ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinking

TH IH1 NG K IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinking-, *thinking*, think
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thinking(adj) ซึ่งสามารถคิดด้วยเหตุผลได้, See also: ซึ่งคำนึงในเหตุผล, Syn. rational, reasoning
thinking(n) การคิด, See also: การคิดหาเหตุผล, การขบคิด
thinking(n) การตัดสิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thinking(ธิง'คิง) adj. มีเหตุผล, ชอบคิด, ชอบพิจารณา n. ความคิด, การพิจารณา, Syn. thought
wishful thinkingn. ความปรารถนาที่อยู่เหนือเหตุผล, See also: wishful thinker.

English-Thai: Nontri Dictionary
unthinking(adj) สะเพร่า, ไม่เกรงใจ, ไม่ยั้งคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thinking, abstractความคิดเชิงนามธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thinking, concreteความคิดเชิงรูปธรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What am I thinking of? I should give you both my congratulations and my blessings.นี่ฉันคิดอะไรอยู่ ฉันควรจะแสดง ความยินดีและอวยพรให้คุณทั้งคู่สินะ Rebecca (1940)
I know they're all thinking the same thing, that they're all comparing me with her, with Rebecca.ฉันรู้ว่าพวกเขาคิดเหมือนกัน พวกเขาเอาฉันไปเปรียบกับรีเบคคา Rebecca (1940)
I used to listen to him walking up and down, up and down, all night long, night after night, thinking of her, suffering torture because he'd lost her.ฉันเคยฟังเสียงนายท่านเดินขึ้นลงไปมา คืนเเล้วคืนเล่า เฝ้าคิดถึงแต่คุณนาย ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะท่านสูญเสียคุณนายไป Rebecca (1940)
How could we be close when I knew you were always thinking of Rebecca?เราจะใกล้ชิดกันได้อย่างไร ในเมื่อฉันรู้ว่าคุณคิดถึงเเต่รีเบคคาตลอด Rebecca (1940)
I've been thinking of nothing else since it happened.ผมไม่ได้คิดอะไรอื่นเลยนับตั้งแต่เกิดเรื่องขึ้น Rebecca (1940)
- It keeps me thinking clearly.- มันทำให้ฉันคิดอย่างชัดเจน 12 Angry Men (1957)
I'm still thinking of you all, and so are you, I fondly hopes, alive, and all the kiddies still at home, to whom I send my very best.และฉันยังคงคิดของคุณทั้งหมด และเพื่อให้มีคุณฉันด้วยความ รักความหวังยังมีชีวิตอยู่ และเด็ก ๆทั้งหมดยังคงอยู่ที่ บ้าน How I Won the War (1967)
-You thinking what I'm thinking?นายคิดเหมือนฉันรึเปล่า Beneath the Planet of the Apes (1970)
-I'm thinking just that.ผมคิดเหมีอนคุณ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Never tell anybody outside the family what you're thinking again.ไม่เคยบอกใครนอกครอบครัวสิ่งที่คุณคิดอีกครั้ง The Godfather (1972)
We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here.We're thinking of giving up our interests in the olive oil business and settling here. The Godfather (1972)
Instead of thinking of my needs, you're standing there doing what you want to do, which is stare at me.แทนที่จะคิดถึงความต้องการของฉัน เธอกลับยืนอยู่ตรงนั้นทำสิ่งที่เธออยากทำ จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinkingAfter thinking long and hard, I put the plan into practice.
thinkingA man who should stop thinking would no longer be a man.
thinkingAm I correct in thinking thus?
thinkingAwake or asleep, she was thinking about it.
thinkingBut, most smokers try to avoid thinking about these things.
thinkingCan you imagine what I am thinking now?
thinkingDo you have any grounds for thinking so?
thinkingEach child has an individual way of thinking.
thinkingExercise is to the body what thinking is to the brain.
thinkingFiguring a way to make a dollar comes ahead of thinking about how to do the job better.
thinkingFrankly speaking, your way of thinking is out of date.
thinkingFrom an ethical point of view, the great principle of technology is "responsibility to the present" but the new way of thinking, "responsibility to the future" has emerged.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การขบคิด(n) thinking over, See also: pondering, Syn. การคิด, Example: บรรดาสมาชิกของกลุ่มได้เสนอให้มีการขบคิดเพื่อแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
ความคิดคำนึง(n) thinking, See also: imagination, thought, Syn. การคิดคำนึง, การใคร่ครวญ, ห้วงคำนึง
ความคิดอ่าน(n) thinking, See also: contemplation, consideration, Syn. ความคิด, ความตรึกตรอง, ความคิดความอ่าน, Example: ทฤษฎีฟอยด์ถือว่าความคิดอ่านของคนเราต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลแห่งแรงกระตุ้นสัญชาตญาณ
ตรรกะ(n) thought, See also: thinking, Syn. ตรรก, ความคิด, ความตรึก, Example: ผมพยายามใช้ตรรกะและความรู้ของตัวเองให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้คำตอบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยไม่ได้ยั้งคิด[dōi mai dāi yangkhit] (adv) EN: without thinking
โดยมิได้พิจารณา[dōi midāi phitjāranā] (adv) EN: without thinking
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
การคิดแบบเป็นเหตุเป็นผล[kān khit baēp pen hēt pen phon] (n, exp) EN: logical thinking
การคิดเชิงวิเคราะห์[kān khit choēng wikhrǿ] (n, exp) EN: analytical thinking
การคิดในเชิงบวก[kān khit nai choēng būak] (n, exp) EN: positive thinking   FR: pensée positive [ f ]
การคิดอย่างมีเหตุผล[kān khit yāng mī hētphon] (n, exp) EN: logical thinking   FR: pensée logique [ f ]
ความคิดเชิงบวก[khwāmkhit choēng būak] (n, exp) EN: positive thinking  FR: pensée positive [ f ]
ความคิดเชิงกลยุทธ์[khwāmkhit choēng konlayut] (n, exp) EN: strategic thinking   FR: pensée stratégique [ f ]
ความคิดเชิงระบบ[khwāmkhit choēng rabop] (n, exp) EN: systems thinking

