Search result for

yeast

(54 entries)
(0.0681 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -yeast-, *yeast*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
yeast    [N] การเตรียมการอบ, See also: การเตรียมการย่าง
yeast    [N] เชื้อราเซลล์เดียวซี่งสืบพันธุ์ด้วยวิธีแตกหน่อ
yeast    [N] ส่าเหล้า, See also: ยีสต์, ส่าเหล้า, เชื้อเหล้า, เชื้อหมัก
yeast    [N] ฟอง
yeast    [VI] หมัก, See also: ทำให้เกิดการหมักหรือการบูด
yeasty    [ADJ] เกี่ยวกับยีสต์
yeasty    [ADJ] ทำให้เกิดกระบวนการหมัก
yeasty    [ADJ] ปกคลุมไปด้วยฟอง
yeasty    [ADJ] กระสับกระส่าย, See also: กระวนกระวาย, หงุดหงิด
yeasty    [ADJ] ซึ่งมีพลัง, See also: ซึ่งมีกำลังวังชา

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Yeast เชื้อยีสต์ [TU Subject Heading]
yeastยีสต์, ส่า, โพรทิสต์เซลล์เดียวพวกเห็ดรา ใช้ในอุตสาหกรรมทำแอลกอฮอล์ เพราะยีสต์สามารถเปลี่ยนน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ได้โดยการหมัก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Yeast fungi ยีสต์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
yeastBread is made from flour, water, and often yeast.
yeastBread is made from flour, water and yeast.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
yeast(ยีสทฺ) n. เชื้อยีสต์ซึ่งเป็นราเซลล์เดียวและมักกลม,เชื้อฟู,เชื้อหมัก,ส่าเหล้า,เชื้อเหล้า vi. เกิดกระบวนการหมักฟู,ปกคลุมไปด้วยฟอง
yeasty(ยีส'ที) adj. ประกอบด้วยหรือคล้ายยีสต์,เป็นฟอง,อยู่ในวัยหนุ่มสาว,ร่าเริง,งอกงาม,ไร้แก่นสาร,ผิวเผิน,ไม่สงบ, See also: yeastily adv. yeastiness n.
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์

