Search result for

ถิ่น

(69 entries)
(0.0077 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถิ่น-, *ถิ่น*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (n vi vt modal verb aux. verb adj adv prep conj pron. phrase jargon slang colloq vulgar abbrev name o) การจัดเก็บข้อมูลบุคลากรภายใต้โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
คืนถิ่นhomecoming
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (n phrase ) Local Wisdom

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถิ่น[N] area, See also: region, part, Syn. ที่, แดน, ที่อยู่, Example: คนในเมืองสนใจคนแต่ผิวเผินภายนอก เป็นเพื่อนเร็วลืมเร็วเนื่องจากอาจจะย้ายถิ่นบ่อย, Count unit: ถิ่น
ถิ่นฐาน[N] abode, See also: hometown, habitation, native place, dwelling, domicile, origin, place of origin, residence, Syn. ถิ่นที่อยู่อาศัย, Example: กล่าวกันว่าชนชาติไทยเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในแดนจีน, Thai definition: ที่อาศัยทำมาหากิน
ถิ่นกำเนิด[N] native land, See also: habitat, home town, Syn. ถิ่นเกิด, บ้านเกิด, บ้านเกิดเมืองนอน, Example: นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนได้ช่วยกันอนุรักษ์หมีแพนด้า 1,000 ตัวให้รอดชีวิตในถิ่นกำเนิดของมัน, Count unit: ถิ่น
ถิ่นทุรกันดาร[N] wilderness area, See also: remote area, distant area, isolated area, Example: พระและมิชชันนารีได้พยายามไปเผยแพร่ศาสนาในถิ่นทุรกันดาร หรือดินแดนต่างๆ ทั้งที่ยังไม่เจริญหรือล้าหลัง, Thai definition: ดินแดนหรือพื้นที่ที่ยังไม่เจริญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถิ่นน. ที่, แดน, ที่อยู่, เช่น ถิ่นเสือ ถิ่นผู้ร้าย ถิ่นไทยงาม.
จังหวัดถิ่น, เขต, บริเวณ, เช่น อารามขึ้นคณะป่าแก้วในจังหวัดเมืองนครศรีธรรมราช (ประชุมพระตำราบรมราชูทิศเพื่อกัลปนา).
แถบถิ่น, แถว, เช่น อยู่แถบนี้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
placeถิ่น, ที่, สถานที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
place of originถิ่นต้นทาง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of departureถิ่นที่จากไป [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
national originถิ่นที่ถือสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of arrivalถิ่นที่มาถึง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
place of residenceถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
residenceถิ่นที่อยู่ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abodeถิ่นที่อยู่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
abodeถิ่นที่อยู่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These Mexi-assholes come into our territory. They steal from us.พวกแม็คซี่สารเลวนั่น ข้ามถิ่นของเรา พวกมันขโมยจากเราไป Pilot (2008)
The local cops are on the payroll, so it's a no-hassle gig.ตำรวจท้องถิ่นรับสินบนเป็นรายเดือน ถ้างั้นก็คงจะไม่ยากมากเกินไป Pilot (2008)
Skywalker, Balmorra's the nesting ground of the giant nebray mantis.สกายวอล์คเกอร์ บัลมอร์ร่า คือ ถิ่นของพวกสัตว์ยักษ์เนเบรย์ แมนทิส Shadow of Malevolence (2008)
This place looks like a shrine to that strange warrior.ที่นี่ดูเหมือนกับเป็นอารามของนักรบต่างถิ่น Lair of Grievous (2008)
I'm afraid the local swamp life doesn't have a very high opinion of us.ข้ากลัวว่าชนหนองน้ำท้องถิ่นที่นี่ คงจะไม่ได้พูดถึงเราในด้านที่ดีนักหรอกนะ Bombad Jedi (2008)
Regional crime squad now.ตอนนี้อยู่กองอาชญากรรมท้องถิ่น The Bank Job (2008)
This robbery's pissed off some local villains.การปล้นครั้งนี้ ทำให้ พวกผู้ร้ายท้องถิ่นบางคนโกรธมาก The Bank Job (2008)
- You own the borders anyway.- นายคุมถิ่นนี้ไม่ใช่หรือ Babylon A.D. (2008)
When I come back we'll discuss the difference between migration and exodus.เมื่อฉันกลับมา ค่อยมาถกกันเรื่อง ข้อแตกกต่างระหว่าง การยายถิ่น และการ อพยพ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
What was it? Quechua, local Incan dialect.ความชูเป็นภาษาถิ่นอินคา Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
-It looks like a local group with some sort of a vague connection to the Mujahideen Brigade.-เหมือนกับว่าจะเป็นกลุ่มคนท้องถิ่น ดูเหมือนเป็นกลุ่มท้องถิ่นที่เชื่อมโยง กับกองกำลังมาจูฮีดีน Vantage Point (2008)
A three time local speedway champion. You've done your homework, or do you just know everything?ชนะการแข่งท้องถิ่น3ครั้ง ทำการบ้านมาดีนี่ รู้ไปซะทุกอย่างเลย Death Race (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถิ่น[n.] (thin) EN: location ; locality ; territory ; country ; land ; territory ; region ; residence ; home ; place ; zone ; area ; domicile ; part   FR: endroit [m] ; lieu [m] ; coin [m] ; quartier [m] ; bourg [m] ; localité [f] ; région [f] ; pays [m] ; zone [f] ; domaine [m] ; territoire [m]
ถิ่นกำเนิด[n. exp.] (thin kamnoēt) EN: birthplace ; hometown ; native place ; native land   FR: lieu de naissance [m] ; lieu d'origine [m]
ถิ่นชนบท[n. exp.] (thin chonnabot) FR: zone rurale [f]
ถิ่นฐาน[n.] (thinthān) EN: native place ; hometown ; residence   FR: lieu d'origine [m]
ถิ่นอาศัย [n. exp.] (thin āsai) EN: habitat ; natural environment   FR: habitat naturel [m]
ถิ่นไทยงาม[n. exp.] (thin Thai ngām) EN: the land of beautiful Thai girls (namely north Thailand)   

