ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*mentation*

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mentation, -mentation-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
mentation(n) การคิด, กระบวนการคิด, Syn. thinking

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lamentation(n) การคร่ำครวญ, See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, ความโศกเศร้าเสียใจ, Syn. sorrow, regretfulness
alimentation(n) การโภชนาการ, Syn. nourishment, nutrition
alimentation(n) สนับสนุน
augmentation(n) การเพิ่มขึ้น, Syn. addition, increment
Lamentations(n) ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล
pigmentation(n) การย้อมสี, Syn. color, complexion
segmentation(n) การแบ่งออกเป็นส่วน, See also: ส่วน, ตอน, การแบ่งเซลล์, การแบ่งกลีบ, การแบ่งเป็นเสี้ยว, การแบ่งเป็นตอน, Syn. separation, scission, subdivision
documentation(n) การเตรียมเอกสาร, See also: กระบวนการจัดเอกสาร
ornamentation(n) การประดับ, See also: การตกแต่ง, การเสริมแต่ง, Syn. elaboration, embellishment
regimentation(n) การอยู่ในกฎระเบียบ, Syn. strictness, uniformity, regulation
sedimentation(n) การทับถมของตะกอนเป็นชั้นหิน, See also: การตกตะกอน, Syn. deposit
instrumentation(n) เพลงหรือดนตรีที่เรียบเรียงเพื่อใช้ในการแสดงดนตรี, Syn. arrangement, composition, score

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
argumentation(อาร์กิวเมนเท'เชิน) n. ขบวนการโต้เถียงการให้เหตุผล, การอภิปราย, การถกเถียง, บทความเชิงอภิปราย, ข้อพิสูจน์, ข้อสรุป, ข้ออนุมาน, Syn. discussion
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม, ภาวะที่ถูกเพิ่ม, ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม, สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase, Ant. decrease
documentationn. การใช้เอกสารพยานประกอบ, การจัดให้มีเอกสารพยานประกอบ
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก, การบูดเบี้ยว, การปลุกปั่น, ความตื่นเต้น
fomentation(โฟเมนเท'เชิน) n. การปลุกปั่น, การกระตุ้น, การปลุกระดม, การชโลมด้วยน้ำอุ่น, การทายา, Syn. instigtion
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้
instrumentation(อินสทรูเมนเท'เชิน) n. การใช้เครื่องมือ, การจัดให้มีเครื่องมือ (โดยเฉพาะเครื่องดนตรี)
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ, ความโศกเศร้า,
lamentationsn. ชื่อหนังสือเล่มหนึ่งในพระคัมภีร์ไบเบิล, Syn. wailling
ornamentation(ออร์นะเมนเท'เชิน) n. การประดับ, สิ่งประดับ, Syn. adornment
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน, การทับถมเป็นตะกอน
segmentation(เซเมินเท'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นส่วน (ตอน, ท่อน, ข้อ, ปล้อง, ซีก, เสี้ยว, ชั้น, กลีบ) , ส่วน, ตอน, การแบ่งเซลล์

English-Thai: Nontri Dictionary
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม, การขยาย
experimentation(n) การทดลอง, วิธีทดลอง, การทดสอบ
fermentation(n) การหมัก, ขบวนการหมัก
lamentation(n) ความเศร้าโศก, การคร่ำครวญ, ความเสียใจ, ความโทมนัส
ornamentation(n) การประดับ, การตกแต่ง, การเสริมแต่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pigmentationการมีสารสีจับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rate, sedimentationอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regimentationการบีบบังคับให้อยู่ในกรอบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rectal alimentationการให้อาหารทางทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentation rateอัตรา(เลือด)นอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentation, erythrocyteการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentary cycle; cycle of sedimentationวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
sedimentationการนอนก้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sedimentationการเกิดหินตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
supplementationการเสริม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentationการแบ่งย่อย, การตัดแยก, การแบ่งส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
segmentation๑. การแบ่งส่วน๒. การแบ่งตามปล้อง๓. การแตก, การแยก [ มีความหมายเหมือนกับ cleavage ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation contraction; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
segmentation movement; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation, rectalการให้อาหารทางทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
argumentationวิธีการให้เหตุผล [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
argumentationการโต้แย้ง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
Boolean complementationการเติมเต็มแบบบูล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
biomedical instrumentationวิชาการอุปกรณ์ชีวเวช [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
