Search result for

execution

(91 entries)
(0.0072 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -execution-, *execution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
execution[N] การบังคับตามกฎหมาย, See also: การบังคับใช้ตามกฎหมาย
execution[N] การประหารชีวิต, Syn. capital punishment, killing
execution[N] ิการดำเนินการ, See also: การจัดการ, การปฏิบัติการ, Syn. administration
executioner[N] เพชฌฆาต, See also: ผู้ประหารชีวิต, Syn. hangman, headsman, killer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
execution(เอคซะคิว'เชิน) n. การปฎิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การดำเนินการ,การกระทำ,การบริหาร,การประหารชีวิต,การแสดง (ดนตรี,ฝีมือขับร้องหรืออื่น ๆ) ,การบังคับตามกฎหมาย.
execution phaseช่วงกระทำการหมายถึง ช่วงเวลาที่คอมพิวเตอร์กระทำตามคำสั่งในชุดคำสั่งชุดหนึ่ง ๆ เริ่มนับแต่การไปนำข้อมูลมา (fetch) การถอดรหัส (decode) และการกระทำการ (execute) ตามข้อความสั่งนั้น ๆ ดู compilation phase เปรียบเทียบ
execution timeเวลากระทำการหมายถึงช่วงเวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรม เริ่มตั้งแต่ต้นจนได้รับคำตอบตามที่กำหนดไว้ในโปรแกรม ไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการแปลจากภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม เป็นภาษาเครื่อง (machine language)
executioner(เอคซะคิว'เชินเนอะ) n. เพชฌฆาต,ผู้ประหารชีวิต,ผู้ดำเนินการให้สำเร็จ

