Search result for

debate

(95 entries)
(0.061 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -debate-, *debate*
Possible hiragana form: でばて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
debate[N] การโต้วาที, See also: การอภิปราย, การโต้แย้ง, การถกเถียง, Syn. argument, contention, controversy, discussion, dispute, disputation
debate[N] การพิจารณา, See also: การใช้ดุลยพินิจ, การไตร่ตรอง, การใคร่ครวญ, การวินิจฉัย, Syn. cogitation, consideration, deliberation, meditation, reflection
debate[VT] โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate[VI] โต้แย้ง, See also: ถกเถียง, โต้เถียง, อภิปราย, ขัดแย้ง, Syn. argue, discuss, dispute
debate[VT] พิจารณา, See also: ใช้ดุลยพินิจ, ศึกษา, ใคร่ครวญ, ไตร่ตรอง, Syn. consider, deliberate upon, moot, turn over
debater[N] ผู้อภิปราย, See also: ผู้โต้แย้ง, Syn. arguer, talker
debate in[PHRV] สงสัยในเรื่อง, See also: คิดเกี่ยวกับ
debate on[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate upon[PHRV] อภิปรายในเรื่อง, See also: พุดคุยในเรื่อง...อย่างเป็นทางการ, Syn. debate about
debate with[PHRV] อภิปรายกับ, Syn. debate about

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
debate(ดิเบท') {debated,debating,debates} vt.,n. (การ) ถกเถียง,อภิปราย,พิจารณา,ชิงชัย,ต่อสู้, Syn. argue

English-Thai: Nontri Dictionary
debate(n) การถกเถียง,การอภิปราย,การโต้แย้ง,การโต้วาที
debate(vt) ถกเถียง,โต้แย้ง,ต่อต้าน,ชิงชัย,โต้วาที,อภิปราย
debater(n) ผู้ถกเถียง,ผู้อภิปราย,ผู้โต้วาที