movement, segmentation; contraction, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contraction, segmentation; movement, segmentationการบีบเป็นปล้อง (ลำไส้เล็ก) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cementationการยึดด้วยซีเมนต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
cementationการประสาน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal sedimentation; crystal settlingการตกจมของผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crystal settling; crystal sedimentationการตกจมของผลึก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cycle of sedimentation; sedimentary cycleวัฏจักรการตกตะกอน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
compartmentalisation; compartmentalization; compartmentationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compartmentalization; compartmentalisation; compartmentationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
compartmentation; compartmentalisation; compartmentalizationการแบ่งเป็นส่วน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fomentationการประคบ [ มีความหมายเหมือนกับ pack ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
erythrocyte sedimentationการนอนก้นของเม็ดเลือด(แดง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
external fragmentationการแตกกระจายภายนอก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
internal fragmentationการแตกกระจายภายใน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperpigmentationการมีสารสีเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hypoalimentation๑. การได้รับสารอาหารน้อย๒. การให้สารอาหารน้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hyperalimentation๑. การได้รับสารอาหารมาก๒. การให้สารอาหารเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Silage fermentationการทำอาหารสัตว์หมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic data processing documentationเอกสารประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Sedimentation and depositionการตกตะกอน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human experimentation in medicineการทดลองในมนุษย์ (แพทยศาสตร์) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Animal experimentationการทดลองในสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Documentationเอกสารกำกับโปรแกรม, Example: เอกสารอธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโปรแกรม หรือซอฟต์แวร์ [คอมพิวเตอร์]
Apparatus and supplies ; Equipment ; Equipment and supplies ; Instrumentation ; Instrumentsเครื่องมือและอุปกรณ์ [TU Subject Heading]
Cementationการยึดติดด้วยซีเมนต์ [TU Subject Heading]
Documentationการเอกสาร [TU Subject Heading]
Electronic data processing documentationการทำเอกสารในการประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ [TU Subject Heading]
Experiments ; Experimentationการทดลอง [TU Subject Heading]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Human experimentation in medicineการทดลองต่อมนุษย์ในทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Instrumentation techniciansช่างกล [TU Subject Heading]
Market segmentationการแบ่งส่วนตลาด [TU Subject Heading]
Patent documentationเอกสารสิทธิบัตร [TU Subject Heading]
Sedimentation analysisการวิเคราะห์การตกตะกอน [TU Subject Heading]
Sedimentation and depositionการตกตะกอน [TU Subject Heading]
Fragmentation Plantโรงย่อยโลหะ, Example: โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]
Land Fragmentationการแบ่งกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นแปลงเล็กแปลงน้อย [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentationการตกตะกอน, Example: หมวดคุณภาพน้ำ หมายถึง กระบวนการตกจมและทับถมของสารแขวนลอยในน้ำ น้ำเสียหรือของเหลวอื่นๆ เนื่องจากแรงโน้มถ่วง วิธีการทำให้สารตกตะกอน มักทำโดยการลดความเร็ว การไหลให้ต่ำลงจนถึงจุดที่สารแขวนลอยนั้นจะจมลง <br>หมวดสารพิษและกากของเสีย หมายถึง การตกตะกอนของสารแขวนลอย อาจเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก หรือจากการเหวี่ยง ความเร็วในการตกตะกอนใช้บอกขนาดโดยเฉลี่ยของอนุภาคได้ การตกตะกอนยังเป็นขบวนการสำคัญในการบำบัดน้ำเสีย และการทำน้ำประปา </br> [สิ่งแวดล้อม]
Final Sedimentationการตกตะกอนขั้นสุดท้าย [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก, Example: การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Methane Fermentationการหมักมีเทน, Example: กระบวนการหมักเป็นผลให้สารอินทรีย์ย่อยสลายและ ให้ก๊าซมีเทน [สิ่งแวดล้อม]
Sedimentation Tankถังตกตะกอน [สิ่งแวดล้อม]
Final Sedimentation Tankถังตกตะกอนขั้นสุดท้าย, Example: ถังแยกเอาของแข็ง ซึ่งปกติเป็นชีวมวลออกจากของเหลว ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีววิทยา [สิ่งแวดล้อม]
