ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

augmentation

AA2 G M EH0 N T EY1 SH AH0 N   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -augmentation-, *augmentation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
augmentation[N] การเพิ่มขึ้น, Syn. addition, increment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
augmentation(ออกเมนเท'เชิน) n. การเพิ่ม,ภาวะที่ถูกเพิ่ม,ปริมาณหรือจำนวนที่เพิ่ม,สิ่งที่เพิ่ม, Syn. increase ###A. decrease)

English-Thai: Nontri Dictionary
augmentation(n) สิ่งที่เพิ่ม,การขยาย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Augmentationระยะไข้ขึ้น [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
augmentation (n) การประมูล

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Only man versus man, without augmentation or handicap.มีแต่สองมือสองเท้า เท่านั้น Orientación (2007)
And ll schedule your breast augmentation for three weeks from now.ฉันจะจัดตารางนัดเสริมหน้าอกให้ อีกสามอาทิตย์ข้างหน้า Bombshell (2008)
Now, we do breast augmentation with a tiny incision here...แล้วเราจะขยายหน้าอกด้วยการผ่าตัดตรงนี้ Burn After Reading (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนเสริม[N] addition, See also: augmentation, Ant. ส่วนหลัก, Example: หนังสือนี้เป็นเพียงส่วนเสริมที่เพิ่มจากหลักสูตร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion   FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm khājāng) EN: wage increase   FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēmkheun) EN: increase   FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของประชากรโลก[n. exp.] (kān phoēmkheun khøng prachākøn lōk) FR: augmentation de la population mondiale [f]
การเพิ่มผลผลิตแรงงาน [n. exp.] (kān phoēm phonphalit raēng-ngān) FR: augmentation de la productivité [f]
การเพิ่มประชากรมนุษย์[n. prop.] (kān phoēm prachākøn manut) FR: augmentation de la population (humaine) [f]
การเพิ่มเติม[n.] (kān phoēmtoēm) EN: addition ; increment ; augmentation ; raise ; enlargement ; supplement ; replenishment ; extension ; increasing   FR: addition [f] ; ajout [m]
ส่วนเสริม[n.] (suansoēm) EN: addition ; augmentation   FR: supplément [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
AUGMENTATION AA2 G M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
augmentation (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃən (oo2 g m e n t ei1 sh @ n)
augmentations (n) ˌɔːgmɛntˈɛɪʃənz (oo2 g m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergrößerung {f} | Vergrößerungen {pl}augmentation | augmentations [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
augmentation(n) |f| การเพิ่มขึ้น เช่น augmentation de température การเพิ่มของอุณหภูมิ

Japanese-English: EDICT Dictionary
積み増し;積増し[つみまし, tsumimashi] (n,vs) (See 増額・ぞうがく) increased amount; increase; increment; augmentation [Add to Longdo]
豊胸手術[ほうきょうしゅじゅつ, houkyoushujutsu] (n) breast augmentation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Augmentation \Aug`men*ta"tion\, n. [LL. augmentatio: cf. F.
   augmentation.]
   1. The act or process of augmenting, or making larger, by
    addition, expansion, or dilation; increase.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being augmented; enlargement.
    [1913 Webster]
 
   3. The thing added by way of enlargement.
    [1913 Webster]
 
   4. (Her.) A additional charge to a coat of arms, given as a
    mark of honor. --Cussans.
    [1913 Webster]
 
   5. (Med.) The stage of a disease in which the symptoms go on
    increasing. --Dunglison.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) In counterpoint and fugue, a repetition of the
    subject in tones of twice the original length.
    [1913 Webster]
 
   {Augmentation court} (Eng. Hist.), a court erected by Stat.
    27 Hen. VIII., to augment the revenues of the crown by the
    suppression of monasteries. It was long ago dissolved.
    --Encyc. Brit.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Increase; enlargement; growth; extension; accession;
     addition.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 augmentation
   n 1: the amount by which something increases
   2: the statement of a theme in notes of greater duration
     (usually twice the length of the original) [ant:
     {diminution}]
   3: the act of augmenting

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top