ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aliment

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aliment-, *aliment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aliment(vt) เลี้ยงดู, See also: ให้อาหาร, Syn. nourish
aliment(n) อาหาร, Syn. food
alimentary(adj) เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, See also: เกี่ยวกับการเลี้ยงดู, Syn. nourishing
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร
alimentation(n) การโภชนาการ, Syn. nourishment, nutrition
alimentation(n) สนับสนุน
alimentary canal(n) ทางเดินอาหาร, See also: ช่องทางเดินของอาหารตั้งแต่ปาก, หลอดอาหาร, กระเพาะอาหาร, ลำไส้เล็ก, ลำไส้ใหญ่ จนถึงทวารหนั

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aliment(n. แอล' ละเมินทฺ -v. แอล' ละเมินทฺ') n. อาหาร, สิ่งบำรุงเลี้ยง, สิ่งค้ำจุน. -vt. สนับสนุนค้ำจุน. -alimental adj., Syn. food, nutrition, support
alimentary(แอลละเมน' ทะรี) adj. เกี่ยวกับการบำรุงเลี้ยง, เกี่ยวกับโภชนาการ, ซึ่งบำรุง, ซึ่งค้ำชู, Syn. nutritional
alimentary canalทางเดินอาหาร

English-Thai: Nontri Dictionary
aliment(n) อาหาร
alimentary(adj) เกี่ยวกับอาหาร, เกี่ยวกับโภชนาการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alimentary-อาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary canal; tract, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary feverไข้เหตุทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary oedema; dropsy, famine; dropsy, nutritional; oedema, famine; oedema, hunger; oedema, nutritionalบวมน้ำเหตุขาดอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary systemระบบทางเดินอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentary tract; canal, alimentary; tract, digestiveทางเดินอาหาร [ มีความหมายเหมือนกับ enteron; gut ๒ และ tract, gastrointestinal ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation๑. การให้อาหาร๒. การรับอาหาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alimentation, rectalการให้อาหารทางทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alimentaryภายหลังกินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Canalทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Systemระบบทางเดินอาหาร, ระบบย่อยอาหาร [การแพทย์]
Alimentary Tractท่อทางเดินอาหาร [การแพทย์]
Alimentationขบวนการได้รับอาหาร [การแพทย์]
Alimentationกระบวนการเพิ่มหิมะ [อุตุนิยมวิทยา]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทางเดินอาหาร(n) alimentary canal, Example: การย่อยอาหารที่เข้าไปในทางเดินอาหาร จะถูกย่อยให้มีขนาดเล็กพอที่จะดูดซึมเข้าไปในร่างกายได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหาร[āhān] (n) EN: food ; meal ; dish ; nutrition  FR: nourriture [ f ] ; alimentation [ f ] ; aliment [ m ] ; repas [ m ] ; plat [ m ] ; cuisine [ f ]
อาหารบำรุง[āhān bamrung] (n, exp) EN: nourishing food ; nourishment  FR: aliment nourissant [ m ]
อาหารแห้ง[āhān haēng] (n, exp) EN: dried food  FR: aliment séché [ m ] ; nourriture séchée [ f ]
อาหารกำหนด[āhān kamnot] (v, exp) EN: diet  FR: régime (alimentaire) [ m ]
อาหารมังสวิรัติ[āhān mangsawirat] (n, exp) EN: vegetarian food  FR: cuisine végétarienne [ f ] ; nourriture végétarienne [ f ] ; alimentation végétarienne [ f ]
อาหารมนุษย์[āhān manut] (n, exp) FR: alimentation humaine [ f ]
ด้านอาหาร[dān āhān] (adj) EN: food  FR: alimentaire
ให้อาหาร[hai āhān] (v, exp) EN: feed  FR: nourrir ; donner à manger ; alimenter
ห่วงโซ่อาหาร[huangsō āhān] (n, exp) EN: food chain  FR: chaîne alimentaire [ f ]
แจ[jaē] (n) EN: vegetarian food ; vegetarian diet  FR: nourriture végétarienne [ m ] ; aliment végétarien [ m ] ; régime végétarien [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALIMENTARY AE2 L AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alimentary (j) ˌælɪmˈɛntəriː (a2 l i m e1 n t @ r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alimente { f }; Unterhaltszahlung { f } | Alimente { pl }alimony | alimonies [Add to Longdo]
alimentär { adj } [ med. ]alimentary [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
alimentation(n) |f| การโภชนาการ
commerçant de l'alimentation(n) |m| ผู้ขายหรือร้านขายของชำที่เน้นเฉพาะของกิน เช่น ร้านขายผักผลไม้สด
magasin d'alimentation(n) |m| ร้านขายของอุปโภคบริโภค

Japanese-English: EDICT Dictionary
消化管[しょうかかん, shoukakan] (n) alimentary canal [Add to Longdo]
中心静脈栄養[ちゅうしんじょうみゃくえいよう, chuushinjoumyakueiyou] (n) central venous hyperalimentation; intravenous hyperalimentation [Add to Longdo]
非経口栄養[ひけいこうえいよう, hikeikoueiyou] (n) parenteral nutrition; parenteral alimentation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
扶養料[ふようりょう, fuyouryou] Alimente [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aliment \Al"i*ment\, v. t.
   1. To nourish; to support.
    [1913 Webster]
 
   2. To provide for the maintenance of. [Scot.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aliment \Al"i*ment\, n. [L. alimentum, fr. alere to nourish;
   akin to Goth. alan to grow, Icel. ala to nourish: cf. F.
   aliment. See {Old}.]
   1. That which nourishes; food; nutriment; anything which
    feeds or adds to a substance in natural growth. Hence: The
    necessaries of life generally: sustenance; means of
    support.
    [1913 Webster]
 
       Aliments of their sloth and weakness. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. An allowance for maintenance. [Scot.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aliment
   n 1: a source of materials to nourish the body [syn:
      {nutriment}, {nourishment}, {nutrition}, {sustenance},
      {aliment}, {alimentation}, {victuals}]
   v 1: give nourishment to [syn: {nutrify}, {aliment}, {nourish}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aliment /alimɑ̃/ 
  food; nourishment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top