ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nutrition

N UW0 T R IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nutrition-, *nutrition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
nutrition factคุณค่าทางโภชนาการ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nutrition(n) โภชนาการ, Syn. diet, nourishment
nutritional(adj) ทางอาหาร, See also: เกี่ยวกับอาหาร, Syn. nutritive
nutritionist(n) นักโภชนาการ
nutritionally(adv) ทางอาหาร, See also: ด้านอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nutrition(นิวทริช'เช ิน) n. การบำรุงเลี้ยง, การให้อาหาร, อาหาร, โภชนาการ, โภชนาวิทยา., See also: nutritionary adj.
nutritionist(-ทริช'เชินนิสทฺ) n. นักโภชนาการ
malnutrition(แมลนิวทริช'เชิน) n. การขาดแคลนโภชนาการ, ภาวะการขาดแคลนอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
nutrition(n) อาหาร, เครื่องบำรุงร่างกาย, โภชนาการ
malnutrition(n) การขาดแคลนอาหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nutrition, clinicalโภชนศาสตร์คลินิก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, communityโภชนศาสตร์ชุมชน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, enteral; feeding, enteralการให้อาหารเข้าทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition, parenteral; feeding, parenteralการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutrition; threpsis๑. โภชนาการ๒. โภชนศาสตร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional dropsy; dropsy, famine; edema, alimentary; edema, famine; edema, hunger; edema, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, alimentary; oedema, famine; oedema, hungerบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional scienceวิทยาศาสตร์โภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional statusภาวะโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nutritional statusภาวะโภชนาการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Nutritionโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition assessmentการประเมินภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition disordersโภชนาการผิดปกติ [TU Subject Heading]
Nutrition extension workงานส่งเสริมโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition policyนโยบายโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutrition surveysการสำรวจภาวะโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritional aspectsแง่โภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritional requirementsความต้องการสารอาหาร [TU Subject Heading]
Nutritional statusสภาพโภชนาการ [TU Subject Heading]
Nutritionistsนักโภชนาการ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're these weird Swedish nutrition bars.มันเป็นสารอาหารอัดแท่งของสวีเดน Mean Girls (2004)
They're these weird nutrition bars my mom uses to lose weight.เป็นสารอาหารอัดแท่ง แม่ฉันไว้ใช้ลดน้ำหนัก Mean Girls (2004)
She'll need better nutrition nowตอนนี้ต้องบำรุงเขาหน่อยนะ Saving Face (2004)
Nutrition like white meat from fish or egg yolkสารอาหารอย่าง เนื้อปลา หรือ ไข่ Grave of the Fireflys (2005)
Very little of it left, of course, because all these pipes supply the nutrition to the little prawn eggs.ง่ายมาก แค่เอามันออกมา แน่นอนเพราะท่อเหล่านี้ นำอาหารไปยัง ไข่กุ้งน้อย. District 9 (2009)
There we go. Okay, no more nutrition to the guy.นั้นไงที่มันไป โอเค สารอาหาร ไปสู่หนุ่มน้อย District 9 (2009)
Nutrition is abysmal at this school.โภชนาการเป็นสิ่งที่โรงเรียนนี้ต้องการ The Substitute (2010)
Perhaps it was your poor nutrition or just your genetic inferiority.อาจจะเพราะเรื่องธาตุอาหาร หรือเป็นเรื่อง ความบกพร่องของพันธุกรรม แต่ช่างมันเถอะ Afterbirth (2011)
The cafeteria is called the Nutrition Center.โรงอาหารก็เรียกซะหรูว่า ศูนย์โภชนาการ The Perks of Being a Wallflower (2012)
You struggled in early childhood nutrition in graduate school.คุณเกือบตกวิชา โภชนาการเด็กอ่อน ตอนคุณเรียนปริญญาตรี The Bump in the Road (2012)
I kind of try to stick to a nutrition and workout schedule.ผมกำลังอยู่ในช่วงควบคุมเรื่องอาหารและการออกกำลัง Heartache (2012)
You know, I read that it takes all of the nutrition out of our food.ฉันอ่านเจอว่า ไอ้เครื่องนี่ทำให้คุณค่าอาหารหายหมดเลย American Hustle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nutritionGood nutrition is vital for an infant's growth.
nutritionShe is careful about her child's nutrition.
nutritionThe vitamin pill contains abundant nutrition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขาดสารอาหาร(v) nutrition deficiency, Example: จากการสำรวจช่วงที่เศรษฐกิจปกติพบว่า มีเด็กที่ขาดสารอาหารสูงถึง 57%, Thai Definition: รับประทาน หรือได้รับสารอาหารไม่ครบตามที่ร่างกายต้องการ