English-Thai: Nontri Dictionary
execution(n) การบริหารงาน,การดำเนินการ,การปฏิบัติ,การทำให้สำเร็จ,การจัดการ
executioner(n) เพชฌฆาต,ผู้ประหาร,ผู้ดำเนินการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
execution๑. การปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผล๒. การบังคับคดี๓. การประหารชีวิต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
execution๑. การปฏิบัติตาม (ก. แพ่ง)๒. การบังคับคดี (ก. วิ.)๓. การประหารชีวิต (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of a contractการปฏิบัติตามสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution of judgment; enforcement of judgmentการบังคับคดีตามคำพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution phaseช่วงกระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution proceedingsกระบวนการบังคับคดี [ดู final process] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
execution timeเวลากระทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
execution, writ ofหมายบังคับคดี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
executionerเพชฌฆาต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Executions (Law)การบังคับคดี [TU Subject Heading]
Executions and executionersการประหารชีวิตและเพชฌฆาต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
executionการบังคับคดี
Execution premium (n ) กลยุทธสู่การปฏิบัติการที่เป็นเลืศ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Undo the curse or face execution.ยกเลิกคำสาปหรืออยากจะโดนตัดหัว The Labyrinth of Gedref (2008)
We must kill the witch. Bring her execution forward to tonight.เราต้องประหารแม่มดซะ พาตัวนางไปเตรียมประหารคืนนี้ The Mark of Nimueh (2008)
They're bringing forward the execution.พวกเขากำลังจะเริ่มการประหารแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
I'm sorry. Your request will be taken into consideration after Senator Amidala's execution.ข้าเสียใจ ข้อเรียกร้องของท่าน จะได้รับการพิจารณา Bombad Jedi (2008)
Execution?ประหารชีวิต? Bombad Jedi (2008)
After the execution tomorrow, the temples and brothels will be quiet for a whileหลังการสำเร็จโทษวันพรุ่งนี้ ทั้งวัดทั้งซ่องโสเภณี คงจะได้สงบไปอีกพักใหญ่ Portrait of a Beauty (2008)
Stop the execution!ยุติการสำเร็จโทษ Portrait of a Beauty (2008)
Halt the execution!ให้ชะลอการลงอาญาโทษตาย Portrait of a Beauty (2008)
They are headed towards the execution site.พวกเขาต่างก็มุ่งหน้าไปที่ลานประหาร Hong Gil Dong, the Hero (2008)
The executions will be never-ending!การประหารจะไม่มีวันจบสิ้นแน่! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If you continue your executions after I am dead, they will reveal the truth behind the sword.หลังจากท่านจับตัวข้าไปประหารแล้ว ความจริงเบื้องหลีงของดาบนี้ ก็จะปรากฎ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
I will find the Sa Yin Sword, but you must stop the executions!กระหม่อมจะตามหาดาบซายินให้ได้ แต่ฝ่าบาทจะต้องหยุดการประหาร! Hong Gil Dong, the Hero (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
executionAny result obtained through the execution of the Commissioned Business shall belong to each party hereto.
executionThe mouth is the executioner and the doctor of the body.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สำเร็จโทษ[N] executioner, Syn. ผู้ประหารชีวิต, Ant. คน
เพชฌฆาต[N] executioner, See also: hangman, Example: เพชฌฆาตถือดาบร่ายรำกลางลานประหาร รอเวลาฟันดาบลงไปที่คอนักโทษ, Count unit: คน, Thai definition: เจ้าหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษที่ต้องโทษถึงตาย
การกระทำการ[N] execution, See also: performance, Example: การกระทำการอันอุกอาจของโจรก่อการร้ายทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตไปหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; proficiency ; knack   FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f]
การบังคับ[n.] (kān bangkhap) EN: execution   FR: contrainte [f]
การบังคับคดี [n.] (kān bangkhap khadī) EN: execution of a sentence   FR: exécution d'un jugement [f]
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkhap khadī tām khamphiphāksā) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.)   FR: exécution d'un jugement[f]
การดำเนินการ[n.] (kān damnoēnkān) EN: administration ; execution ; action   FR: action [f]
การกระทำการ[n.] (kān krathamkān) EN: execution ; performance   
การปฏิบัติตามสัญญา[n. exp.] (kān patibat tām sanyā) EN: execution of a contract   
การประหารชีวิต[n. exp.] (kān prahān chīwit) EN: execution   FR: exécution [f]
เพชฌฆาต[n.] (phetchakhāt) EN: executioner ; hangman ; slaughterer   FR: bourreau [m] ; exécuteur [m] (vx) ; tueur [m]
ตะแลงแกง[n.] (talaēngkaēng) EN: gallows ; scaffold ; gibbet ; place where prisoners are executed ; place for the execution of criminals   FR: échafaud [m] ; potence [f] ; gibet [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXECUTION    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N
EXECUTIONS    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N Z
EXECUTIONER    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0
EXECUTIONERS    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z
EXECUTIONER'S    EH2 K S AH0 K Y UW1 SH AH0 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
execution    (n) (e2 k s i k y uu1 sh @ n)
executions    (n) (e2 k s i k y uu1 sh @ n z)
executioner    (n) (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ r)
executioners    (n) (e2 k s i k y uu1 sh @ n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausführung {f}; Abwicklung {f}; Durchführung {f} | Ausführungen {pl}execution | executions [Add to Longdo]
Ausführungsbeispiel {n}execution example [Add to Longdo]
Ausführungsstand {m}execution state [Add to Longdo]
Bauabwicklung {f}execution of construction work [Add to Longdo]
Befehls-Ausführungszeit {m}execution time [Add to Longdo]
Strafvollstreckung {f}execution of sentence [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブオーダー実行[アウトオブオーダーじっこう, autoobuo-da-jikkou] (n) {comp} out of order execution [Add to Longdo]
エクスキューショナー[, ekusukyu-shona-] (n) executioner [Add to Longdo]
仮執行[かりしっこう, karishikkou] (n) provisional execution [Add to Longdo]
棄市;棄死(iK)[きし, kishi] (n) (arch) execution by decapitation, followed by public display of the body (form of punishment in ancient China) [Add to Longdo]
技あり;技有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
共謀共同正犯[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
強制執行[きょうせいしっこう, kyouseishikkou] (n) compulsory execution; forcible execution [Add to Longdo]
強制処分[きょうせいしょぶん, kyouseishobun] (n) compulsory execution [Add to Longdo]
業務執行[ぎょうむしっこう, gyoumushikkou] (n) management (of corporate affairs); business execution; administration of business matters [Add to Longdo]
刑死[けいし, keishi] (n,vs) execution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刽子手[guì zi shǒu, ㄍㄨㄟˋ ㄗ˙ ㄕㄡˇ, / ] executioner; headsman; slaughterer; fig. indiscriminate murderer [Add to Longdo]
执行人[zhí xíng rén, ㄓˊ ㄒㄧㄥˊ ㄖㄣˊ, / ] executioner (hangman); business executor [Add to Longdo]
法场[fǎ chǎng, ㄈㄚˇ ㄔㄤˇ, / ] execution ground [Add to Longdo]
火刑[huǒ xíng, ㄏㄨㄛˇ ㄒㄧㄥˊ, ] execution by fire; burning at the stake [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実行プロファイル[じっこうぷろファイル, jikkoupuro fairu] execution profile [Add to Longdo]
実行環境[じっこうかんきょう, jikkoukankyou] execution environment [Add to Longdo]
実行形式ライブラリ[じっこうけいしきライブラリ, jikkoukeishiki raiburari] execution image library [Add to Longdo]
実行時[じっこうじ, jikkouji] execution time, run time, object time [Add to Longdo]
実行時間[じっこうじかん, jikkoujikan] execution time, run time [Add to Longdo]
実行順序[じっこうじゅんじょ, jikkoujunjo] execution order, execution sequence [Add to Longdo]
実行速度[じっこうそくど, jikkousokudo] execution speed [Add to Longdo]
実行不成功[じっこうふせいこう, jikkoufuseikou] unsuccessful execution [Add to Longdo]
逐次実行[ちくじじっこう, chikujijikkou] sequential execution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Execution \Ex`e*cu"tion\, n. [F. ex['e]cution, L. executio,
   exsecutio.]
   1. The act of executing; a carrying into effect or to
    completion; performance; achievement; consummation; as,
    the execution of a plan, a work, etc.
    [1913 Webster]
 
