Search result for

score

S K AO1 R   
101 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -score-, *score*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
score[N] คะแนน, See also: แต้ม, Syn. amount, final tally, sum
score[N] การทำคะแนน, See also: การทำแต้ม, Syn. summation
score[N] รอยขีด, Syn. count, number, stock
score[N] โน้ตเพลง, Syn. arrangement, orchestration, transcript
score[VT] ทำแต้ม, See also: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score[VI] ทำแต้ม, See also: ทำคะแนน (ในการแข่งขัน)
score[VT] ทำให้เป็นรอย, See also: ทำรอยบาก, Syn. chalk up, gain a point, rack up
score[VT] คิดคะแนน, Syn. calculate, reckon, total
score[VI] คิดคะแนน
score up[PHRV] บันทึก, See also: ลงบัญชี, Syn. chalk up

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
score(สคอร์) n. รอยบาก,รอยขีด,รอยแผล,รอย,บาก,เส้นขีด,หมาย,รายการบัญชี,บัญชีหนี้สิน,ประเด็น,คะแนน,ยี่สิบ,เหตุผล,มูลเหตุ,การนับแต้ม,จำนวนมากมาย,กระทง,โน๊ตเพลง vt.,vi. ทำคะแนน,ทำแต้ม,ประเมินผล,ทำรอยบาก,ขีด,จดคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชีหนี้สิน,มีชัย,ตำหนิ.
scoreboardn. กระดานจดคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
fourscore(ฟอร์'สคอร์) adj. แปดสิบ,สี่คูณยี่สิบ
six scoren., adj. 120 (six times twenty)
threescore(ธรี'สคอร์) adj. 60, สามคูณยี่สิบ
underscore(อันเดอะสคอร์') vt. ขีดเส้นใต้,ยืนยัน,เน้น n. เส้นใต้,ดนตรีประกอบ, Syn. underline,emphasize

