Search result for

ตรง

(128 entries)
(0.016 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตรง-, *ตรง*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
กงนี้ (prep ) ตรงนี้

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
be direct[บี เดอะ เร็ค] (phrase ) ตรงไปตรงมา He is direct. เขาเป็นคนตรงไปตรงมา

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การแปลแบบตรงตัว (phrase ) literal translation
ผมตรง (n ) straight hair

Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
คำตรงข้าม[antonym] antonym

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตรง[ADV] rush, See also: move in a straight, Syn. รี่, ปรี่, Example: สุนัขวิ่งตรงเข้าใส่คนแปลกหน้า
ตรง[PREP] at, Syn. ที่, Example: ตำรวจจราจรยืนตรงตึกแถวใกล้ๆ โรงเรียนเพื่อให้สัญญาณการจราจร, Thai definition: ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่เฉพาะเจาะจง
ตรง[ADV] punctually, Example: เขามาทันเวลา 3 โมงตรง, Thai definition: เที่ยงตามกำหนด
ตรง[V] be precise at, See also: be exact, be accurate, Syn. ถูกต้อง, แน่นอน, ตรงเผง, Example: ผู้พิพากษาพิจารณาคดีของจำเลยตรงกับความเป็นจริง, Thai definition: ถูกต้องตาม
ตรง[ADV] straightly, See also: erectly, uprightly, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, Example: เมื่อเพลงชาติดังขึ้นทุกคนยืนตัวตรงแสดงความเคารพ
ตรง[V] be straight, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง, Example: ถ้าจะขีดเส้นให้ตรงควรใช้ไม้บรรทัด
ตรง[ADJ] straight, Ant. คด, โก่ง, โค้ง, งอ, บิดเบี้ยว, เฉ, เบี่ยง, เฉียง, Example: ผมของเธอเป็นผมเส้นตรง, Thai definition: ไม่คดโค้งหรืองอหรือเอียง
ตรง[V] be in accordance with, See also: be in agreement, be in line with, Syn. เหมือน, Ant. ต่าง, Example: พ่อแม่มีความคิดตรงกับลูกๆ ว่าวันหยุดเราควรไปเที่ยวพัทยา
ตรง[ADV] straightforwardly, Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย, Ant. อ้อมค้อม, Example: เธอเป็นคนพูดตรง ฉะนั้นอย่าไปถือสาอะไรเลย, Thai definition: เปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม,
ตรง[ADV] uprightly, See also: honestly, Syn. ตรง, ซื่อ, Example: เราชอบคนพูดตรงๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตรง, ตรง(ตฺรง) ว. ไม่คดโค้ง เช่น ทางตรง, ไม่งอ เช่น นั่งตัวตรง, ไม่เอียง เช่น ตั้งเสาให้ตรง
ตรง, ตรงซื่อ, ไม่โกง, ไม่ลำเอียง, เช่น เขาเป็นคนตรง
ตรง, ตรงเที่ยงตามกำหนด เช่น เวลา ๓ โมงตรง นาฬิกาเดินตรงเวลา
ตรง, ตรงเปิดเผยไม่มีลับลมคมใน, ไม่ปิดบังอำพราง, ไม่อ้อมค้อม, เช่น พูดตรงไปตรงมา บอกมาตรง
ตรง, ตรงรี่, ปรี่, เช่น ตรงเข้าใส่
ตรง, ตรงถูกต้องตาม เช่น ตรงเป้าหมาย.
ตรง, ตรง(ตฺรง) น. ที่แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น ตรงนี้ ตรงนั้น.
ตรงกันก. เหมือนกัน เช่น ความคิดตรงกัน, เป็นแนวเดียวกัน เช่น เข้าแถวให้ตรงกัน.
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามก. อยู่ตรงกันแต่คนละฟาก เช่น บ้านฉันอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจ โรงเรียนอยู่ตรงข้ามกับวัด
