ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตกตะกอน

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตกตะกอน-, *ตกตะกอน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตกตะกอน[V] precipitate, See also: silt, settle, subside, Syn. นอนก้น, Example: เขาวางขวดใส่น้ำจากแม่น้ำไว้นิ่งๆ เพื่อให้ฝุ่นผงในน้ำตกตะกอน, Thai definition: มีตะกอนนอนก้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตกตะกอนก. มีตะกอนนอนก้น.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know the drill, Briggs. Give him a chance to read the sediment.นายรู้เรื่องการเจาะไหม บริ๊ค เขาให้เปลี่ยนไปอ่านสารตกตะกอนน่ะ The Cave (2005)
Uh-huh. Go home. Be with your wife.กลับไปบ้านหาเมีย ตกตะกอนความคิดซะก่อน Big Momma's House 2 (2006)
Causing gypsum to be depositedเป็นผลทำให้แร่ยิปซั่มนั้นตกตะกอน Air: Part 3 (2009)
So, the victim's bones-- they were covered in a sedimentary rock dust comprised of carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, so as indicated, he was most likely hooked beneath a coal car.กระดูกของเหยื่อ... ที่พบ มีการตกตะกอนของเศษฝุ่น ประกอบด้วย คาร์บอน, ไนโตรเจน, ออกซิเจน และซัลเฟอร์ The Plain in the Prodigy (2009)
Take me to your centrifuge.พาผมไปที่เครื่องเหวี่ยงตกตะกอน What Lies Below (2010)
Centrifuged red blood cells.การตกตะกอนของเซลล์เม็ดเลือดแดง The Shot in the Dark (2013)
If one, settling a pillow by her head,ถ้าเจ้าคนใด ตกตะกอน หนุนรองอยู่ข้างๆเธอ It Follows (2014)
He reached the conclusion that what was happening inside this really secretive agency uh, was very threatening and menacing to privacy rights, to Internet freedom, to basic political liberty, not only in the United States, but all around the world."วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2013" เขาได้ตกตะกอนความคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรลับแห่งนี้ Snowden (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside   FR: précipiter ; sédimenter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
precipitate[VI] ตกตะกอน, Syn. drop, fall, Ant. rise, soar
sedimentary[ADJ] เป็นตะกอน, See also: ตกตะกอน, ทับถมเป็นตะกอน, Syn. deposited, indissoluble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
precipitation(พรีซิพ'พิเท'เชิน) n. การเร่งให้เกิดขึ้น,การตกตะกอน,การถลำเข้าสู่,การพุ่ง,การถลำ,ความใจร้อน,ความเร่งรีบ,ความหุนหันพลันแล่น,ตะกอน,ผลิตผลการรวมตัวกันของไอน้ำในอากาศ (ฝน,หิมะ,ลูกเห็บ,น้ำค้าง) ,ปริมาณที่รวมตัวกันดังกล่าว
sedimentation(เซดดะเมนเท'เชิน) n. การตกตะกอน,การทับถมเป็นตะกอน
subside(ซับ'ไซดฺ) vi. จมลง,ทรุด,ตกตะกอน,นอนก้น,ลดลง,บรรเทาลง,ถอยลง., See also: subsidence n. subsider n., Syn. settle,sink

English-Thai: Nontri Dictionary
silt(vt) ทำให้ตื้นเขิน,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้มีโคลนตม
subside(vi) สงบลง,จมลง,ตกตะกอน,ทรุด,ถอยลง
subsidence(n) การสงบลง,การจมลง,การตกตะกอน,การทรุด,การถอยลง

French-Thai: Longdo Dictionary
précipitation(n) 1)ความรีบร้อน, รีบเร่ง précipiter (v.t.) 2)การตกตะกอน se précipiter (v.pr.) , See also: S. hâter,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top