ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

invent

IH2 N V EH1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -invent-, *invent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
invent(vt) แต่งเรื่อง, See also: กุ, สร้างเรื่องขึ้นมา, Syn. concoct, make up, fabricate
invent(vt) สร้างสรรค์, See also: ประดิษฐ์, Syn. devise, create, originate
inventor(n) นักประดิษฐ์, See also: คนต้นคิด, Syn. creator, originator
invention(n) การประดิษฐ์, See also: การสร้างสรรค์, Syn. inventiveness, creativity, ingenuity
invention(n) สิ่งประดิษฐ์, See also: ความคิดในการประดิษฐ์, Syn. device, creation, contrivance
inventory(n) รายการสิ่งของ, Syn. catalogue, list, account
inventory(n) สินค้าที่มีอยู่ในร้าน, Syn. stock, goods

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์, สร้างสรรค์, เนรมิต, คิดค้นเอง, เสกสรร, กุเรื่อง., See also: inventible, inventable adj., Syn. discover, devise, create, lie, falsify
invention(อินเวน'เชิน) n. การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์ใหม่, การสร้างสรรค์, การเสกสรร, การกุเรื่อง, เรื่องที่กุขึ้น, Syn. creativity, Ant. imitativeness
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์, เป็นการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้นเอง, สร้างสรรค์, กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious, creative
inventor(อินเวน'เทอะ) n. นักประดิษฐ์
inventory(อิน'เวนทอรี) n. รายการสิ่งของ, รายการทรัพย์สิน, รายการสินค้า, แคทตาล็อก, สิ่งของทรัพย์สินหรือสินค้าในรายการดังกล่าว, การทำรายการดังกล่าว. vt. ทำรายการสิ่งของ, สรุป. vi. เป็นมูลค่าเท่ากับ., See also: inventoriable adj. inventorial adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
invent(vt) ประดิษฐ์, เนรมิต, คิดขึ้น, แต่ง
invention(n) การประดิษฐ์, สิ่งประดิษฐ์, การคิดค้น, การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์, เกี่ยวกับการคิดค้น
inventor(n) ผู้ประดิษฐ์, นักประดิษฐ์, ผู้คิด
inventory(n) บัญชีสิ่งของ, สินค้าคงคลัง, รายการสินค้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inventionการประดิษฐ์, การต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
invention, title by๑. การมีกรรมสิทธิ์โดยการประดิษฐ์๒. การมีกรรมสิทธิ์โดยการต้นคิดประดิษฐ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryสินค้าคงคลัง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inventoryบัญชีทรัพย์สิน (ปพพ.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Inventionการประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionการต้นคิดประดิษฐ์ [เศรษฐศาสตร์]
Inventionsสิ่งประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Inventive Stepขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventorผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventor's Country Codeรหัสสัญชาติผู้ประดิษฐ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Inventoriesสินค้าคงคลัง [TU Subject Heading]
Inventoriesการสำรวจหนังสือ [TU Subject Heading]
Inventories, Retailสินค้าคงคลังในการขายปลีก [TU Subject Heading]
Inventorsนักประดิษฐ์ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
inventiveสร้างสรรค์
inventory(n) สินค้าคงเหลือ, Syn. merchandise inventory
inventory stocks(n) สินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They didn't invent living, you know.พวกเขาไม่ได้คิดค้นรับแขก, คุณรู้ว่า เพราะมันหมายถึงประเพณี ทหารถือปืนคาบศิลา How I Won the War (1967)
I want to do things and invent things.ลูกอยากทำอะไรที่สร้างสรรค์. Mannequin (1987)
I love to build and invent things.-ใช่, ฉันชอบสร้าง และตบแต่งสิ่งของมากเลย Mannequin (1987)
Took me half a lifetime to invent it.ข้าใช้เวลาครึ่งชีวิตประดิษฐ์มันขึ้นมา The Princess Bride (1987)
- Do we have to invent a whole new language ?คุณจะอยู่ต่อ... ใช่มั้ย Schindler's List (1993)
And all of them as artificial as the Matrix itself although only a human mind could invent something as insipid as love.และสิ่งเหล่านั้น ทั้งปัญญาประดิษฐ์ ทั้งตัวแม๊ททริกเอง มีแค่เพียงจิตใจของมนุษย์เท่านั้น ที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งที่ไร้สาระอย่างความรักได้ The Matrix Revolutions (2003)
But if he cannot, he must never set foot in this academy again, he must tear down that abhorrent eyesore he calls a laboratory, and he must swear never to invent again.แต่ถ้าเขาทำไม่ได้ ห้ามเขาเหยียบเข้ามาในราชวิทยาลัยอีก เขาต้องทำลายห้องทดลองสุดอัปลักษณ์ Around the World in 80 Days (2004)
Now, you see, to get the real classy dames, you gotta invent stuff.เห็นมั้ย จะควงสาวสวยมันต้องช่างคิดค้น Around the World in 80 Days (2004)
Some people actually invent entire alternate lives with imagined friends and lovers and children.บางคนสร้างชีวิตอีกชีิวิตหนึ่งขึ้นมาก... ...ที่มีทั้งเพื่อน คนรัก และลูกที่อยู่ในจินตนาการ The Forgotten (2004)
He invents things that make everyone's life better.เค้าคิดค้นอะไรหลายๆ อย่าง ที่ทำให้ความเป็นอยู่ของพวกเราดีขึ้น Robots (2005)
- They invent stories to hide-พวกเค้าสร้างเรื่องขี้นมาเพื่อปกปิด The Game (2007)
Did Halcon Laboratories invent the Connexus?ศูนย์วิจัยฮาลคอนสร้างคอนเน็กซัสงั้นเหรอ? Appleseed Ex Machina (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
inventAll inventions grow out of necessity.
