Search result for

resemble

(67 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resemble-, *resemble*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resemble[VT] คล้าย, See also: คล้ายคลึง, เหมือน, Syn. look like, imitate
resemble in[PHRV] ดูเหมือน, See also: เหมือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resemble(รีเซม'เบิล) vt. คล้ายคลึงกับ,เหมือนกับ, See also: resemblingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
resemble(vt) เหมือนกัน,คล้ายคลึง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Anybody else think these marks resemble the ones made by an E-34?คิดไม่ว่าเครื่องหมายพวกนี้ เป็นการฝีมือของ E - 34 Dead Space: Downfall (2008)
She says you resemble him.เค้าว่าแกเหมือนลูกชายเค้า My Sassy Girl (2008)
Doesn't he resemble him?ช่วงที่หนูไม่สบายใจ My Sassy Girl (2008)
What it resembles, oddly enough, is placental tissue.ซึ่งประหลาดมาก ที่มันมีความ คล้ายคลึงเนื้อเยื่อในรกเด็ก The Day the Earth Stood Still (2008)
After she died, his obsession compelled him to dig up corpses of women who resembled his mother.ความดื้อดึงของเค้าคือการพยายามชุบชีวิตแม่เค้าขึ้นมาอีกครั้งนึง Cold Comfort (2009)
THAT RESEMBLE THE UNSUB'S M.O.? I MEAN, HE MAY HAVE STAGED PRACTICE RUNS.จากรายงานของหัวหน้าหน่วยดับเพลิง ปีที่แล้วไม่เหตุการณ์แบบนี้เลย House on Fire (2009)
This body was made to resemble a particular human.ร่างกายนี้ถูกสร้างให้ดูเหมือนมนุษย์ The Good Wound (2009)
David lyman to alter its face to resemble actor george laszlo.เพื่อปรับเปลี่ยนหน้าตามัน ให้ดูเหมือนนักแสดง จอร์จ ลาสซิโอ The Good Wound (2009)
Do you think it resembles Jun Pyo Hyung?พี่ว่าเหมือนกูจุนพโยมั้ย Episode #1.13 (2009)
RESEMBLE THE MOVIE IN MY HEAD, AND TONIGHT, NO EFFORT REQUIRED.แล้วคืนนี้ ไม่ต้องพยายามอะไรแล้ว ผ้าไหมหรอ? Valley Girls (2009)
And my breasts resemble two balloons you'd find behind the couch a week after the party.แล้วหน้าอกก็เหี่ยวยังกะ ลูกโป่งสองลูกที่เธอเจอหลังเก้าอี้ หลังงานปาตี้จบไปแล้ว 1 สัปดาห์ Nice Is Different Than Good (2009)
we believe the unsubs want children who resemble them physically, who no one would question as their own.เราเชื่อว่าผู้ต้องสงสัยต้องการเด็ก ที่มีความคล้ายคลึงทางรูปร่างหน้าตา ไม่มีใครอยากถูกตั้งคำถาม ว่าเด็กเป็นของหรือไม่ Cradle to Grave (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resembleAll happy families resemble each other, each unhappy family is unhappy in its own way.
resembleBill resembles his father in character.
resembleDo you think he resembles his father?
resembleEngland resembles Japan in many respects.
resembleHe closely resembles his father.
resembleHe doesn't resemble either of his parents.
resembleHe resembles his father in his way of talking.
resembleHe resembles his father very closely.
resembleHe resembles his father very much.
resembleHe resembles his grandfather.
resembleHe resembles his mother.
resembleHis character resembles his father's.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้น[V] resemble, See also: look like, be similar to, Syn. เหมือน, เช่น, คล้าย
คลับคล้าย[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้ายคลับคลา, Example: เขารู้สึกคลับคล้ายว่าเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คลับคล้ายคลับคลา[V] vaguely remember, See also: resemble distantly, Syn. รางๆ, คลับคล้าย, Example: ฉันคลับคล้ายคลับคลาว่าเคยเห็นเขาที่ไหนมาก่อน, Thai definition: จำได้บ้างไม่ได้บ้าง, เห็นไม่ถนัด
คล้ายคลึง[V] resemble, See also: alike, look like, similar, be like, Syn. ละม้าย, คล้าย, Example: รูปภาพสองรูปนี้คล้ายคลึงกันมาก จนดูไม่ออกว่ารูปไหนรูปจริงรูปปลอม, Thai definition: เกือบจะเหมือนกัน
คล้ายๆ[V] resemble, See also: look like, like, analogous, similar to, Syn. คลับคล้าย, คล้าย, Example: ผู้หญิงสองคนนี้คล้ายๆ กันตรงที่มีมุมมองในการใช้ชีวิตอย่างเดียวกัน, Thai definition: เกือบจะเหมือนกัน
ละม้าย[V] resemble, See also: be similar to, be alike, look like, take after, be like, Syn. คล้าย, คล้ายคลึง, Example: เค้าหน้าของเขาละม้ายดาราละครคนหนึ่ง, Thai definition: เกือบจะเหมือน
คล้าย[V] resemble, See also: similar, alike, look alike, Syn. ละม้าย, คล้ายคลึง, Ant. ต่าง, Example: เขาทั้งคู่คล้ายกันมากเหมือนเป็นพี่น้องกัน, Thai definition: เกือบเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คล้าย[v.] (khlāi) EN: resemble ; similar ; alike ; look alike ; look as if ; be likely   FR: ressembler
คล้าย ๆ[v.] (khlāi-khlāi) EN: resemble ; look like ; like ; analogous ; similar to   
คล้ายคลึง[v.] (khlāikhleung) EN: resemble ; alike ; look like ; similar ; be like   FR: être similaire ; être analogue
คลับคล้าย[v.] (khlapkhlāi) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
คลับคล้ายคลับคลา[n.] (khlapkhlāikhlapkhlā) EN: vaguely remember ; resemble distantly   
ใกล้เคียง[v.] (klaikhīeng) EN: be similar to ; look like ; resemble ; be alike ; approximate ; come close to   
ละม้าย[v.] (lamāi) EN: resemble ; be similar to ; be alike ; look like ; take after ; be like   FR: ressembler ; être semblable ; avoir la même apparence
ละม้ายคล้ายคลึง[v. exp.] (lamāi khlāikhleung) EN: take after ; be alike ; resemble ; look like   
เหมือน[v.] (meūoen) EN: resemble ; be like ; be the same   FR: ressembler à