English-Thai: Nontri Dictionary
score(n) การนับแต้ม,คะแนน,หนี้,รอยบาก,เส้นขีด,ยี่สิบ
score(vt) ให้คะแนน,ทำคะแนน,นับแต้ม,ลงบัญชี,ประเมินผล,บันทึก
scoreboard(n) กระดานคะแนน,ป้ายบอกคะแนน
scorekeeper(n) คนนับแต้ม,คนจดคะแนน
fourscore(n) แปดสิบ
threescore(adj) หกสิบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
score๑. คะแนน๒. ยี่สิบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
scoredมีรอยขูดขีด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
score (n ) ยี่สิบ (ใช้ในวรรณกรรมสมัยก่อน ตัวอย่างเช่น threescore คือ หกสิบ เป็นต้น)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
4 scores and 32 bars ago,4 คะแนนและ 32 บาร์ที่ผ่านมา Yellow Submarine (1968)
"Four score and seven years ago...87 ปีก่อน... Blazing Saddles (1974)
Which puts the score at God 7, you 0.ซึ่งแปลว่าพระเจ้าได้ 7 คะแนน คุณศูนย์ Oh, God! (1977)
Let's say Larry Bird's gonna score ten points in the first quarter.เราสามารถวางตลาด บนแผงหนังสือการ์ตูนได้ Big (1988)
- How many will he score in the whole game?ขอตัวซักครู่นะครับ Big (1988)
- Yeah. One quarter is to ten points that he scores in that quarter.ส่วนราคาขายปลีก ตั้งไว้ที่ 18.95 ดอลล่าร์ Big (1988)
Big score coming from Air France. Bags of money coming in.มีเงินล็อตใหญ่จากเที่ยวบินฝรั่งเศส กระเป๋าเงินกำลังมา Goodfellas (1990)
2.5 billion women in the world and I'm trying to score with a statue.ผู้หญิงในโลกนี้มีตั้ง 2.5 พันล้านคน แล้วทำไมต้องมาตื๊อหุ่นด้วยเนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
Inspector Dixon admits there are scores of inconsistencies in the confessions.ตรวจสอบ Dixon ยอมรับมีคะแนน ของความไม่สอดคล้องกันในคำสา In the Name of the Father (1993)
Let's see how the score comes out.ลองดูว่าคะแนนออกมา The Shawshank Redemption (1994)
Well, I'll tell you how the goddamn score comes out.ดีฉันจะบอกคุณว่าคะแนนด่าออกมา The Shawshank Redemption (1994)
A score he's putting out, he wants you to look at.เชิญไปร่วมปล้น Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scoreA man's life is but three score years and ten.
scoreA show without a score.
scoreAt the beginning of a marathon race, scores of runners start, but only a few finish and just one takes the cake.
scoreEach package contains a score of cigarettes.
scoreFar from refuting the thesis that race is to blame for lower IQ score, Lynn's data actually supports it.
scoreHe is seriously competing with her in the polling score.
scoreHe passed the examination with the highest score.
scoreHe scored 85 on the exam.
scoreHe wrote the score of the opera.
scoreHis perfect score brought the class average up.
scoreHis score on the English test is quite satisfactory.
scoreHis score on the test today is twice what he got yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กุลี[CLAS] package of 20 pieces of cloth, See also: score, Example: เมื่อตัดสินใจว่าจะแต่งชุดไทย หล่อนก็ไปหาซื้อผ้านุ่งมาหลายกุลี, Thai definition: ลักษณนามบอกปริมาณของผ้า รวม 20 ผืน
คะแนน[N] mark, See also: score, point, tally, Syn. แต้ม, Example: ครูบอกว่าคะแนนที่จะได้ขึ้นอยู่กับจำนวนและคุณภาพของงานที่แต่ละคนทำ, Count unit: คะแนน, Thai definition: เครื่องหมายในการนับ, หน่วยที่ใช้ในการกำหนดค่าในการสอบหรือแข่งขัน
แต้ม[N] score, See also: mark, point, Syn. คะแนน, Example: มาร์กเกอร์คือคนนับแต้มและเดินแต้มให้ผู้เล่น, Count unit: แต้ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชนะหนึ่งแต้ม[v. exp.] (chana neung taēm) EN: score a point   FR: marquer un point
ได้เสมอ[v. exp.] (dāi samoē ) FR: égaliser ; recoller au score
ได้สิบแต้ม[v. exp.] (dāi sip taēm) EN: score ten points   FR: marquer dix points
ได้...แต้ม[v. exp.] (dai ... taēm) EN: score ... (+ nb) points   FR: marquer ... (+nb) points
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally   FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f]
คะแนนสุดท้าย[n. exp.] (khanaēn sutthāi) EN: final score   FR: score final [m]
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal   FR: marquer un but
ขีดเส้นใต้[v. exp.] (khītsen tāi) EN: underline ; underscore   FR: souligner
เครื่องหมายสัญประกาศ [n. exp.] (khreūangmāi sanyaprakāt) EN: « _ » ; underscore   FR: « _ » ; soulignement [m]
กลอย[n.] (kløi) EN: Wild yam ; Dioscorea hispida   

