ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -钢-, *钢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[钢, gāng, ㄍㄤ] steel; hard, strong, tough
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  冈 (gāng ㄍㄤ) 
Etymology: [pictophonetic] metal,  Rank: 1,609

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, / ] steel, #2,875 [Add to Longdo]
[gāng tiě, ㄍㄤ ㄊㄧㄝˇ, / ] steel, #3,724 [Add to Longdo]
[gāng qín, ㄍㄤ ㄑㄧㄣˊ, / ] piano, #6,859 [Add to Longdo]
[gāng cái, ㄍㄤ ㄘㄞˊ, / ] steel (as raw material); steel sheets, bars, tubes, ingots, wire etc, #8,142 [Add to Longdo]
[bǎo gāng, ㄅㄠˇ ㄍㄤ, / ] Baosteel, China's largest steel maker, #9,676 [Add to Longdo]
不锈[bù xiù gāng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˋ ㄍㄤ, / ] stainless steel, #11,583 [Add to Longdo]
[gāng bǎn, ㄍㄤ ㄅㄢˇ, / ] steel plate, #12,852 [Add to Longdo]
[gāng guǎn, ㄍㄤ ㄍㄨㄢˇ, / ] steel pipe, #15,358 [Add to Longdo]
[gāng sī, ㄍㄤ ㄙ, / ] steel wire; tightrope, #19,330 [Add to Longdo]
[gāng bǐ, ㄍㄤ ㄅㄧˇ, / ] fountain pen, #24,133 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am sorry but I can deliver this piano model only in a few weeks as I have just sold the last one.[CN] 很抱歉,但我可以在几周之 后,等我将最后一个卖了时 再把这个琴模型送过去 Seduction (1929)
But you lead the life of a gangster. It's so demoralising.[CN] 你本来应该学琴的 噢,琴,多么美好的事物 Port of Shadows (1938)
Yes, it is an amazing piece of engineering... still the most remarkable iron structure in the world.[CN] 是的这是令人 惊异的设计... 而且是世界最杰出的 铁建筑 Ninotchka (1939)
"The girders of interlaced ironwork, which stay the structure...[CN] 相互交织的桁支架 Ninotchka (1939)
A pen![CN] 一枝笔! The Great Dictator (1940)
Cover them with steel, ring them with guns... build a canopy of battleships and bombing planes around them.[CN] 用铁及枪枝捍卫 用战舰和轰炸机防御 Foreign Correspondent (1940)
" I have a pianola " " At home in my 'Salon' "[CN] 我家的客厅有一架自动 The Blue Angel (1930)
I can wait a few weeks for the other piano.[CN] 我不能为其他的琴而等好几周 Seduction (1929)
Mannion.[CN] - 铁公司的案子? The Whole Town's Talking (1935)
" However my pianola " " I don't let anyone touch! "[CN] 但是谁也不能碰 我的自动 The Blue Angel (1930)
A pen![CN] 给我一枝笔! The Great Dictator (1940)
You ever saw off a piano keyboard-[CN] 你看到的就像是琴键 Bordertown (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top