ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

coincidental

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coincidental-, *coincidental*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coincidental(adj) ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. contemporary, concurring, coeval, common, concomitant, simultaneous, synchronous, coincident
coincidental(adj) บังเอิญ, Syn. accidental
coincidentally(adv) โดยบังเอิญ, Syn. accidentally

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coincidentaladj. บังเอิญ, พ้องกัน, ประจวบกัน, พร้อมกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coincidental Causesสาเหตุอื่นๆที่เกิดร่วม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What I am suggesting, Mr. Williams is that our problems seem highly coincidental with my qualification of your mountain as a hill.ผมพูดถึงอะไรเหรอ คุณวิลเลี่ยมส์ ปัญหาของผมคงบังเอิญเกี่ยวข้อง กับการจัดภูเขาคุณให้เป็นเนินใช่มั้ย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
It's too coincidental to be food poisoning.มันบังเอิญเกินไปที่อาหารเป็นพิษ World Leader Pretend (2011)
But is it purely coincidental that one of the main sources of funding is a deep space exploration company?แต่มันบังเอิญเกินไปมั้ย ที่แหล่งเงินทุนใหญ่ เป็นบริษัทเกี่ยวกับการท่องอวกาศ Lockout (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coincidentalCoincidentally enough, I know him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ประจวบ[prajūap] (v) EN: be coincident/coincidental with ; clash ; occur at the same time ; occur at the same time ; coincide ; come together accidentally  FR: coïncider

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
coincidental
coincidentally
coincidentally

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coincidental
coincidentally

Japanese-English: EDICT Dictionary
がてら[gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for) [Add to Longdo]
折も折[おりもおり, orimoori] (exp, adv) at that very moment; coincidentally [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Coincidental \Co*in`ci*den"tal\, a.
   Coincident.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 coincidental
   adj 1: occurring or operating at the same time; "a series of
       coincident events" [syn: {coincident}, {coincidental},
       {coinciding}, {concurrent}, {co-occurrent},
       {cooccurring}, {simultaneous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top