ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

partition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -partition-, *partition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partition(n) ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition(n) การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
partition(vt) แบ่ง, See also: กั้น, Syn. partition off
partition off(phrv) แบ่งหรือกั้น (ด้วยผนังกั้นบางๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
partition(พาร์ทิช'เชิน) n. การแบกแยก vt. แบ่ง, แยก, ส่วนเก็บระบบปฏิบัติการหมายถึง ส่วนหนึ่งของฮาร์ดดิสก์ (hard disk) ที่กันเอาไว้เพื่อใช้เก็บระบบปฏิบัติการ (operating system) โดยเฉพาะ
disk partitionการแบ่งส่วนของจานบันทึกหมายถึง การแบ่งฮาร์ดดิสก์ออกเป็นส่วน ๆ ตั้งแต่สองส่วนขึ้นไป โดยอาจกำหนดให้ส่วนหนึ่งใช้ระบบดอส และวินโดว์ และอีกส่วนหนึ่งใช้ระบบ โอเอส/ทู
repartition(รีพาร์ทิช'เชิน) vt., n. (การ) แจกจ่าย, แจกแจง, แบ่งสรร, ปันส่วน
tripartition(ไทรพาร์ทิช'เชิน) n. การแบ่งออกเป็น3ส่วน

English-Thai: Nontri Dictionary
partition(n) การแบ่ง, ผนังกั้น, กำแพง, ฉาก
partition(vt) แบ่งแยก, กั้น, แบ่งเป็นส่วนๆ, แยก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partitionส่วน [คอมพิวเตอร์]
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lines are so clean, and there's none of that partition quality.จิตใจฉันเปราะบางจริง ๆ และฉันก็.. Big (1988)
And you will be cast up and thrown in the dirt and thrashed back into partition.เจ้าจะถูกเหวี่ยงขึ้น แล้วโยนลงที่โสโครก โบยตีจนแหลกเหลว There Will Be Blood (2007)
Partitioning. Shutting down.* ส่วนนี้กำลังถูกปิด * WarGames: The Dead Code (2008)
It was more important for him... to go back to Scotland to partitionมันสำคัญกว่าที่เค้าต้องกลับไปคุย Made of Honor (2008)
I found a digital footprint on server four's backup partition.- อะไรนะ? ฉันเจอสำเนา ในช่องสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Which means they restored the partitions to the system default settings.ระบบพาร์ทิชั่นมันยังเป็นค่าเดิม ๆ อยู่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Now activating all partitions.ขณะนี้กำลังเปิดทำงานทุกระบบ Ben 10: Alien Swarm (2009)
What the hell is that supposed to be? It's a privacy partition.ฉากกั้น เวลาน้อยฉันหาได้เท่านี้ Theatricality (2010)
That's not a privacy partition-ทำไมนายเข้าใจยากนัก? Theatricality (2010)
I just discovered I don't have enough room on my hard drive for a Linux partition, so you and I are going to perform a full backup, reinitialize and then reinstall all my operating systems. A salute to zoot.ที่ว่างไม่พอสำหรับ Linux ในคอมของฉัน The Psychic Vortex (2010)
Partition.ฉาก Sense Memory (2011)
Well, it hasn't been partitioned on the main drive.ดีจัง! ข้อมูลยังไม่ได้ถูกลบออกไปจากไดร์ฟหลัก Lange, H. (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partitionThe bullet penetrated the partition.
partitionThe hall could seat a thousand people before it was partitioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝาเรือน(n) wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
ฝา(n) partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากั้นห้อง(n) partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝาขัดแตะ(n) wall of plaited bamboo strips, See also: partition made of woven bamboo strips, Example: ลักษณะของบ้านพระราชทาน เป็นเรือนไม้ใต้ถุนสูง ฝาขัดแตะ, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาบ้านที่ขัดแตะด้วยซีกไม้ไผ่
ฝาผนัง(n) wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
ผนัง(n) wall, See also: partition, screen, enclosure, Syn. ฝา, ฝาผนัง, กำแพง, ฉาก, Example: บ้านตั้งอยู่ในบริเวณสวนมีช่องไม้ให้ลอดแลเห็นผนังของบ้านเป็นสีเขียว, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาที่ก่ออิฐถือปูน, ฝาทึบที่โบกปูน
ผนังห้อง(n) room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
ลับแล(n) screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝา[fā] (n) EN: wall ; partition  FR: mur [ m ] ; cloison [ f ]
ฝากระดาน[fākradān] (n) EN: wall plank ; wall board ; wooden wall ; wooden partition ; partition board  FR: cloison en bois [ f ]
ฝาผนัง[fāphanang] (n) EN: wall ; partition wall  FR: mur [ m ] ; mur de séparation [ m ] ; cloison [ f ] ; paroi [ f ]
กำแพง[kamphaēng] (n) EN: wall ; barrier ; partition  FR: mur [ m ] ; muraille [ f ] ; barrière [ f ]
กั้นกาง[kankāng] (v) EN: separate ; be in order to make a partition
การกระจาย[kān krajāi] (n) EN: spread ; distribution  FR: répartition [ f ] ; analyse [ f ]
การกระจายความมั่งคั่ง[kān krajāi khwām mangkhang] (n, exp) EN: division of wealth ; distribution of wealth  FR: répartition de la richesse [ f ]
คั่น[khan] (v) EN: separate ; divide ; interpose ; partition ; intervene  FR: intercaler ; insérer ; séparer
ผนัง[phanang] (n) EN: wall (interior ~) ; partition ; screen ; enclosure  FR: mur (intérieur) [ m ] ; cloison [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
partition
partitions
partitioned
partitioning

