ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nourishment

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nourishment-, *nourishment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nourishment(n) อาหารที่บำรุงร่างกาย, Syn. eatables, foodstuff

English-Thai: Nontri Dictionary
nourishment(n) อาหาร, เครื่องบำรุงร่างกาย, การบำรุงกำลัง, การหล่อเลี้ยง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It can take no nourishment from what it ingests.มันไม่ต้องรับอาหารเข้าร่างกายเลย Day of the Dead (1985)
This is the nourishment each soul requires to go from acorn to oak.นี่คือการหล่อเลี้ยง ทุกวิญญาณจำเป็นต้องมาจากผลโอ๊กสู่ต้นโอ๊ก Sunday (2008)
It is nourishment that everyone can digest.มันมีสารอาหารที่กระเพาะทุกคนย่อยได้ The Hangover Part II (2011)
These four walls once housed an intellectual salon where the mind received nourishment as well as the stomach.4ด้านผนังห้องนี้ เคยมีแต่ผู้มีปัญญาอยู่ ทำให้ประเทืองปัญญา แล้วก็อิ่มท้องด้วย The Isolation Permutation (2011)
Your kind doesn't get any real nourishment from a rat.นายจะไม่ได้รับ สารอาหารอะไรเลยจากหนู Get Outta My Dreams, Get Into My Mouth (2013)
If the Tao Tei ever had that much nourishment no corner of the world would be safe.หากเทาเทียมีอาหารสมบูรณ์ขนาดนั้น ไม่มีมุมไหนของโลกจะปลอดภัย The Great Wall (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nourishmentThe principal cause of death in refugee camps is the lack of nourishment.
nourishmentWhat with overwork and lack of nourishment, he became very ill.
nourishmentWhat with overwork and lack of nourishment, he become very ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [ m ]
หล่อเลี้ยง[lølīeng] (v) EN: provide nourishment ; nourish ; feed
โภชนา[phōtchanā = phōchanā] (n) EN: food ; nourishment ; meal ; dishes

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
nourishment

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nourishment

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养品[yíng yǎng pǐn, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄆㄧㄣˇ,    /   ] nourishment #36,281 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養(P);営養[えいよう, eiyou] (n, adj-no) nutrition; nourishment; (P) #5,777 [Add to Longdo]
ナリッシュメント[narisshumento] (n) nourishment [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n, adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]
栄養分[えいようぶん, eiyoubun] (n) nutriment; nutritious substance; nourishment [Add to Longdo]
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp, v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic) [Add to Longdo]
滋味[じみ, jimi] (n) nutriment; wholesome; savoriness; savouriness; rich food; nourishment [Add to Longdo]
滋養[じよう, jiyou] (n, adj-no) nourishment; (P) [Add to Longdo]
養い[やしない, yashinai] (n) (See 養う) nutrition; nourishment; nurture; bringing up; rearing [Add to Longdo]
養分[ようぶん, youbun] (n) nourishment; nutrient [Add to Longdo]
嗜好品[しこうひん, shikouhin] (n) luxury grocery item; something consumed for taste or stimulant effect rather than nourishment (e.g. alcohol, tobacco, coffee); indulgence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nourishment \Nour"ish*ment\, n. [Cf. OF. norrissement.]
   [1913 Webster]
   1. The act of nourishing, or the state of being nourished;
    nutrition.
    [1913 Webster]
 
   2. That which serves to nourish; nutriment; food.
    [1913 Webster]
 
       Learn to seek the nourishment of their souls.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nourishment
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   2: the act of nourishing; "her nourishment of the orphans saved
     many lives"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top