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
THINKING TH IH1 NG K IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinking (v) θˈɪŋkɪŋ (th i1 ng k i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denkprozess { m } | Denkprozesse { pl }thinking process | thinking processes [Add to Longdo]
Überlegung { f } | reifliche Überlegung | ohne Überlegungthinking | deep thinking | without thinking [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n, adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking) [Add to Longdo]
かな(P);かなあ[kana (P); kanaa] (prt) (1) I wonder (sentence ending prt); (2) should I? (question prt when thinking out loud); is it?; (3) I wish that (with a negative); I hope that; (P) [Add to Longdo]
として[toshite] (exp) (1) as (i.e. in the role of); for (i.e. from the viewpoint of); (2) apart from... (used to change the topic); (3) (before a negative form) even (e.g. "not even a single person"); (4) (See とする・1) (after a volitional form) thinking that...; trying to...; (P) [Add to Longdo]
シンキング[shinkingu] (n, vs) (1) thinking; (2) sinking [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
マイナス思考[マイナスしこう, mainasu shikou] (n) pessimism; negative thinking [Add to Longdo]
意識転換[いしきてんかん, ishikitenkan] (n, vs) change in mentality; changing one's way of thinking; adjusting psychologically to shifting circumstances [Add to Longdo]
意識変革[いしきへんかく, ishikihenkaku] (n, vs) radical change in mentality; radically changing one's way of thinking; radical change in consciousness [Add to Longdo]
一飲み;一呑み[ひとのみ, hitonomi] (n) (1) swallowing in one gulp; downing; mouthful; bite; (2) sipping; sip; (3) thinking nothing of one's opponent; making easy prey of someone [Add to Longdo]
下手な考え休むに似たり[へたなかんがえやすむににたり, hetanakangaeyasumuninitari] (exp) (See 考え) take a rest rather than useless thinking [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Think \Think\, v. t. [imp. & p. p. {Thought}; p. pr. & vb. n.
   {Thinking}.] [OE. thinken, properly, to seem, from AS.
   [thorn]yncean (cf. {Methinks}), but confounded with OE.
   thenken to think, fr. AS. [thorn]encean (imp.
   [thorn][=o]hte); akin to D. denken, dunken, OS. thenkian,
   thunkian, G. denken, d["u]nken, Icel. [thorn]ekkja to
   perceive, to know, [thorn]ykkja to seem, Goth. [thorn]agkjan,
   [thorn]aggkjan, to think, [thorn]ygkjan to think, to seem,
   OL. tongere to know. Cf. {Thank}, {Thought}.]
   1. To seem or appear; -- used chiefly in the expressions
    methinketh or methinks, and methought.
    [1913 Webster]
 
