ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

strictness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -strictness-, *strictness*, strictnes
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Nontri Dictionary
strictness(n) ความกวดขัน, ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโหด(n) strictness, See also: rigorousness, Syn. ความเข้มงวด, Example: ที่นี่มีระเบียบปฏิบัติการและข้อกำหนดที่มีความโหดพอสมควร
ความเข้มงวด(n) strictness, See also: restrictiveness, Syn. ความเคร่งครัด, ความเข้มงวดกวดขัน, Ant. การปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย, Example: กลุ่มบริษัทจัดหางานเอกชนได้รับผลกระทบจากความเข้มงวดของรัฐในเรื่องจัดเก็บค่าหัวคนงาน
ความเคร่งครัด(n) strictness, See also: restrictiveness, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่ง, Ant. ความปล่อยปละละเลย, ความเพิกเฉย, Example: ในกรมแห่งนี้ยึดถือความเคร่งครัดของกฎระเบียบเป็นสำคัญ, Thai Definition: การถือปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับโดยไม่ให้ขาดตกบกพร่อง
ความตึง(n) strictness, See also: tightness, severity, Syn. ความเข้มงวด, ความเคร่งครัด, Ant. ความยืดหยุ่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเข้มงวด[khwām khem-ngūat] (n) EN: strictness  FR: austérité [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
strictness

Japanese-English: EDICT Dictionary
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P) #8,175 [Add to Longdo]
厳格[げんかく, genkaku] (adj-na, n) severe; rigid; strictness; rigor; rigour; austerity; (P) #10,814 [Add to Longdo]
恩威[おんい, on'i] (n) benevolence and strictness [Add to Longdo]
厳しさ[きびしさ, kibishisa] (n) severity; strictness; intensity; (P) [Add to Longdo]
厳正[げんせい, gensei] (adj-na, n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Strictness \Strict"ness\, n.
   Quality or state of being strict.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 strictness
   n 1: conscientious attention to rules and details [syn:
      {strictness}, {stringency}]
   2: uncompromising resolution [syn: {sternness}, {strictness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top