English-Thai: Longdo Dictionary
government in exile(n) รัฐบาลพลัดถิ่น
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
boonies[N] ถิ่นที่อยู่ไกลตัวเมือง, See also: ถิ่นทุรกันดาร
country[N] ภูมิลำเนา, See also: ถิ่นที่อยู่, Syn. homeland, native
habitat[N] ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
locality[N] สถานที่, See also: ถิ่นที่อยู่, ตำแหน่งที่
settlement[N] ชุมชน, See also: ถิ่นฐาน, การตั้งถิ่นฐาน, การตั้งรกราก, Syn. village, town

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abo(แอบ' โบ) n., (pl. abos) adj. คนป่า, คนถิ่นเดิม (aborigine)
aboriginal(แอบบอริจ' จินัล) ดั้งเดิม, ซึ่งเกี่ยวกับคนถิ่นเดิมหรือคนป่า
adventive(แอดเวน' ทิฟว) adj., n. ไม่ใช่ของท้องถิ่น, ไม่ใช่ของของพื้นเมือง, มาจากที่อื่น, สัตว์หรือพืชที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
amerind(แอม' เมอไรนดฺ) n. ชาวอินเดียแดงและเอสกิโมในอเมริกาเหนือและใต้, ภาษาท้องถิ่นของอินเดียแดง. -Amerindian adj., n. -Amerindic adj.
apostle(อะพอส'เซิล) n. สาวกของพระเยซูคริสต์,มิชชั่นนารีแรกหรือที่รู้จักกันดีที่สุดของประเทศหรือท้องถิ่นนั้น,ผู้เผยแพร่,ผู้ปฏิรูป.
arenaceous(อาระเน'เซียส) adj.คล้ายทราย, เป็นทราย, มีถิ่นที่อยู่เป็นทราย (sandlike, sandy)
arrondissement(อะรอน'ดิสเมินทฺ) n.,Fr. การบริหารส่วนท้องถิ่น, ท้องถิ่นการปกครอง (ในฝรั่งเศส)
autochthon(ออทอค'ธัน) n., (pl. thons, -thones) ชาวพื้นเมืองแต่เริ่มแรก, สัตว์หรือพืชของท้องถิ่นนั้น. -autochthonous, autochthonic, autochthonal adj., -autochthonism n., -autochtohny n.
avifauna(เอวิฟอ'นะ) n. นกในท้องถิ่นหรือเขตหนึ่ง (birds of a given region)
backbone network(แบค' โบน เนทเวิร์ค) n. ส่วนของเครือข่ายอันกว้างใหญ่ที่เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายท้องถิ่น

English-Thai: Nontri Dictionary
adventive(adj) มาจากที่อื่น,ไม่ใช่ของท้องถิ่น,มาจากภายนอก
bylaw(n) เทศบัญญัติ,กฎหมายท้องถิ่น
clime(n) ประเทศ,ถิ่น
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
dialect(n) ภาษาถิ่น,ภาษาพื้นเมือง,สำเนียงท้องถิ่น
district(n) ตำบล,เขต,ท้องถิ่น,แถบ,เมือง,มณฑล
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
emigrate(vi) อพยพ,อพยพโยกย้าย,ย้ายถิ่น
emigration(n) การอพยพจากถิ่นฐาน,การอพยพโยกย้าย,การย้ายถิ่น
external(adj) ภายนอก,ด้านนอก,นอกประเทศ,นอกถิ่น,ผิวเผิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ごう, gou] (n ) ถิ่นฐาน

German-Thai: Longdo Dictionary
einziehen(vi) |zog ein, ist eingezogen| ย้ายเข้า, ตั้งถิ่นฐาน เช่น In welchem Haus ziehst du denn ein? เธอย้ายเข้าบ้านหลังไหนเอ่ย
bewohnen(vt) |bewohnte, hat bewohnt + A| ครอบครอง(ที่ดิน, ที่อยู่อาศัย), ครอง, อาศัยอยู่, มีถิ่นที่อยู่ เช่น Diese Etage ist von einer japanischen Familie bewohnt. = Auf dieser Etage wohnt eine japanische Familie. ชั้นนี้ถูกครอบครองโดยครอบครัวชาวญี่ปุ่น หรือ ครอบครัวชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่บนชั้นนี้, See also: Related: wohnen
einheimisch(adj) พื้นเมือง, ที่เป็นท้องถิ่น เช่น Kenntnisse über einheimische Laubbäume, Neue einheimische Delikatessen im Angebot aus dem Kroatien

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top