Search result for

(56 entries)
(0.0301 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -洋-, *洋*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ようふく, youfuku] (n) เสื้อผ้า (ทั่วไปที่ไม่ใชกิโมโน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ようかん, youkan] บ้านสไตล์ยุโรป
[ようふう, youfuu] แบบฟรั่ง,ไสตล์ฟรั่ง
風建築[ようふうけんちく, youfuukenchiku] สถาปัตยกรรม,รูปแบบการก่อสร้างแบบฟรั่ง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[ようしき, youshiki] Thai: แบบตะวันตก English: Western style

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[洋, yáng, ㄧㄤˊ] sea, ocean; western, foreign
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  羊 (yáng ㄧㄤˊ) 
Etymology: [pictophonetic] water

Japanese-English: EDICT Dictionary
の東西を問わず[ようのとうざいをとわず, younotouzaiwotowazu] (adv) in all parts of the world; both in the Occident and the Orient [Add to Longdo]
もく[ようもく, youmoku] (n) foreign cigarette; foreign tobacco [Add to Longdo]
菓子[ようがし, yougashi] (n) Western confectionery [Add to Longdo]
[ようが, youga] (n) (1) (See 日本画) Western painting; (2) (See 邦画・1) Western film; Western movie; (P) [Add to Longdo]
画家[ようがか, yougaka] (n) artist who produces Western-style paintings [Add to Longdo]
芥子[ようがらし, yougarashi] (n) mustard [Add to Longdo]
[ようがく, yougaku] (n) Western learning [Add to Longdo]
[ようがく, yougaku] (n) western (non-Japanese) music; (P) [Add to Longdo]
[ようま, youma] (n) Western-style room; (P) [Add to Longdo]
[ようかん, youkan] (n) western-style house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yáng, ㄧㄤˊ, ] foreign; ocean [Add to Longdo]
中脊[yáng zhōng jǐ, ㄧㄤˊ ㄓㄨㄥ ㄐㄧˇ, ] mid-ocean ridge (geol.) [Add to Longdo]
[yáng rén, ㄧㄤˊ ㄖㄣˊ, ] a foreigner; a westerner [Add to Longdo]
[yáng wù, ㄧㄤˊ ˋ, / ] foreign affairs (in Qing times); foreign learning [Add to Longdo]
务学堂[yáng wù xué táng, ㄧㄤˊ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄊㄤˊ, / ] college of western learning in late Qing [Add to Longdo]
务派[yáng wù pài, ㄧㄤˊ ˋ ㄆㄞˋ, / ] the foreign learning or Westernizing faction in the late Qing [Add to Longdo]
务运动[Yáng wù Yùn dòng, ㄧㄤˊ ˋ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] Self-Strengthening Movement (period of reforms in China c 1861-1894), also named 自強運動|自强运动 [Add to Longdo]
[yáng wèi, ㄧㄤˊ ㄨㄟˋ, ] western taste; western style [Add to Longdo]
[yáng yuán, ㄧㄤˊ ㄩㄢˊ, / ] Westerner employed in Qing China (as professor or military advisor etc) [Add to Longdo]
基队[yáng jī duì, ㄧㄤˊ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] New York Yankees (baseball team) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
On April 1, Nanyo Foods Co. Ltd. will move to its new building in Yokohama.4月1日、南フーズ株式会社は横浜の新社屋に移転します。
You have to cross the ocean to get to America.アメリカに行くには大を横断しなければなりません。
The natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..アメリカの太平北西海岸沿いに住む原住民は、おそらくアジアから移住した種族の子孫なのである。
I will make a new suit for you.お前に新しい服を作ってあげよう。
Caroline knows better than to spend all her money on clothes.キャロラインはすべてのお金を服に使うほどお愚かではない。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途ですね。
The suit materials of this sort will not stand up well.この種の服地は持ちがよくないだろう。
I want a suit made of this material.この生地で服を作ってください。
This material is not suitable for a dress.この生地は服をつくるのには向かない。
This river falls into the Pacific Ocean.この川は太平に注いでいる。
This ship is not fit for an ocean voyage.この船は遠航海には堪えない。
I want this suit cleaned.この服のクリーニング頼みます。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It was the location of the Ocean and Moon Spirits.[CN] 它講述了海和月亮精神的位置. The Last Airbender (2010)
"a love to leave loved ones for, a love to cross oceans for,[CN] "可以放下愛人 可以穿過海 Letters to Juliet (2010)
We said we were gonna sweat the onion, yeah.[CN] 我們說過要讓蔥出水 Letters to Juliet (2010)
We are deciphering them, but I believe they might contain information as to where the ocean and moon spirits live in this world[CN] 我們可以破譯它們, 我相信它們可能包含 海月球精神世界在這個世界的地點信息. The Last Airbender (2010)
Taiyo Matsumoto.[JA] 松本大  ()
Her ashes were spread across the Pacific Ocean.[JA] 彼女の灰は太平に撒かれた The Space Between Us (2017)
I just need to get your clothes and mine and then I'll be right there, okay?[JA] 服とか必要でしょ すぐに向かうわ いい? Casus Belli (2017)
All three bombs are set to explode on Friday the 21 st, at noon Pacific Time.[CN] 三枚炸弹都设定于 21号周五中午 太平时间12点爆炸 Unthinkable (2010)
Use the ocean.[CN] 利用海. The Last Airbender (2010)
For the table a big platter of artichoke alla giudia prosciutto with melon and eggplant with ricotta affumicata.[CN] 都要六人份量... ...一大盘犹式蓟 ...意式熏火腿配甜瓜... Eat Pray Love (2010)
You're pretty in clothes.[JA] 服姿もおきれいで The Mysterious Million Yen Women (2017)
But since the Atlantic Ocean is a bit wide to cross every day, swimming, boating or flying, I suggest we flip for it.[CN] 但因為今天要穿越這麼大的大西 不管是游泳 坐船還是坐飛機 那就先不管它了 Letters to Juliet (2010)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[よう, you] OZEAN, AUSLAENDISCH, WESTLICH [Add to Longdo]
[ようしょ, yousho] auslaendisches_Buch, westliches_Buch [Add to Longdo]
[ようふく, youfuku] westliche_Kleidung [Add to Longdo]
[ようが, youga] Bild_im_westlichen_Stil [Add to Longdo]
[ようさい, yousai] Schneiderei (im_westlichen_Stil) [Add to Longdo]
[ようしょく, youshoku] europaeische_Kueche [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top