CMU English Pronouncing Dictionary
SCORE S K AO1 R
SCORER S K AO1 R ER0
SCORES S K AO1 R Z
SCORED S K AO1 R D
SCORERS S K AO1 R ER0 Z
SCORECARD S K AO1 R K AA2 R D
SCORELESS S K AO1 R L AH0 S
SCORECARDS S K AO1 R K AA2 R D Z
SCOREBOARD S K AO1 R B AO2 R D
SCOREKEEPER S K AO1 R K IY2 P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
score (v) skˈɔːr (s k oo1 r)
scored (v) skˈɔːd (s k oo1 d)
scorer (n) skˈɔːrər (s k oo1 r @ r)
scores (v) skˈɔːz (s k oo1 z)
scorers (n) skˈɔːrəz (s k oo1 r @ z)
scorebook (n) skˈɔːbuk (s k oo1 b u k)
scorecard (n) skˈɔːkaːd (s k oo1 k aa d)
scoreboard (n) skˈɔːbɔːd (s k oo1 b oo d)
scorebooks (n) skˈɔːbuks (s k oo1 b u k s)
scorecards (n) skˈɔːkaːdz (s k oo1 k aa d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比分[bǐ fēn, ㄅㄧˇ ㄈㄣ, ] score, #2,228 [Add to Longdo]
取胜[qǔ shèng, ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ, / ] score a victory, #7,230 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(die Menge von) zwanzig | zwanzig Leute | siebzig Jahrescore | a score of people | three score and ten years [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
アンダースコア[, anda-sukoa] (n) underscore [Add to Longdo]
ウォーターヤム[, uo-ta-yamu] (n) (obsc) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata); winged yam; purple yam [Add to Longdo]
ウベ[, ube] (n) (See 大薯) water yam (Dioscorea alata) (fil [Add to Longdo]
スコア[, sukoa] (n) score; (P) [Add to Longdo]
スコアカード[, sukoaka-do] (n) scorecard [Add to Longdo]
スコアブック[, sukoabukku] (n) scorebook [Add to Longdo]
スコアボード[, sukoabo-do] (n) scoreboard; (P) [Add to Longdo]
スコアラー[, sukoara-] (n) scorer [Add to Longdo]
スコアレスドロー[, sukoaresudoro-] (n) scoreless draw [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アンダースコア[あんだーすこあ, anda-sukoa] underscore, underline [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Score \Score\, v. i.
   1. To keep the score in a game; to act as scorer.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. To make or count a point or points, as in a game; to
    tally.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   3. To run up a score, or account of dues.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. To succeed in finding a partner for sexual intercourse; to
    make a sexual conquest. [slang]
    [PJC]
 
   5. To purchase drugs illegally. [slang]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Score \Score\ (sk[=o]r), v. t. [imp. & p. p. {Scored}
   (sk[=o]rd); p. pr. & vb. n. {Scoring}.]
   1. To mark with lines, scratches, or notches; to cut notches
    or furrows in; to notch; to scratch; to furrow; as, to
    score timber for hewing; to score the back with a lash.
    [1913 Webster]
 
       Let us score their backs.       --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A briar in that tangled wilderness
       Had scored her white right hand.   --M. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   2. Especially, to mark with significant lines or notches, for
    indicating or keeping account of something; as, to score a
    tally.
    [1913 Webster]
 
   3. To mark or signify by lines or notches; to keep record or
    account of; to set down; to record; to charge.
    [1913 Webster]
 
       Madam, I know when,
       Instead of five, you scored me ten.  --Swift.
    [1913 Webster]
 
       Nor need I tallies thy dear love to score. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To engrave, as upon a shield. [R.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   5. To make a score of, as points, runs, etc., in a game.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) To write down in proper order and arrangement; as,
    to score an overture for an orchestra. See {Score}, n., 9.
    [1913 Webster]
 
   7. (Geol.) To mark with parallel lines or scratches; as, the
    rocks of New England and the Western States were scored in
    the drift epoch.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Score \Score\ (sk[=o]r), n. [AS. scor twenty, fr. sceran,
   scieran, to shear, cut, divide; or rather the kindred Icel.
   skor incision, twenty, akin to Dan. skure a notch, Sw.
   sk[*a]ra. See {Shear}.]
   1. A notch or incision; especially, one that is made as a
    tally mark; hence, a mark, or line, made for the purpose
    of account.
    [1913 Webster]
 
       Whereas, before, our forefathers had no other books
       but the score and the tally, thou hast caused
       printing to be used.         --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An account or reckoning; account of dues; bill; hence,
    indebtedness.
    [1913 Webster]
 