ตรงกันข้าม, ตรงข้ามคนละฝ่ายคนละพวก เช่น ฝ่ายค้านอยู่ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centrumตรงกลางกลวง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
posteromedianตรงกลางด้านหลัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
oppositeตรงข้าม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
oppositeตรงข้าม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
antipetalousตรงข้ามกลีบดอก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
decussateตรงข้ามสลับตั้งฉาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
specie, inตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
in specieตรงตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Biconcaveตรงกลางเว้าเข้าหากัน,ลักษณะหวำกลางทั้งสองข้างตรงกลางเว้า [การแพทย์]
Bulbousตรงปลายสุดโป่ง [การแพทย์]
Centralตรงกลาง [การแพทย์]
Concavityตรงกลางป่องออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Go straight.ตรงไป Sex Is Zero 2 (2007)
Just...ตรง... Vitamin D (2009)
There.ตรงนั้น The Murder of One (2012)
Where?ตรงไหน Broken (2013)
March straight outside and wash, or you'll not get a bite to eat.เดินตรงไปข้างนอกและล้าง หรือคุณจะไม่ได้รับกัดกิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Piсk uр the soaр Now don't try to bluffกอบสบู่ ตอนนี้ไม่ได้พยายามที่ จะตรงไปตรงมา Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Go right upstairs to bed.ชั้นบนไปทางตรงไปที่เตียง Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Go right on up now, my dear.ไปทางด้านตรงบนขึ้นตอนนี้ที่ รักของฉัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Your Excellency, are you hurt?ท่านขอความกรุณา ท่านเจ็บตรงไหนบ้าง The Great Dictator (1940)
Did you hurt yourself?คุณบาดเจ็บตรงไหนไหม The Great Dictator (1940)
Let me say, on behalf of myself and the others, that we consider it a great privilege to die for our country.ผมขอพูด ณ ตรงนี้ เพื่อ ตัวผมและคนอื่นๆ เราคิดดูแล้ว เราจะสละชีพเพื่อประเทศ The Great Dictator (1940)
- Now be careful.- ตรงนี้ระวังนะ The Great Dictator (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตรง[v.] (trong) EN: be in accordance with ; be in agreement ; be in line with   FR: concorder ; coïncider
ตรง[v.] (trong) EN: be precise at ; be exact ; be accurate   
ตรง[v.] (trong) EN: be straight   
ตรง[adj.] (trong) EN: straight ; vertical ; upright ; erect   FR: droit ; vertical ; debout
ตรง[adj.] (trong) EN: direct   FR: direct
ตรง[adj.] (trong) EN: honest ; straightforward ; frank ; just ; impartial   FR: droit ; honnête ; franc ; direct ; juste ; impartial
ตรง[adj.] (trong) EN: acurate ; sharp ; precise   FR: précis
ตรง[adv.] (trong) EN: straightly ; erectly ; uprightly   
ตรง[adv.] (trong) EN: exactly ; precisely ; punctually   FR: exactement
ตรง[adv.] (trong) FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture

English-Thai: Longdo Dictionary
itchy feet(slang) คล้ายสำนวนไทยที่ว่า ชีพจรลงเท้า เพราะ itchy feet แปลตรงๆ คือ เท้าที่คันยุบยิบ
enemy(n) |pl. enemies| ศัตรู, ข้าศึก, ฝ่ายตรงข้าม, ปรปักษ์
frog in the well(phrase) เทียบได้กับสำนวนไทย กบในกะลา (ถ้าแปลตรงๆคือกบในบ่อหรือในสระน้ำ)
adverse(adj) ตรงกันข้าม, ในทางลบ, เป็นผลร้าย, เสียเปรียบ, ในทิศทางตรงข้าม, S. opposing R. adversely (adv.), adverseness (n.)
a piece of (one's) mind(phrase) คำวิจารณ์หรือตำหนิอย่างตรงไปตรงมาและรุนแรง, เช่น She gave him a piece of her mind. เธอตำหนิเขาตรงๆ อย่างรุนแรง
flat out(adv colloq) อย่างตรงไปตรงมา เช่น Just about 100 percent of everything you read was flat out wrong., He stated his opinion flat out., S. bluntly,
transvestite(n) คนที่แต่งตัว-, ประพฤติตัว-, มีบทบาททางเพศ-เหมือนคนเพศตรงข้าม; กระเทย, cross-dresser
damn it!(phrase) เป็นคำสบถ แปลว่า ฉิบหาย ให้ตายเถอะ (ดีกรีความหยาบคาย ขึ้นกับอารมณ์ผู้พูดขณะนั้น และแปลตรงจากภาษาอังกฤษ คือ แช่งมันไปเลย)
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abdominal[ADJ] เกี่ยวกับท้อง, See also: ตรงช่องท้อง, Syn. ventral
adverse[ADJ] ตรงกันข้าม, See also: ตรงข้าม, Syn. opposed
amidships[ADV] ตรงกลางลำเรือ
amidst[PREP] ตรงกลาง, See also: ระหว่าง, Syn. between, in the midst of
bear down upon[PHRV] เข้ามาใกล้อย่างรวดเร็วและน่ากลัว, See also: ตรงมาหาอย่างรวดเร็วและน่ากลัว
candid[ADJ] ตรงไปตรงมา, See also: ซื่อสัตย์, Syn. frank, straightforward
coincide[VI] พ้องกัน (ความคิด), See also: ตรงกัน, เหมือนกัน, ต้องกัน, Syn. correspond, agree, accord, match, tally, jibe, square, concur, harmonise, harmonize, admit, resemble, Ant. differ, contradict
contra[PRF] ตรงข้าม
contrary[ADJ] ตรงกันข้าม, Syn. opposite
contrast with[PHRV] ตรงข้ามกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
aboral(แอบอ' รัล) adj. ว่งตรงข้ามหรือไปจากปาก
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
abroad(อะบรอด') adj.,adv. ข้างนอก, ต่างประเทศ, แพร่หลาย, ไปทั่ว, พิศวง, ไม่หนักแน่น, ไม่ตรงประเด็น, Syn. circulating, outdoors
absolute majorityจำนวนสมาชิกที่มีมากกว่าฝ่ายตรงข้ามรวมทั้งหมด
ac.(เอซี) abbr. ย่อมาจาก Alternating Current หมายถึง กระแสไฟฟ้าชนิดสลับซึ่งตรงข้ามกับกระแสตรงที่เรียกว่า DC หรือ Direct Current
accent(n. แอค' เซินทฺ, v. แอค' เซินทฺ, แอค' เซนทฺ') n. เสียงหนัก, เสียงเน้น,เครื่องหมายเสียงหนัก, การเน้นเสียงหนักตรงพยางค์หนึ่งพยางค์ใด, สำเนียงเปล่ง, ลักษณะจำพวก, ความเน้นหนัก.
access methodวิธีเข้าถึงโปรแกรมสำหรับเข้าถึงหมายถึง ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งสำหรับการเก็บและเรียกใช้ข้อมูลมี 2 วิธี คือ วิธีการเข้าถึงโดยตรง (direct) หรือโดยสุ่ม (random) และวิธีการเข้าถึงโดยอ้อม (indirect) หรือโดยลำดับ (sequential) ดู direct และ indirect access ประกอบ
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
actinomorphic(แอคทิโนมอร์' ฟิค) fadj. ซึ่งเกี่ยวกับรัศมีสมมาตรหรือสัดส่วน, แบ่งออกได้ในแนวตั้งตรงเป็นครึ่งเล็ก ๆ ที่เหมือนกัน. -actinomorpous adj. actinomorphy n.

