ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contradict

K AA2 N T R AH0 D IH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contradict-, *contradict*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contradict(vt) ขัดแย้ง, Syn. go against
contradict(vt) โต้แย้ง, Syn. disclaim, deny
contradiction(n) ความแตกต่าง, Syn. difference
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้ามกัน, See also: ซึ่งขัดแย้งกัน, ซึ่งไม่ไปในทางเดียวกัน, Syn. opposite, conflicting
contradiction in terms(idm) คำพูดต้องห้าม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contradict(คอนทระดิคทฺ') { contradicted, contradicting, contradicts } vt. โต้แย้ง, เถียง, ปฏิเสธ. vi. กล่าวแย้ง., See also: contradicter n. ดูcontradict contradictor n. ดูcontradict
contradiction(คอนทระดิค'เชิน) n. การโต้แย้ง, การเถียง, ความขัดแย้ง, ความไม่ลงรอยกัน
contradictory(คอนทระดิค'ทะรี) adj. ซึ่งขัดแย้ง, ซึ่งไม่ลงรอยกัน, ซึ่งตรงกันข้าม n. ข้อเสนอที่ขัดแย้งกับข้อเสนออื่น.

English-Thai: Nontri Dictionary
contradict(vt) เถียง, แย้ง, โต้แย้ง
contradiction(n) การโต้แย้ง, การเถียง, การแย้ง, ความตรงกันข้าม
contradictory(adj) ซึ่งตรงกันข้าม, ซึ่งขัดแย้ง, ซึ่งไม่ลงรอยกัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contradiction๑. ความขัดแย้งกัน๒. ข้อความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionการขัดแย้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictionข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, proof byการพิสูจน์โดยข้อขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
contradiction, self-ความขัดแย้งในตัว [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictoryขัดแย้งกัน [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contradictory statementsข้อความขัดแย้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Contradictionความขัดแย้งกัน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm afraid I must contradict you.ไม่ต้องลําบากหรอกครับ Rebecca (1940)
One being to contradict king.One being to contradict king. Anna and the King (1999)
Then don't contradict me.งั้นก็อย่ามาเถียงฉัน Bicentennial Man (1999)
Your story doesn't check out, it contradicts our investigation and the statements made by Mrs Peck and Mr Rivers.คำให้การคุณไม่เข้ากับสิ่งที่เราสอบสวนได้ นี่เป็นคำให้การของคุณนายเป็กกับคุณริเวอร์ 21 Grams (2003)
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า The Corporation (2003)
Do I contradict myself?นี่ฉันขัดแย้งในตัวเองรึป่าว? The Notebook (2004)
Very well then, I contradict myself.มันดีมากอย่างนั้น / ฉันขัดแย้งในตัวเอง The Notebook (2004)
You tell me where she contradicts that.- ตรงนี้ I Heart Huckabees (2004)
Let Mr Darcy contradict it himself.ปล่อยให้คุณดาร์ซี่แก้ตัวเองดีกว่า Pride & Prejudice (2005)
If I say this asshole can leave, would anybody contradict me?ถ้าฉันสั่งให้ปล่อยเจ้านี่ไป ใครจะกล้าขัดมั๊ย Pan's Labyrinth (2006)
Why do you directly contradict yourself in the testimony you're giving about this scientific question?ทำไมตัวคุณเองถึงได้ขัดแย้งโดยตรง กับที่คุณให้การเกี่ยวกับคำถามทางวิทยาศาสตร์เรื่องนี้ An Inconvenient Truth (2006)
" - this directly contradicts - Mr. Nicol's photocopied version... - "saying 'take it off. '"ซึ่งขัดแย้งอย่างชัดเจน กับฉบับสำเนาของคุณนิโคล You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contradictHe contradicted the news.
contradictHis actions always contradicted his word.
contradictHis voting record is riddled with contradictions.
contradictIt's a bundle of contradictions.
contradictI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
contradictNo one dares to contradict his employer for fear of being fired.
contradictOur diplomacy and strategy ran in clear contradiction to each other.
contradictThe minister contradicted his own statement.
contradictThe results will not contradict the theory.
contradictThese facts admit of no contradiction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แย้ง(v) contradict, See also: argue, Syn. โต้เถียง, ท้วง, ท้วงติง, ค้าน, เถียง, Ant. ยอมตาม, ยินยอม
ขัดกัน(v) conflict, See also: contradict, Syn. ทะเลาะ, ขัดแย้ง, ปะทะ, ไม่ลงรอย, Ant. เข้ากันได้, Example: เธอกับเขาขัดกันเป็นประจำ, Thai Definition: ไม่ลงรอยกันหรือมีความเห็นกันไปคนละทาง
ข้อแย้ง(n) contradictory, See also: argument, dispute, Syn. ข้อโต้แย้ง, ข้อขัดแย้ง, Ant. ข้อยุติ, Example: ฝ่ายค้านมีข้อแย้งซึ่งที่ประชุมไม่ยอมรับ, Thai Definition: ความคิดที่ไม่ตรงกันหรือไม่เห็นด้วย
แย้ง(v) contradict, See also: contrast, be incompatible, be contradictory, be contrary, Syn. ขัดกัน, ขัดแย้ง, Example: คำพูดของเขาแย้งกันอยู่ในตัว
ปีนเกลียว(v) contradict, See also: be inconsistent, Syn. ขัดแย้ง, Ant. กลมเกลียว, Example: หากขาดมุทิตาจิต ในการปฏิบัติงานกับเพื่อนร่วมงานก็จะแย่งกันเอาหน้า แข่งดี แข่งเด่น ปีนเกลียว ทะเลาะเบาะแว้งเป็นศัตรูทำลายล้างกัน, Thai Definition: มีความเห็นไม่ลงรอยกัน, แตกพวกหรือไม่ถูกกัน.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่โต้แย้ง[dōi mai tōyaēng] (adv) EN: without contradiction
จาบ[jāp] (v) EN: offend ; be impolite ; contradict defiantly ; harass
ค้าน[khān] (v) EN: oppose ; object ; disagree ; protest ; contradict ; dispute ; dissent  FR: protester ; s'opposer ; contrarier ; objecter
ขัดกัน[khat kan] (v, exp) EN: conflict ; contradict  FR: contredire
ขัดกัน[khat kan] (adj) FR: contraire ; contradictoire
ขัดแย้ง[khatyaēng] (v) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict  FR: contredire ; contester ; s'opposer
ความขัดแย้ง[khwām khatyaēng] (n, exp) EN: conflict ; contradiction
เถียง[thīeng] (v) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back  FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
แย้ง[yaēng] (v) EN: protest ; take exception to ; object to ; dispute ; counter ; conflict ; contradict ; oppose ; dissent ; disagree ; reject ; contrast ; be incompatible ; be contradictory ; be contrary  FR: contredire ; réfuter