inventBaseball is said to have been invented in Cooperstown in 1839.
inventBell invented the telephone.
inventB. Franklin was an American statesman and inventor.
inventBy whom was this machine invented?
inventChildren were apt to invent their own games.
inventCursed be he that first invented war.
inventDo you know who invented the machine?
inventDo you know who invented the microscope?
inventDo you know who invented the telegraph?
inventDuring the 19th century, many inventions were developed.
inventEdison invented a device for duplication.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำรับ(n) creator, See also: inventor, Example: ขนมโบราณชนิดต่างๆ นับวันจะเลือนหายไปพร้อมกับเจ้าของตำรับ
สิ่งประดิษฐ์(n) invention
สิ่งประดิษฐ์(n) invention, Syn. ประดิษฐกรรม, Example: คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคม ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ, Count Unit: ชิ้น, Thai Definition: สิ่งที่สร้างขึ้น, แต่งขึ้น, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เสกสรร(v) invent, See also: make up, concoct, rig, fabricate, cook up, trump up, Syn. เสกสรรปั้นแต่ง, Example: ข้อหาเหล่านี้ตำรวจเสกสรรขึ้นเองทั้งนั้น, Thai Definition: เลือกทำหรือพูดเอาเอง
การประดิษฐ์(n) invention, Syn. การทำขึ้น, การสร้างขึ้น, Example: การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปเริ่มต้นด้วยการประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลเข้ามาขยายแรงงาน
ผู้ประดิษฐ์(n) inventor, See also: creator, originator, Example: กระทรวงได้จัดให้มีการมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์ทุกคน, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลที่จัดทำขึ้นหรือคิดสร้างขึ้นใหม่ให้เหมือนของจริงหรือให้แตกต่างไปจากของธรรมชาติ
คิดค้น(v) invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai Definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
สร้างสรรค์(v) create, See also: invent, make, originate, devise, formulate, Syn. คิดค้น, ประดิษฐ์, Ant. ทำลาย, Example: เขาได้รับเกียรติว่าเป็นศิลปินดีเด่นแห่งรัฐในฐานะที่เป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปะที่มีผลงานยอดเยี่ยม, Thai Definition: สร้างให้มีให้เป็นขึ้น
พัสดุ(n) article, See also: inventory, things, supplies, goods, objects, Example: งานพัสดุรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การเบิกจ่ายพัสดุของสำนักงาน, Count Unit: ชิ้น, ประเภท, Thai Definition: สิ่งของเครื่องใช้
พิกัติ(n) diversification, See also: invention, Syn. การประดิษฐ์, Thai Definition: การทำให้เป็นหลายอย่าง, การกระทำให้แปลกออกไป, การประดิษฐ์ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชีพัสดุ[banchī phatsadu] (n, exp) EN: inventory
บัญชีทรัพย์สิน[banchī sapsin] (n, exp) FR: inventaire [ m ]
ชาญฉลาด[chānchalāt] (adj) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning  FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ช่างคิด[chang khit] (adj) EN: thoughtful ; inventive ; reflective ; resourceful ; full of ideas ; clever  FR: inventif ; débordant d'idées ; réfléchi
จัดทำขึ้น[jattham kheun] (v, exp) EN: invent
การบริหารคลังพัสดุ[kān børihān khlang phatsadu] (n, exp) EN: warehouse management ; inventory management
การควบคุมสินค้าคงเหลือ[kān khūapkhum sinkhā khong leūa] (n, exp) EN: inventory control
การคุมสต๊อก[kān khum satǿk] (n, exp) EN: inventory control
การประดิษฐ์[kān pradit] (n) EN: invention  FR: invention [ f ]