English-Thai: Nontri Dictionary
yeast(n) เชื้อหมัก,ยีสต์,ส่าเหล้า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยีสต์    [N] yeast, Syn. ส่า, ส่าเหล้า, Example: เราใช้เทคโนโลยีการหมักในการผลิตสินค้าต่างๆ ที่เป็นจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์สำหรับทำขนมปัง, Thai definition: เชื้อจากการหมัก, Notes: (อังกฤษ)
แป้งเหล้า [N] flour for fermentation, See also: yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
แป้งข้าวหมาก [N] yeast, Syn. แป้งข้าวหมัก, Example: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
แป้งข้าวหมาก [N] yeast, Syn. แป้งข้าวหมัก, Example: คนสมัยก่อนใช้แป้งข้าวหมากผสมให้ขนมฟูขึ้น, Count unit: ก้อน, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำข้าวหมาก
แป้งเหล้า [N] yeast, Syn. แป้งหมัก, แป้งข้าวหมัก, Example: ขนมนี้ฟูมากเกินไป คราวหน้าต้องลดแป้งเหล้าลง, Thai definition: แป้งที่เป็นเชื้อสำหรับทำเหล้า
ส่า    [N] yeast, Syn. ยีสต์, Example: เรารู้จักส่าหมักสุราซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งที่นำมาใช้ประโยชน์ตั้งแต่โบราณกาล, Thai definition: สิ่งที่เป็นเชื้อ ทำให้ปรากฏเป็นฟอง รา หรือเม็ดผื่นเป็นต้นแก่สิ่งอื่นบางลักษณะ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
เชื้อหมัก[n.] (cheūamak) EN: yeast   FR: levure [f]
แป้งฟู[n. exp.] (paēng fū) EN: yeast powder ; baking powder   FR: ferment [m]
ส่า[n.] (sā) EN: yeast ; mushroom spores   FR: levure [f]
ยีสต์ = ยีสท์[n.] (yīt) EN: yeast   FR: levure [f]
ยีสต์ธรรมชาติ[n. exp.] (yīt thammachāt) EN: natural yeast   FR: levure naturelle [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
YEAST    Y IY1 S T
YEASTS    Y IY1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
yeast    (n) (y ii1 s t)
yeasty    (j) (y ii1 s t ii)
yeastier    (j) (y ii1 s t i@ r)
yeastiest    (j) (y ii1 s t i i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hefe {f}; Backhefe {f}; Germ {m} [Ös.] | Hefen {pl}yeast | yeasts [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もと, moto] (n) (See 酒母,元・もと・1) yeast mash [Add to Longdo]
イースト[, i-suto] (n) (1) east; (2) yeast; (P) [Add to Longdo]
イースト菌[イーストきん, i-suto kin] (n) yeast cell [Add to Longdo]
カンジダ膣炎[カンジダちつえん, kanjida chitsuen] (n) candidal vaginitis; vaginal yeast infection [Add to Longdo]
クイックブレッド[, kuikkubureddo] (n) quick bread; bread made with baking powder instead of yeast [Add to Longdo]
ドライイースト[, doraii-suto] (n) dry yeast [Add to Longdo]
パン種[パンだね, pan dane] (n) leavening agent (e.g. yeast) [Add to Longdo]
ベジマイト[, bejimaito] (n) Vegemite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
マーマイト[, ma-maito] (n) Marmite (food paste made from yeast extract) [Add to Longdo]
酵母[こうぼ, koubo] (n) yeast; leaven; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, ] yeast [Add to Longdo]
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] yeast; leavening; fermentation; Taiwan pr. xiao4 [Add to Longdo]
酵母菌[jiào mǔ jūn, ㄐㄧㄠˋ ㄇㄨˇ ㄐㄩㄣ, ] yeast; mould; mold [Add to Longdo]
[qū, ㄑㄩ, ] yeast; Aspergillus (includes many common molds); surname Qu; now sometimes written 曲 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Yeast \Yeast\, n. [OE. [yogh]eest, [yogh]est, AS. gist; akin to
   D. gest, gist, G. gischt, g[aum]scht, OHG. jesan, jerian, to
   ferment, G. gischen, g[aum]schen, g[aum]hren, Gr. ? boiled,
   zei^n to boil, Skr. yas. [root]111.]
   [1913 Webster]
   1. The foam, or troth (top yeast), or the sediment (bottom
    yeast), of beer or other in fermentation, which contains
    the yeast plant or its spores, and under certain
    conditions produces fermentation in saccharine or
    farinaceous substances; a preparation used for raising
    dough for bread or cakes, and making it light and puffy;
    barm; ferment.
    [1913 Webster]
 
   2. Spume, or foam, of water.
    [1913 Webster]
 
       They melt thy yeast of waves, which mar
       Alike the Armada's pride, or spoils of Trafalgar.
                          --Byron.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]
 
   {Yeast cake}, a mealy cake impregnated with the live germs of
    the yeast plant, and used as a conveniently transportable
    substitute for yeast.
 
   {Yeast plant} (Bot.), the vegetable organism, or fungus, of
    which beer yeast consists. The yeast plant is composed of
    simple cells, or granules, about one three-thousandth of
    an inch in diameter, often united into filaments which
    reproduce by budding, and under certain circumstances by
    the formation of spores. The name is extended to other
    ferments of the same genus. See {Saccharomyces}.
 
   {Yeast powder}, a baling powder, -- used instead of yeast in
    leavening bread.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 yeast
   n 1: a commercial leavening agent containing yeast cells; used
      to raise the dough in making bread and for fermenting beer
      or whiskey [syn: {yeast}, {barm}]
   2: any of various single-celled fungi that reproduce asexually
     by budding or division

Are you satisfied with the result?

Go to Top