ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

execution

EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execution-, *execution*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execution(n) การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution(n) การประหารชีวิต, Syn. capital punishment, killing
execution(n) ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
executioner(n) เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ, การทำให้สำเร็จ, การดำเนินการ, การกระทำ, การบริหาร, การประหารชีวิต, การแสดง (ดนตรี, ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) , การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต, ผู้ประหารชีวิต, ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน, การดำเนินการ, การปฏิบัติ, การทำให้สำเร็จ, การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต, ผู้ประหาร, ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติตาม (ก. แพ่ง)๒. การบังคับคดี (ก. วิ.)๓. การประหารชีวิต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ ดู final process ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution, writ ofหมายบังคับคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
executionการบังคับคดี
Execution premium(n) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, there will be no summary executions here.ไม่มีการก้าวก่ายงานผลิต Schindler's List (1993)
And if we know you move products with a certain creative execution placed in a certain type of media vehicle then we've done our job.และถ้าเรารู้ว่าคุณผลักดันยอดขายสินค้าได้ ด้วยการบริหารอย่างสร้างสรรค์ ด้วยสื่อสารมวลชนบางอย่าง The Corporation (2003)
-The execution shall dispatch-- What?อะไรนะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Well it was either this or execution so...ดีมันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนี้หรือการดำเนินดังนั้น ... Cubeº: Cube Zero (2004)
What about a stay of execution or...?แล้วเรื่องชะลอการลงโทษล่ะ Riots, Drills and the Devil: Part 1 (2005)
We believe that our man inside may have been trying to stall the execution of a hostage.เชื่อว่าคนของเราข้างใน อาจพยายามถ่วงเวลาไม่ให้ตัวประกันโดนฆ่า Day 5: 9:00 a.m.-10:00 a.m. (2006)
Nick, you're asking him to commit political suicide by granting a stay of execution to Illinois' most notorious death row inmate.นิค คุณจะขอให้ผู้พิพากษาทำลายเส้นทางการเมืองของตัวเอง โดยชะลอการประหารนักโทษที่ดังที่สุดในอิลลินอยส์เนี่ยนะ The Rat (2006)
Most importantly, it is about procedural correctness in the execution of unquestionable moral authority.โดยเฉพาะการแก้ไข การกระทำผิดศีลธรรม Hot Fuzz (2007)
Execution here Wild West over thereสำเร็จโทษตรงนี้ แล้วดวลกันเป็นหนังคาวบอยตรงนั้น No Country for Old Men (2007)
The execution squad shows up?จะมีหน่วยสวาท โผล่มายิงผมรึไง? Disturbia (2007)
The execution style -Excuse meเหมือนการประหารเลย ขอโทษนะ War (2007)
Homeland Security spokesmen praised the near-perfect execution from local police, citing zero casualties on the enforcement side...คุณจะไม่ทำให้เท้าเย็น, ใช่ไหม? ไม่, ไม่แน่นอน เท้าของผมอุ่นมาก ถุงเท้า2 ชั้น Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executionAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
executionThe mouth is the executioner and the doctor of the body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จโทษ(n) executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
เพชฌฆาต(n) executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count Unit: คน, Thai Definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย
การกระทำการ(n) execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[fīmeū] (n) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack  FR: adresse [ f ] ; habileté [ f ] ; maîtrise [ f ] ; exécution [ f ]
การบังคับ[kān bangkhap] (n) EN: execution  FR: contrainte [ f ]
การบังคับคดี[kān bangkhap khadī] (n) EN: execution of a sentence  FR: exécution d'un jugement [ f ]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā] (n, exp) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)  FR: exécution d'un jugement[ f ]
การดำเนินการ[kān damnoēnkān] (n) EN: administration ; execution ; action  FR: action [ f ]
การกระทำการ[kān krathamkān] (n) EN: execution ; performance
การปฏิบัติตามสัญญา[kān patibat tām sanyā] (n, exp) EN: execution of a contract
การประหารชีวิต[kān prahān chīwit] (n, exp) EN: execution  FR: exécution [ f ]
เพชฌฆาต[phetchakhāt] (n) EN: executioner ; hangman ; slaughterer  FR: bourreau [ m ] ; exécuteur [ m ] (vx) ; tueur [ m ]
ตะแลงแกง[talaēngkaēng] (n) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals  FR: échafaud [ m ] ; potence [ f ] ; gibet [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
EXECUTION EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTIONS EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
EXECUTIONER EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0
EXECUTIONERS EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
EXECUTIONER'S EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execution (n) ˌɛksɪkjˈuːʃən (e2 k s i k y uu1 sh @ n)
executions (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənz (e2 k s i k y uu1 sh @ n z)
executioner (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənər (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ r)
executioners (n) ˌɛksɪkjˈuːʃənəz (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ,    /   ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer #35,198 [Add to Longdo]
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ,   /  ] execution ground #86,641 [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ,    /   ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ,  ] execution by fire; burning at the stake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführung { f }; Abwicklung { f }; Durchführung { f } | Ausführungen { pl }execution | executions [Add to Longdo]
Ausführungsbeispiel { n }execution example [Add to Longdo]
Ausführungsstand { m }execution state [Add to Longdo]
Bauabwicklung { f }execution of construction work [Add to Longdo]
Befehls-Ausführungszeit { m }execution time [Add to Longdo]
Strafvollstreckung { f }execution of sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P) #1,530 [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] (n, vs) practice; practise; performance; execution (e.g. program) (programme); realization; realisation; implementation; (P) #1,570 [Add to Longdo]
施行[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n, vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) #1,677 [Add to Longdo]
執行[しっこう(P);しゅぎょう;しゅうぎょう;しぎょう, shikkou (P); shugyou ; shuugyou ; shigyou] (n, vs) (1) (しっこう, しゅぎょう only) execution; carrying out; performance; enforcement; exercise; service; (n) (2) { Buddh } lead monk performing various tasks in a temple; (P) #2,377 [Add to Longdo]
締結[ていけつ, teiketsu] (n, vs) (1) conclusion; execution (of a contract); entering (into treaty); (2) fastening (as in a joint); (P) #3,671 [Add to Longdo]
動作[どうさ, dousa] (n, vs) action; movements; motions; bearing; behaviour; behavior; execution; actuation; operation; manners; (P) #3,912 [Add to Longdo]
施工[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n, vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) #5,412 [Add to Longdo]
処刑[しょけい, shokei] (n, vs) execution; (P) #5,438 [Add to Longdo]
遂行[すいこう, suikou] (n, vs) accomplishment; execution; (P) #11,317 [Add to Longdo]
整え[ととのえ, totonoe] (n) preparation; arrangement; execution #12,654 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time [Add to Longdo]
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence [Add to Longdo]
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top