ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

implementation

IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -implementation-, *implementation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
implementationการทำให้เกิดผลหมายถึง การลงมือทำเพื่อให้โครงการหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่งประสบผลสำเร็จ อาจใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดช่วยก็ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
implementationการทำให้เกิดผล [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
implementationการนำไปปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Implementationงานบริการประจำของห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ [การแพทย์]
implementation planimplementation plan, แผนดำเนินการ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now here follow the implementation ofNow here follow the implementation of Sex Is Zero (2002)
The IOA fully supports the implementation of this plan.ไอโอเอ สนับสนุนทฤษฎีของแผนการนี้ Earth (2009)
She hacked our RSA implementation --เธอแฮ็กเข้าไปใน RSA 0-8-4 (2013)
Implementation of loss protocol in action.กระบวนการจัดการความเสียหาย เริ่มดำเนินการแล้ว Morgan (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
implementationThe success of newly-developed applications and government-forced deregulation may hold the key to achieving this economic implementation.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การอิมพลีเมนต์[kān imphlīmēn] (n) EN: implementation
การปฏิบัติตามกลยุทธ์[kān patibat tām konlayut] (n, exp) EN: strategy implementation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
IMPLEMENTATION IH2 M P L AH0 M EH0 N T EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
implementation (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃən (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n)
implementations (n) ˌɪmplɪmɛntˈɛɪʃənz (i2 m p l i m e n t ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenausführung { f }implementation of plants [Add to Longdo]
Erfüllung { f }; Ausführung { f }; Durchführung { f }; Umsetzung { f } | Umsetzung von Beschlüssenimplementation | implementation of the decisions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
インプリメンテーション;インプリメンテイション[inpurimente-shon ; inpurimenteishon] (n) implementation [Add to Longdo]
インプリメント[inpurimento] (n) (1) implement; (2) (abbr) implementation [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] (n) { comp } service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[shisutemuforo-appu] (n) { comp } system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
プロトコル実装適合性宣言[プロトコルじっそうてきごうせいせんげん, purotokoru jissoutekigouseisengen] (n) { comp } protocol implementation conformance statement; PICS [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] (n) { comp } system follow-up; post-implementation review; post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] (n) { comp } in the current implementation [Add to Longdo]
作成技術[さくせいぎじゅつ, sakuseigijutsu] (n) implementation technique [Add to Longdo]
試験対象[しけんたいしょう, shikentaishou] (n) { comp } implementation under test; IUT [Add to Longdo]
試験用プロトコル実装補助情報[しけんようプロトコルじっそうほじょじょうほう, shikenyou purotokoru jissouhojojouhou] (n) { comp } protocol implementation extra information for testing; PIXIT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インプリメンテーション[いんぷりめんてーしょん, inpurimente-shon] implementation (of a system) [Add to Longdo]
サービス実現[サービスじつげん, sa-bisu jitsugen] service implementation [Add to Longdo]
システムフォローアップ[しすてむふぉろーあっぷ, shisutemuforo-appu] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
開発後評価[かいはつごひょうか, kaihatsugohyouka] system follow-up, post-implementation review, post-development review [Add to Longdo]
現在の実行で[げんざいのじっこうで, genzainojikkoude] in the current implementation [Add to Longdo]
実現[じつげん, jitsugen] implementation (of a system) (vs) [Add to Longdo]
実現必す要項[じつげんひっすようこう, jitsugenhissuyoukou] implementation mandatory [Add to Longdo]
実現方法[じつげんほうほう, jitsugenhouhou] implementation method [Add to Longdo]
実行[じっこう, jikkou] execution (vs), implementation, run [Add to Longdo]
実装者定義[じっそうしゃていぎ, jissoushateigi] implementation defined [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 implementation
   n 1: the act of accomplishing some aim or executing some order;
      "the agency was created for the implementation of the
      policy" [syn: {execution}, {implementation}, {carrying
      out}]
   2: the act of implementing (providing a practical means for
     accomplishing something); carrying into effect [syn:
     {implementation}, {effectuation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top