Search result for

coins

(43 entries)
(0.0126 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -coins-, *coins*, coin
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coinsเหรียญกษาปณ์ [TU Subject Heading]
Coins, Chineseเหรียญกษาปณ์จีน [TU Subject Heading]
Coins, Thaiเหรียญกษาปณ์ไทย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm out of coins. Talk to you later.ฉันเหรียญหมดแล้ว ไว้โทรไปหาใหม่นะ Heartbreak Library (2008)
"Kasim ran to hide, but tripped, sending coins spilling in every direction."กาซิมวิ่งหาที่หลบ แต่ก็สะดุดล้ม จนเหรียญกลิ้งกระจายไปทั่ว Inkheart (2008)
Check for coins.อย่าลืมตรวจดูในกางเกงล่ะ The Love Guru (2008)
fifty coins - fifty wishesห้าสิบเหรียญ ห้าสิบคำอธิฐาน Bangkok Dangerous (2008)
Our customers pay 20 coins for every message... no matter how far we have to carry it, so go fast.สาม ลูกค้าของเราต้องจ่าย 20 เหรียญทุกๆข้อความ... ไม่ว่าต้องอุ้มมันไปไกลแค่ไหน ต้องวิ่งให้เร็ว City of Ember (2008)
Twenty coins, please.ยี่สิบเหรียญค่ะ City of Ember (2008)
- [ Scoffs ] - [ Coins Clinking ]- [Scoffs] - [Coins Clinking] City of Ember (2008)
How are you collecting coins, son?นี่เป็นเรื่องคุยสุดโปรดของพ่อผมเลย\เห็นไหม พ่อยังคง... Drag Me to Hell (2009)
It's zinc. It's what we find in our coins and anything galvanized.มันเป็นสิ่งที่เราหาได้จากเงินในเหรียญของเรา และทุกสิ่งที่เป็นสังกะสี 4 Days Out (2009)
Okay, think about it. End of a rainbow, little green guy, gold coins.โอเค ลองคิดซิ รุ้งกินน้ำ, ชายตัวเล็กสีเขียว, เหรียญทอง The Dwarf in the Dirt (2009)
Yeah, let's not do that. Start with the coins.ก็ไม่ต้องทำแบบนั้นซิ เริ่มจากเหรียญเป็นไง The Dwarf in the Dirt (2009)
Are any of these coins traceable?ทำการสืบหา จากเหรียญพวกนี้ได้รึเปล่า The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinsAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinsCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinsHe has no less than one hundred coins.
coinsHe likes collecting old coins.
coinsHe published the book about the history of coins.
coinsHe put some coins in the box.
coinsHer hobby was collecting old coins.
coinsHe scattered the coins of the money-changers and overturned their table.
coinsHe thrust some coins into my pocket.
coinsHe took out some coins.
coinsHow long did it take you to collect so many coins?
coinsI found a pot in which there were several old coins.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินสด[N] cash, See also: coins, bills, hard cash, petty cash, Ant. เงินผ่อน, Example: ระบบย่อยเงินสดจะพิมพ์ใบนำฝากและเช็คความถูกต้องอีกครั้งหลังจากนำเงินฝากเรียบร้อยแล้ว, Thai definition: ตัวเงินที่มีอยู่ อาจจ่ายได้ทันที, เงินที่ชำระให้ทันทีเมื่อซื้อหรือขายกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การหมุนเวียนของเงินสด[n. exp.] (kān munwīen khøng ngoensot) EN: circulation of notes and coins   FR: circulation des pièces et billets [f]
เงินสด[n.] (ngoensot) EN: cash ; coins ; bills ; hard cash ; petty cash   FR: argent liquide [m] ; liquide [m] ; argent comptant [m] ; en espèces
เหรียญกษาปณ์[n. exp.] (rīen kasāp) EN: coins   FR: pièce de monnaie [f]
สะสมเหรียญ[v. exp.] (sasom rīen) EN: collecting coins   FR: collectionner les pièces de monnaie

CMU English Pronouncing Dictionary
COINS    K OY1 N Z
COINSURANCE    K OW2 IH2 N SH ER1 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coins    (v) (k oi1 n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel [Add to Longdo]
小銭[こぜに, kozeni] (n) coins; small change; (P) [Add to Longdo]
通宝[つうほう, tsuuhou] (n) (arch) (used primarily on ancient Japanese coins) currency [Add to Longdo]
投入口[とうにゅうぐち;とうにゅうこう, tounyuuguchi ; tounyuukou] (n) insertion slot (e.g. coins, tickets); input port [Add to Longdo]
返却口[へんきゃくぐち, henkyakuguchi] (n) return slot (for coins in a vending machine); drop-off point (for dirty dishes at a restaurant) [Add to Longdo]
裏面(P);裡面[りめん, rimen] (n) back; reverse; other side; inside; tails (of coins); background; (P) [Add to Longdo]
六道銭[ろくどうせん, rokudousen] (n) (See 三途の川) six coins placed in a casket (said to be to pay the fare to cross the River Sanzu) [Add to Longdo]
當十錢[とうじゅうぜん, toujuuzen] (n) type of bronze Chinese coin first issued under Emperor Yuan of the Southern Liang dynasty worth the value of ten iron coins [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top