   Note: These are genuine Anglo-Saxon expressions, equivalent
      to it seems to me, it seemed to me. In these
      expressions me is in the dative case.
      [1913 Webster]
 
   2. To employ any of the intellectual powers except that of
    simple perception through the senses; to exercise the
    higher intellectual faculties.
    [1913 Webster]
 
       For that I am
       I know, because I think.       --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. Specifically:
    (a) To call anything to mind; to remember; as, I would
      have sent the books, but I did not think of it.
      [1913 Webster]
 
         Well thought upon; I have it here. --Shak.
      [1913 Webster]
    (b) To reflect upon any subject; to muse; to meditate; to
      ponder; to consider; to deliberate.
      [1913 Webster]
 
         And when he thought thereon, he wept. --Mark
                          xiv. 72.
      [1913 Webster]
 
         He thought within himself, saying, What shall I
         do, because I have no room where to bestow my
         fruits?              --Luke xii.
                          17.
      [1913 Webster]
    (c) To form an opinion by reasoning; to judge; to
      conclude; to believe; as, I think it will rain
      to-morrow.
      [1913 Webster]
 
         Let them marry to whom they think best. --Num.
                          xxxvi. 6.
      [1913 Webster]
    (d) To purpose; to intend; to design; to mean.
      [1913 Webster]
 
         I thought to promote thee unto great honor.
                          --Num. xxiv.
                          11.
      [1913 Webster]
 
         Thou thought'st to help me.    --Shak.
      [1913 Webster]
    (e) To presume; to venture.
      [1913 Webster]
 
         Think not to say within yourselves, We have
         Abraham to our father.      --Matt. iii.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   Note: To think, in a philosophical use as yet somewhat
      limited, designates the higher intellectual acts, the
      acts preeminently rational; to judge; to compare; to
      reason. Thinking is employed by Hamilton as
      "comprehending all our collective energies." It is
      defined by Mansel as "the act of knowing or judging by
      means of concepts,"by Lotze as "the reaction of the
      mind on the material supplied by external influences."
      See {Thought}.
      [1913 Webster]
 
   {To think better of}. See under {Better}.
 
   {To think much of}, or {To think well of}, to hold in esteem;
    to esteem highly.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To expect; guess; cogitate; reflect; ponder;
     contemplate; meditate; muse; imagine; suppose; believe.
     See {Expect}, {Guess}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thinking \Think"ing\, a.
   Having the faculty of thought; cogitative; capable of a
   regular train of ideas; as, man is a thinking being. --
   {Think"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thinking \Think"ing\, n.
   The act of thinking; mode of thinking; imagination;
   cogitation; judgment.
   [1913 Webster]
 
      I heard a bird so sing,
      Whose music, to my thinking, pleased the king. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thinking
   adj 1: endowed with the capacity to reason [syn: {intelligent},
       {reasoning(a)}, {thinking(a)}]
   n 1: the process of using your mind to consider something
      carefully; "thinking always made him frown"; "she paused
      for thought" [syn: {thinking}, {thought}, {thought
      process}, {cerebration}, {intellection}, {mentation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top