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
debateการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Debate on the Addressการอภิปรายเกี่ยวกับพระราชดำรัส (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, adjournment of theการเลื่อนการอภิปราย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
debate, generalการเปิดอภิปรายทั่วไป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debateการโต้วาที [การแพทย์]
Debate poetryกวีนิพนธ์โต้ตอบ [TU Subject Heading]
Debate poetry, Thaiกวีนิพนธ์โต้ตอบไทย [TU Subject Heading]
Debates and debatingโต้วาทีและการโต้วาที [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Um, well, today there was a rousing debateอืม ดี วันนี้มีการโต้เถียงที่น่าเร้าใจเกิดขึ้น Pret-a-Poor-J (2008)
hmmm, a matter of debate that is.อืม ถ้าเรื่องนี้ล่ะต้องถกกันยาว Ambush (2008)
There ain't much room for debate, Kelly.เกียงไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอก Episode #1.5 (2008)
Fancy prep schools that teach you how to debate and chess and fencing.หมากรุกแล้วก็ฟันดาบ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I'm not gonna stand here and debate your loveliness.ฉันจะไม่ทนญืนตรงนี้เพื่อ ถกกับคุณเรื่องนี้ Passengers (2008)
If you're referring to your TV debate with Jack Kennedy in 1960.ท่านคงหมายถึงการโต้วาทีทางโทรทัศน์\ ระหว่างแจ็ค แคนาดี้ ในปี 1960 Frost/Nixon (2008)
I'm better suited to a life of thought, debate, intellectual discipline.ผมเหมาะกับชีวิตที่ใช้ความคิด การถกเถียง และความมีระเบียบวินัยทางปัญญา Frost/Nixon (2008)
Look, we can sit here and debate what Mahone is or is not gonna do for the rest of the day, we cannot break him out of a police station.นี่ เราจะนั่งนี่ แล้วเถียงกันว่ามาโฮนจะทำหรือไม่ทำอะไร แต่ความจริง คือเราไม่สามารถเอาเขาออกมาได้ Blow Out (2008)
You're the head cheerleader... and I'm the captain of the debate team.You're the head cheerleader... and I'm the captain of the debate team. I Love You, Beth Cooper (2009)
I'm not going to debate this with you.ผมจะไม่เถียงกับคุณแล้ว Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
I'm not here to debate them.ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อโต้วาทีนะ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
We did not come here to debate this with you!พวกเราไม่ได้มาที่นี่ เพื่อจะถกเถี่ยงเรื่องนี่กับคุณ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
debateAffirmative action and busing are debated topics.
debateAfter much debate, we decided to spend our holidays in Spain.
debateDebate about what measures to take.
debateDebate is an academic game between the affirmative and the negative.
debateDeclare your position in a debate.
debateDid you listen in to the Parliamentary debate?
debateHe debated on the problem with his parents.
debateHe participated in the debate.
debateHow about holding a debate on women's rights?
debateI beat him completely in the debate.
debateI debated for hours with my friends on the subject.
debateI debated whether to ask her about it or not.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถกปัญหา[V] discuss, See also: debate, dispute, argue, Syn. ถกเถียง, Example: ผู้สัมนากำลังถกปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญในการสัมนา, Thai definition: ยกประเด็นขึ้นมาพิจารณา
อภิปราย[V] debate, See also: discuss, contend, Example: ถ้าครูห้ามเด็กคุยในห้องเรียน เด็กก็เลยไม่ตอบคำถามไม่อภิปรายในห้องเรียน, Thai definition: พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
ปะทะคารม[V] debate, See also: dispute, quarrel, squabble, argue, Syn. โต้เถียง, โต้คารม, เถียง, Example: เขามีเรื่องระหองระแหงและเคยปะทะคารมกับหัวหน้ามาตลอด
เถียง[V] dispute, See also: debate, argue, wrangle, discuss, Syn. แย้ง, โต้แย้ง, ถกเถียง, โต้เถียง, Example: ที่ประชุมยังคงเถียงกันอยู่ว่าโครงการนี้จะมีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหน
ผู้อภิปราย[N] debater, Example: การอภิปรายเรื่องภาวะเศรษฐกิจไทยมีผู้อภิปราย 5 คน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่พูดชี้แจงแสดงความคิดเห็น, Notes: (สันสกฤต)
วิภาษ[V] argue, See also: debate, retort, dispute, Syn. พูดแตกต่าง, พูดแย้ง, พูดโต้, Notes: (สันสกฤต)
ต่อล้อต่อเถียง[V] haggle, See also: debate, controvert, argue against, keep arguing, argue back and forth, argue, talk back, d, Syn. โต้เถียง, ทุ่มเถียง, เถียง, Ant. สงบปากสงบคำ, Example: หลังจากที่เขาไม่สามารถหาเหตุผลมาอธิบายได้ เขาจึงพูดว่า ผมไม่อยากต่อล้อต่อเถียงกับผู้หญิง, Thai definition: โต้เถียงกันไปมาไม่หยุดหย่อน
โต้เถียง[V] argue, See also: debate, dispute, Example: ผมเป็นคนค่อนข้างดื้อเอาการอยู่ ถึงแม้จะมีนิสัยค่อนข้างสงบ ไม่ชอบโต้เถียงกับใคร แต่ผมก็ถือว่าเรื่องนี้ค่อนข้างสำคัญ, Thai definition: เถียงกันไปมา
โต้วาที[N] debate, Syn. การโต้วาที, Example: โต้วาทีนัดนั้นสนุกมาก, Count unit: นัด, ครั้ง, Thai definition: แสดงคารมโดยมีฝ่ายเสนอและฝ่ายค้าน ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ถก[V] discuss, See also: debate, argue, dispute, Example: เรื่องนี้ผมอยากเอามาถกกันดู ดูว่ามันจะกลายเป็นภาษาสำหรับอนาคตของเราจริงหรือ, Thai definition: ยกขึ้นมาพิจารณากันด้วยเหตุผล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อภิปราย[v.] (aphiprāi) EN: debate ; discuss ; contend ; discuss ; talk over ; argue   FR: débattre ; discuter ; délibérer
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
การอภิปรายไม่ไว้วางใจ[n. exp.] (kān aphiprāi mai waiwāngjai) EN: debate of no-confidence ; censure debate   
การเลื่อนการอภิปราย[n. exp.] (kān leūoen kān aphiprāi) EN: adjournment of the debate   
การโต้เถียง[n.] (kān tōthīeng) EN: controversy ; dispute ; disputation ; debate ; argument ; discussion ; exchange   FR: discussion [f]
การโต้วาที[n.] (kān tōwāthī) EN: debate   FR: débat [m]
ปะทะคารม[v. exp.] (patha khārom) EN: debate ; dispute ; quarrel ; squabble ; argue ; cross verbal swords   
ปิดอภิปราย[v. exp.] (pit aphiprāi) EN: close a debate   FR: clore un débat ; terminer un débat
เถียง[v.] (thīeng) EN: dispute ; debate ; argue ; wrangle ; discuss ; contradict ; talk back   FR: contester ; objecter ; répliquer ; discuter ; débattre
โต้เถียง[v.] (tōthīeng) EN: argue ; debate ; dispute   FR: polémiquer ; batailler ; disputer (vx - litt.)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEBATE    D AH0 B EY1 T
DEBATED    D AH0 B EY1 T AH0 D
DEBATER    D AH0 B EY1 T ER0
DEBATES    D AH0 B EY1 T S
DEBATE'S    D AH0 B EY1 T S
DEBATERS    D AH0 B EY1 T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
debate    (v) (d i1 b ei1 t)
debated    (v) (d i1 b ei1 t i d)
debater    (n) (d i1 b ei1 t @ r)
debates    (v) (d i1 b ei1 t s)
debaters    (n) (d i1 b ei1 t @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Debatte {f}; Wortstreit {m}; Diskussion {f}; Auseinandersetzung {f} | Debatten {pl}debate | debates [Add to Longdo]
Grundsatzdiskussion {f}debate on principles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ディベート[, deibe-to] (n) debate; (P) [Add to Longdo]
一事不再議[いちじふさいぎ, ichijifusaigi] (n) the principle of not resuming debate on an item in the same Diet session in which it has been voted down [Add to Longdo]
掩護射撃;援護射撃[えんごしゃげき, engoshageki] (n,vs) (1) (providing) covering fire; (2) supporting (backing up) someone (in a debate or argument) [Add to Longdo]
演習[えんしゅう, enshuu] (n,vs) (1) practice; practise; (2) exercises; manoeuvres; maneuvers; (3) seminar (student debates, presentations, etc.); practicum; (P) [Add to Longdo]
議了[ぎりょう, giryou] (n,vs) finishing discussion; closing a debate [Add to Longdo]
議論沸騰[ぎろんふっとう, gironfuttou] (n,vs) discussion (argument) becoming heated; debate being in a ferment [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]
公開討論[こうかいとうろん, koukaitouron] (n) public debate; open discussion [Add to Longdo]
口火を切る[くちびをきる, kuchibiwokiru] (exp,v5r) to start the debate; to get the ball rolling; to fire the first shot (fig. only); to start a conversation [Add to Longdo]
審議入り[しんぎいり, shingiiri] (n) initiation of debate (e.g. in parliament) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辩论[biàn lùn, ㄅㄧㄢˋ ㄌㄨㄣˋ, / ] debate; argue over [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debate \De*bate"\, v. t. [imp. & p. p. {Debated}; p. pr. & vb.
   n. {Debating}.] [OF. debatre, F. d['e]battre; L. de + batuere
   to beat. See {Batter}, v. t., and cf. {Abate}.]
   1. To engage in combat for; to strive for.
    [1913 Webster]
 