Coordinating Committee on the Implementation of the CEPT Scheme for AFTAคณะกรรมการประสานงานการดำเนินงานตามพันธกรณีภายใต้ CEPT ของ AFTA เป็นกรอบการหารือในระดับผู้เชี่ยวชาญอาวุโสด้านการคลัง เพื่อ ติดตามและประสานงานการดำเนินการตามพันธกรณีการลดอัตราภาษีศุลกากรที่เท่ากัน ของเขตการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งปกติจัดขึ้นประมาณปีละ 3-4 ครั้ง [การทูต]
Alcoholic Fermentationปฏิกิริยาการหมักสุรา, การหมักสุรา [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]
Blood Sedimentationเลือด, การนอนก้น;เลือด, การตกตะกอน [การแพทย์]
Butanol Fermentationการหมักบิวทานอล [การแพทย์]
Carbohydrate Fermentation Testการทดสอบความสามารถในการสลายน้ำตาล [การแพทย์]
Compartmentationการสภาคห้อง, การแบ่งออกเป็นส่วน, ความเข้ากันได้, ความสอดคล้องต้องกัน [การแพทย์]
Decision Implementationการนำการตัดสินใจไปใช้ [การแพทย์]
Depigmentationการขจัดสีผิว [การแพทย์]
Enzymatic Fragmentationปฏิกิริยาการแตกตัวออกเป็นชิ้นส่วนย่อยโดยน้ำย่อย [การแพทย์]
Equilibrium Method, Sedimentationวิธีสมดุลย์แห่งการตกลงล่าง [การแพทย์]
Equilibrium, Sedimentationสมดุลย์การตกตะกอน [การแพทย์]
Erythrocyte Sedimentation Rateการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง, อัตราการนอนก้นของเม็ดเลือดแดง, การตกของเม็ดเลือดแดงเร็ว, อัตราเม็ดเลือดแดงนอนก้น, อัตราการตกของเม็ดเลือดแดง [การแพทย์]
Fermentationการหมัก, อุตสาหกรรมหมัก, ขบวนการหมัก, การฟูเชื้อ, ส่าเหล้า, กระบวนการหมัก, การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
Fermentation Assimmilationความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล [การแพทย์]
Fermentation Brothการกรองของเหลวจากการหมัก [การแพทย์]
Fermentation Flaskขวดสำหรับทำเฟอเม้นเทชั่น [การแพทย์]
Fermentation Testการทดสอบโดยการหมัก [การแพทย์]
Fermentation, Acetic Acidการหมักในการผลิตน้ำส้มสายชู [การแพทย์]
Fermentation, Continuousการหมักแบบต่อเนื่อง [การแพทย์]
Fermentation, Large-Scaleการหมักในปริมาณมาก [การแพทย์]
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ, การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
augmentation(n) การประมูล

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mr. Landers, we really find insufficient documentation to support your claim.คุณแลนเดอร์สครับ เราพบว่าเป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ ในการสนับสนุนคำพูดของคุณ Oh, God! (1977)
No, we are saying there is insufficient documentation.เปล่า เรากำลังพูดว่า เป็นคำอ้างอิงที่ไม่เพียงพอ Oh, God! (1977)
But through people like you he would become an object of derision... speculation, experimentation.แต่ผ่านคนที่ชอบคุณเขาจะ กลายเป็นวัตถุของการดูถูก ... การเก็งกำไรการทดลอง Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Looks like he's a student at a vocational training school, but he's now their new subject for human experimentation.ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นเด็กนักเรียน\ที่อยู่ในโรงเรียนฝึกหัดอาชีพ แต่เขาเป็นเป้าหมายใหม่สำหรับ\การทดลองเกี่ยวกับมนุษย์ในตอนนี้ Akira (1988)
You know, of course, that human experimentation... is against university and F.D.A. guidelines.คุณก็รู้ใช่ไหม ว่าการทดลองในมนุษย์ มันผิดกฎมหาวิทยาลัย รวมถึงอาหารและยา Junior (1994)
Instrumentation looks good.ดูดี Contact (1997)
Your dιtachι, ornamentation and your taste.การเคลื่อนไหว การเพิ่มสีสันในดนตรี และ รสนิยม The Red Violin (1998)
And I'm afraid as it stands, with no documentation...สีมันทึบ ๆยังไงไม่รู้ ที่ผมกลัวคือไม่มีหลักฐานอะไรด้วย The Red Violin (1998)
Could I see some documentation on that, please?ขอดูรายละเอียดได้มั้ยครับ Rushmore (1998)
We have done some experimentation.เราทำการทดลองมาแล้ว Bicentennial Man (1999)
Unknown even to its own employees... its massive profits are generated by military technology... genetic experimentation and viral weaponry.ไม่มีใครเทียบได้กับอัมเบลล่า กำไรก้อนโตจากโครงการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหาร การทดลองเกี่ยวกับยีนส์ และอาวุธชีวภาพ Resident Evil (2002)
Jumping, and the implementationไม่ว่า จะต้องกระโดดด้วยวิธีไหน Sex Is Zero (2002)
Now here follow the implementation ofNow here follow the implementation of Sex Is Zero (2002)
Lost pigmentation and sight, developed a heightened sense of hearing and smell.สูญเสียการเม็ดสี และการมองเห็น แต่พบว่าได้ประสาทสัมผัส ของการดมกลิ่น และการได้ยินมากขึ้นแทน The Cave (2005)
You're looking at the documentation of a stakeout That james and I were on as partners seven years ago.คุณกำลังดูแฟ้มบันทึกการซุ่มดู ตอนที่เจมส์กับฉันเป็นคู่หูกัน There's Something About Harry (2007)
There are documentations and it's good material.มันเป็นเอกสารที่มาประกอบ และมันก็เป็นวัตถุดิบที่ดี 9 Ends 2 Out (2007)