English-Thai: Nontri Dictionary
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
aboveboard(adv) อย่างไม่หลอกลวง,อย่างเปิดเผย,อย่างตรงไปตรงมา
accuracy(n) ความถูกต้อง,ความเที่ยงตรง,ความแม่นยำ
accurate(adj) ถูกต้อง,เที่ยงตรง,แม่นยำ
adversary(n) ศัตรู,คู่ต่อสู้,ฝ่ายตรงข้าม
adversative(adj) ตรงกันข้าม,สวนกัน,แย้งกัน
adverse(adj) ตรงข้าม,สวน,เป็นปฏิปักษ์,เป็นผลร้าย
against(pre) ต่อ,เพื่อ,กับ,ติดกับ,ทวน,ย้อน,เทียบกับ,ตรงกันข้าม
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
align(vi) เป็นแนวตรง,เป็นเส้นตรง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
as opposed to (phrase ) ตรงกันข้าม, มากกว่าที่จะ, ไม่ใช่
See also: S. rather than, in contrast to,
FITNESS OF PURPOSE ตรงกับจุดประสงค์
ตรงข้าม,ใช้ในการเปรียบเทียบ หรืออุปมา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
まっすぐ[まっすぐ, massugu] (adv) ตรงไป

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
反対[はんたい, hantai] (n prep) ตรงกันข้าม, ...ตรงข้าม , See also: S. 逆,

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: ตรงกลาง English: central
正反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
的中[てきちゅう, tekichuu] Thai: ตรงประเด็น English: hit the mark
合う[あう, au] Thai: ตรง

German-Thai: Longdo Dictionary
Ißt du nicht? Doch, doch.ไม่กินเหรอ? กิน กิน! สังเกตการใช้คำว่า Doch ซึ่งใช้ตอบประโยคคำถามที่มีความหมายเชิงปฏิเสธ โดย Doch บ่งชี้คำตอบรับที่มีความหมายตรงกันข้าม
am(Präp) ตรงที่, See also: an
an(Präp) ตรงที่, ที่ติดกับ เช่น an der Tür ตรงประตู
daที่ตรงนั้น (ใช้บ่งตำแหน่ง) เช่น Da ist sie.
dagegenตรงข้ามกับสิ่งนั้น
daranตรงสิ่งนั้น, ตรงนั้น
der(Artikel) คำนำหน้านามเพศหญิงที่เฉพาะเจาะจงที่อยู่ในรูป Dativ (คล้าย the ในภาษาอังกฤษ) เช่น an der Tür ตรงประตู (Tür เป็นเพศหญิง)
direkt(Adv. Adj.) ตรง ไม่อ้อม (ใช้บอกเส้นทาง) เช่น Ich fahre direkt zur Arbeit. ผมขับรถตรงไปที่ทำงานเลย ไม่แวะที่ไหน
einenหนึ่งชิ้น หนึ่งคนหรืออื่นๆ เป็นคำนำหน้านามเอกพจน์ของเพศชายและเพศกลางที่ไม่เฉพาะเจาะจงในรูปกรรมตรง Akkusativ, See also: ein
esมัน เป็นสรรพนามสำหรับคำนามเพศกลางทั้งรูปประธาน(Nominativ) และกรรมตรง (Akkusativ)

French-Thai: Longdo Dictionary
avoir faim(vi) หิวข้าว แปลตรงตัว คือ มีอาการหิว
sans changement(phrase) (การเดินทางโดยรถไฟ) โดยตรง , ไม่ต้องเปลี่ยนหรือต่อรถไฟ
rester(vi) |je reste, tu restes, il reste, nous restons, vous restez, ils restent| พักอยู่, ยังคงอยู่ เช่น (1) Je reste jusqu'à 22 heures. ผมอยู่ถึงสี่ทุ่ม (2) Cette semaine il doit reste à la maison. อาทิตย์นี้เขาต้องพักอยู่ที่บ้าน (สังเกตความหมายต่างจากกิริยา habiter ตรงที่ rester ไม่ได้แปลว่า อาศัย)
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
nous สรรพนามบุรุษที่หนึ่งพหูพจน์ในรูปกรรมตรง เช่น Tu nous accompagnes? เธอติดตามพวกเราไปไหม
vous สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je vous rejoins. ฉันตามพวกเธอไปละกัน
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ
en face de(prep) ตรงข้ามกับ (บุพบทระบุสถานที่) เช่น En face de l'hôtel se trouve une banque. มีธนาคารหนึ่งแห่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม
OMS(abbrev) องค์การอนามัยโลก ย่อจาก l'Organization Mondiale de la Santé (ซึ่งตรงกับ World Health Organisation (WHO)ในภาษาอังกฤษ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top