CMU English Pronouncing Dictionary
RESEMBLE    R AH0 Z EH1 M B AH0 L
RESEMBLE    R IY0 Z EH1 M B AH0 L
RESEMBLED    R AH0 Z EH1 M B AH0 L D
RESEMBLED    R IY0 Z EH1 M B AH0 L D
RESEMBLES    R AH0 Z EH1 M B AH0 L Z
RESEMBLES    R IY0 Z EH1 M B AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resemble    (v) (r i1 z e1 m b l)
resembled    (v) (r i1 z e1 m b l d)
resembles    (v) (r i1 z e1 m b l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
コピー食品[コピーしょくひん, kopi-shokuhin] (n) artificial food (fabricated to resemble rare or expensive foods) [Add to Longdo]
鬼子[おにご, onigo] (n) child born with teeth; child which does not resemble its parents [Add to Longdo]
酷似[こくじ, kokuji] (n,vs,adj-no) resemblance; resemble; (P) [Add to Longdo]
似る[にる, niru] (v1,vi) (1) to resemble; to look like; to take after; (2) to be similar (in status, condition, etc.); to be close; to be alike; to be like; (P) [Add to Longdo]
似寄る[による, niyoru] (v5r,vi) to resemble [Add to Longdo]
似通う[にかよう, nikayou] (v5u,vi) to resemble closely; (P) [Add to Longdo]
小京都[しょうきょうと, shoukyouto] (n) little Kyoto; nick-name for towns that resemble Kyoto [Add to Longdo]
清朝体[せいちょうたい, seichoutai] (n) typeprint which resembles brush-stroke forms of characters [Add to Longdo]
泉熱[いずみねつ, izuminetsu] (n) Izumi fever (resembles scarlet fever) [Add to Longdo]
模造刀[もぞうとう, mozoutou] (n) metal fake sword (esp. one that greatly resembles a real sword) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
毕肖[bì xiào, ㄅㄧˋ ㄒㄧㄠˋ, / ] resemble closely; be the very image of; to look very much like; to be the spitting image of [Add to Longdo]
相像[xiāng xiàng, ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] resemble; be similar [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resemble \Re*sem"ble\ (r?-z?m"b'l), v. t. [imp. & p. p.
   {Resembled} (-b'ld); p. pr. & vb. n. {Resembling} (-bl?ng).]
   [F. ressembler; pref. re- re- + sembler to seem, resemble,
   fr. L. similare, simulare, to imitate, fr. similis like,
   similar. See {Similar}.]
   1. To be like or similar to; to bear the similitude of,
    either in appearance or qualities; as, these brothers
    resemble each other.
    [1913 Webster]
 
       We will resemble you in that.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To liken; to compare; to represent as like. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The other . . .
       He did resemble to his lady bright.  --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   3. To counterfeit; to imitate. [Obs.] "They can so well
    resemble man's speech." --Holland.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to imitate or be like. [R.] --H. Bushnell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resemble
   v 1: appear like; be similar or bear a likeness to; "She
      resembles her mother very much"; "This paper resembles my
      own work"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top