Only man versus man, without augmentation or handicap.มีแต่สองมือสองเท้า เท่านั้น Orientación (2007)
Number one, show me documentation.ข้อแรก ข้อเท็จจริงอยู่ที่ไหนล่ะคะ Strange Love (2008)
Afterthe war, the program was moved here, where experimentation continued.หลังสงคราม โครงการได้ย้ายมาที่นี่ ที่การทดลองยังดำเนินต่อมา 100 Million BC (2008)
The testing, the experimentation.การทดสอบ การทดลอง Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
And ll schedule your breast augmentation for three weeks from now.ฉันจะจัดตารางนัดเสริมหน้าอกให้ อีกสามอาทิตย์ข้างหน้า Bombshell (2008)
She's got documentation.เธอจะเป็นเอกสารอ้างอิง Birthmarks (2008)
Your documentation and guaranteesเอกสารของคุณและใบรับประกัน The Bank Job (2008)
We have all the documentation.ตอนนี้เรามีเอกสารทั้งหมดครบ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Now, we do breast augmentation with a tiny incision here...แล้วเราจะขยายหน้าอกด้วยการผ่าตัดตรงนี้ Burn After Reading (2008)
And lastly, the breast augmentation.และสุดท้ายก็คือการเสริมหน้าอก Burn After Reading (2008)
I realize this is an inconvenience, but I need to see other documentation proving you were married.ผมรู้ว่ามันไม่สะดวก แต่ผมต้องการดูเอกสาร ที่พิสูจน์ว่าคุณแต่งงานกัน Blow Out (2008)
The aracite documentation is on this?ฉันไม่รู้จักฟินน์ กาเร็ตตี้ Trust Me (2009)
You know how it works, extensive documentation, so record everything.คุณรู้นะว่าต้องทำยังไง เอกสาารมากมายไปหมด ถ่ายไว้ให้หมด [ Rec ] 2 (2009)
The IOA fully supports the implementation of this plan.ไอโอเอ สนับสนุนทฤษฎีของแผนการนี้ Earth (2009)
You resist regimentation with these tiny symbols of rebellion.คุณยืนยันให้ปฏิวัติตัวเอง นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย Harbingers in a Fountain (2009)
From this point forward, don't put anything down on paper, no documentation.จากนี้ไป จงอย่าบันทึกอะไร ลงไปในกระดาษ ห้ามใช้ระบบเอกสาร Earthling (2009)
There's no experimentation.นี่ไม่ใช่การทดลอง Hopeless (2009)
With strut graft and anterior instrumentation.ด้วย strut graft และ anterior instrumentation Invasion (2009)
I have all the proper documentation, officers.ผมมีเอกสารครบทุกอย่าง เจ้าหน้าที่ In Plane Sight (2009)
Bone fragmentation at the chop mark.รอยแตกของกระดูก ที่รอยสับ Bone Voyage (2009)
Yeah. Well, college is time for experimentation, psychedelic drugs, ethnic food...ใช่ แน่นอนอยู่แล้ว มหาลัยเป็นช่วงของการทดลองหนิ The Lost Boy (2009)
Wine fermentation tanks.หมักงั้นเหรอ Daybreakers (2009)
Fermentation.- มันไม่อันตรายใช่มั้ย? Daybreakers (2009)
This is why the gendarmerie discourages the release of any preliminary documentation pertaining to open cases.นี่คือเหตุผลที่ตำรวจท้องที่ไม่กล้าปล่อย ตัวรายงานข้อมูลเบื้องต้น ที่เปิดเผยถึงรูปคดี The International (2009)
Survived their implementation.เจ้ารอดตายจากการสังหาร Sacramentum Gladiatorum (2010)
In fact, I think that I have documentation somewhere that-that proves that I'm an official nobody.ความจริงแล้ว ฉันคิดว่า ฉันมีเอกสารนี้ที่ไหนสักที่ นั่นพิสูจน์ว่าฉันเป็นไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่อของใครเลย Chuck Versus the Pink Slip (2010)
Well, there's not a lot of documentationที่จริงมันมีเอกสารอยู่ไม่มากนักหรอก Bloodlines (2010)
But if anyone ever wanted proof, they had documentation.แต่ถ้าใครต้องการหลักฐาน พวกเขามีเอกสารยืนยัน Unpleasantville (2010)
Since there were so few cells in the mite, the testing destroyed the sample, but the procedures and results are all contained in our documentation.เนื่องจากพบเซลส์มนุษย์ ภายในตัวไรฝุ่น ปริมาณน้อยมากๆ และการทดสอบได้ทำลาย ตัวอย่างไปด้วย แต่ขั้นตอนและผลการทดสอบ The Boy with the Answer (2010)
Experimentation with animals.การทดลองกับสัตว์ Exit Wounds (2010)
Well, the Internet suggests that slumber party guests often engage in harmless experimentation with lesbianism.ใช่ คำแนะนำในอินเตอร์เน็ต ปาร์ตี้ชุดนอนทั่วๆ ไปจะประกอบด้วย ในการทดลองแบบปลอดภัยกับพวกเลสเบี้ยน The 21-Second Excitation (2010)
No documentation, no evidence.ไม่มีเอกสารก็ไม่มีหลักฐาน Kill Jill (2010)
If he's prepubescent, it would also explain why there's no sexual experimentation on the victims.หากเขาอยู่ในวัยก่อนวัยรุ่น มันยังอธิบายได้ว่า ทำไมไม่มีการล่วงละเมิด ทางเพศกับเหยื่อ Safe Haven (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mentationHe is singing with a lot of ornamentation.
mentationI was charmed with it, adopted it, dropped my abrupt contradiction and positive argumentation, and put on the humble inquirer and doubter.
mentationObservation is a passive science, experimentation an active science.
mentationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเสริม(n) addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร
หนังสืออ้างอิง(n) reference, See also: documentation, Syn. เอกสารอ้างอิง, Example: นักวิจัยจำเป็นต้องใช้หนังสืออ้างอิงจำนวนมากในการทำวิจัย, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: เอกสารที่ใช้ในการอ้างอิง
สิ่งประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, เครื่องตกแต่ง, Example: เขากวาดสายตาไปรอบๆ ห้องโล่งที่ปราศจากสิ่งประดับตกแต่งใดๆ นอกจากโต๊ะเตี้ยกลางห้องตัวหนึ่งเท่านั้น
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องตกแต่ง, สิ่งประดับ, Example: ประติมากรรมซึ่งแฝงอยู่กับศิลปกรรมอื่นๆ เป็นเครื่องประดับตกแต่งศิลปสถานและศิลปวัตถุให้เกิดคุณค่าความงาม, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องประดับ(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, Syn. เครื่องเพชรพลอย, Example: ครูไปทำงานเป็นช่างออกแบบเฟอร์นิเจอร์และเครื่องประดับเพชรพลอยต่างๆ ให้กับห้างบีกริมของเยอรมัน, Count Unit: ชิ้น, ชุด, Thai Definition: เครื่องตกแต่งกายมี สร้อย แหวน นาฬิกา เป็นต้น
เครื่องตกแต่ง(n) decorations, See also: ornamentation, embellishment, adornment, furniture, Syn. เครื่องประดับ, สิ่งประดับ, Example: เขาจัดประมูลวัตถุโบราณต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น รูปเคารพศิลปะ เครื่องประดับ เครื่องตกแต่ง และวัตถุมีค่าต่างๆ, Count Unit: ชิ้น
แป้งเหล้า(n) flour for fermentation, See also: yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Thai Definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
มณฑนะ(n) decoration, See also: ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การเพิ่มเติม(n) addition, See also: increment, augmentation, raise, enlargement, supplement, replenishment, extension, increas, Syn. การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การขยาย, Example: การเพิ่มเติมหน่วยความจำในคอมพิวเตอร์จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้เร็วขึ้น, Thai Definition: การทำให้มีจำนวนหรือปริมาณมากขึ้น
นอนก้น(v) settle, See also: precipitate, sediment, be deposited at bottom, sedimentation, sediment, precipitate, Syn. ตกตะกอน, Example: เขาแกว่งสารส้มในน้ำให้ตะกอนนอกก้น, Thai Definition: อาการที่ผงหรือตะกอนเป็นต้นในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นที่รองรับของเหลวนั้น
หมักบ่ม(v) ferment, See also: undergo fermentation, converse by a ferment, Syn. หมัก, บ่ม, Example: ไวน์ที่ดีต้องหมักบ่มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ, Thai Definition: แช่ไว้, เก็บทิ้งไว้
อลงกรณ์(n) adornment, See also: decoration, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี)
อลงการ(n) decoration, See also: adornment, ornamentation, embellishment, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อลังการ(n) embellishment, See also: adornment, decoration, ornamentation, Syn. การตกแต่ง, การประดับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความเติบโต(n) growth, See also: development, extension, augmentation, enlargement, advancement, Syn. การเจริญเติบโต, ความเจริญ, การขยายตัว, Ant. ความคงที่, ความถดถอย, Example: ความเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยเป็นสิ่งที่น่าจับตามอง
การทดลอง(n) experiment, See also: test, trial, experimentation

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [ f ] ; nourriture végétarienne [ f ] ; alimentation végétarienne [ f ]
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [ f ]
การแบ่งส่วนตลาด[kān baengsuan talāt] (n, exp) EN: market segmentation ; segmenting  FR: segmentation du marché [ f ]
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรม[kān baengsuan talāt tām phreuttikam] (n, exp) EN: behavioral segmentation
การแบ่งส่วนตลาดตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์[kān baengsuan talāt tām phreuttikam kān børiphōk phalittaphan] (n, exp) EN: behavioristic segmentation
การให้อาหาร[kān hai āhān] (n, exp) FR: alimentation [ f ] ; nourrissage [ m ]
การอิมพลีเมนต์[kān imphlīmēn] (n) EN: implementation
การหมัก[kān mak] (n) FR: fermentation [ f ]
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation
การเพิ่ม[kān phoēm] (n) EN: addition ; increase ; expansion  FR: augmentation [ f ] ; croissance [ f ] ; addition [ f ] ; ajout [ m ]
การเพิ่มค่าจ้าง[kān phoēm khājāng] (n, exp) EN: wage increase  FR: augmentation de salaire [ f ]
การเพิ่มขึ้น[kān phoēmkheun] (n, exp) EN: increase  FR: majoration [ f ] ; hausse [ f ] ; augmentation [ f ] ; élévation [ f ] ; accroissement [ m ]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk] (n, exp) FR: augmentation de la population mondiale [ f ]
การเพิ่มผลผลิตแรงงาน[kān phoēm phonphalit raēng-ngān] (n, exp) FR: augmentation de la productivité [ f ]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[kān phoēm prachākøn manut] (n, prop) FR: augmentation de la population (humaine) [ f ]
การเพิ่มเติม[kān phoēmtoēm] (n) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing  FR: addition [ f ] ; ajout [ m ]
การทดลอง[kān thotløng] (n) EN: experiment ; experimentation ; trial ; test  FR: expérience [ f ] ; essai [ m ] ; test [ m ] ; expérimentation [ f ]