       The excellence of the subject contributed much to
       the happiness of the execution.    --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. A putting to death as a legal penalty; death lawfully
    inflicted; as, the execution of a murderer; to grant a
    stay of execution.
    [1913 Webster]
 
       A warrant for his execution.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The act of the mode of performing a work of art, of
    performing on an instrument, of engraving, etc.; as, the
    execution of a statue, painting, or piece of music.
    [1913 Webster]
 
       The first quality of execution is truth. --Ruskin.
    [1913 Webster]
 
   4. The mode of performing any activity; as, the game plan was
    excellent, but its execution was filled with mistakes.
    [PJC]
 
   5. (Law)
    (a) The carrying into effect the judgment given in a court
      of law.
    (b) A judicial writ by which an officer is empowered to
      carry a judgment into effect; final process.
    (c) The act of signing, and delivering a legal instrument,
      or giving it the forms required to render it valid;
      as, the execution of a deed, or a will.
      [1913 Webster]
 
   6. That which is executed or accomplished; effect; effective
    work; -- usually with do.
    [1913 Webster]
 
       To do some fatal execution.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. The act of sacking a town. [Obs.] --Beau. & FL.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 execution
   n 1: putting a condemned person to death [syn: {execution},
      {executing}, {capital punishment}, {death penalty}]
   2: the act of performing; of doing something successfully; using
     knowledge as distinguished from merely possessing it; "they
     criticised his performance as mayor"; "experience generally
     improves performance" [syn: {performance}, {execution},
     {carrying out}, {carrying into action}]
   3: (computer science) the process of carrying out an instruction
     by a computer [syn: {execution}, {instruction execution}]
   4: (law) the completion of a legal instrument (such as a
     contract or deed) by signing it (and perhaps sealing and
     delivering it) so that it becomes legally binding and
     enforceable [syn: {execution}, {execution of instrument}]
   5: a routine court order that attempts to enforce the judgment
     that has been granted to a plaintiff by authorizing a sheriff
     to carry it out [syn: {execution}, {writ of execution}]
   6: the act of accomplishing some aim or executing some order;
     "the agency was created for the implementation of the policy"
     [syn: {execution}, {implementation}, {carrying out}]
   7: unlawful premeditated killing of a human being by a human
     being [syn: {murder}, {slaying}, {execution}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top