       Volunteers . . . thronged to serve under his banner,
       and the cause of religion was debated with the same
       ardor in Spain as on the plains of Palestine.
                          --Prescott.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend for in words or arguments; to strive to
    maintain by reasoning; to dispute; to contest; to discuss;
    to argue for and against.
    [1913 Webster]
 
       A wise council . . . that did debate this business.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Debate thy cause with thy neighbor himself. --Prov.
                          xxv. 9.
 
   Syn: To argue; discuss; dispute; controvert. See {Argue}, and
     {Discuss}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debate \De*bate"\, v. i.
   1. To engage in strife or combat; to fight. [Obs.] --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Well could he tourney and in lists debate.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To contend in words; to dispute; hence, to deliberate; to
    consider; to discuss or examine different arguments in the
    mind; -- often followed by on or upon.
    [1913 Webster]
 
       He presents that great soul debating upon the
       subject of life and death with his intimate friends.
                          --Tatler.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Debate \De*bate"\, n. [F. d['e]bat, fr. d['e]battre. See
   {Debate}, v. t.]
   1. A fight or fighting; contest; strife. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       On the day of the Trinity next ensuing was a great
       debate . . . and in that murder there were slain . .
       . fourscore.             --R. of
                          Gloucester.
    [1913 Webster]
 
       But question fierce and proud reply
       Gave signal soon of dire debate.   --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Contention in words or arguments; discussion for the
    purpose of elucidating truth or influencing action; strife
    in argument; controversy; as, the debates in Parliament or
    in Congress.
    [1913 Webster]
 
       Heard, noted, answer'd, as in full debate. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   3. Subject of discussion. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Statutes and edicts concerning this debate.
                          --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 debate
   n 1: a discussion in which reasons are advanced for and against
      some proposition or proposal; "the argument over foreign
      aid goes on and on" [syn: {argument}, {argumentation},
      {debate}]
   2: the formal presentation of a stated proposition and the
     opposition to it (usually followed by a vote) [syn: {debate},
     {disputation}, {public debate}]
   v 1: argue with one another; "We debated the question of
      abortion"; "John debated Mary"
   2: think about carefully; weigh; "They considered the
     possibility of a strike"; "Turn the proposal over in your
     mind" [syn: {consider}, {debate}, {moot}, {turn over},
     {deliberate}]
   3: discuss the pros and cons of an issue [syn: {debate},
     {deliberate}]
   4: have an argument about something [syn: {argue}, {contend},
     {debate}, {fence}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 debate
   debate
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top