Search result for

ferment

(88 entries)
(0.042 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ferment-, *ferment*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ferment    [N] เชื้อหมัก, See also: เอนไซม์, เชื้อฟู, เชื้อที่ทำส่าเหล้า
ferment    [N] ความปั่นป่วน, See also: ความอลหม่าน, ความสับสนวุ่นวาย, Syn. agitation, excitement, stir, Ant. calm, peacefulness
ferment    [VT] หมัก, See also: ทำให้บูด, Syn. effervesce, froth

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ferment๑. หมัก๒. เอนไซม์ [มีความหมายเหมือนกับ enzyme] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermental-หมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fermentationการหมัก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fermentการหมัก,หมักเชื้อ,หมักสลาย [การแพทย์]
Fermentationการหมัก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Fermentationการหมัก [TU Subject Heading]
Fermentation การหมัก
การเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดจากเชื้อหมัก เช่น เอ็นไซม์ของยีสต์, การเปลี่ยนแปลงในอินทรียสารหรือของเสียที่มีสารอินทรีย์ เป็นองค์ประกอบ โดยจุลินทรีย์ในสภาพไร้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Fermentationการหมัก,อุตสาหกรรมหมัก,ขบวนการหมัก,การฟูเชื้อ,ส่าเหล้า,กระบวนการหมัก,การหมักน้ำตาล [การแพทย์]
fermentationกระบวนการหมัก, กระบวนการที่สารอินทรีย์เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี โดยอาศัยการทำงานของจุลินทรีย์ (เช่น ยีสต์ แบคทีเรีย เป็นต้น) หรือเอนไซม์  เช่น การหมักแป้ง น้ำตาลโดยใช้ยีสต์จะได้เอทานอล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fermentation Assimmilationความแตกต่างกันในการย่อยน้ำตาล [การแพทย์]
Fermentation Brothการกรองของเหลวจากการหมัก [การแพทย์]
Fermentation Flaskขวดสำหรับทำเฟอเม้นเทชั่น [การแพทย์]
Fermentation Testการทดสอบโดยการหมัก [การแพทย์]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ferment(เฟอ'เมินทฺ) n. เชื้อหมัก,เชื้อฟู,เอนไซม์ (enzyme) ,การหมัก,การบูด,การเร่ง,ความไม่สงบ,ความสับสนอลหม่าน vt. (เฟอเมนทฺ') หมัก,ปลุกปั่น,กระตุ้น. vi. เกิดการหมัก,เกิดการบูด,มีอารมณ์ตื่นเต้น,เกิดความอลหม่าน., See also: fermentability n. -fermentable adj.
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
ferment(n) เชื้อหมัก,ผงฟู,ความสับสนอลหม่าน,เอ็นไซม์
ferment(vi,vt) หมักเชื้อ,บูด,เดือดเป็นฟอง,ปลุกปั่น,ปั่นป่วน,อลหม่าน
fermentation(n) การหมัก,ขบวนการหมัก
preferment(n) การชอบมากกว่า,การเลื่อนตำแหน่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
It gets sticky, ferments, grows.มันแน่นขึ้นแล้วก็โตขึ้น Adverse Events (2008)
High in the jade ferment. Rarely touched by mortals.ไหลวนอยู่ในบ่อ ที่คนทั่วไป ยากจะเข้าถึง The Forbidden Kingdom (2008)
It's a health shake of fermented brown rice, and for her entr�e, a salad of radish, burdock root and bok choy.นี่ก็ข้าวกล้องหมักปั่นเพื่อสุขภาพน่ะ แล้วนี่สำหรับอาหารเรียกน้ำย่อย สลัดเรดิช รากเบอร์ด็อก กับ บ็อคชอย Look Into Their Eyes and You See What They Know (2009)
(Sam Hab: 3 combination of Fermented Skate, Kimchi, Pork - Eat 3 together with chopstick)- Eat 3 together with chopstick) Episode #1.13 (2009)
Wine fermentation tanks.หมักงั้นเหรอ Daybreakers (2009)
Fermentation.- มันไม่อันตรายใช่มั้ย? Daybreakers (2009)
To ferment the yeast.เพื่อให้เชื้อยีสต์ได้หมักตัว In This Home on Ice (2010)
It's made of fermented cannabis.หมักจากกัญชาน่ะ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
The fermentation room conditions are beyond words.สภาพห้องหมักนี่สุดจะบรรยาย Bread, Love and Dreams (2010)
No more fermented goat's milk after the third race! You hear me?จะไม่มีเหล้านมแพะอีก จนกว่าหลังการแข่งครั้งที่สาม ได้ยินข้ามั้ย Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
Man is not the only species that ferments fruit in order to become intoxicated.มนุษย์ไม่ใช่เผ่าพันธเดียว ที่หมักผลไม้ให้เป็นของมึนเมา The Roommate Transmogrification (2011)
- with the fermentation process. - Could be, could be.ผ่านกระบวนการหมัก อาจใช่ น่าจะ Thanksgiving (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fermentThe whole town was in an ferment.
fermentYeast makes beer ferment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส้มฟัก    [N] sour fish and fermented rice, See also: fermented shredded fish mixed with rice and wrapped in banana leaves, Example: ชาวบ้านในแถบจังหวัดลพบุรีมีฝีมือในการทำส้มฟักทั้งนั้น, Count unit: แผ่น, ห่อ, Thai definition: อาหารทำด้วยปลาสับละเอียดผสมกับข้าวสุกหมักทับเอาไว้จนมีรสเปรี้ยว
ร้า    [N] fish preserved with salt, See also: fermented fish, Syn. ปลาร้า, Thai definition: ชื่ออาหารชนิดหนึ่งทำด้วยปลาหมักเกลือ
ดอง    [ADJ] fermented, See also: pickled, Syn. แช่อิ่ม, หมักดอง, Example: นักบินต้องไม่กินเหล้า ไม่ดื่มเครื่องดองของเมาที่มีแอลกอฮอล์ก่อนบิน 24 ชั่วโมง, Thai definition: เรียกสิ่งที่ดองแล้วนั้น
หมักบ่ม    [V] ferment, See also: undergo fermentation, converse by a ferment, Syn. หมัก, บ่ม, Example: ไวน์ที่ดีต้องหมักบ่มในอุณหภูมิที่พอเหมาะ, Thai definition: แช่ไว้, เก็บทิ้งไว้
หม่า    [V] brew, See also: ferment, Syn. หมัก, Thai definition: แช่ให้อ่อนตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บูด[adj.] (būt) EN: rancid ; spoiled ; putrid ; sour ; rotten ; decayed ; fermented   FR: rance ; putride ; putréfié
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: fermenting agent ; yeast ; leavening ; ferment ; enzyme   FR: levure [f] ; ferment [m] ; enzyme [f] ; levain [m]
ดอง[n. exp.] (døng) EN: fermented   
ฟู[v.] (fū) EN: rise ; swell ; bulge up ; be spongy ; be fluffy ; ferment ; leaven   FR: lever la pâte ; fermenter ; monter
กะแช่[n. exp.] (kachaē) EN: palm wine ; fermented palm juice ; toddy ; rice liquor   FR: vin de palme [m] ; alcool de riz [m]
การหมัก[n.] (kān mak) FR: fermentation [f]
ข้าวหมาก[n. exp.] (khāo māk) EN: sweet fermented rice ; fermented rice ; fermented glutinous rice   FR: riz glutineux fermenté [m]
ข้าวผัดแหนม[n. exp.] (khāo phat naēm) EN: fried rice with fermented pork   
ข้าวผัดเต้าหู้ยี้[xp] (khāo phat tāohū-yī) EN: fried rice with fermented curd cake   
หลนเต้าเจี้ยว[xp] (lon taojīo) EN: coconut milk and fermented soya bean sauce   

