Search result for

การสร้างคำ

(10 entries)
(0.1777 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การสร้างคำ-, *การสร้างคำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การสร้างคำ[N] word formation, Example: คำนามผสมกับคำนามเป็นวิธีการสร้างคำในภาษาไทย, Thai definition: ระเบียบวิธีการสร้างถ้อยคำเพื่อใช้ในภาษา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Word formation การสร้างคำ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Remember, once we get to the command building,จำได้ว่าเมื่อเราได้รับ การสร้างคำสั่ง 2 Guns (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสร้างคำ[n. exp.] (kān sāng kham) EN: word formation   FR: formation des mots [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
back formation[N] การสร้างคำจากคำอื่น (เช่น การตัด suffix จากคำอื่น)
onomatopoeia[N] การสร้างคำโดยการเลียนเสียงธรรมชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
file protectionการอารักขาแฟ้มข้อมูลหมายถึงวิธีการที่สร้างขึ้น เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่มีได้รับอนุญาตเข้ามาดู หรือแก้ไขข้อมูลในแฟ้มนั้น ๆ ได้ เป็นต้นว่าการสร้างคำผ่าน (passwords) เป็นต้น
onomatopoeia(ออนนะแมท'ทะพี'อะ) n. การสร้างคำ,การประกอบเป็นคำ,การเลียนเสียงในการใช้สำนวน,ศัพท์ที่เหมือนเสียง, See also: onomatopoetic,onomatopotic adj.
parasynthesisn. การสร้างคำศัพท์ที่ประกอบทั้งอุปสรรค (prefix) และอาคม (suffix) .

English-Thai: Nontri Dictionary
derivation(n) การได้รับมา,การสร้างคำ,แหล่งที่มา,ความเป็นมา,รากศัพท์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top