ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resemblance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resemblance-, *resemblance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resemblance(n) ความคล้ายคลึง, See also: ความเหมือนกัน, Syn. likeness, similarity, Ant. difference, dissimilarity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resemblance(รีเซม'เบลินซฺ) n. ความคล้ายคลึงกัน, ความเหมือนกัน, Syn. similarity, likeness

English-Thai: Nontri Dictionary
resemblance(n) ความเหมือนกัน, ความคล้ายคลึง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The resemblance is truly striking.คล้ายคลึงคือที่โดดเด่นอย่างแท้จริง Yellow Submarine (1968)
Physical resemblance is but a beginning. Louis has an arrogance, a manner --หน้าเหมือนไม่พอ หลุยส์วางท่ายโส The Man in the Iron Mask (1998)
Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens.Your son bears a striking resemblance to his father, Mrs. Leonowens. Anna and the King (1999)
The crime bears a strong resemblance to the Ceymix incident.ผู้ร้ายอาจเป็นคนเดียวกับคดีครั้งก่อน Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
There's a resemblance to amphibian tissue, but these hair follicles would seem to rule that out.นี่เป็นความคล้ายคลึงกันของ เนื้อเยื่อสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ แต่เส้นขน รูขุมขน ดูเหมือน จะออกไปนอกเหนือจากกฎเลย The Cave (2005)
There's no resemblance at all. He is not Gusteau's son.ไม่เหมือนกันเลย เขาไม่ใช่ลูกชายของกุสโตว์หรอก Ratatouille (2007)
Because any resemblance to you is something I would hate about myself.เพราะความเหมือนอะไรนั่น ทำให้ฉันรู้สึกเกลียดตัวเอง Summer Kind of Wonderful (2008)
You know, one could almost see a resemblance between the two of you.คุณก็รู้ทุกคนสามารถที่จะมองเห็น ความเหมือนกันในตัวคุณทั้งสอง Pathology (2008)
I would bet you If we could see Mark harrison back then, He would bear A striking resemblance To our unsubs' victims.อดัม! Conflicted (2009)
- See, your case bears an uncanny resemblance to a case we're working on now.คืองี้ คดีคุณมีความเหมือน อย่างน่าประหลาด กับคดีที่เราทำอยู่ตอนนี้ Remains to Be Seen (2009)
Inlife... griefcanlooklikealot ofthings that bear little resemblance to sharp sorrow.ในชีวิต... ความเศร้าโศกดูเหมือนได้หลายอย่าง ทำให้เกิดสิ่งที่ คล้ายคลึงกับความเศร้ารุนแรง Good Mourning (2009)
The resemblance is what drew me in but that's it.ความเหมือนเป็นตัวที่ดึงผมเข้าไป แต่ก็แค่นั้น 162 Candles (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resemblanceI was surprised that his strong resemblance to his father.
resemblanceMars is all the more interesting for its close resemblance to our earth.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประพิมพ์ประพาย(n) feature, See also: resemblance, appearance, Syn. รูปพรรณสัณฐาน, ลักษณะที่คล้ายกัน, รูปร่างท่าทาง, สัณฐาน, Example: เด็กคนนี้มีประพิมพ์ประพายคล้ายพ่อ, Thai Definition: รูปพรรณสัณฐาน โดยเฉพาะหมายถึงลักษณะหรือส่วนที่คล้ายคลึงกัน
ความละม้าย(n) similarity, See also: resemblance, Syn. ความคล้าย, ความคล้ายคลึง, Example: ใบหน้าของเธอมีความละม้ายคล้ายดาราดัง
ความคล้าย(n) resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา
ความคล้ายคลึง(n) resemblance, See also: similarity, likeness, Syn. ความคล้าย, Ant. ความแตกต่างกัน, Example: รูปภาพสองรูปมีความคล้ายคลึงกันมาก

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RESEMBLANCE
RESEMBLANCE
RESEMBLANCES

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resemblance
resemblances

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相似性[xiāng sì xìng, ㄒㄧㄤ ㄙˋ ㄒㄧㄥˋ,   ] resemblance; similarity #35,570 [Add to Longdo]
类似点[lèi sì diǎn, ㄌㄟˋ ㄙˋ ㄉㄧㄢˇ,    /   ] resemblance [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ähnlichkeit { f } | Ähnlichkeiten { pl }resemblance | resemblances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
類似[るいじ, ruiji] (n, adj-no) (1) resemblance; similarity; analogous; quasi; (vs) (2) to resemble; to be similar; to be alike; (P) #3,232 [Add to Longdo]
酷似[こくじ, kokuji] (n, vs, adj-no) resemblance; resemble; (P) #10,411 [Add to Longdo]
空似[そらに, sorani] (n) accidental resemblance [Add to Longdo]
御河童;お河童[おかっぱ, okappa] (n) (uk) (See 河童) bobbed hair (from resemblance to the mythical Kappa's hair style) [Add to Longdo]
似ても似つかない[にてもにつかない, nitemonitsukanai] (exp, adj-i) quite unlike; not bearing the slightest resemblance [Add to Longdo]
生き写し[いきうつし, ikiutsushi] (n) lifelike; exact resemblance [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n, adj-na, vs, adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance [Add to Longdo]
類似性[るいじせい, ruijisei] (n, adj-no) resemblance; similarity; analogy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Resemblance \Re*sem"blance\ (-blans), n. [Cf. F. ressemblance.
   See {Resemble}.]
   1. The quality or state of resembling; likeness; similitude;
    similarity.
    [1913 Webster]
 
       One main end of poetry and painting is to please;
       they bear a great resemblance to each other.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. That which resembles, or is similar; a representation; a
    likeness.
    [1913 Webster]
 
       These sensible things, which religion hath allowed,
       are resemblances formed according to things
       spiritual.              --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   3. A comparison; a simile. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   4. Probability; verisimilitude. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Likeness; similarity; similitude; semblance;
     representation; image.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resemblance
   n 1: similarity in appearance or external or superficial details

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top