CMU English Pronouncing Dictionary
FERMENT    F ER0 M EH1 N T
FERMENT    F ER1 M EH0 N T
FERMENTA    F ER0 M EH1 N AH0
FERMENTA    F ER0 M EH1 N T AH0
FERMENTS    F ER0 M EH1 N T S
FERMENTED    F ER0 M EH1 N T AH0 D
FERMENTA'S    F ER0 M EH1 N T AH0 Z
FERMENTA'S    F ER0 M EH1 N AH0 Z
FERMENTING    F ER0 M EH1 N T IH0 NG
FERMENTATION    F ER2 M AH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ferment    (n) (f @@1 m e n t)
ferment    (v) (f @1 m e1 n t)
ferments    (n) (f @@1 m e n t s)
ferments    (v) (f @1 m e1 n t s)
fermented    (v) (f @1 m e1 n t i d)
fermenting    (v) (f @1 m e1 n t i ng)
fermentation    (n) (f @@2 m e n t ei1 sh @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
なれ鮨;熟れ鮨;熟鮨;馴鮨;熟寿司;馴れ寿司;熟れ寿司[なれずし, narezushi] (n) (uk) old-style fermented sushi (pickled in brine rather than vinegar) [Add to Longdo]
アセトンブタノール発酵[アセトンブタノールはっこう, asetonbutano-ru hakkou] (n) acetone-butanol fermentation [Add to Longdo]
アミノ酸発酵[アミノさんはっこう, amino sanhakkou] (n) amino-acid fermentation [Add to Longdo]
アルコール発酵[アルコールはっこう, aruko-ru hakkou] (n) alcohol fermentation [Add to Longdo]
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
テンペ[, tenpe] (n) tempeh (Indonesian dish made from fermented soy beans) [Add to Longdo]
メタン発酵[メタンはっこう, metan hakkou] (n) methane fermentation [Add to Longdo]
位記追贈[いきついそう, ikitsuisou] (n) conferment of posthumous rank [Add to Longdo]
猿酒[さるざけ;ましらざけ, saruzake ; mashirazake] (n) monkey booze; sake-like liquid produced by the fermentation of fruits left by monkeys in tree caches or hollows in rocks [Add to Longdo]
塩汁;醢汁[しょっつる, shottsuru] (n) (See 魚醤油) salted and fermented fish sauce from Akita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发酵[fā jiào, ㄈㄚ ㄐㄧㄠˋ, / ] ferment; leavening (to make bread dough rise) [Add to Longdo]
[niè, ㄋㄧㄝˋ, ] fermenting grain; yeast [Add to Longdo]
[niàng, ㄋㄧㄤˋ, / ] ferment; brew [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer"ment\, n. [L. fermentum ferment (in senses 1 & 2),
   perh. for fervimentum, fr. fervere to be boiling hot, boil,
   ferment: cf. F. ferment. Cf. 1st {Barm}, {Fervent}.]
   1. That which causes fermentation, as yeast, barm, or
    fermenting beer.
    [1913 Webster]
 
