หรือคุณหมายถึง cöval?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coeval

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coeval-, *coeval*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coeval[ADJ] ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน, Syn. comtemporary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coeval(โคอี'เวิล) adj. ยุคเดียวกัน, See also: coevality n. ดูcoeval

English-Thai: Nontri Dictionary
coeval(adj) อยู่ในยุคเดียวกัน,ร่วมสมัย

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coeval    (n) kˌouˈiːvəl (k ou2 ii1 v @ l)
coevals    (n) kˌouˈiːvəlz (k ou2 ii1 v @ l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
天長地久[てんちょうちきゅう, tenchouchikyuu] (n) coeval with heaven and earth [Add to Longdo]
同年代[どうねんだい, dounendai] (n,adj-no) the same generation; coeval [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coeval \Co*e"val\, a. [L. coaevus; co- + aevum lifetime, age.
   See {Age}, n.]
   Of the same age; existing during the same period of time,
   especially time long and remote; -- usually followed by with.
   [1913 Webster]
 
      Silence! coeval with eternity!      --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Oaks coeval spread a mournful shade.   --Cowper.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coeval \Co*e"val\, n.
   One of the same age; a contemporary.
   [1913 Webster]
 
      As if it were not enough to have outdone all your
      coevals in wit.             --Pope.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coeval
   adj 1: of the same period [syn: {coetaneous}, {coeval},
       {contemporaneous}]
   n 1: a person of nearly the same age as another [syn:
      {contemporary}, {coeval}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top