟ้าตั้งขึ้น, Thai definition: ตั้งให้ตรง
ตั้งขึ้น[V] establish, See also: form, found, set, organize, Syn. สร้างขึ้น, จัดตั้งขึ้น, ก่อตั้ง, Example: บริษัทนี้ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2525

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชัน ๒ตั้งขึ้น เช่น ขนลุกขนชัน หูชัน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Listen up, ladies! Zeta was founded on the tenets of sisterhood, friendship and philanthropy.ฟังทางนี้สาวๆ บ้านซีต้าก่อตั้งขึ้นโดยหลักพี่ น้อง The House Bunny (2008)
Electric Lady Studios. Built by Jimi Hendrix in 1970.อีเล็กทริคเลดี้ สตูดิโอ ก่อตั้งขึ้นโดยจิมมี่ เฮนดริก ในปี1970 Nick and Norah's Infinite Playlist (2008)
How do you think The company was formed?คิดว่าองค์กรถูกตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร Chapter Ten '1961' (2009)
I'm sure you do. Care to share?ผมมั่นใจว่าคุณตั้งขึ้นเอง เล่าให้ฟังหน่อยได้มั้ย? Bound (2009)
I am makingที่ฉันตั้งขึ้น Pleasure Is My Business (2009)
The same group founded by your father.ก็กลุ่มเดียวกับ ที่พ่อนายตั้งขึ้นมานั้นแหละ Killing Your Number (2009)
That's when the sorority was founded.นั่นคือปีที่ทาง สโมสรสตรีก่อตั้งขึ้นมา Chapter Six 'Strange Attractors' (2009)
It was coined by a physicist called Hugh Everett in the '50s.- มันตั้งขึ้นโดยนักฟิสิกส์ชื่อ ดร.ฮิวจ์ เอเวอร์เรต ในช่วงปี '50 A561984 (2009)
We formed it in 2003 to deal with situations such as yours.เราก่อตั้งขึ้นในปี 2003 เพื่อรับมือ กับสถานการณ์แบบคุณ Buried (2010)
Uh, y... you sure it's legit?จัดตั้งขึ้น และปฏิบัติการภายใต้พวกรัสเซีย คุณแน่ใจนะ ว่ามันถูกต้องตามกฏหาย Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Alliance is made up of power-hungry...พันธมิตรก่อตั้งขึ้นจาก ความหิวกระหายในพลัง... Incursion: Part 1 (2010)
Certainly enough metal to generate the magnetism to raise the remains when exposed to the MRI.ทำให้มันมีโลหะเพียงพอ ที่จะทำให้เกิดอำนาจแม่เหล็ก เป็นเหตุให้ศพตั้งขึ้นตอนที่ทำMRI The X in the File (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: erect ; set up   FR: dresser ; ériger
ตั้งขึ้น[v.] (tangkheun) EN: establish ; form ; found ; set ; organize   

English-Thai: Longdo Dictionary
Central Bankruptcy Court(n name org uniq) ศาลล้มละลายกลาง เป็นศาลชั้นต้นตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ซึ่งมีลักษณะเป็นศาลชำนัญพิเศษ จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คดีล้มละลายซึ่งมีลักษณะพิเศษแต่กต่างจากคดีแพ่ง ทั่วไป ได้รับการพิจารณาพิพากษาจากผู้พิพากษาที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษ - อ้างอิงจากhttp://www.judiciary.go.th/bkcc/history.html

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cock[VT] ตั้งชัน, See also: ตั้งขึ้น, ทำให้ตั้งขึ้น
cock up[PHRV] ยกขึ้น, See also: ตั้งขึ้น
install[VT] สถาปนา, See also: ตั้งขึ้น, ก่อตั้ง
rear[VT] ชูขึ้น, See also: ตั้งขึ้น, ชูเท้าหน้าขึ้น, Syn. rise, stand
stand up[PHRV] ตั้งอยู่, See also: ตั้งขึ้น, Syn. stand up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
ansi(แอนซี) ย่อมาจาก American National Standards Institute ซึ่งราชบัณฑิตสถานบัญญัติว่า "สถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา" เป็นสถาบันเอกชน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้นดู ANSI C, ANSI character set, ANSI graphics
chartered bankn. ธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ตั้งขึ้นถูกต้องตามกฎหมาย
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง
constitute(คอน'สทิทิวทฺ) vt. ประกอบด้วย,ก่อตั้ง,ตั้งขึ้น,สถาปนา,บัญญัติ, See also: constituter,constitutor n., Syn. form
erective(อีเรค'ทิฟว) adv. ขึ้นตั้งชัน,ซึ่งตั้งขึ้น,เกี่ยวกับการก่อสร้าง
junta(จัน'ทะ) n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่บริหารประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการรัฐประหารและก่อนที่จะมีการจัดตั้งรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญ) ,สภาการเมือง,คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง, Syn. clique
junto(จัน'โท) n. คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเอง (โดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์ทางการเมือง) ,กลุ่มอิทธิพลทางการเมือง,ฝ่าย,พรรค, Syn. cabal
pulitzer prizen. ชื่อรางวัลประจำปีสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นในศิลปะการหนังสือพิมพ์ วรรณกรรม ดนตรีและอื่น ๆ ก่อตั้งขึ้นโดย Joseph Pulitzer
regius(รี'เจียส) adj. (ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยอังกฤษ) ดำรงตำแหน่งที่ตั้งขึ้นโดยหรือขึ้นอยู่กษัตริย์,ราช

English-Thai: Nontri Dictionary
institute(vt) จัดตั้งขึ้น,ตั้ง,สร้าง,ก่อตั้ง
institution(n) การจัดตั้งขึ้น,หน่วยงาน,สถาบัน
locate(vt) ตั้งขึ้น,หาทำเล,หาที่ตั้ง,ตั้งรกราก
raise(vt) ตั้งขึ้น,ยกขึ้น,เลื่อนขั้น,เลี้ยงสัตว์,เพาะปลูก,ส่งเสริม
rear(vt) เลี้ยง,ตั้งขึ้น,ส่งเสีย,สร้าง,ก่อ,เพาะปลูก,สั่งสอน
reestablish(vt) สถาปนาใหม่,ตั้งขึ้นใหม่,สร้างขึ้นใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
起こす[おこす, okosu] Thai: ตั้งขึ้น

German-Thai: Longdo Dictionary
Erziehungslager(n) |das, pl. Erziehungslager| สถานที่หรือหน่วยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อฝึกอบรมผู้เยาว์ที่ทำผิดกฎหมาย หรือก่ออาชญากรรม เช่น การอบรมเรื่องระเบียบวินัย การประพฤติ เช่น Deutschland diskutiert über Erziehungslager für kriminelle Jugendliche. In Frankreich existieren solche Anstalten schon seit mehreren Jahren.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top