Search result for

คิดค้น

(33 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คิดค้น-, *คิดค้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดค้น[V] invent, See also: create, make, evolve, Syn. สร้างสรรค์, Ant. ทำลาย, Example: มนุษย์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ทั้งที่เป็นการเสริมสร้างและทำลายมนุษย์ด้วยกันเอง, Thai definition: สร้างสรรค์สิ่งใหม่
คิดค้น[V] search, See also: seek, explore, probe, Example: เมื่อเรามีทุกข์ เราควรกล้าที่จะเผชิญแล้วค่อยๆ คิดค้นหาสาเหตุเพื่อระงับเหตุนั้น, Thai definition: ตริตรองเพื่อหาคำตอบหรือความจริง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
คิดค้นก. ตริตรองเพื่อหาความจริง.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Developed by Master Wuxi in the Third Dynasty.คิดค้นโดยปรมาจารย์โฮจี ในรุ่นที่สาม - - ใช่ Kung Fu Panda (2008)
I figured it out. Skadoosh.ข้าคิดค้นขึ้นมาเอง Kung Fu Panda (2008)
Now you got the entire R D Department burning through cash claiming it's related to cell phones for the Army?ทีนี้คุณให้แผนกวิจัยผลาญงบเป็นว่าเล่น อ้างว่าเพื่อคิดค้นมือถือให้กับทางกองทัพ The Dark Knight (2008)
That's 'cause they're mangoritas. I invented them myself.นั่นก็เพราะมันคือแมงโกริต้า ผมคิดค้นเองล่ะ The House Bunny (2008)
You've succeeded.คุณคิดค้นได้ใช่ไหม Death Note: L Change the World (2008)
But my partner who developed the antidote was murdered.แต่ทว่าผู้ร่วมงานของฉันที่เป็นคนคิดค้นยาต้านไวรัสชนิดนั้นถูกฆ่าตาย Death Note: L Change the World (2008)
That's why Prof. Nikaido entrusted Watari with this virus and destroyed the only antidote he developedดังนั้นดอกเตอร์นิไคโดะ จึงมอบหมายให้วาตาริเก็บรักษาไวรัสหลอดนี้เอาไว้ และทำลายเพียงแค่ยาต้านไวรัสที่เขาคิดค้นขึ้นมา Death Note: L Change the World (2008)
They are searching for the reason why symptoms don't appear on Maki to develop the antidote.พวกมันต้องหาสาเหตุที่อาการของมากิไม่ปรากฎ เพื่อไปคิดค้นหายารักษา Death Note: L Change the World (2008)
If Kujo is escaping from Japan, does that mean they've developed the antidote?ถ้าคุโจคิดที่จะหนีออกไปจากญี่ปุ่น งั้นก็แปลว่า พวกมันคิดค้นยาต้านไวรัสได้แล้วหรือเปล่า Death Note: L Change the World (2008)
By taking Maki, she deceives the Blue Ship members that the antidote is completed.เธอคงจะหลอกพวกสมาชิกเรือสีฟ้า ว่ายาต้านไวรัสที่คิดค้นไว้สำเร็จแล้ว Death Note: L Change the World (2008)
OK, once upon a time in the Old West, before room service was even invented... /... there was a farm hand /named Jeremiah Skeets.ก่อนที่จะมีผู้คิดค้นบริการโรงแรม, มีคนงานคนหนึ่งนามว่า .. เจอราไม สกีต Bedtime Stories (2008)
/Well, Skeetacus invented the X Games.และสกีเตอร์คิสก็คือผู้คิดค้นกีฬาเอ็กซ์เกม! เขากำลังจะทำ! Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: invent ; create ; make ; evolve   FR: inventer ; découvrir ; développer
คิดค้น[v.] (khitkhon) EN: search ; seek ; explore ; probe   FR: chercher ; rechercher
คิดค้นหา[v. exp.] (khit khonhā) EN: search for   
คิดค้นหามูลเหตุ[v. exp.] (khit khonhā mūnhēt) EN: inquire into the causes   
คิดค้นหาสาเหตุ [v. exp.] (khit khonhā sāhēt) EN: inquire into the causes   

English-Thai: Longdo Dictionary
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dream up[PHRV] คิดแผนการ, See also: คิดค้น, Syn. make up, think of, think up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fabricate(แฟบ'ระเคท) vt. ประดิษฐ์,คิดค้น,ปลอม,ปลอมแปลง,เสกสรร,ทอ., See also: fabricative adj. fabricator n.
fabrication(แฟบระเค'เชิน) n. การประดิษฐ์,การคิดค้น,การปลอมขึ้น,เรื่องที่เสกสรรขึ้นมา, Syn. deceit
invent(อินเวนทฺ') vt. ประดิษฐ์,สร้างสรรค์,เนรมิต,คิดค้นเอง,เสกสรร,กุเรื่อง., See also: inventible,inventable adj., Syn. discover,devise,create,lie,falsify
inventive(อินเวน'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับการประดิษฐ์,เป็นการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้นเอง,สร้างสรรค์,กุเรื่อง., See also: inventively adj. inventiveness n., Syn. ingenious,creative

English-Thai: Nontri Dictionary
devise(vt) คิดค้น,วางแผน,ประดิษฐ์,คาดคะเน
fabrication(n) ประดิษฐกรรม,การสร้าง,การประดิษฐ์,การคิดค้น
invention(n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,การคิดค้น,การกุเรื่อง
inventive(adj) ในการประดิษฐ์,เกี่ยวกับการคิดค้น

German-Thai: Longdo Dictionary
erfinden(vt) |erfand, hat erfunden| ประดิษฐ์, คิดค้นสิ่งใหม่ เช่น Linus hat Linux-betriebsystem erfunden. คุณลินัสได้คิดค้นระบบปฏิบัติการลินุกซ์
Erfindung(n) |die, pl. Erfindungen| การคิดค้นสิ่งใหม่ๆ , See also: erfinden
Marker(n) |der, pl. Marker| ปากกาเน้นข้อความ (ซึ่งถ้าได้ยินคนเยอรมันเรียกหา Edding ก็หมายถึงสิ่งนี้เพราะ Edding เป็นยี่ห้อปากกาเน้นข้อความที่เริ่มคิดค้นใช้ที่ประเทศเยอรมนีในปี ค.ศ.1960 โดย Carl-Wilhelm Edding และ Volker Detlef Ledermann)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top