การประดิษฐ์ไทย[kān pradit thai] (n, exp) EN: Thai invention  FR: invention thaïlandaise [ f ] ; invention thaïe [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INVENT IH2 N V EH1 N T
INVENTS IH2 N V EH1 N T S
INVENTED IH2 N V EH1 N T IH0 D
INVENTED IH2 N V EH1 N T AH0 D
INVENTOR IH2 N V EH1 N T ER0
INVENTING IH2 N V EH1 N T IH0 NG
INVENTION IH2 N V EH1 N SH AH0 N
INVENTIVE IH2 N V EH1 N T IH0 V
INVENTORS IH2 N V EH1 N T ER0 Z
INVENTORY IH2 N V AH0 N T AO1 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
invent (v) ˈɪnvˈɛnt (i1 n v e1 n t)
invents (v) ˈɪnvˈɛnts (i1 n v e1 n t s)
invented (v) ˈɪnvˈɛntɪd (i1 n v e1 n t i d)
inventor (n) ˈɪnvˈɛntər (i1 n v e1 n t @ r)
inventing (v) ˈɪnvˈɛntɪŋ (i1 n v e1 n t i ng)
invention (n) ˈɪnvˈɛnʃən (i1 n v e1 n sh @ n)
inventive (j) ˈɪnvˈɛntɪv (i1 n v e1 n t i v)
inventors (n) ˈɪnvˈɛntəz (i1 n v e1 n t @ z)
inventory (n) ˈɪnvəntriː (i1 n v @ n t r ii)
inventions (n) ˈɪnvˈɛnʃənz (i1 n v e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发明家[fā míng jiā, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄐㄧㄚ, / ] inventor #41,545 [Add to Longdo]
发明人[fā míng rén, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] inventor #42,605 [Add to Longdo]
发明者[fā míng zhě, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄜˇ, / ] inventor #45,103 [Add to Longdo]
发明创造[fā míng chuàng zào, ㄈㄚ ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ, / ] inventions [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Inventar { n }inventory; stock [Add to Longdo]
Inventarisierung { f }inventory [Add to Longdo]
Inventur { f } | Inventur machen; Inventur aufnehmeninventory; stocktaking | to take inventory; to take stock [Add to Longdo]
inventarisieren; Bestand aufnehmento take stock [Add to Longdo]
inventarisierendinventorying [Add to Longdo]
inventarisierteinventoried [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
発明[はつめい, hatsumei] (n, vs) (1) invention; (adj-na) (2) (See 聡明) intelligent; clever; (n, vs) (3) (arch) being enlightened; having the meaning of everything become clear; (P) #4,641 [Add to Longdo]
目録[もくろく, mokuroku] (n) (1) catalogue; catalog; inventory; index; list; (2) certificate indicating an impending gift; (P) #6,801 [Add to Longdo]
考案[こうあん, kouan] (n, vs) plan; device; idea; invention; (P) #6,955 [Add to Longdo]
生み出す(P);産み出す[うみだす, umidasu] (v5s, vt) (1) to create; to bring forth; to produce; (2) to invent; to think up and bring into being; (3) to give birth to; to bear; (P) #12,351 [Add to Longdo]
元祖[がんそ, ganso] (n, adj-no) originator; founder; pioneer; inventor; (P) #12,910 [Add to Longdo]
作り出す;造り出す;創り出す[つくりだす, tsukuridasu] (v5s, vt) (1) to manufacture; to produce; to raise (crops); (2) to invent; to dream up #16,952 [Add to Longdo]
在庫[ざいこ, zaiko] (n) inventory; stock; stockpile; (P) #17,236 [Add to Longdo]
インベンション[inbenshon] (n) invention [Add to Longdo]
インベントリー;インベントリ[inbentori-; inbentori] (n) inventory; stock; goods; list [Add to Longdo]
インベントリーサイクル[inbentori-saikuru] (n) inventory cycles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データインベントリ[でーたいんべんとり, de-tainbentori] data inventory [Add to Longdo]
登録簿[とうろくぼ, tourokubo] directory, inventory [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
棚卸[たなおろし, tanaoroshi] Inventur [Add to Longdo]
棚卸し[たなおろし, tanaoroshi] Inventur [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top