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partition
partitions
partitioned
partitioning

WordNet (3.0)
partition(n) a vertical structure that divides or separates (as a wall divides one room from another), Syn. divider
partition(n) (computer science) the part of a hard disk that is dedicated to a particular operating system or application and accessed as a single unit
partition(n) (anatomy) a structure that separates areas in an organism
partition(v) divide into parts, pieces, or sections, Syn. partition off
partition(v) separate or apportion into sections, Syn. zone
partitionist(n) an advocate of partitioning a country
division(n) the act of dividing or partitioning; separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart, Syn. partition, sectionalisation, segmentation, sectionalization, partitioning

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Partition

n. [ F. partition, L. partitio. See Part, v. ] 1. The act of parting or dividing; the state of being parted; separation; division; distribution; as, the partition of a kingdom. [ 1913 Webster ]

And good from bad find no partition. Shak. [ 1913 Webster ]

2. That which divides or separates; that by which different things, or distinct parts of the same thing, are separated; separating boundary; dividing line or space; specifically, an interior wall dividing one part or apartment of a house, a compartment of a room, an inclosure, or the like, from another; as, a brick partition; lath and plaster partitions; cubicles with four-foot high partitions. [ 1913 Webster +PJC ]

No sight could pass
Betwixt the nice partitions of the grass. Dryden. [ 1913 Webster ]

3. A part divided off by walls; an apartment; a compartment. [ R. ] “Lodged in a small partition.” Milton. [ 1913 Webster ]

4. (Law.) The severance of common or undivided interests, particularly in real estate. It may be effected by consent of parties, or by compulsion of law. [ 1913 Webster ]

5. (Mus.) A score. [ 1913 Webster ]


Partition of numbers (Math.), the resolution of integers into parts subject to given conditions. Brande & C.
[ 1913 Webster ]

Partition

v. t. [ imp. & p. p. Partitioned p. pr. & vb. n. Partitioning. ] 1. To divide into parts or shares; to divide and distribute; as, to partition an estate among various heirs. [ 1913 Webster ]

2. To divide into distinct parts by lines, walls, etc.; as, to partition a house. [ 1913 Webster ]

Uniform without, though severally partitioned within. Bacon. [ 1913 Webster ]

partitioned

adj. Divided into partitions.
Syn. -- partitioned off. [ WordNet 1.5 +PJC ]

partitioning

n. An analysis into mutually exclusive categories.
Syn. -- breakdown. [ WordNet 1.5 ]

2. Separation by the creation of a boundary that divides or keeps apart.
Syn. -- division, partition, segmentation, subdivision. [ WordNet 1.5 ]

partitionist

n. An advocate of partitioning a country. [ WordNet 1.5 ]

Partitionment

n. The act of partitioning. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
瓜分[guā fēn, ㄍㄨㄚ ㄈㄣ,  ] partition; divide up #23,677 [Add to Longdo]
隔断[gé duàn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ,   /  ] partition; to stand between; wall or fence serving as partition #28,013 [Add to Longdo]
隔断板[gé duàn bǎn, ㄍㄜˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄢˇ,    /   ] partition board [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partition { f } | Partitionen { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Partitionierung { f }partitioning [Add to Longdo]
Scheidewand { f }partition wall [Add to Longdo]
Teil { m, n }; Teilung { f }; Aufteil { n } | Teile { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Teilung der Eins [ math. ]partition of unity [Add to Longdo]
Verteilungschromatographie { f }partition chromatography [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
分割[ぶんかつ, bunkatsu] (n, vs) partition; division; separation; segmenting; splitting; (P) #968 [Add to Longdo]
[かい, kai] (n) (1) (biological) kingdom; (2) erathem (rock layer corresponding to the era in which it was deposited); (3) partition of land; (suf) (4) the world of (some category) #1,313 [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] (n, vs, adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P) #1,551 [Add to Longdo]
分離[ぶんり, bunri] (n, vs) separation; partition; detachment; segregation; isolation; decollation; (P) #1,956 [Add to Longdo]
隔て[へだて, hedate] (n) partition; distinction; (P) #17,816 [Add to Longdo]
ディスクパーティション[deisukupa-teishon] (n) { comp } disk partition [Add to Longdo]
パーティショニング[pa-teishoningu] (n) { comp } partitioning [Add to Longdo]
パーティション[pa-teishon] (n, vs) partition; cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] (exp, v5r) { comp } to partition (e.g. a hard drive) [Add to Longdo]
パーティションテーブル[pa-teishonte-buru] (n) { comp } partition table [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ディスクパーティション[でいすくぱーていしょん, deisukupa-teishon] disk partition [Add to Longdo]
パーティション[ぱーていしょん, pa-teishon] partition (vs), cubicle [Add to Longdo]
パーティションを切る[パーティションをきる, pa-teishon wokiru] to partition [Add to Longdo]
パーティションテーブル[ぱーていしょんてーぶる, pa-teishonte-buru] partition table [Add to Longdo]
メモリ分割[メモリぶんかつ, memori bunkatsu] memory partitioning, storage partitioning [Add to Longdo]
区分[くぶん, kubun] partition (vs), divide, section, subdivide, segment [Add to Longdo]
区分データセット[くぶんデータセット, kubun de-tasetto] partitioned data set [Add to Longdo]
区分ファイル[くぶんファイル, kubun fairu] partitioned file [Add to Longdo]
区分編成[くぶんへんせいほう, kubunhenseihou] BPAM, Basic Partitioned Access Method [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top