ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

petty cash

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -petty cash-, *petty cash*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
petty cash[N] เงินสดย่อย, Syn. running account, cash account, deposit account

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
petty cashn. เงินสดย่อย,เงินสดสำหรับการใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Petty cashเงินสดย่อย [การบัญชี]
Petty cash bookสมุดเงินสดย่อย [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A tad more than petty cash. Wouldn't you say, bishop?อย่างน้อยก็ใช้เงินสดเล็กน้อย งั้นใช่ไหม ท่านบิชอป? The Da Vinci Code (2006)
Why you stole $200 from the petty cash box yesterday.เมื่อวาน เธอขโมยเงิน 200 ดอลล่า ไปจากกล่องเก็บเงินทำไม What More Do I Need? (2008)
So shall I pay this out of petty cash?ผมควรจะจ่ายแทนด้วยเงินสำรองหรือ? The High Road (2012)
At first, it was just petty cash, and I let it go, thinking it was simple carelessness, but then I found she was sneaking into the charity's accounts, trying to move money around...ตอนแรกก็แค่ เงินสดเล็กๆน้อย ผมก็ปล่อยไป คิดว่ามันคงเป็นครั้งแรก แต่พอผมพบว่า เธอเข้าไป ค้นหาเกี่ยว บัญชีของการกุศล Shadow Box (2012)
Mr. Reese, this is not petty cash.คุณรีส นั่นมันไม่ใช่ห้าบาทสิบบาทนะ One Percent (2013)
You stealing petty cash?แอบยักยอกเงินหรอ? 2:45 PM (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngoen chai jāi bettalet) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money   
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
เงินสดย่อย[n. exp.] (ngoensot yǿi) EN: petty cash   
สตางค์ปลีก[n. exp.] (satāng plīk) EN: small change ; change ; petty cash   

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
零用金[líng yòng jīn, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ ㄐㄧㄣ, ] petty cash, #347,723 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
小口現金[こぐちげんきん, koguchigenkin] (n) petty cash [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Petty \Pet"ty\ (p[e^]t"t[y^]), a. [Compar. {Pettier}
   (p[e^]t"t[i^]*[~e]r); superl. {Pettiest}.] [OE. petit, F.
   petit; probably of Celtic origin, and akin to E. piece. Cf.
   {Petit}.]
   Little; trifling; inconsiderable; unimportant; also,
   inferior; subordinate; as, a petty fault; petty complaints; a
   petty prince. --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Like a petty god
      I walked about, admired of all.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Petty averages}. See under {Average}.
 
   {Petty cash}, money expended or received in small items or
    amounts.
 
   {Petty officer}, a subofficer in the navy, as a gunner, etc.,
    corresponding to a noncommissionned officer in the army.
    [1913 Webster]
 
   Note: For petty constable, petty jury, petty larceny, petty
      treason, See {Petit}.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Little; diminutive; inconsiderable; inferior; trifling;
     trivial; unimportant; frivolous.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 petty cash
   n 1: a small fund of cash that a firm keeps for the payment of
      incidental expenses

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top