เครื่องประดับ[khreūang pradap] (n) EN: ornament ; decorations ; ornamentation ; embellishment ; adornment ; furniture ; jewelry accessory  FR: décoration [ f ] ; ornement [ m ]
หนังสืออ้างอิง[nangseū āng-ing] (n, exp) EN: reference ; documentation  FR: documentation [ f ]
ประปา[prapā] (n) EN: water supply  FR: alimentation en eau [ m ]
ส่วนเสริม[suansoēm] (n) EN: addition ; augmentation  FR: supplément [ m ]
ศูนย์บริการเอกสารการวิจัย[sūn børikān ēkkasān kān wijai] (n, exp) EN: documentation center  FR: centre de documentation [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SEGMENTATION S EH2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
AUGMENTATION AA2 G M EH0 N T EY1 SH AH0 N
PIGMENTATION P IH2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
FERMENTATION F ER2 M AH0 N T EY1 SH AH0 N
SEDIMENTATION S EH2 D AH0 M AH0 N T EY1 SH AH0 N
REGIMENTATION R EH2 JH AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
ORNAMENTATION AO2 R N AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
ARGUMENTATION AA2 R G Y AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
FRAGMENTATION F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N
DOCUMENTATION D AA2 K Y UW0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
DOCUMENTATION D AA2 K Y AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
IMPLEMENTATION IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N
INSTRUMENTATION IH2 N S T R AH0 M EH2 N T EY1 SH AH0 N
EXPERIMENTATION IH0 K S P EH2 R AH0 M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fomentation (n) fˌoumɛntˈɛɪʃən (f ou2 m e n t ei1 sh @ n)
lamentation (n) lˌæmɛntˈɛɪʃən (l a2 m e n t ei1 sh @ n)
augmentation (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃən (oo2 g m e n t ei1 sh @ n)
fermentation (n) fˌɜːʳmɛntˈɛɪʃən (f @@2 m e n t ei1 sh @ n)
fomentations (n) fˌoumɛntˈɛɪʃənz (f ou2 m e n t ei1 sh @ n z)
lamentations (n) lˌæmɛntˈɛɪʃənz (l a2 m e n t ei1 sh @ n z)
pigmentation (n) pˌɪgmɛntˈɛɪʃən (p i2 g m e n t ei1 sh @ n)
segmentation (n) sˌɛgməntˈɛɪʃən (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n)
argumentation (n) ˌaːgjumɛntˈɛɪʃən (aa2 g y u m e n t ei1 sh @ n)
augmentations (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃənz (oo2 g m e n t ei1 sh @ n z)
documentation (n) dˌɒkjumɛntˈɛɪʃən (d o2 k y u m e n t ei1 sh @ n)
fragmentation (n) frˌægmɛntˈɛɪʃən (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
ornamentation (n) ˌɔːnəmɛntˈɛɪʃən (oo2 n @ m e n t ei1 sh @ n)
pigmentations (n) pˌɪgmɛntˈɛɪʃənz (p i2 g m e n t ei1 sh @ n z)
regimentation (n) rˌɛʤɪmɛntˈɛɪʃən (r e2 jh i m e n t ei1 sh @ n)
segmentations (n) sˌɛgməntˈɛɪʃənz (s e2 g m @ n t ei1 sh @ n z)
fragmentations (n) frˌægmɛntˈɛɪʃənz (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)
implementation (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃən (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
experimentation (n) ˈɪkspˌɛrɪmɛntˈɛɪʃən (i1 k s p e2 r i m e n t ei1 sh @ n)
implementations (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃənz (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)
instrumentation (n) ˌɪnstrumɛntˈɛɪʃən (i2 n s t r u m e n t ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉积[chén jī, ㄔㄣˊ ㄐㄧ, / ] sediment; deposit; sedimentation (geol.) #10,571 [Add to Longdo]
并行[bìng xíng, ㄅㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] in parallel [ development, implementation, etc ] #19,089 [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] yeast; leavening; fermentation; Taiwan pr. xiao4 #33,246 [Add to Longdo]
义理[yì lǐ, ㄧˋ ㄌㄧˇ, / ] doctrine (esp. religious); argumentation (in a speech or essay) #46,115 [Add to Longdo]
区隔[qū gé, ㄑㄩ ㄍㄜˊ, / ] to mark off; interval; segment (e.g., market segment); compartment; segmentation #54,768 [Add to Longdo]
花腔[huā qiāng, ㄏㄨㄚ ㄑㄧㄤ, ] florid ornamentation in opera; coloratura #86,340 [Add to Longdo]
悲声载道[bēi shēng zài dào, ㄅㄟ ㄕㄥ ㄗㄞˋ ㄉㄠˋ, / ] lamentations fill the roads (成语 saw); severe suffering all around [Add to Longdo]
段错误[duàn cuò wù, ㄉㄨㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ, / ] segmentation fault [Add to Longdo]
沉积作用[chén jī zuò yòng, ㄔㄣˊ ㄐㄧ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, / ] sedimentation (geol.) [Add to Longdo]
耶利米哀歌[Yē lì mǐ āi gē, ㄧㄝ ㄌㄧˋ ㄇㄧˇ ㄞ ㄍㄜ, ] the Lamentations of Jeremiah [Add to Longdo]
装饰物[zhuāng shì wù, ㄓㄨㄤ ㄕˋ ㄨˋ, / ] ornament; ornamentation [Add to Longdo]
论法[lùn fǎ, ㄌㄨㄣˋ ㄈㄚˇ, / ] argumentation [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absetzbecken { n }slurry tank; sedimentation tank [Add to Longdo]
Absetzen { n } der Glasursedimentation [Add to Longdo]
Analogtechnik { f }analog instrumentation; analog technique [Add to Longdo]
Anlagenausführung { f }implementation of plants [Add to Longdo]
praktische Anwendung { f }implementation [Add to Longdo]
Anwendungsdokumentation { f }application documentation [Add to Longdo]
Argumentation { f }line of reasoning; argumentation [Add to Longdo]
Argumentationshilfe { f }argumentation aid [Add to Longdo]