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRADICT K AA2 N T R AH0 D IH1 K T
CONTRADICTS K AA2 N T R AH0 D IH1 K T S
CONTRADICTED K AA2 N T R AH0 D IH1 K T AH0 D
CONTRADICTING K AA2 N T R AH0 D IH1 K T IH0 NG
CONTRADICTION K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N
CONTRADICTORY K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 IY0
CONTRADICTIONS K AA2 N T R AH0 D IH1 K SH AH0 N Z
CONTRADICTORILY K AA2 N T R AH0 D IH1 K T ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contradict (v) kˌɒntrədˈɪkt (k o2 n t r @ d i1 k t)
contradicts (v) kˌɒntrədˈɪkts (k o2 n t r @ d i1 k t s)
contradicted (v) kˌɒntrədˈɪktɪd (k o2 n t r @ d i1 k t i d)
contradicting (v) kˌɒntrədˈɪktɪŋ (k o2 n t r @ d i1 k t i ng)
contradiction (n) kˌɒntrədˈɪkʃən (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n)
contradictory (j) kˌɒntrədˈɪktəriː (k o2 n t r @ d i1 k t @ r ii)
contradictions (n) kˌɒntrədˈɪkʃənz (k o2 n t r @ d i1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
矛盾[máo dùn, ㄇㄠˊ ㄉㄨㄣˋ, ] contradictory; contradiction #1,635 [Add to Longdo]
顶撞[dǐng zhuàng, ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄤˋ, / ] contradict #42,595 [Add to Longdo]
牴触[dǐ chù, ㄉㄧˇ ㄔㄨˋ, / ] contradict [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
矛盾[むじゅん, mujun] (n, vs, adj-no) contradiction; inconsistency; (P) #5,344 [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s, vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) #6,967 [Add to Longdo]
抵触(P);觝触;牴触[ていしょく, teishoku] (n, vs) (1) collision; conflict; (2) being contrary; being incompatible; being inconsistent; being contradictory; (3) being in violation (of the law, etc.); (P) #7,800 [Add to Longdo]
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
逆夢[さかゆめ, sakayume] (n) a dream which is contradicted by reality [Add to Longdo]
形容矛盾[けいようむじゅん, keiyoumujun] (n) contradictio in adjecto (contradiction between an adjective and the noun it modifies, i.e. "wooden iron", "hot ice", etc.) [Add to Longdo]
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp, n, adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill [Add to Longdo]
口を合わせる[くちをあわせる, kuchiwoawaseru] (exp, v1) (See 口裏を合わせる) to arrange not to contradict each other [Add to Longdo]
自家撞着[じかどうちゃく, jikadouchaku] (n, vs) self-contradiction [Add to Longdo]
自己撞着[じこどうちゃく, jikodouchaku] (n, vs) self-contradiction; self-inconsistency [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradict \Con`tra*dict\, v. i.
   To oppose in words; to gainsay; to deny, or assert the
   contrary of, something.
   [1913 Webster]
 
      They . . . spake against those things which were spoken
      by Paul, contradicting and blaspheming. --Acts xiii.
                          45.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contradict \Con`tra*dict"\, v. t. [imp. & p. p. {Contradicted};
   p. pr. & vb. n. {Contradicting}.] [L. contradictus, p. p. of
   contradicere to speak against; contra + dicere to speak. See
   {Diction}.]
   1. To assert the contrary of; to oppose in words; to take
    issue with; to gainsay; to deny the truth of, as of a
    statement or a speaker; to impugn.
    [1913 Webster]
 
       Dear Duff, I prithee, contradict thyself,
       And say it is not so.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The future can not contradict the past.
                          --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To be contrary to; to oppose; to resist. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       No truth can contradict another truth. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       A greater power than we can contradict
       Hath thwarted our intents.      --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contradict
   v 1: be in contradiction with [syn: {contradict}, {belie},
      {negate}]
   2: deny the truth of [syn: {contradict}, {negate}, {contravene}]
   3: be resistant to; "The board opposed his motion" [syn:
     {oppose}, {controvert}, {contradict}]
   4: prove negative; show to be false [syn: {negate},
     {contradict}] [ant: {affirm}, {confirm}, {corroborate},
     {substantiate}, {support}, {sustain}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top