โภชนาการ(n) nutrition, See also: dietetics, Example: เด็กที่มีน้ำหนักลดอย่างรวดเร็ว แสดงว่าสุขภาพและโภชนาการไม่ดี, Thai Definition: ความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
อาหารการกิน(n) food, See also: nutrition, diet, nutriment, nourishment, Syn. อาหาร, ของกิน, Example: พวกที่อยู่ในเมืองมีสภาพร่างกายแตกต่างจากพวกชาวนา เพราะอาหารการกินแตกต่างกัน, Count Unit: ชนิด, อย่าง
โภชนา(n) nutrition, Syn. อาหาร, ข้าวปลาอาหาร
โภชนากร(n) nutritionist, Syn. นักโภชนาการ, Example: แม่ของฉันเป็นโภชนากรประจำอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความรู้เรื่องโภชนาการแล้วสามารถให้ความรู้ และคำแนะนำในเรื่องอาหารแก่บุคคลอื่นต่อไปได้
นักโภชนาการ(n) nutritionist, Syn. โภชนากร, Example: เมื่อพูดถึงสังกะสีนักโภชนาการจะนึกถึงแร่ธาตุที่เป็นสารอาหารอย่างหนึ่งที่จำเป็นต่อร่างกาย, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องอาหารตามหลักวิทยาศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
การขาดอาหาร[kān khāt āhān] (n) EN: malnutrition  FR: malnutrition [ f ]
โภชนาการ[phōtchanākān] (n) EN: nutrition ; dietetics  FR: nutrition [ f ]
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ[phūchīochān dān phōtchanākān] (n, exp) EN: nutrition expert  FR: nutritionniste [ m ] ; diététicien [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NUTRITION N UW0 T R IH1 SH AH0 N
NUTRITIONAL N UW0 T R IH1 SH AH0 N AH0 L
NUTRITIONIST N UW0 T R IH1 SH AH0 N IH0 S T
NUTRITIONALLY N UW0 T R IH1 SH AH0 N AH0 L IY0
NUTRITIONALLY N UW0 T R IH1 SH N AH0 L IY0
NUTRITIONISTS N UW0 T R IH1 SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nutrition (n) njˈuːtrˈɪʃən (n y uu1 t r i1 sh @ n)
nutritional (j) njˈuːtrˈɪʃənl (n y uu1 t r i1 sh @ n l)
nutritionally (a) njˈuːtrˈɪʃənəliː (n y uu1 t r i1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
营养[yíng yǎng, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ, / ] nutrition; nourishment, #2,451 [Add to Longdo]
营养价值[yíng yǎng jià zhí, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄚˋ ㄓˊ, / ] nutritional value [Add to Longdo]
营养学[yíng yǎng xué, ㄧㄥˊ ㄧㄤˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] nutrition [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ernährungsfachmann { m }nutrition expert [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
栄養(P);営養[えいよう, eiyou] (n, adj-no) nutrition; nourishment; (P) [Add to Longdo]
栄養ドリンク[えいようドリンク, eiyou dorinku] (n) energy drink; nutritional supplement drink; vitamin drink [Add to Longdo]
栄養価[えいようか, eiyouka] (n) nutritional value; food value [Add to Longdo]
栄養過多[えいようかた, eiyoukata] (n) overnutrition; excessive nutritional intake [Add to Longdo]
栄養学[えいようがく, eiyougaku] (n) dietetics; nutritional science; (P) [Add to Longdo]
栄養士[えいようし, eiyoushi] (n) nutritionist; (P) [Add to Longdo]
栄養失調[えいようしっちょう, eiyoushicchou] (n, adj-no) malnutrition; (P) [Add to Longdo]
栄養短[えいようたん, eiyoutan] (n) Junior College of Nutrition [Add to Longdo]
栄養不足[えいようぶそく, eiyoubusoku] (n, adj-no) malnutrition [Add to Longdo]
栄養不良[えいようふりょう, eiyoufuryou] (n, adj-no) malnutrition; malnourishment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nutrition \Nu*tri"tion\, n. [Cf. F. nutrition. See
   {Nutritious}.]
   1. (Physiol.) In the broadest sense, a process or series of
    processes by which a living organism as a whole (or its
    component parts or organs) is maintained in its normal
    condition of life and growth.
    [1913 Webster]
 
   Note: In this wide sense it comprehends digestion,
      absorption, circulation, assimilation, etc., in fact
      all of the steps by which the nutritive matter of the
      food is fitted for incorporation with the different
      tissues, and the changes which it undergoes after its
      assimilation, prior to its excretion. See {Metabolism}.
      [1913 Webster]
 
   2. (Physiol.) In a more limited sense, the process by which
    the living tissues take up, from the blood, matters
    necessary either for their repair or for the performance
    of their healthy functions.
    [1913 Webster]
 
   3. That which nourishes; nutriment.
    [1913 Webster]
 
       Fixed like a plant, on his peculiar spot,
       To draw nutrition, propagate, and rot. --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nutrition
   n 1: (physiology) the organic process of nourishing or being
      nourished; the processes by which an organism assimilates
      food and uses it for growth and maintenance
   2: a source of materials to nourish the body [syn: {nutriment},
     {nourishment}, {nutrition}, {sustenance}, {aliment},
     {alimentation}, {victuals}]
   3: the scientific study of food and drink (especially in humans)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top