Aufbereitungsanlage { f } | Aufbereitungsanlage für Faul- und Biogasetreatment plant | treatment plant for fermentation gas and bio gas [Add to Longdo]
Aufteilung { f }segmentation [Add to Longdo]
Ausschmückung { f }ornamentation [Add to Longdo]
Bähen { n }; Warmwasserbehandlung { f }; feuchte Umschlägefomentation [Add to Longdo]
Baugebot { n } | Durchführung eines Baugebotsbuilding order | implementation of a building order [Add to Longdo]
Bauvorlage { f }required documentation [Add to Longdo]
Benutzerdokumentation { f }user documentation [Add to Longdo]
Beweisführung { f }; Schlussfolgerung { f }argumentation [Add to Longdo]
Depigmentierung { f }; Pigmentschwund { m }depigmentation [Add to Longdo]
Dokumentarfilm { m }; Dokumentation { f } | Dokumentarfilme { pl }documentary film; documentary | documentaries [Add to Longdo]
Dokumentation { f }documentation [Add to Longdo]
Dokumentationsstelle { f }clearing house [Add to Longdo]
Dokumentationsstelle { f }documentation center [Add to Longdo]
Dokumentationsunterlagen { pl }documentation components [Add to Longdo]
Einführung { f }; Realisierung { f }implementation [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Ausführung { f }; Durchführung { f }; Umsetzung { f } | Umsetzung von Beschlüssenimplementation | implementation of the decisions [Add to Longdo]
Ergänzung { f }supplementation [Add to Longdo]
Faulgas { n }fermentation gas [Add to Longdo]
Gärung { f }fermentation [Add to Longdo]
Gärungsprozess { m } | Gärungsprozesse { pl }process of fermentation | processes of fermentation [Add to Longdo]
Geräteausstattung { f }instrumentation [Add to Longdo]
Implementierung { f }; Implementation { f }implementation [Add to Longdo]
Instrumentation { f }instrumentation [Add to Longdo]
Instrumentation { f }orchestration [Add to Longdo]
Klage { f } | Klagen { pl }lamentation | lamentations [Add to Longdo]
Kommentierung { f }commentation [Add to Longdo]
Komplementbildung { f }complementation [Add to Longdo]
Komplementierung { f }complementation [Add to Longdo]
Messen und RegelnInstrumentation & Control [Add to Longdo]
Patent { n } | Patente { pl } | abhängiges Patent | angemeldetes Patent | erloschenes Patent | unabhängiges Patent | Anwendung eines Patentes | Gegenstand des Patentes | ein Patent anmelden | ein Patent erteilen | ein Patent auf etw. erhalten | ein Patent abtreten | ein Patent verletzen | Patent angemeldetpatent | patents | dependent patent | patent applied for | expired patent | independent patent | implementation of a patent | patent subject matter | to file a patent application | to grant a patent | to take out a patent on sth. | to assign a patent | to infringe a patent | patent pending; patent applied for [Add to Longdo]
Pigmentierung { f }pigmentation [Add to Longdo]
Projektdokumentation { f }; Projektdokumente { pl }project documentation [Add to Longdo]
Reglementierung { f }regimentation [Add to Longdo]
Sedimentation { f }; Sedimentbildung { f }sedimentation [Add to Longdo]
Sedimentation { f }; Ablagerung { f }sedimentary deposition [Add to Longdo]
Separierung { f }compartmentation [Add to Longdo]
Sinkgeschwindigkeit { f }sedimentation velocity [Add to Longdo]
Urkunden { pl }documentation [Add to Longdo]
Vergrößerung { f } | Vergrößerungen { pl }augmentation | augmentations [Add to Longdo]
Verminderung { f }decrementation [Add to Longdo]
Vorabdokumentation { f }preliminary documentation [Add to Longdo]
Vorklärbecken { n }primary sedimentation basin [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
実施[じっし, jisshi] (n, vs) enforcement; implementation; putting into practice (practise); carrying out; operation; working (e.g. working parameters); enactment; (P) #768 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
推進[すいしん, suishin] (n, vs) (1) propulsion; driving force; (2) implementation; promotion (e.g. of a government policy); (P) #1,790 [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] (n, vs) implementation (e.g. of a system); materialization; materialisation; realization; realisation; (P) #2,240 [Add to Longdo]
実装[じっそう, jissou] (n, vs) package; implementation; mounting; insertion (of equipment) #5,097 [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] (n, vs) measurement; measure; instrumentation; (P) #8,511 [Add to Longdo]
補完[ほかん, hokan] (n, vs) complementation; supplementation; completion; (P) #9,095 [Add to Longdo]
補充[ほじゅう, hojuu] (n, adj-no) (1) supplementation; supplement; replenishment; replenishing; replacement; refilling; (vs) (2) to replace; to refill; to replenish; (P) #9,449 [Add to Longdo]
補欠[ほけつ, hoketsu] (n, vs, adj-no) (1) filling a vacancy; supplementation; (2) substitute; deputy; alternate; spare; (P) #11,727 [Add to Longdo]
発酵(P);醗酵[はっこう, hakkou] (n, vs, adj-no) fermentation; zymosis; (P) #13,436 [Add to Longdo]
修飾[しゅうしょく, shuushoku] (n, vs) (1) ornamentation; embellishment; decoration; adornment; polish up (writing); (2) { ling } modification; qualification #17,351 [Add to Longdo]
結集[けっしゅう, kesshuu] (n, vs) concentration; regimentation; (P) #18,212 [Add to Longdo]
嘆き(P);歎き[なげき, nageki] (n) grief; lamentation; (P) #18,457 [Add to Longdo]