       He parted well, and paid his score.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Account; reason; motive; sake; behalf.
    [1913 Webster]
 
       But left the trade, as many more
       Have lately done on the same score.  --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
       You act your kindness in Cydaria's score. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. The number twenty, as being marked off by a special score
    or tally; hence, in pl., a large number.
    [1913 Webster]
 
       Amongst three or four score hogsheads. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       At length the queen took upon herself to grant
       patents of monopoly by scores.    --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. A distance of twenty yards; -- a term used in ancient
    archery and gunnery. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   6. A weight of twenty pounds. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   7. The number of points gained by the contestants, or either
    of them, in any game, as in cards or cricket.
    [1913 Webster]
 
   8. A line drawn; a groove or furrow.
    [1913 Webster]
 
   9. (Mus.) The original and entire draught, or its transcript,
    of a composition, with the parts for all the different
    instruments or voices written on staves one above another,
    so that they can be read at a glance; -- so called from
    the bar, which, in its early use, was drawn through all
    the parts. --Moore (Encyc. of Music).
    [1913 Webster]
 
   10. the grade received on an examination, such as those given
     in school or as a qualifying examination for a job or
     admission to school; -- it may be expressed as a
     percentage of answers which are correct, or as a number
     or letter; as, a score of 98 in a civil service exam.
     [PJC]
 
   {In score} (Mus.), having all the parts arranged and placed
    in juxtaposition. --Smart.
 
   {To quit scores}, to settle or balance accounts; to render an
    equivalent; to make compensation.
    [1913 Webster]
 
       Does not the earth quit scores with all the elements
       in the noble fruits that issue from it? --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 score
   n 1: a number or letter indicating quality (especially of a
      student's performance); "she made good marks in algebra";
      "grade A milk"; "what was your score on your homework?"
      [syn: {mark}, {grade}, {score}]
   2: a written form of a musical composition; parts for different
     instruments appear on separate staves on large pages; "he
     studied the score of the sonata" [syn: {score}, {musical
     score}]
   3: a number that expresses the accomplishment of a team or an
     individual in a game or contest; "the score was 7 to 0"
   4: a set of twenty members; "a score were sent out but only one
     returned"
   5: grounds; "don't do it on my account"; "the paper was rejected
     on account of its length"; "he tried to blame the victim but
     his success on that score was doubtful" [syn: {score},
     {account}]
   6: the facts about an actual situation; "he didn't know the
     score"
   7: an amount due (as at a restaurant or bar); "add it to my
     score and I'll settle later"
   8: a slight surface cut (especially a notch that is made to keep
     a tally) [syn: {score}, {scotch}]
   9: a resentment strong enough to justify retaliation; "holding a
     grudge"; "settling a score" [syn: {grudge}, {score},
     {grievance}]
   10: the act of scoring in a game or sport; "the winning score
     came with less than a minute left to play"
   11: a seduction culminating in sexual intercourse; "calling his
     seduction of the girl a `score' was a typical example of
     male slang" [syn: {sexual conquest}, {score}]
   v 1: gain points in a game; "The home team scored many times";
      "He hit a home run"; "He hit .300 in the past season" [syn:
      {score}, {hit}, {tally}, {rack up}]
   2: make small marks into the surface of; "score the clay before
     firing it" [syn: {score}, {nock}, {mark}]
   3: make underscoring marks [syn: {score}, {mark}]
   4: write a musical score for
   5: induce to have sex; "Harry finally seduced Sally"; "Did you
     score last night?"; "Harry made Sally" [syn: {seduce},
     {score}, {make}]
   6: get a certain number or letter indicating quality or
     performance; "She scored high on the SAT"; "He scored a 200"
   7: assign a grade or rank to, according to one's evaluation;
     "grade tests"; "score the SAT essays"; "mark homework" [syn:
     {grade}, {score}, {mark}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 score /skɔʀ/ 
  point

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top