ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fragmentation

F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fragmentation-, *fragmentation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fragmentationการแยกส่วนหมายถึง อาการอย่างหนึ่งที่มักจะเกิดขึ้นกับฮาร์ดดิสก์ที่ ใช้มาเป็นเวลานานแล้ว ในฮาร์ดดิสก์นั้น เมื่อมีการสั่งบันทึก ข้อมูลลงไป แล้วมาสั่งลบภายหลัง ก็จะทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้นเป็นหย่อม ๆ ฉะนั้น เมื่อมีการนำแฟ้มข้อมูลใหม่ บันทึกลงไป คอมพิวเตอร์ก็จะจัดการ แบ่งแฟ้มใหม่นี้ให้ได้ สัดส่วนพอดีกับช่องที่ว่างอยู่ก่อน บางที แฟ้มเดียวกันจึงต้อง ถูกเก็บเป็นหย่อม ๆ การเก็บแฟ้มข้อมูลในลักษณะนี้ เรียกว่า เป็นการเก็บแยกส่วน ในโปรแกรมระบบดอสรุ่น 6.0 จะมีคำสั่ง "DE FRAG" ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหา ในเรื่องนี้ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fragmentationการแตกกระจาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
fragmentationการหลุดเป็นส่วน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fragmentationลักษณะเป็นเสี่ยงๆ,การกระจายของหน่วยต่างๆ [การแพทย์]
Fragmentation Plant โรงย่อยโลหะ
โรงงานแยกชิ้นส่วนโลหะที่มีขนาดใหญ่ เช่น ตู้เย็น, รถยนต์ ให้มีขนาดเล็ก เพื่อนำเศษเหล็กและวัสดุอื่นกลับไปใช้ใหม่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bone fragmentation at the chop mark.รอยแตกของกระดูก ที่รอยสับ Bone Voyage (2009)
"Psychological fragmentation, a loss of a sense of safety and trust."ได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจ สูญเสียความรู้สึกปลอดภัยและความเชื่อใจ Renaissance (2014)
Nonobjective fragmentation.คือวัตถุผิดรูปลักษณ์ Inside Out (2015)

CMU English Pronouncing Dictionary
FRAGMENTATION    F R AE2 G M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fragmentation    (n) frˌægmɛntˈɛɪʃən (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n)
fragmentations    (n) frˌægmɛntˈɛɪʃənz (f r a2 g m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstückelung {f}; Zerstückeln {n}; Zersplittern {n} | Zerstückelungen {pl}fragmentation | fragmentations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デフラグメンテーション[, defuragumente-shon] (n) {comp} defragmentation [Add to Longdo]
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[, fairufuragumente-shon] (n) {comp} file fragmentation [Add to Longdo]
フラグメンテーション[, furagumente-shon] (n) fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] (n) {comp} defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] (n) {comp} fragmentation; subdivision [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] (n) {comp} fragmentation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ファイルの断片化[ファイルのだんぺんか, fairu nodanpenka] file fragmentation [Add to Longdo]
ファイルフラグメンテーション[ふぁいるふらぐめんてーしょん, fairufuragumente-shon] file fragmentation [Add to Longdo]
最適化プログラム[さいてきかプログラム, saitekika puroguramu] defragmentation program [Add to Longdo]
細分化[さいぶんか, saibunka] fragmentation [Add to Longdo]
断片化[だんぺんか, danpenka] fragmentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fragmentation \fragmentation\ n.
   the act or process of separating something into small pieces
   or fine particles.
 
   Syn: atomization, atomisation.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fragmentation
   n 1: separating something into fine particles [syn:
      {atomization}, {atomisation}, {fragmentation}]
   2: the disintegration of social norms governing behavior and
     thought and social relationships
   3: (computer science) the condition of a file that is broken up
     and stored in many different locations on a magnetic disk;
     "fragmentation slows system performance because it takes
     extra time to locate and assemble the parts of the fragmented
     file"
   4: the scattering of bomb fragments after the bomb explodes

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top