施す[ほどこす, hodokosu] (v5s, vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) #18,983 [Add to Longdo]
小節[しょうせつ, shousetsu] (n) (1) undulating melodic ornamentation or embellishment, esp. in folk and popular songs; (2) unit of timber measurement #19,194 [Add to Longdo]
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アルコール発酵[アルコールはっこう, aruko-ru hakkou] (n) alcohol fermentation [Add to Longdo]
インプリメンテーション;インプリメンテイション[inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
オンラインマニュアル[onrainmanyuaru] (n) { comp } online-manual; online documentation; on-screen electronic book [Add to Longdo]
オンライン計測器パッケージ[オンラインけいそくきパッケージ, onrain keisokuki pakke-ji] (n) { comp } online instrumentation package [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) { comp } service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[shisutemuforo-appu] (n) { comp } system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] (n) { comp } system documentation [Add to Longdo]
セグメンテーション[segumente-shon] (n) segmentation [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] (n) { comp } segmentation [Add to Longdo]
セメンテーション[semente-shon] (n) cementation [Add to Longdo]
デフラグメンテーション[defuragumente-shon] (n) { comp } defragmentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[dokyumente-shon] (n) documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[dokyumente-shonsenta] (n) { comp } information centre; documentation centre [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) { comp } file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[fairufuragumente-shon] (n) { comp } file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) { comp } protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
マーケットセグメンテーション[ma-kettosegumente-shon] (n) market segmentation [Add to Longdo]
メタン発酵[メタンはっこう, metan hakkou] (n) methane fermentation [Add to Longdo]
哀歌[あいか, aika] (n, adj-no) (1) lament (song); elegy; dirge; sad song; (2) Lamentations (book of the Bible) [Add to Longdo]
哀悼痛惜[あいとうつうせき, aitoutsuuseki] (n) condolence; mourning; sorrow; lamentation [Add to Longdo]
哀哭[あいこく, aikoku] (n, vs) grief; mourning; lamentation [Add to Longdo]
一般機械[いっぱんきかい, ippankikai] (n) general instrumentation [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) { comp } system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
慨嘆;慨歎[がいたん, gaitan] (n, vs) deploring; lamentation; regret; complaint [Add to Longdo]
割腔[かっこう, kakkou] (n) blastocoel; blastocoele; segmentation cavity [Add to Longdo]
吟醸酒[ぎんじょうしゅ, ginjoushu] (n) type of sake brewed by low temperature fermentation from white rice milled to 60% [Add to Longdo]
計装[けいそう, keisou] (n) instrumentation [Add to Longdo]
計測器[けいそくき, keisokuki] (n) measuring instrument; instrumentation [Add to Longdo]
血沈[けっちん, kecchin] (n) sedimentation (rate) of blood cells [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
システム文書[システムぶんしょ, shisutemu bunsho] system documentation [Add to Longdo]
セグメント化[セグメントか, segumento ka] segmentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーション[どきゅめんてーしょん, dokyumente-shon] documentation [Add to Longdo]
ドキュメンテーションセンタ[どきゅめんてーしょんせんた, dokyumente-shonsenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
計装[けいそう, keisou] instrumentation [Add to Longdo]
計測[けいそく, keisoku] instrumentation [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
自動資料作成支援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
実現方法[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] implementation method [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]
実装標準[じっそうひょうじゅん, jissouhyoujun] implementation standard [Add to Longdo]
処理システム[しょりシステム, shori shisutemu] implementation [Add to Longdo]
処理系[しょりけい, shorikei] implementation, processor [Add to Longdo]
処理系依存[しょりけいいぞん, shorikeiizon] implementation-dependent [Add to Longdo]
処理系限界[しょりけいげんかい, shorikeigenkai] implementation limit [Add to Longdo]
処理系定義[しょりけいていぎ, shorikeiteigi] implementation-defined [Add to Longdo]
処理系定義の動作[しょりけいていぎのどうさ, shorikeiteiginodousa] implementation- defined behavior [Add to Longdo]
情報センタ[じょうほうせんた, jouhousenta] information centre, documentation centre [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]
適合する実装[てきごうするじっそう, tekigousurujissou] conforming implementation [Add to Longdo]
文献集[ぶんけんしゅう, bunkenshuu] documentation [Add to Longdo]
文書化[ぶんしょか, bunshoka] documentation (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
論旨[ろんし, ronshi] Argument, Argumentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mentation \men*ta"tion\ (m[e^]n*t[=a]"sh[u^]n), n.
   the process of thinking (especially thinking carefully);
   mental activity.
 
   Syn: thinking, thought, cerebration, intellection.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mentation
   n 1: the process of using your mind to consider something
      carefully; "thinking always made him frown"; "she paused
      for thought" [syn: {thinking}, {thought}, {thought
      process}, {cerebration}, {intellection}, {mentation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top