   Note: Ferments are of two kinds: ({a}) Formed or organized
      ferments. ({b}) Unorganized or structureless ferments.
      The latter are now called {enzymes} and were formerly
      called {soluble ferments} or {chemical ferments}.
      Ferments of the first class are as a rule simple
      microscopic vegetable organisms, and the fermentations
      which they engender are due to their growth and
      development; as, the {acetic ferment}, the {butyric
      ferment}, etc. See {Fermentation}. Ferments of the
      second class, on the other hand, are chemical
      substances; as a rule they are proteins soluble in
      glycerin and precipitated by alcohol. In action they
      are catalytic and, mainly, hydrolytic. Good examples
      are pepsin of the dastric juice, ptyalin of the salvia,
      and disease of malt. Before 1960 the term "ferment" to
      mean "enzyme" fell out of use. Enzymes are now known to
      be {globular protein}s, capable of catalyzing a wide
      variety of chemical reactions, not merely hydrolytic.
      The full set of enzymes causing production of ethyl
      alcohol from sugar has been identified and individually
      purified and studied. See {enzyme}.
      [1913 Webster +PJC]
 
   2. Intestine motion; heat; tumult; agitation.
    [1913 Webster]
 
       Subdue and cool the ferment of desire. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
       the nation is in a ferment.      --Walpole.
    [1913 Webster]
 
   3. A gentle internal motion of the constituent parts of a
    fluid; fermentation. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Down to the lowest lees the ferment ran. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   {ferment oils}, volatile oils produced by the fermentation of
    plants, and not originally contained in them. These were
    the quintessences of the alchemists. --Ure.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer*ment"\, v. t. [imp. & p. p. {Fermented}; p. pr. &
   vb. n. {Fermenting}.] [L. fermentare, fermentatum: cf. F.
   fermenter. See {Ferment}, n.]
   To cause ferment or fermentation in; to set in motion; to
   excite internal emotion in; to heat.
   [1913 Webster]
 
      Ye vigorous swains! while youth ferments your blood.
                          --Pope.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ferment \Fer*ment"\, v. i.
   1. To undergo fermentation; to be in motion, or to be excited
    into sensible internal motion, as the constituent
    particles of an animal or vegetable fluid; to work; to
    effervesce.
    [1913 Webster]
 
   2. To be agitated or excited by violent emotions.
    [1913 Webster]
 
       But finding no redress, ferment and rage. --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The intellect of the age was a fermenting intellect.
                          --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ferment
   n 1: a state of agitation or turbulent change or development;
      "the political ferment produced new leadership"; "social
      unrest" [syn: {agitation}, {ferment}, {fermentation},
      {tempestuousness}, {unrest}]
   2: a substance capable of bringing about fermentation
   3: a process in which an agent causes an organic substance to
     break down into simpler substances; especially, the anaerobic
     breakdown of sugar into alcohol [syn: {zymosis}, {zymolysis},
     {fermentation}, {fermenting}, {ferment}]
   v 1: be in an agitated or excited state; "The Middle East is
      fermenting"; "Her mind ferments"
   2: work up into agitation or excitement; "Islam is fermenting
     Africa"
   3: cause to undergo fermentation; "We ferment the grapes for a
     very long time to achieve high alcohol content"; "The vintner
     worked the wine in big oak vats" [syn: {ferment}, {work}]
   4: go sour or spoil; "The milk has soured"; "The wine worked";
     "The cream has turned--we have to throw it out" [syn: {sour},
     {turn}, {ferment}, {work}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 enzyme
 
 1. (biyokim.) organizmada kimyasal reaksiyonları hızlandıran madde, enzim, ferment.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top